Waarden ophalen in opgeslagen procedures in SQL Server met ADO

Zie voor een Microsoft Visual Basic .net-versie van dit artikel.

Samenvatting

Er zijn belangrijke kwesties waarbij u rekening moet houden bij het opsporen van de waarden van de gegevens in de vorm van een of meer waarden van SQL Server, via ActiveX Data Objects (ADO). Hier volgen drie problemen:

 • Instructies voor het maken van een naam in SQL Server moeten een prioriteitsniveau 11-18 hebben.

 • Met de instructie afdrukken in SQL Server kunt u ook de ADO-Foutenverzameling ook vullen. De afdrukinstructies zijn echter gelijk aan 0 niveau 0 (0), dus moet minimaal één t. na-instructie worden gebruikt in de opgeslagen procedure om een afdruk instructie met ADO op te halen via de collectie Errors.

 • Als u waarden in een opgeslagen procedure wilt retourneren, moet u aan minstens één resultatenset worden gekoppeld.

Meer informatie

In het volgende codevoorbeeld ziet u hoe u door de ADO-Foutenverzameling kunt bladeren om toegang te krijgen tot de gegevens van een andere resultsets:

 1. Plak en voer de volgende code in het ISQL_W venster uit om de opgeslagen procedure te maken die wordt gebruikt voor het ADO-voorbeeld in stap 4:

     use pubs   GO   if exists (select * from sysobjects where id =    object_id('dbo.ADOTestRPE') and sysstat & 0xf = 4)   drop procedure dbo.ADOTestRPE   GO   create procedure ADOTestRPE   (   @SetRtn INT=0 OUTPUT,   @R1Num  INT=1,   @P1Num  INT=1,   @E1Num  INT=1,   @R2Num  INT=2,   @P2Num  INT=2,   @E2Num  INT=2   )   AS   DECLARE @iLoop   INT   DECLARE @PrintText VARCHAR(255)   DECLARE @iErrNum  INT   /*  Check for no Resultsets - needed to get the RETURN value back */    IF @R1Num + @R2Num = 0 SELECT NULL   /*  Resultset 1 ******************************* */    IF @R1Num > 0   BEGIN     SET ROWCOUNT @R1Num     SELECT 'Resultset 1' RsNum, Title     FROM Pubs..Titles     SET ROWCOUNT 0   END     /* Must raise a default error context in which to return the PRINT */     /* statement */    /* (if none present) since PRINT statements are a severity level of */    /*0. */    IF (@P1Num > 0) AND (@E1Num = 0) RAISERROR ("RAISERROR.PError1",     11, 2)   IF @P1Num > 0   BEGIN     SELECT @iLoop = 0     WHILE @iLoop < @P1Num     BEGIN      SELECT @iLoop = @iLoop + 1      SELECT @PrintText = 'PRINT.Resultset.1: Line ' +   CONVERT(char(2), @iLoop)     PRINT @PrintText    END   END   IF @E1Num > 0   BEGIN     SELECT @iLoop = 0     WHILE @iLoop < @E1Num     BEGIN      SELECT @iLoop = @iLoop + 1      SELECT @iErrNum = @iLoop + 201000      RAISERROR ("RAISERROR.Resultset.1", 11, 2)     END   END   /*  Resultset 2 ******************************* */    IF @R2Num > 0   BEGIN     SET ROWCOUNT @R2Num     SELECT 'Resultset 2' RsNum, Title     FROM Pubs..Titles     SET ROWCOUNT 0   END   /* Must raise a default error context in which to return the PRINT */    /* statement */    /* (if none present) since PRINT statements are a severity level of */    /* 0. */    IF (@P2Num > 0) AND (@E2Num = 0) RAISERROR ("RAISERROR.PError2",   11, 2)   IF @P2Num > 0   BEGIN     SELECT @iLoop = 0     WHILE @iLoop < @P2Num     BEGIN      SELECT @iLoop = @iLoop + 1      SELECT @PrintText = 'PRINT.Resultset.2: Line ' +    CONVERT(char(2), @iLoop)      PRINT @PrintText     END   END   IF @E2Num > 0   BEGIN     SELECT @iLoop = 0     WHILE @iLoop < @E2Num     BEGIN      SELECT @iLoop = @iLoop + 1      SELECT @iErrNum = @iLoop + 202000      RAISERROR ("RAISERROR.Resultset.2", 11, 2)     END   END   /*  Return & Output ************************************ */       select @SetRtn = -1   RETURN @SetRtn   GO
 2. Maak een standaard. EXE-project in Visual Basic. Formulier1 wordt standaard gemaakt.

 3. Kies in het menu Project de optie verwijzingen en selecteer de Microsoft ActiveX Data Objects Library. Opmerking: u moet ADO versie 2,0 of hoger gebruiken om de code goed te laten werken. U kunt de meest recente MDAC-onderdelen (Microsoft Data Access Components) op Internet verkrijgen via de volgende URL:

 4. Plaats een opdrachtknop op het formulier en plak de volgende code in de sectie algemene declaraties van het formulier: Opmerking: mogelijk moet u de verbindingsreeks voor de database voor uw omgeving wijzigen.

     'This Code demonstrates RAISERROR/PRINT/RETURN values with ADO and   'multiple resultsets.   Sub CreateParms()   Dim ADOCmd As New ADODB.Command   Dim ADOPrm As New ADODB.Parameter   Dim ADOCon As ADODB.Connection   Dim ADORs As ADODB.Recordset   Dim sParmName As String   Dim strConnect As String   Dim rStr As String   On Error GoTo ErrHandler   strConnect = "driver={SQL    Server};server=(local);uid=sa;pwd=;database=pubs"   Set ADOCon = New ADODB.Connection   With ADOCon     .Provider = "MSDASQL"     .CursorLocation = adUseServer 'Must use Server side cursor.     .ConnectionString = strConnect     .Open   End With   Set ADOCmd.ActiveConnection = ADOCon   With ADOCmd     .CommandType = adCmdStoredProc     .CommandText = "ADOTestRPE"   End With   'Parameter 0 is the stored procedure Return code.   sParmName = "Return"   Set ADOPrm = ADOCmd.CreateParameter(sParmName, adInteger, _    adParamReturnValue, , 0)   ADOCmd.Parameters.Append ADOPrm   ADOCmd.Parameters(sParmName).Value = -1   'Parameter 1 is the setting for the stored procedure Output   ' parameter.   sParmName = "Output"   Set ADOPrm = ADOCmd.CreateParameter(sParmName, adInteger, _    adParamOutput)   ADOCmd.Parameters.Append ADOPrm   ADOCmd.Parameters(sParmName).Value = 999   'Parameter 2   sParmName = "R1Num"   'Number of rows to return in Resultset 1.   Set ADOPrm = ADOCmd.CreateParameter(sParmName, adInteger, _    adParamInput)   ADOCmd.Parameters.Append ADOPrm   ADOCmd.Parameters(sParmName).Value = 1   'Parameter 3   sParmName = "P1Num"   'Number of PRINT statements in Resultset 1.   Set ADOPrm = ADOCmd.CreateParameter(sParmName, adInteger, _    adParamInput)   ADOCmd.Parameters.Append ADOPrm   ADOCmd.Parameters(sParmName).Value = 0   'Parameter 4   sParmName = "E1Num"   'Number of RAISERROR statements in Resultset               '1.   Set ADOPrm = ADOCmd.CreateParameter(sParmName, adInteger, _    adParamInput)   ADOCmd.Parameters.Append ADOPrm   ADOCmd.Parameters(sParmName).Value = 0   'Parameter 5   sParmName = "R2Num"   'Number of rows to return in Resultset 2.   Set ADOPrm = ADOCmd.CreateParameter(sParmName, adInteger, _    adParamInput)   ADOCmd.Parameters.Append ADOPrm   ADOCmd.Parameters(sParmName).Value = 2   'Parameter 6   sParmName = "P2Num"   'Number of PRINT statements in Resultset 2.   Set ADOPrm = ADOCmd.CreateParameter(sParmName, adInteger, _    adParamInput)   ADOCmd.Parameters.Append ADOPrm   ADOCmd.Parameters(sParmName).Value = 0   'Parameter 7   sParmName = "E2Num"   'Number of RAISERROR statements in Resultset               ' 2.   Set ADOPrm = ADOCmd.CreateParameter(sParmName, adInteger, _    adParamInput)   ADOCmd.Parameters.Append ADOPrm   ADOCmd.Parameters(sParmName).Value = 0   Set ADORs = ADOCmd.Execute   Do While (Not ADORs Is Nothing)     If ADORs.State = adStateClosed Then Exit Do     While Not ADORs.EOF       For i = 0 To ADORs.Fields.Count - 1         rStr = rStr & " : " & ADORs(i)       Next i       Debug.Print Mid(rStr, 3, Len(rStr))       ADORs.MoveNext       rStr = ""     Wend     Debug.Print "----------------------"     Set ADORs = ADORs.NextRecordset   Loop   Debug.Print "Return: " & ADOCmd.Parameters("Return").Value   Debug.Print "Output: " & ADOCmd.Parameters("Output").Value   GoTo Shutdown   ErrHandler:     Call ErrHandler(ADOCon)     Resume Next   Shutdown:     Set ADOCmd = Nothing     Set ADOPrm = Nothing     Set ADORs = Nothing     Set ADOCon = Nothing   End Sub   Private Sub Command1_Click()   Call CreateParms   End Sub   Sub ErrHandler(objCon As Object)   Dim ADOErr As ADODB.Error   Dim strError As String   For Each ADOErr In objCon.Errors    strError = "Error #" & ADOErr.Number & vbCrLf & ADOErr.Description _     & vbCr & _      "  (Source: " & ADOErr.Source & ")" & vbCr & _      "  (SQL State: " & ADOErr.SQLState & ")" & vbCr & _      "  (NativeError: " & ADOErr.NativeError & ")" & vbCr    If ADOErr.HelpFile = "" Then      strError = strError & "  No Help file available" & vbCr & vbCr    Else      strError = strError & "  (HelpFile: " & ADOErr.HelpFile & ")" _    & vbCr & _            "  (HelpContext: " & ADOErr.HelpContext & ")" & _    vbCr & vbCr    End If    Debug.Print strError   Next   objCon.Errors.Clear   End Sub
 5. Wijzig de waarde van parameters 2 tot en met 7 om het aantal afdrukinstructies en/of de instructies van de nagang van de opgeslagen procedure te wijzigen en door ADO te retourneren. Voer het voorbeeld van Visual Basic-code opnieuw uit en Let erop dat de instructies voor het uitvoeren van de ADO-Foutenverzameling worden geretourneerd. Wijzig de waarden om te experimenteren met verschillende combinaties van de instructies PRINT/nalaten met verschillende resultsets. Raadpleeg de door SQL opgeslagen procedures voor specifieke tijdelijke oplossingen voor speciale gevallen. Opmerking: als u een retourwaarde wilt ophalen in ADO met een opgeslagen procedure moet minimaal één resultatenset zijn. Om dit probleem tijdelijk op te lossen als er geen resultsets zijn opgegeven (in de ADO-voorbeeldcode), voert de opgeslagen procedure een SELECT NULL uit om een null-resultatenset te retourneren aan ADO. Daarnaast wordt er voor het oplossen van problemen met het opgeven van de instructies geen instructies en een combinatie van afschriften opgezocht naar standaardinstructies voor het opgeven van een context voor het retourneren van de instructie PRINT via ADO. U moet code voor de instructies in de notatie die wordt weergegeven in de opgeslagen procedure, omdat alleen de prioriteitsniveaus van 11-18 worden weergegeven via de ADO-Foutenverzameling.

Verwijzingen

Help voor Transact-SQL: Search on: ' PRINT/Soft statement ' voor meer informatie raadpleegt u het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:

Hoe u op een asynchrone manier ADO-records met WithEvents kunt openen

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×