Met agenda's werken in Project

Office 365-abonnement, Project Professional 2019, Project Professional 2016, Office 2013, Office 2010

Project biedt automatisch standaardagenda-instellingen (maandag tot en met vrijdag, 8.00 tot 17.00 uur), maar deze standaardinstellingen zijn mogelijk niet geschikt voor uw projecten. Hier volgen enige onderwerpen die wellicht specifieke vragen beantwoorden die u hebt over het aanbrengen van wijzigingen in uw planning:

Onderwerpen met betrekking tot de agenda

Tip: Verwijder agenda's die u niet meer nodig hebt!

Hoe werken al deze agenda’s samen?

Project heeft vier typen agenda's: basiskalenders, projectkalenders , taakkalenders en resourcekalenders.

Agenda Basiskalenders worden gebruikt als een soort sjabloon voor project-, taak- en resourcekalenders. Deze kalenders bepalen de standaard werktijden en vrije tijd voor alle projecten in uw organisatie. Ze geven de werkuren voor elke dag en de werkdagen voor elke week aan, evenals alle uitzonderingen, zoals vakantiedagen. Drie standaardbasiskalenders zijn al ingesteld in Project: Standaard, 24 uur en nachtdienst.

Belangrijk: Gebruikt Project met Project Web App ? Als dit het geval is, neemt u contact op met de beheerder om wijzigingen in basiskalenders aan te vragen.

Taak en resource Project-, resource- en taakkalenders hebben een basiskalender als sjabloon en worden vervolgens aangepast aan de unieke werkdagen en -uren voor afzonderlijke projecten, resources of taken. Deze unieke agenda's zijn met name handig voor het verantwoorden van zaken als verlof, diensten of taken die zijn uitgevoerd met apparatuur die 's nachts en in de weekenden wordt ingezet.

Deze agenda's laten gezamenlijk zien hoe werk aan een project wordt gepland.

Voorbeeld:

Stel, uw organisatie bevindt zich in Zandvoort en heeft een normale werkweek met werkdagen van 8 uur van maandag tot en met vrijdag. De basiskalender omvat deze werkdagen en -uren, evenals vakantiedagen zoals Koningsdag en 25 december.

Een projectmanager start een nieuw project dat loopt van 15 april tot en met 30 april waarvoor een werkweek van dinsdag - zaterdag nodig is.

In de basiskalender wordt de werkweek van maandag tot en met vrijdag weergegeven, waarbij Koningsdag is aangegeven als vakantiedag.

Basiskalender

De projectkalender heeft de basiskalender als uitgangspunt, maar geeft zaterdagen aan als werkdagen en maandagen als vrije dagen.

Projectkalender

Eén taak vindt plaats in een ander land, dus Koningsdag is niet van toepassing. De taakkalender geeft Koningsdag weer als een werkdag.

Taakkalender

Tot slot heeft de resource die aan de taak zal werken een andere werkplanning dan de rest van de organisatie. In de resourcekalender wordt dinsdag aangegeven als vrije dag en worden woensdag tot en met zaterdag weergegeven als werkdagen van 10 uur.

Resourcekalender

Wanneer de taak wordt gepland met Project, wordt rekening gehouden met de resourcekalender, de taakkalender, de projectkalender en de basiskalender.

Agenda's zijn gecombineerd om de beschikbaarheid te bepalen

De hieruit resulterende beschikbaarheid draagt bij aan de manier waarop Project de begin- en einddatum van de taak en het project berekent.

Beschikbare werktijd

Deze instructies zijn specifiek voor Microsoft Project 2007.

Wat wilt u weten?

Wat is een basiskalender?

Een basiskalender wordt gebruikt als een sjabloon voor een projectkalender, resourcekalender of taakkalender. De sjabloon definieert de standaardtijden voor werkuren en vrije tijd. De werkuren voor elke werkdag en de werkdagen voor elke week worden aangegeven, evenals alle uitzonderingen, zoals vakantiedagen. U kunt een basiskalender selecteren om als projectkalender te gebruiken of als basis voor een resourcekalender. U kunt een basiskalender ook toepassen voor specifieke taken.

Project bevat drie standaardbasiskalenders:

  • Standaard    De standaardbasiskalender geeft een traditioneel werkschema weer: maandag tot en met vrijdag, van 8:00 tot 17:00 uur, plus een uur lunchpauze.

  • 24 uur    De 24-uurs basiskalender geeft een schema zonder vrije tijd weer. De 24-uurs kalender kan worden gebruikt om resources en taken te plannen voor verschillende ploegendiensten gedurende de hele dag of om continu resources voor materieel te plannen.

  • Nachtdienst    Het schema van de nachtdienstbasiskalender geeft werktijden weer van maandagnacht tot en met zaterdagochtend, van 23:00 tot 8:00 uur, plus een uur lunchpauze.

U kunt ook uw eigen basiskalender maken, wat handig is als u alternatieve planningen voor meerdere resources hebt. U hebt bijvoorbeeld resources die parttime, in diensten van 12 uur of in het weekend werken.

Wat is de projectkalender?

De projectkalender definieert de werkdagen- en uren en vrije dagen en uren met betrekking tot taken. Deze kalender geeft gewoonlijk de traditionele werkuren voor de organisatie weer. Project gebruikt deze kalender om taken te plannen waaraan geen resources zijn toegewezen of die een taaktype met een vaste tijdsduur hebben. Standaard wordt de standaardbasiskalender gebruikt als de projectkalender, maar u kunt afwijkende schema's weergeven door andere basiskalenders te gebruiken.

Projectkalender

Knopvlak De projectkalender geeft aan wanneer er projectwerk kan plaatsvinden. In deze projectkalender is elke dag van de week een werkdag.

Knopvlak In deze projectkalender kan werk alleen op weekdagen plaatsvinden.

De werkdagen en -uren in de projectkalender geven de werkdagen en -uren voor het hele project weer. U kunt er speciale vrijde dagen op aangeven, bijvoorbeeld bedrijfsuitjes. U kunt ook vrije tijd aangeven voor perioden dat het hele team met niet-projectgerelateerde activiteiten bezig is, bijvoorbeeld een bedrijfsvergadering of een afdelingsoverleg.

De projectkalender wordt ingesteld door in het dialoogvenster Projectgegevens in de lijst Kalender op de kalender te klikken. Zie Set working times, vacations, and holidays for your project (Werktijden, vakanties en feestdagen instellen voor het project) voor meer informatie over het openen en wijzigen van de projectkalender.

Wat is een resourcekalender?

In een resourcekalender kunt u resources voor het werk (personeel en middelen) alleen plannen als deze voor werk beschikbaar zijn. De resourcekalender heeft alleen betrekking op specifieke resources of een categorie van resources. De instellingen voor de werktijden in de resourcekalender komen standaard overeen met die van de projectkalender. U kunt de resourcekalender echter aanpassen zodat er afzonderlijke planningsgegevens op worden weergegeven, zoals vakanties, verlof of onderhoud aan apparatuur.

Als u op het tabblad Algemeen van het dialoogvenster Resourcegegevens op Werktijd wijzigen klikt, kunt u de resourcekalender zodanig aanpassen dat er vrije tijd op wordt aangegeven. Als u specifieke werkuren wilt aangeven, kunt u ook verschillende basiskalenders maken of toewijzen voor afzonderlijke resources of groepen resources. U kunt bijvoorbeeld een resource toewijzen aan een kalender die u hebt gemaakt voor timmerlieden die op andere tijden werken dan andere werknemers.

Tip: Als er werknemers zijn die volgens een alternatief schema werken, bijvoorbeeld parttime of in de nachtdienst, dan kunt u beter een afzonderlijke basiskalender instellen en toepassen voor elke dienst. Gebruik resourcekalenders om uitzonderingen op werktijden van afzonderlijke resources in te passen.

Als er een project wordt gepland, wordt de resourcekalender gebruikt voor het plannen van taken die geen vaste tijdsduur hebben en waaraan resources zijn toegewezen. Als voor een project bijvoorbeeld een week vakantie is toegewezen op iemands resourcekalender, dan wordt de taak die week niet gepland.

Resourcekalender

Knopvlak In eerste instantie komen de instellingen van de resourcekalender overeen met de projectkalender.

Knopvlak Nadat u de werktijd van een resource hebt instellen, wordt op de resourcekalender weergegeven dat deze resource niet beschikbaar is voor projectwerk deze maand op de laatste drie dagen van week 2 of op de eerste vier dagen van week 3.

Als u de werktijden van een resource wijzigt via de resourcekalender maar de resource al een taak is toegewezen, dan wordt de taak volgens de nieuwe werktijden opnieuw gepland.

Naar boven

Wat is een taakkalender?

Met een taakkalender kunt u taken plannen tijdens vrije dagen of uren, zoals gedefinieerd in de project- of resourcekalender. U kunt bijvoorbeeld een taakkalender instellen als u een taak hebt waaraan 's nachts of tijdens het weekend moet worden gewerkt.

U maakt een taakkalender als een nieuwe basiskalender in het dialoogvenster Werktijd wijzigen. Vervolgens wijst u de basiskalender aan een taak toe via het tabblad Geavanceerd in het dialoogvenster Taakgegevens.

Als u een taakkalender hebt toegewezen aan een taak waaraan al resources zijn toegewezen, wordt de taak standaard gepland voor de werktijden die de taak- en resourcekalenders gemeen hebben. Als u de taak wilt plannen met behulp van alleen de taakkalender, schakelt u in het dialoogvenster Taakgegevens, op het tabblad Geavanceerd, het selectievakje Resourcekalenders negeren tijdens het plannen in.

Zie Een kalender maken voor een taak in Project of Een unieke planning instellen voor een specifieke resource voor meer informatie over het openen en gebruiken van taakkalenders.

Hoe beïnvloeden de instellingen voor kalenderopties de werktijden?

De instellingen voor kalenderopties in het tabblad Kalender van het dialoogvenster Opties (menu Hulpmiddelen, opdracht Opties) definiëren de tijdinstellingen in Project, maar ze bepalen niet wanneer er werk kan worden gepland. Alleen kalenders bepalen de werktijden en vrije tijd.

Op het tabblad Kalender kunt u standaardinstellingen opgeven, zoals de dag waarop de week begint, de maand waarin het fiscale jaar begint, het tijdstip van de dag voor een handmatig ingevoerde datum, het totale aantal werkuren per dag en het aantal dagen per maand. Zo geeft de optie Standaardbegintijd de begintijd weer waarop de taken standaard worden toegewezen als u een begindatum zonder specifiek tijdstip invoert. En de optie Uren per dag definieert het aantal uren dat voor een taak wordt berekend als u een tijdsduur in dagen invoert, zoals de standaardinstelling acht uur voor een dag. Als u een duur van twee dagen invoert, komt dat overeen met een duur van zestien uur.

Als u de werktijden in een kalender wijzigt, worden de instellingen op het tabblad Kalender gebruikt om te bepalen hoeveel uren een dag, week of maand bevat. Als de werktijden in een kalender afwijken van de instellingen Uren per dag of Uren per week op het tabblad Kalender, geeft het duurveld mogelijk niet de duurwaarde weer die u verwacht. Als een kalender bijvoorbeeld is ingesteld met een vierurige werkdag, maar het standaardaantal uren per dag is ingesteld op acht (via het dialoogvenster Opties), wordt een taak van één dag verdeeld over twee dagen weergegeven. Het is raadzaam de kalenderinstellingen overeen te laten komen met de werktijden op het tabblad Kalender.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×