MICROSOFT SOFTWARE LICENTIEBEPALINGEN

MICROSOFT SKYPE VOOR BEDRIJVEN VOOR WINDOWS PHONE

Deze licentievoorwaarden vormen een overeenkomst tussen Microsoft Corporation (of, afhankelijk van het land waar u woont, een gelieerde onderneming) en u. Lees deze voorwaarden door. Ze gelden voor de bovengenoemde software. De voorwaarden zijn ook van toepassing op alle door Microsoft geleverde

 • updates,

 • aanvullingen,

 • internetservices en

 • ondersteuningsservices

voor deze software, tenzij er voor deze items andere voorwaarden zijn. In dat geval zijn die voorwaarden van toepassing.

Door de software te downloaden of te gebruiken, aanvaardt u deze voorwaarden. U mag de software niet gebruiken als u de voorwaarden niet accepteert.

Als u akkoord gaat met deze licentievoorwaarden, hebt u de onderstaande doorlopende rechten.

1. INSTALLATIE- EN GEBRUIKSRECHTEN.

  1. Installatie en gebruik. U mag één exemplaar van de software installeren en gebruiken op maximaal vijf (5) Windows Phone-apparaten die zijn gekoppeld aan het Microsoft-account dat met uw Windows Phone Store-/Marketplace-account is verbonden.

  2. Voor deze software is een verbinding via een draadloos internetnetwerk nodig met computersystemen waarop geldig gelicentieerde exemplaren van Microsoft Skype voor Bedrijven of Microsoft Skype voor Bedrijven Online zijn geïnstalleerd. Mogelijk moet de Microsoft Skype voor Bedrijven Server worden geüpdatet of geüpgraded voor volledige functionaliteit. Bepaalde functionaliteit is mogelijk niet beschikbaar in alle landen.

  3. Programma's van andere leveranciers. De software kan programma's van andere leveranciers bevatten die Microsoft, niet een dergelijke andere leverancier, aan u in licentie geeft krachtens deze overeenkomst. Kennisgevingen betreffende programma’s van andere leveranciers zijn uitsluitend ad info opgenomen.

2. EEN INTERNETVERBINDING IS MOGELIJK VEREIST.

Door gebruik van deze software kunnen er kosten in rekening worden gebracht voor internettoegang, dataoverdracht en andere services, in overeenstemming met de voorwaarden van het data-abonnement en enige andere overeenkomst die u met uw netwerkprovider hebt. U bent geheel verantwoordelijk voor alle kosten van uw netwerkprovider.

3. INTERNETSERVICES.

Microsoft levert internetservices bij de software. Deze services kunnen op elk moment worden gewijzigd of geannuleerd.

  1. Toestemming voor internetservices of draadloze services. De software kan verbinding maken met draadloze internetservices. Door de software te gebruiken, geeft u toestemming voor het verzenden van standaardapparaatgegevens (inclusief, maar niet beperkt tot technische gegevens over uw apparaat, systeem en toepassingssoftware, en randapparatuur) voor internetservices of draadloze services. Als er nog andere voorwaarden zijn geleverd in relatie tot het gebruik van de services, zijn die voorwaarden ook van toepassing.

  2. Misbruik van internetservices. U mag een internetservice niet gebruiken op een manier waarop deze het gebruik door iemand anders van het draadloze netwerk of het netwerk zelf schaadt of beschadigt. U mag de service niet gebruiken om te proberen op welke manier dan ook ongeautoriseerde toegang te krijgen tot services, gegevens, accounts of netwerken.

4. BEREIK VAN LICENTIE.

De software wordt in licentie gegeven en niet verkocht. Deze overeenkomst geeft u alleen bepaalde rechten om de software te gebruiken. Alle andere rechten zijn voorbehouden aan Microsoft. U mag de software alleen gebruiken op de manier die uitdrukkelijk in deze overeenkomst wordt vermeld, tenzij de wetgeving u, ondanks deze beperking, meer rechten verleent. Daarbij moet u zich neerleggen bij eventuele technische beperkingen van de software die alleen bepaalde manieren van gebruik mogelijk maken. Het is niet toegestaan:

 • de technische beperkingen in de software te omzeilen;

 • de software te reverse-engineeren, decompileren of disassembleren, tenzij en alleen voor zover de wetgeving dat, ondanks deze beperking, uitdrukkelijk toestaat;

 • meer kopieën van de software te maken dan in deze overeenkomst wordt aangegeven of door de wetgeving wordt toegestaan, ondanks deze beperking;

 • de software te publiceren zodat anderen deze kunnen kopiëren;

 • de software te verhuren, in lease te geven of uit te lenen; of

 • de software of deze overeenkomst over te dragen aan derden.

5. DOCUMENTATIE.

Als er documentatie bij de software wordt geleverd, mag u deze kopiëren en gebruiken voor interne referentiedoeleinden.

6. OVERDRACHT NAAR EEN ANDER APPARAAT.

U mag de software verwijderen en op een ander apparaat opnieuw installeren voor eigen gebruik. U mag deze licentie niet delen op meerdere apparaten buiten het bereik van deze overeenkomst.

7. EXPORTBEPERKINGEN.

De software valt onder de exportwetten en -voorschriften van de Verenigde Staten. U moet zich houden aan alle binnenlandse en internationale exportwetten en -voorschriften die van toepassing zijn op de software. Deze wetten omvatten beperkingen ten aanzien van bestemmingen, eindgebruikers en eindgebruik. Zie www.microsoft.com/exporting voor aanvullende informatie.

8. ONDERSTEUNINGSSERVICES.

Deze software wordt verstrekt in de huidige staat en daarom kunnen wij u geen ondersteuning bieden. Uw telefoonfabrikant en draadloze provider zijn niet verantwoordelijk voor het leveren van ondersteuningsservices voor de software.

9. VOLLEDIGE OVEREENKOMST.

Deze overeenkomst en de voorwaarden voor aanvullingen, updates, internetservices en ondersteuningsservices die u gebruikt, vormen de volledige overeenkomst voor de software en ondersteuningsservices.

10. TOEPASSELIJK RECHT.

  1. Verenigde Staten Als u de software in de Verenigde Staten hebt aangeschaft, wordt deze overeenkomst beheerst door het recht van de staat Washington, ongeacht mogelijk tegenstrijdige rechtsbeginselen. Het recht van de staat waar u woont, geldt voor alle andere vorderingen, met inbegrip van vorderingen op grond van wetgeving voor consumentenbescherming van de staat en wetgeving inzake oneerlijke concurrentie, alsmede vorderingen wegens onrechtmatige daad.

  2. Canada. Als u de software in Canada hebt aangeschaft, wordt deze overeenkomst, vorderingen wegens schending van deze overeenkomst en alle andere vorderingen (inclusief vorderingen wegens consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie en onrechtmatige daad), beheerst door het recht van de provincie waar u woont, ongeacht mogelijk tegenstrijdige rechtsbeginselen.

  3. Buiten de Verenigde Staten Als u de software in een ander land hebt aangeschaft, is het recht van dat land van toepassing.

11. RECHTSGEVOLG.

In deze overeenkomst worden bepaalde wettelijke rechten beschreven. Het is mogelijk dat u in uw rechtsgebied nog andere rechten hebt. Het is ook mogelijk dat u rechten hebt met betrekking tot de partij bij wie u de software hebt verkregen. Deze overeenkomst vormt geen wijziging van uw rechten in uw rechtsgebied als dit in uw rechtsgebied wettelijk niet is toegestaan.

12. VRIJWARING VAN GARANTIE. DE SOFTWARE WORDT IN LICENTIE GEGEVEN "IN DE STAAT WAARIN DEZE ZICH BEVINDT", "MET ALLE GEBREKEN" EN "ZOALS BESCHIKBAAR". HET GEBRUIK ERVAN IS GEHEEL VOOR UW EIGEN RISICO. MICROSOFT EN DRAADLOZE PROVIDERS VIA WIENS NETWERK DE SOFTWARE WORDT GEDISTRIBUEERD, EN AL ONZE BETREFFENDE GELIEERDE ONDERNEMINGEN, EN LEVERANCIERS ("GEDEKTE PARTIJEN") WIJZEN ALLE GARANTIES OF VOORWAARDEN ONDER OF IN RELATIE TOT DE SOFTWARE, VAN DE HAND. U DRAAGT HET VOLLEDIGE RISICO WAT BETREFT DE KWALITEIT EN DE PRESTATIES VAN DE SOFTWARE. INDIEN DE SOFTWARE ONDEUGDELIJK BLIJKT TE ZIJN, ZIJN DE KOSTEN VAN NOODZAKELIJKE ONDERHOUD OF BENODIGDE REPARATIES GEHEEL VOOR UW REKENING. MOGELIJK HEBT U OP GROND VAN LOKAAL RECHT AANVULLENDE CONSUMENTENRECHTEN WAAROP DEZE OVEREENKOMST GEEN INVLOED HEEFT. VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS VOOR HET RECHT VAN UW LAND, SLUIT MICROSOFT ALLE IMPLICIETE GARANTIES UIT, MET INBEGRIP VAN GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID.

VOOR AUSTRALIË: U hebt wettelijke garanties op grond van het Australische Consumentenrecht en niets in deze voorwaarden is bedoeld om die rechten te beïnvloeden.

13. BEPERKING EN UITSLUITING VAN SCHADEVERGOEDING EN VERHAALMOGELIJKHEDEN. VOOR ZOVER OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT IS TOEGESTAAN, KUNT U BIJ MICROSOFT ALLEEN DIRECTE SCHADE VERHALEN TOT EEN BEDRAG VAN ÉÉN AMERIKAANSE DOLLAR ($ 1,00). U GAAT ERMEE AKKOORD DE GEDEKTE PARTIJEN NIET AANSPRAKELIJK TE STELLEN VOOR ANDERE SCHADE, MET INBEGRIP VAN GEVOLGSCHADE, SCHADE ALS GEVOLG VAN WINSTDERVING EN SPECIALE, INDIRECTE OF INCIDENTELE SCHADE.

Deze beperking geldt voor:

 • alles met betrekking tot de software, services, inhoud (inclusief code) op internetsites van derden of programma's van derden, en

 • vorderingen wegens wanprestatie, garanties of voorwaarden; consumentenbescherming; misleiding; oneerlijke concurrentie; risicoaansprakelijkheid, nalatigheid, onjuiste voorstelling van zaken, verzuim, overtreding of andere onrechtmatige daad; overtreding van wet- of regelgeving; of onrechtmatige verrijking; alles voor zover toegestaan volgens toepasselijk recht.

De beperking is evenzeer van toepassing:

 • Als herstel, vervanging of terugbetaling voor de software u niet volledig compenseert voor eventuele verliezen; of

 • Gedekte partijen op de hoogte waren of op de hoogte hadden moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Bovengenoemde beperking of uitsluiting geldt voor u wellicht niet omdat in uw land de uitsluiting of beperking van bijkomende schade, gevolgschade of andere schade mogelijk niet is toegestaan.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×