TekstImporterenExporteren, macroactie

Gebruik de macroactie TekstImporterenExporteren om tekst uit te wisselen tussen de huidige Access-database (.mdb of .accdb) en een tekstbestand. U kunt de gegevens in een tekstbestand ook koppelen aan de huidige Access-database. Een gekoppeld tekstbestand betekent dat u de tekstgegevens kunt bekijken met Access, terwijl de gegevens volledig toegankelijk blijven vanuit uw tekstverwerkingsprogramma. U kunt gegevens via importeren of exporteren uitwisselen met een tabel of lijst in een HTML-bestand (*.html). Ook kunt u een koppeling maken met een tabel of lijst.

Opmerking: Vanaf Access 2010 heeft de macroactie TekstOverbrengen de naam TekstImporterenExporteren.

Opmerking: Als u een koppeling maakt met gegevens in een tekstbestand of een HTML-bestand, kunnen de gegevens alleen worden gelezen in Access.

Opmerking: Deze actie is niet toegestaan als de database niet wordt vertrouwd.

Instelling

De macroactie TekstImporterenExporteren heeft de volgende argumenten.

Actieargument

Beschrijving

Overdrachttype

Het gewenste type overdracht. U kunt gegevens importeren, exporteren of koppelen die zijn opgeslagen in tekstbestanden met vaste breedte of in HTML-bestanden. U kunt gegevens ook exporteren naar een gegevensbestand dat geschikt is voor gebruik met de functie Afdruk samenvoegen van Word. U kunt dit bestand vervolgens gebruiken om samengevoegde documenten zoals standaardbrieven en etiketten te maken.

Selecteer Import met scheidingstekens, Import met vaste breedte, HTML-bestand importeren, Export met scheidingstekens, Export met vaste breedte, HTML-bestand exporteren, Export Word voor Windows-samenvoeging, Koppelen met scheidingstekens, Koppelen met vaste breedte of HTML-bestand koppelen in de lijst Overdrachttype in het gedeelte Actieargumenten van het macro-ontwerpvenster. De standaardwaarde is Import met scheidingstekens.

Opmerking: Alleen Import met scheidingstekens, Import met vaste breedte, Export met scheidingstekens, Export met vaste breedte en Export Word voor Windows-samenvoeging worden ondersteund in een Access-project (.adp).

Specificatienaam

De specificatienaam voor de set opties die bepaalt hoe een tekstbestand wordt geïmporteerd of gekoppeld. Voor een tekstbestand met vaste breedte moet u een argument opgeven of een schema.ini-bestand gebruiken. Dit bestand moet worden opgeslagen in dezelfde map als het geïmporteerde of gekoppelde tekstbestand.

Een specificatie maken voor het importeren of koppelen van een tekstbestand:

  1. Klik op het tabblad Externe gegevens in de groep Importeren op Tekstbestand.

  2. Geef in het dialoogvenster Externe gegevens ophalen het pad van het brontekstbestand op in het vak Bestandsnaam.

  3. Selecteer de optie die u wilt gebruiken om de gegevens op te slaan (importeren, toevoegen of koppelen) en klik op OK.

  4. Klik in het dialoogvenster Wizard Tekst importeren op Geavanceerd.

  5. Geef de opties op die u wilt gebruiken voor deze specificatie en klik vervolgens op Opslaan als.

  6. Voer de naam in die u wilt gebruiken voor de specificatie en klik op OK.

  7. U kunt bestaande specificaties beheren door in het specificatievenster op Specificaties te klikken.

  8. Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten.

U kunt vervolgens de naam van de specificatie typen in dit argument wanneer u hetzelfde type tekstbestand wilt importeren of exporteren.

U kunt tekstbestanden met scheidingstekens importeren, exporteren of koppelen zonder dat u een specificatienaam hoeft op te geven voor dit argument. In dit geval worden de standaardinstellingen uit de wizard gebruikt. Er wordt een vooraf ingestelde indeling gebruikt voor gegevensbestanden voor Afdruk samenvoegen. U hoeft dus nooit een specificatienaam te typen voor dit argument wanneer u dit type bestanden exporteert. U kunt import-/exportspecificaties gebruiken met HTML-bestanden, maar dan wordt alleen het deel van de specificatie toegepast dat betrekking heeft op de opmaak van het gegevenstype.

Tabel naam

De naam van de Access-tabel waarin u tekstgegevens wilt importeren, waaruit u tekstgegevens wilt exporteren of waaraan u tekstgegevens wilt koppelen. U kunt ook de naam van de Access-query typen waaruit u gegevens wilt exporteren. Dit is een verplicht argument.

Als u Import met scheidingstekens, Import met vaste breedte, of HTML-bestand importeren selecteert in de lijst Overdrachttype, worden de tekstgegevens toegevoegd aan deze tabel als de tabel al bestaat. Anders wordt er in Access een nieuwe tabel met de tekstgegevens gemaakt.

Als u de macroactie TekstImporterenExporteren gebruikt, kunt u geen SQL-instructie gebruiken om de gegevens op te geven die u wilt exporteren. In plaats van een SQL-instructie moet u eerst een query maken en vervolgens de naam van de query opgeven in het argument Tabelnaam.

Bestandsnaam

De naam van het tekstbestand dat u wilt importeren, exporteren of koppelen. Geef het volledige pad op. Dit is een verplicht argument.

Er wordt een nieuw tekstbestand gemaakt wanneer u gegevens uit Access exporteert. Als de naam van het bestand hetzelfde is als de naam van een bestaand tekstbestand, wordt het bestaande tekstbestand vervangen.

Als u een bepaalde tabel of lijst in een HTML-bestand wilt importeren of koppelen, gebruikt u het argument Naam HTML-tabel.

Bevat veldnamen

Hiermee geeft u op of de eerste rij van het tekstbestand de namen van de velden bevat. Als u Ja selecteert, gebruikt Access de namen in deze rij als veldnamen in de Access-tabel wanneer u de tekstgegevens importeert of koppelt. Als u Nee selecteert, wordt de eerste rij verwerkt als een gewone rij gegevens. De standaardwaarde is Nee.

Dit argument wordt genegeerd voor gegevensbestanden voor samenvoegbewerkingen met Word voor Windows omdat de eerste rij de veldnamen moet bevatten.

Wanneer u een Access-tabel of selectiequery exporteert naar een tekstbestand met scheidingstekens of vaste breedte, worden de veldnamen van de tabel of de selectiequery ingevoegd in de eerste rij van het tekstbestand als u Ja hebt geselecteerd voor dit argument.

Als u een tekstbestand met vaste breedte importeert of koppelt, en u Ja selecteert in dit vak, moeten de veldnamen in de eerste rij van elkaar worden gescheiden met het teken dat hiervoor is ingesteld in de import-/exportspecificatie. Als u exporteert naar een tekstbestand met vaste breedte en Ja selecteert voor dit argument, worden de veldnamen met dit scheidingsteken ingevoegd in de eerste rij van het tekstbestand.

HTML-tabelnaam

De naam van de tabel of lijst in het HTML-bestand die u wilt importeren of koppelen. Dit argument wordt genegeerd, tenzij het argument Overdrachttype is ingesteld op HTML-bestand importeren of HTML-bestand koppelen. Als u dit argument leeg laat, wordt de eerste tabel of lijst in het HTML-bestand geïmporteerd of gekoppeld.

De naam van de tabel of lijst in het HTML-bestand wordt bepaald aan de hand van de tekst die is opgegeven voor de tag <CAPTION>, als die tag bestaat. Als er geen tag <CAPTION> is, wordt de naam bepaald door de tekst die is opgegeven voor de tag <TITLE>. Als meerdere tabellen of lijsten dezelfde naam hebben, wordt er aan het einde van elke naam een nummer toegevoegd in Access om ze van elkaar te onderscheiden, bijvoorbeeld Medewerkers1 en Medewerkers2.

Codetabel

De naam van de tekenset die wordt gebruikt met de codetabel.

Opmerkingen

U kunt de gegevens in Access-selectiequery's exporteren naar tekstbestanden. Hierbij wordt de resultaatset van de query geëxporteerd en deze wordt behandeld zoals een tabel.

Tekstgegevens die u toevoegt aan een bestaande Access-tabel, moeten compatibel zijn met de structuur van de tabel.

  • Elk veld in de tekst moet van hetzelfde gegevenstype zijn als het overeenkomstige veld in de tabel.

  • De velden moeten in dezelfde volgorde staan, tenzij u het argument Bevat veldnamen instelt op Ja. In dat geval moeten de veldnamen in de tekst exact overeenkomen met de veldnamen in de tabel.

Deze macroactie is vergelijkbaar met klikken op Tekstbestand in de groep Importeren of Exporteren op het tabblad Externe gegevens. De argumenten van de actie TekstImporterenExporteren komen overeen met de opties in de wizard die u start met de opdracht Tekstbestand.

Tip

Een import-/exportspecificatie bevat de gegevens die Access nodig heeft om een tekstbestand te importeren, exporteren of koppelen. U kunt opgeslagen specificaties gebruiken om gegevens van of naar soortgelijke tekstbestanden te importeren, exporteren of koppelen. Stel dat u elke week verkoopcijfers ontvangt in een tekstbestand dat afkomstig is van een mainframecomputer. U kunt dan een specificatie voor dit type gegevens maken en opslaan en deze specificatie later gebruiken wanneer u deze gegevens wilt toevoegen aan uw Access-database.

Opmerking: Als u een query of filter toepast op een gekoppeld tekstbestand, is de query of het filter hoofdlettergevoelig.

Als u de actie TekstImporterenExporteren wilt uitvoeren in een VBA-module (Visual Basic for Applications), gebruikt u de methode TransferText van het DoCmd-object.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×