Servicevoorwaarden voor Microsoft Power Query

Opmerking: Power Query heet Ophalen en transformeren in Excel 2016. De informatie hier is van toepassing op beide. Zie Ophalen en transformeren in Excel 2016 voor meer informatie.

LAATST BIJGEWERKT 20 april 2018

1. WAT ER ONDER DE OVEREENKOMST VALT

Dit is een overeenkomst tussen u ('u' of 'uw') en Microsoft Corporation (of op basis van waar u woont, een van onze partners) ('Microsoft','we', 'ons' of 'onze'). De voorwaarden van deze overeenkomst ('Overeenkomst') zijn van toepassing op uw toegang tot en het gebruik van de Microsoft Power Query-service (de 'Services’). De Services bieden gebruikers de mogelijkheid te zoeken naar bepaalde gegevenssets met Microsoft Power Query voor Excel (de 'invoegtoepassing'). Als u de Services gebruikt in verband met een abonnement op Power BI voor Microsoft 365 ('Power BI'), kunt u via de Services ook informatie delen met anderen binnen uw organisatie. (Zie www.powerbi.com voor meer informatie over Power BI.) Door toegang te verkrijgen tot de Services of de Services te gebruiken, accepteert u de voorwaarden van deze overeenkomst. Gebruik de Services niet als u de voorwaarden niet accepteert. Als u in Duitsland toegang tot de Services verkrijgt , geldt voor u de Duitse Overeenkomst.

2. GEGEVENS

U bent als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die worden gebruikt om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Services ("Gegevens") en alle software of services die u gebruikt om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van Services, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het nemen van de nodige maatregelen om back-ups van dergelijke Gegevens, software of services te maken.

3. DE SERVICES

3.1. Hoe u de Services mag gebruiken.

U mag alleen toegang verkrijgen tot en gebruikmaken van de Services in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst en de beleidsregels en procedures die zijn opgesteld voor het gebruik van de Services. Mits u zich aan de voorwaarden van deze overeenkomst houdt, mag u de Services gebruiken (a) om te zoeken naar bepaalde openbaar beschikbare Gegevens en gegevensbronnen, en (b) als u een abonnement op Power BI hebt, om uw query's en Gegevens te delen met anderen in uw organisatie en toegang te krijgen tot de query's en gegevens die door anderen in uw organisatie worden gedeeld.

3.2. Hoe u de Services niet mag gebruiken.

Bij gebruik van de Services mag u niet:

(a) via de Services Gegevens of andere inhoud filteren, ophalen, van aantekeningen voorzien, genereren of publiceren (i) waarvan u niet de eigenaar bent, tenzij u voor dergelijk gebruik toestemming hebt gekregen van de rechtmatige eigenaar, of (ii) die de rechten van derden met betrekking tot privacy of publiciteit, of andere intellectuele-eigendomsrechten, gebruiksvoorwaarden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot beleidsregels voor het gebruik van API’s (Application Programming Interface)) of andere voorwaarden met betrekking tot die Gegevens of andere inhoud schenden;

(b) de Services verhuren, in lease geven, uitlenen, verkopen of overdragen aan derden of de Services gebruiken voor commerciële hostingservices;

(c) ongeautoriseerde middelen gebruiken om de Services te wijzigen of opnieuw te routeren of om pogingen hiertoe te ondernemen;

(d) de Services (of de netwerken verbonden met de Services) beschadigen, uitschakelen of belemmeren of anderszins iemands vermogen beperken om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Services;

(e) toegang verkrijgen tot of gebruikmaken van de Services op een wijze die illegaal is of aanzet tot illegale activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot enige wijze die op welke grond dan ook discriminerend is, inclusief op basis van ras, afkomst, land van herkomst, burgerlijke staat, geslacht, godsdienst, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd;

(f) handelen in strijd met lokale, nationale, provinciale, federale of andere geldende regelgeving met betrekking tot de privacy van consumenten;

(g) toegang verkrijgen tot of gebruikmaken van de Services op een wijze die in strijd is met het Microsoft Antispambeleid op https://privacy.microsoft.com/nl-nl/; of

(h) toegang verkrijgen tot of gebruikmaken van de Services op een wijze die lasterlijk, beledigend of schadelijk kan zijn voor een persoon of entiteit.

4. EIGENDOMSRECHTEN

4.1. 4.1 Voorbehoud van rechten; geen andere licentie

Met uitzondering van uw beperkte gebruik en toegangsrechten tot de Services zoals beschreven in deze overeenkomst, behoudt Microsoft zich alle andere rechten voor die niet uitdrukkelijk in deze overeenkomst worden verleend. Geen aanvullende rechten (inclusief impliciete licenties, rechten of overeenkomsten) worden verleend, hetzij bij implicatie of volgens het estoppelbeginsel dan wel uit andere hoofde. Door voor u de detectie van en toegang tot Gegevens te vergemakkelijken, verleent Microsoft u geen rechten om toegang te verkrijgen tot dergelijke Gegevens of dergelijke Gegevens te gebruiken.

4.2. 4.2 Rechten verlenen aan Microsoft.

Door de Services te gebruiken verleent u Microsoft hierbij, onder uw intellectuele-eigendomsrechten, alle rechten (met het recht om meerdere sublicentiehouders een sublicentie te verlenen en via verschillende lagen van sublicentiehouders) die Microsoft nodig heeft om de Gegevens, of enige andere gegevens die u ons verstrekt in verband met uw gebruik van de Services, via de Services te gebruiken of te verwerken, uitsluitend om Microsoft in staat te stellen de Services of ondersteuningsservices (indien aanwezig) aan u te bieden. Daarnaast verleent u Microsoft het recht gebruikspatronen, trends en andere statistische gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Services te volgen en te registreren voor intern gebruik.

4.3. Geen claims van eigendom van Microsoft.

Microsoft claimt geen eigendom van of zeggenschap over de Gegevens of andere informatie die u ons verstrekt in verband met uw gebruik van de Services. De bescherming van eventuele rechten met betrekking tot de Gegevens en dergelijke informatie is uitsluitend uw verantwoordelijkheid.

4.4. Geen claims van eigendom door u.

Tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan op grond van deze overeenkomst, stemt u ermee in geen eigendom van of zeggenschap over de Services te claimen.

4.5. Uw gebruik van de Services.

U zult ervoor zorgen dat u over de benodigde rechten voor enige Gegevens, softwareprogramma's of services beschikt die u in verband met de Services gebruikt en dat uw gebruik van dergelijke Gegevens, softwareprogramma’s of services geen inbreuk maken op het intellectuele-eigendomsrecht of andere eigendomsrechten van derden. U stemt ermee in om alle benodigde rechten te verkrijgen, en te voldoen aan alle licenties of andere voorwaarden, van de rechtmatige eigenaar van dergelijke Gegevens, softwareprogramma's of services waarvan u niet de eigenaar bent. U stemt ermee in toegang te verkrijgen tot en gebruik te maken van de Services (a) zonder de rechten van derden te schenden of Microsoft andere verplichtingen jegens u of een derde partij op te leggen en dit te doen (b) uitsluitend op een wijze die in overeenstemming is met alle toepasselijke wet- en regelgeving.

5. SERVICENIVEAUS; BEVEILIGING

5.1. Serviceniveaus.

Wij zijn niet verplicht om enige ondersteuningsservices te bieden voor de Services. De Services kunnen vanwege geplande en ongeplande oorzaken niet beschikbaar zijn, bijvoorbeeld door onderhoudsupdates, stroomonderbrekingen, systeemstoringen, langdurige stilstandtijd en andere onderbrekingen. Tijdens dergelijke perioden kunt u mogelijk geen toegang krijgen tot een deel van de Services of alle Services. Sommige of alle Gegevens kunnen verloren gaan. Als Microsoft vaststelt dat een stroomonderbreking of andere onderbreking risico's met zich meebrengt voor de Services, kan Microsoft naar eigen goeddunken besluiten het bieden van de Services tijdelijk te staken.

5.2. Beveiliging.

We gebruiken verschillende beveiligingstechnologieën en -procedures om te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van de Services. We kunnen echter niet garanderen dat we hierin succesvol zullen zijn. Dienovereenkomstig, zonder beperking van enige andere bepalingen van deze overeenkomst, erkent u dat u als enige verantwoordelijk bent voor voldoende beveiliging, bescherming en back-up van de Gegevens en alle andere data, softwareprogramma's of services die u gebruikt in verband met de Services. We raden u ten zeerste aan om, indien beschikbaar en gepast, maatregelen te nemen om de Gegevens te beschermen, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van coderingstechnologie om de Gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en om de Gegevens routinematig te archiveren.

5.3. Schending van beveiliging – Melden aan Microsoft.

U zult ons direct op de hoogte te stellen zodra u weet dat er een beveiligingsprobleem is opgetreden met de Services.

6. PRIVACY

De software kan gegevens over u en uw gebruik van de software verzamelen en deze naar Microsoft verzenden. Microsoft kan deze gegevens gebruiken om services te leveren en de producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw rechten voor afmelding, indien van toepassing, worden beschreven in de productdocumentatie. Sommige functies in de software kunnen het verzamelen van gegevens van gebruikers inschakelen voor uw toepassingen die toegang hebben tot of gebruikmaken van de software. Als u deze functies gebruikt om het verzamelen van gegevens in uw toepassingen in te schakelen, moet u voldoen aan toepasselijke wetgeving, waaronder het verkrijgen van toestemming van de gebruiker, en moet u een duidelijk privacybeleid hanteren waarmee gebruikers nauwkeurig worden geïnformeerd over de manier waarop u hun gegevens gebruikt, verzamelt en deelt. Meer informatie over het verzamelen van gegevens door Microsoft en het gebruik ervan vindt u in de productdocumentatie en de privacyverklaring van Microsoft op https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=512132. U gaat akkoord met de naleving van alle toepasselijke bepalingen van de privacyverklaring van Microsoft.

VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS. Voor zover Microsoft verwerker of subverwerker van persoonlijke gegevens is in relatie tot de software, doet Microsoft de toezeggingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie van de voorwaarden voor onlineservices voor alle klanten met ingang van 25 mei 2018 op http://go.microsoft.com/?linkid=9840733.

7. UW PRIVACYPRAKTIJKEN

Als u persoonlijke gegevens verzamelt, opslaat of anderszins verwerkt tijdens het gebruik van de Services, moet u: (a) voldoen aan de toepasselijke wetgeving ter bescherming van de privacy en persoonlijke gegevens; en (b) voldoende toestemming verkrijgen van de personen die de informatie beschikbaar stellen voor de verwerking van de gegevens door Microsoft, hieraan gelieerde ondernemingen, dochtermaatschappijen en serviceleveranciers (gezamenlijk 'Microsoft-partijen') als bedoeld door deze overeenkomst, inclusief (i) overdracht van de gegevens naar de Microsoft-partijen voor de verwerking ervan; en (ii) verwerking van de gegevens buiten het rechtsgebied waarin de informatie wordt verstrekt aan u, zoals opslag en andere verwerking in de Verenigde Staten..

8. SOFTWARE

Voor het gebruik van de Services moet u de invoegtoepassing downloaden en installeren. We kunnen automatisch uw versie van de invoegtoepassing controleren. We kunnen automatisch upgrades voor de invoegtoepassing downloaden naar uw computer om de Services bij te werken, te verbeteren en verder te ontwikkelen.

9. KENNISGEVINGEN

9.1 Kennisgevingen die wij u sturen.

U stemt ermee in dat u van Microsoft kennisgevingen ontvangt op een wijze die door Microsoft naar eigen inzicht wordt ingevuld, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het plaatsen van dergelijke kennisgevingen op een portal of op het communitygedeelte van de Development Center-website voor de Services. Zolang u toegang hebt tot en gebruik kunt maken van de Services, beschikt u over de benodigde software en hardware om deze kennisgevingen te ontvangen. Als u kennisgevingen niet langs elektronische weg wilt ontvangen, moet u geen gebruik meer maken van de Services.

9.2. Uw kennisgevingen aan ons.

U kunt contact met ons opnemen via feedback- of helpfuncties van de invoegtoepassing.

10. FEEDBACK

Hierbij verleent u Microsoft kosteloos de benodigde rechten (met het recht om meerdere sublicentiehouders een sublicentie te verlenen en via verschillende lagen van sublicentiehouders) om (a) de feedback die u ons over de Service geeft op enigerlei wijze en voor enigerlei doel te gebruiken, delen en commercialiseren en (b) voor de producten, technologieën en services van derden om gebruik te kunnen maken van of te kunnen werken met bepaalde onderdelen van een Microsoft-product of -service die de feedback bevat. U geeft geen feedback die onderhevig is aan een licentie waardoor Microsoft ertoe wordt verplicht om de software of documentatie in licentie of de services aan derden te verstrekken omdat we uw feedback hierin hebben verwerkt. De rechten in deze sectie zijn onherroepelijk en niet beëindigbaar en blijven van kracht na beëindiging van deze overeenkomst.

11. VRIJWARING

U stemt ermee in Microsoft en de opvolgers, directeuren, leidinggevenden en werknemers van Microsoft te vrijwaren tegen, en de verdedigingskosten te betalen van, alle vorderingen, eisen, proceskosten, verplichtingen, boetes, verliezen, kosten en schadevergoedingen (inclusief kosten van rechtsbijstand) die voortvloeien uit, verband houden met of gerelateerd zijn aan: (a) uw gebruik van de Services, indien niet overeenkomstig deze overeenkomst of bij schending van het toepasselijk recht, of (b) enige gegevens, softwareprogramma's of services die u in verband met de Services gebruikt, inclusief en zonder beperking enige claim dat dergelijke gegevens, softwareprogramma's of services, of een deel daarvan inbreuk maken op auteursrechten, patenten, fabrieksgeheimen, handelsmerken of ander juridisch recht van derde partijen, of deze onrechtmatig worden toegeëigend of daar anderszins misbruik van wordt gemaakt.

12. WE GEVEN GEEN GARANTIES

WE BIEDEN, VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS TOEPASSELIJK RECHT, DE SERVICES EN ONDERSTEUNINGSSERVICES (INDIEN AANWEZIG) IN DE 'HUIDIGE STAAT', 'MET ALLE GEBREKEN' EN 'ZOALS BESCHIKBAAR', EN HET VOLLEDIGE RISICO MET BETREKKING TOT VOLDOENDE KWALITEIT, PRESTATIES, NAUWKEURIGHEID, BESCHIKBAARHEID VAN GEGEVENS IN DE SERVICE EN INSPANNING LIGT BIJ U. VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS TOEPASSELIJK RECHT, STAAT MICROSOFT NIET IN VOOR EN BIEDT GEEN GARANTIES OF CONDITIES MET BETREKKING TOT DE SERVICES OF ONDERSTEUNINGSSERVICES (INDIEN AANWEZIG). VOOR ZOVER WORDT TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT, WIJST MICROSOFT ALLE VERKLARINGEN, GARANTIES EN CONDITIES, UITDRUKKELIJK, WETTELIJK OF IMPLICIET, VAN DE HAND, WAARONDER ZONDER BEPERKING (A) VERKLARINGEN, GARANTIES OF CONDITIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VAKBEKWAME INSPANNINGEN, NAUWKEURIGHEID, ONGESTOORD GENOT EN HET NIET INBREUK MAKEN, (B) VERKLARINGEN, GARANTIES OF CONDITIES DIE VOORTVLOEIEN UIT GEBRUIK OF VERKOOP, EN (C) VERKLARINGEN, GARANTIES OF CONDITIES DAT TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE SERVICES FUNCTIONEERT ZOALS BESCHREVEN, ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN OF VEILIG IS OF DAT UW GEBRUIK VAN DE SERVICES BETROUWBAAR EN NAUWKEURIG IS, WAARONDER ZONDER BEPERKING HET OPSLAAN, LEZEN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN VAN DE GEGEVENS. GEEN MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE VERKLARING DIE AAN U IS GELEVERD IN HET KADER VAN HET LEVEREN VAN DE SERVICES OF EVENTUELE ONDERSTEUNINGSSERVICES, VORMT EEN GARANTIE DIE UITDRUKKELIJK IN DEZE OVEREENKOMST VAN DE HAND IS GEWEZEN. NIETTEGENSTAANDE DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST IS HET MOGELIJK DAT U BEPAALDE RECHTEN HEBT VOLGENS DE LOKALE WETGEVING DIE OP U VAN TOEPASSING IS. NIETS IN DEZE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST HEEFT DE BEDOELING OM DEZE RECHTEN TE BEÏNVLOEDEN, INDIEN DEZE VAN TOEPASSING ZIJN.

Wanneer u een consument bent in Australië, is het onze plicht u over het volgende te informeren: Onze goederen worden geleverd met garanties die niet kunnen worden uitgesloten volgens de Australische consumentenwetgeving. U hebt recht op een vervanging of terugbetaling voor een grote fout en vergoeding voor andere redelijkerwijs te verwachten verlies of beschadiging. U hebt er ook recht op dat de goederen worden hersteld of vervangen indien de goederen geen aanvaardbaar kwaliteitsniveau hebben en de fout geen grote fout is.

13. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT ZAL MICROSOFT IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN OF IS GEBASEERD OP DEZE OVEREENKOMST OF UW GEBRUIK VAN DE SERVICES OF EVENTUELE ONDERSTEUNINGSSERVICES VOOR (A) ENIGE INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE, SPECIALE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE, EXEMPLARISCHE SCHADE OF STRAFRECHTELIJKE SCHADE, (B) SCHADE WEGENS WINSTDERVING, (C) VERLIES VAN GEGEVENS (D) VERLIES VAN GEBRUIK (E) SCHADE AAN OF VERLIES VAN GOODWILL, (F) HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SERVICES OF ONDERSTEUNINGSSERVICES (INDIEN VAN TOEPASSING); (G) DE KOSTEN VAN AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN, GEGEVENS, SOFTWAREPROGRAMMA'S OF SERVICES; (H) HET ONBEVOEGD VERKRIJGEN VAN TOEGANG TOT OF GEBRUIKMAKEN VAN, OF ENIGE WIJZIGING, BESCHADIGING, VERWIJDERING, SCHADE OF VERLIES VAN DE GEGEVENS OF ENIGE ANDERE GEGEVENS, SOFTWAREPROGRAMMA'S OF SERVICES DIE WORDEN GEBRUIKT IN VERBAND MET DE SERVICES; (I) HET NIET KUNNEN LEVEREN VAN NAUWKEURIGE INFORMATIE; (J) VIRUSSEN OF ANDERE VERSTORENDE FUNCTIES DIE VAN INVLOED ZIJN OP UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE SERVICES OF DIE AAN U WORDEN OVERGEDRAGEN VIA DE SERVICES; (K) INCOMPATIBILITEITEN TUSSEN DE SERVICES EN ANDERE SERVICES, SOFTWARE OF HARDWARE; EN (L) GEDRAG, VERZENDINGEN OF GEGEVENS VAN DERDEN. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN MICROSOFT VOOR DIRECTE SCHADE IS BEPERKT TOT HET BEDRAG VAN USD 5,00. DEZE BEPERKINGEN GELDEN ONGEACHT OF DE AANSPRAKELIJKHEID IS GEBASEERD OP CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER ONACHTZAAMHEID), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, SCHENDING VAN GARANTIES OF ANDERE WETTELIJKE GROND EN ZELFS ALS (Y) U MET DEZE VERHAALSMOGELIJKHEID NIET VOLLEDIG SCHADELOOS WORDT GESTELD VOOR ENIG VERLIES OF ALS DEZE VERHAALSMOGELIJKHEID HET ESSENTIËLE DOEL NIET HEEFT GEDIEND EN (Z) MICROSOFT OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

MICROSOFT IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ONDERBREKINGEN VAN DE SERVICES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT STROOMONDERBREKINGEN, SYSTEEMSTORINGEN OF ANDER ONDERBREKINGEN.

SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING, OMDAT IN UW STAAT, PROVINCIE OF LAND DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE OF ANDERE SCHADE NIET IS TOEGESTAAN.

14. KOPPELINGEN NAAR SITES VAN DERDEN

De services bevatten mogelijk koppelingen naar sites van derden. De gekoppelde sites staan niet onder het beheer van Microsoft en Microsoft is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een gekoppelde site, of koppelingen op een gekoppelde site, of wijzigingen of updates van dergelijke sites. Microsoft is niet verantwoordelijk voor webcasting of andere vormen van overdracht die via een gekoppelde site worden ontvangen. Microsoft verstrekt deze koppelingen alleen voor uw gemak en het opnemen van een koppeling impliceert niet dat Microsoft de site goedkeurt.

15. INHOUD VAN DERDEN

De Services kunnen de toegang tot inhoud van derden, inclusief gegevens, omvatten, leveren of faciliteren, uitsluitend voor uw gemak. Microsoft heeft geen zeggenschap over dergelijke inhoud van derden en Microsoft is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, nauwkeurigheid of prestaties van dergelijke inhoud. Het feit dat dergelijke inhoud onderdeel kan zijn van, geleverd wordt door of toegankelijk is via de Services impliceert niet dat Microsoft of de derde partij de sites of services van de andere partij goedkeurt. Afhankelijk van uw rechtsgebied is bepaalde inhoud van derden mogelijk niet voor u beschikbaar.

16. WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN; AANVULLENDE VOORWAARDEN

16.1. Wijziging van de voorwaarden .

Microsoft kan naar eigen inzicht deze overeenkomst op elk gewenst moment wijzigen. Als er wijzigingen worden aangebracht in deze overeenkomst, wordt de datum boven aan deze overeenkomst bijgewerkt. U kunt de meest recente versie van de overeenkomst openen via de koppeling in het vak Info van de invoegtoepassing. Als u niet met deze wijzigingen instemt, moet u onmiddellijk het gebruik van de Services beëindigen. Als u de Services blijft gebruiken, blijft uw gebruik van de Services onder de gewijzigde overeenkomst vallen.

16.2. Aanvullende voorwaarden.

Deze overeenkomst omvat tevens verwijzingen naar eventuele aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op bepaalde aspecten van de Services, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het anti-spambeleid. Als u de Services gebruikt in combinatie met een Power BI-abonnement is (a) uw gebruik van de Services ook onderhevig onder de voorwaarden aangaande het gebruik van Power BI ('uw Power BI-voorwaarden') en (b) in geval van een conflict tussen uw Power BI-voorwaarden en de voorwaarden van deze overeenkomst, gelden uw Power BI-voorwaarden als u beschikt over een geldig abonnement Power BI-abonnement.

17. TERMIJN; BEËINDIGING

Deze overeenkomst is van kracht vanaf de datum waarop die u ermee akkoord gaat.

U kunt deze overeenkomst op elk moment beëindigen door te stoppen met het gebruik van de Services. Niettegenstaande de voornoemde termijn van de overeenkomst, kan Microsoft op elk moment en naar eigen inzicht uw gebruik van de Services onderbreken, of deze overeenkomst beëindigen, met of zonder geldige reden. Bij onderbreking of beëindiging stopt per direct ook uw recht om de Services te gebruiken. U dient zelf de nodige maatregelen te treffen om back-ups van de Gegevens te maken. Bij beëindiging van deze overeenkomst worden alle andere rechten die door deze overeenkomst aan u worden verleend ook automatisch beëindigd.

18. GEEN DERDEN ALS BEGUNSTIGDEN

U en wij zijn de enige begunstigden van deze overeenkomst. Deze overeenkomst komt niet ten gunste van enige andere partij, met uitzondering van toegestane opvolgers en aangewezen partijen onder deze overeenkomst.

19. GEEN VERKLARING VAN AFSTAND

Elke eventuele vertraging of nalatigheid van Microsoft bij het gebruikmaken van een recht of rechtsmiddel, resulteert niet in een verklaring van afstand van dat, of enig ander, recht of rechtsmiddel.

20. CONTRACTERENDE PARTIJ, DE KEUZE VAN JURISDICTIE EN LOCATIE VOOR HET BESLECHTEN VAN GESCHILLEN

Indien u in de Verenigde Staten woont, wordt de interpretatie van deze overeenkomst beheerst door het recht van de staat Washington in de Verenigde Staten van Amerika en het recht van de staat Washington geldt in geval van niet-naleving van de overeenkomst, ongeacht mogelijk tegenstrijdige rechtsbeginselen. Alle andere vorderingen, waaronder vorderingen met betrekking tot de wetten ter bescherming van de consument en wetten tegen oneerlijke concurrentie, en vorderingen die betrekking hebben op een onrechtmatige daad, zijn onderworpen aan de wetten van de staat van de Verenigde Staten waarin u woont. Als u buiten de Verenigde Staten woont zijn deze voorwaarden onderhevig aan de wetten van het land waar we uw service aanbieden. U en wij stemmen onherroepelijk in met de exclusieve bevoegdheid van staats- of federale rechtbanken in King County, Washington, Verenigde Staten van Amerika, voor alle geschillen die verband houden met deze overeenkomst.

21. INTERPRETATIE VAN DE OVEREENKOMST

Alle bepalingen gelden voor zover dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Een rechtbank kan beslissen dat we een gedeelte van deze overeenkomst in de vastgelegde vorm niet kunnen afdwingen. In dat geval zullen u en wij dit gedeelte vervangen door voorwaarden die het best aansluiten bij de bedoeling van het gedeelte dat we niet kunnen afdwingen. De rest van deze overeenkomst blijft ongewijzigd. Deze overeenkomst, inclusief eventuele andere beleidsregels of voorwaarden die zijn opgenomen als verwijzing, vormt de gehele overeenkomst tussen u en ons aangaande de Services. De overeenkomst vervangt alle andere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten of verklaringen in verband met de Services.

22. TOEWIJZING

Wij mogen deze overeenkomst op elk moment met of zonder kennisgeving aan u geheel of gedeeltelijk overdragen. U mag deze overeenkomst, of enig deel daarvan, niet overdragen aan een derde. Elke poging die u doet om de overeenkomst over te dragen, is ongeldig. U mag rechten om de Services, of enig deel daarvan, te gebruiken, niet tijdelijk of permanent overdragen aan een derde.

23. KENNISGEVINGEN OVER AUTEURSRECHT EN MERKRECHT

Alle inhoud van de Services is auteursrechtelijk beschermd: © 2014 Microsoft, leveranciers van Microsoft, of andere derden van wie de inhoud (inclusief gegevens) wordt verschaft of op andere manier beschikbaar wordt gesteld via de Services. Alle rechten voorbehouden. Alle software of inhoud die wordt geleverd als onderdeel van de Services, wordt beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele-eigendomsrechten en intellectuele-eigendomsverdragen. Wij of onze leveranciers zijn eigenaar van de naam, het auteursrecht en andere intellectuele-eigendomsrechten op de software of inhoud. Microsoft, Windows en/of andere Microsoft-producten en -services waarnaar hier wordt verwezen, zijn mogelijk handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft in de Verenigde Staten en/of andere landen. W® is een gedeponeerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation. Rechten die niet nadrukkelijk worden verleend in deze overeenkomst, zijn voorbehouden. Bepaalde software die op bepaalde websiteservers van Microsoft wordt gebruikt, is gedeeltelijk gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group. Copyright © 1991 -1996 Thomas G. Lane. Alle rechten voorbehouden. De gnuplot-software, die op bepaalde websiteservers van Microsoft wordt gebruikt, is auteursrechtelijk beschermd: © 1986-1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Alle rechten voorbehouden.

24. UITSLUITEND VAN TOEPASSING OP DE VERENIGDE STATEN: KENNISGEVINGEN EN PROCEDURES VOOR HET INDIENEN VAN CLAIMS BIJ INBREUK OP HET AUTEURSRECHT

Conform titel 17 van het Amerikaanse wetboek, paragraaf 512 (c) (2), dienen kennisgevingen van een vermoedelijke inbreuk op het auteursrecht te worden verzonden naar onze speciale tussenpersoon. VRAGEN DIE GEEN VERBAND HOUDEN MET DE VOLGENDE PROCEDURE, WORDEN NIET BEANTWOORD.

Zie de kennisgeving en procedure voor het indienen van vorderingen wegens inbreuk op het auteursrecht op www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×