Postanowienia dotyczące bonów upominkowych Microsoft

Niniejsza Umowa między użytkownikiem a firmą Microsoft Corporation (lub, w zależności od miejsca zamieszkania użytkownika, jednym z jej podmiotów stowarzyszonych) („my”, „nas”, „nasze” lub „Microsoft”) opisuje możliwość realizacji bonów upominkowych oraz dokonywania zakupów przy użyciu konta Microsoft w naszych sklepach uczestniczących w programie (nazywanych razem „sklepami uczestniczącymi w programie”), m.in. w Sklepie Windows, Sklepie Windows Mobile oraz Sklepie Xbox. Salda kont są wystawiane i zarządzane przez firmę Microsoft Corporation, Washington Corporation i/lub jej podmioty stowarzyszone.

Niniejsza Umowa definiuje istotne warunki określające relacje wzajemne. Uwzględnia ona również Umowę o świadczenie usług firmy Microsoft obejmującą warunki dotyczące konta Microsoft oraz (tylko w przypadku rezydentów amerykańskich) wiążącą klauzulę arbitrażową i klauzulę rezygnacji z wniesienia pozwu zbiorowego, która określa prawa użytkownika odnośnie do rozstrzygania sporów z firmą Microsoft.

1. Zakres umowy; akceptacja warunków

1.1 Jakie usługi są objęte niniejszą umową? Niniejsza Umowa dotyczy używania konta Microsoft w celu dokonywania zakupów w firmie Microsoft lub u autoryzowanych firm zewnętrznych („Produkty”) przy użyciu zgodnych urządzeń w sklepach uczestniczących w programie. Firma Microsoft może dodawać funkcje, specyfikacje i ceny dotyczące salda konta lub Produktów udostępnianych w sklepach uczestniczących w programie, zmieniać je, kończyć ich obsługę lub zawieszać dostępność, czasowo lub na stałe, w dowolnej chwili, w stopniu dozwolonym odpowiednimi prawami, bez żadnej odpowiedzialności z tego tytułu, zgodnie z zapisami niniejszej Umowy.

1.2 Jak akceptuje się niniejszą Umowę? Niniejszą Umowę akceptuje się z chwilą zakupienia bonu upominkowego lub kodu, zrealizowania bonu upominkowego lub kodu Microsoft na koncie Microsoft lub wykorzystania środków pieniężnych zgromadzonych na koncie Microsoft w celu dokonania zakupów w sklepach Microsoft.

1.3 Czy firma Microsoft może zmienić niniejszą Umowę po zaakceptowaniu jej przeze mnie? Od czasu do czasu firma Microsoft może dodawać, zmieniać lub usuwać dowolną część niniejszej Umowy. Jeśli zmienione zostaną istotne warunki, co może mieć niekorzystny wpływ na prawa użytkownika określone w niniejszej Umowie, zostanie on powiadomiony za pośrednictwem konta Microsoft, pocztą e-mail lub z wykorzystaniem innej uzasadnionej formy elektronicznej.

2. Konta Microsoft

2.1 Czy potrzebuję konta Microsoft? Tak. Aby dokonywać zakupów w sklepach uczestniczących w programie, trzeba mieć aktywne konto Microsoft. Na koncie Microsoft można realizować bony upominkowe, wyświetlać bieżące saldo konta oraz daty ważności skojarzone z saldami promocyjnymi na koncie, kupować bony upominkowe i przeglądać historię zakupów związanych z tym bonem, a także aktualizować swoje dane osobowe.

2.2 Jak mogę dodawać pieniądze do salda mojego konta Microsoft? Możesz dodawać pieniądze do swojego konta Microsoft, realizując bon upominkowy lub kod upominkowy Microsoft. Po realizacji pełna wartość bonu lub kodu zostanie dodana do salda Twojego konta. Dodatkowe informacje o realizacji są udostępniane z kartą lub kodem. Karty lub kodu mogą również dotyczyć dodatkowe postanowienia. Kody nie mogą być realizowane, zamieniane na gotówkę ani ponownie zasilane, chyba że wymaga tego odpowiednie prawo. Jeśli mieszkasz w kraju Unii Europejskiej, w którym prawo lokalne zapewnia „czas do namysłu”, możesz zwrócić niezrealizowane bony upominkowe i otrzymać za nie pełny zwrot w ciągu 14 dni od zakupu bonu lub kodu upominkowego. Jednak realizacja jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, że żadne zwroty nie będą wykonywane. W przypadku zakupu bonu upominkowego od sprzedawcy innego niż firma Microsoft obowiązują zasady dotyczące zwrotów tego sprzedawcy. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności, jeśli kod upominkowy zostanie utracony, skradziony, zgubiony lub użyty bez zgody użytkownika.

2.3 Czy istnieją jakiekolwiek daty ważności lub opłaty za wygaśnięcie? Salda niepromocyjne nie wygasają. Saldo promocyjne na koncie może utracić ważność na zasadach przedstawionych w warunkach promocji. Nie ma żadnych opłat powiązanych z utrzymaniem salda na Twoim koncie, bez względu na to, czy zostało uzyskane na gruncie promocji, czy innym.

2.4 Jak robić zakupy w sklepach uczestniczących w programie? Salda swojego konta możesz użyć w celu dokonywania zakupów tylko w sklepach uczestniczących w programie. Na koncie najpierw będzie pomniejszane niewygasłe saldo promocyjne (w kolejności według najbliższej daty ważności), a dopiero potem inne salda. Jeśli nie masz wystarczającej ilości środków na swoim koncie Microsoft do zrealizowania transakcji, wówczas musisz użyć innej formy płatności zarejestrowanej na koncie Microsoft w celu pokrycia pozostałej kwoty zakupu, zapłacić pełną kwotę z użyciem innej opcji płatności albo doładować swoje konto Microsoft.

Salda konta nie można używać w przypadku pewnych subskrypcji lub zakupów w ramach aplikacji ani w celu uzyskania gotówki lub jej ekwiwalentu (np. certyfikatów podarunkowych) z wyjątkiem przypadków, gdy jest to prawnie wymagane. Każdy sklep uczestniczący w programie może nałożyć dodatkowe ograniczenia lub wykluczenia zakupów. Firma Microsoft nie zwraca środków za Produkty sprzedawane w sklepach uczestniczących w programie, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to prawnie wymagane. W przypadku przyjęcia zwrotu na konto Microsoft wpłyną środki w kwocie, którą wcześniej wydano na zakup zwracanych Produktów.

2.5 Czy używanie środków pieniężnych zgromadzonych na koncie Microsoft w sklepach uczestniczących w programie podlega ograniczeniom? Obowiązują następujące ograniczenia i wymagania:

  • Aby można było zrealizować bon upominkowy Microsoft na koncie Microsoft i używać tych środków w sklepach uczestniczących w programie, może być konieczne posiadanie sprzętu lub oprogramowania o odpowiednich specyfikacjach, w tym dostępu do Internetu (mogą być naliczane opłaty za czas połączenia).

  • Kwoty denominowane w pewnej walucie mogą być dodawane wyłącznie do konta Microsoft zarejestrowanego w ramach jurysdykcji, w której ta waluta jest uznawana za walutę oficjalną. Kwota ta może zostać następnie wykorzystana w sklepach uczestniczących w programie dostępnych w ramach tej jurysdykcji. Saldo konta nie może być konwertowane na inną walutę.

  • Saldo konta jest nieprzenośne.

  • Możliwości realizowania bonu upominkowego lub otrzymywania zwrotów na konto Microsoft, używania zgromadzonych środków pieniężnych w celu dokonania zakupów w sklepach uczestniczących w programie lub kupowania i wysyłania bonu upominkowego mogą podlegać dodatkowym ograniczeniom dotyczącym salda konta, ustalanym od czasu do czasu przez firmę Microsoft według jej wyłącznego uznania. Więcej informacji na temat tych dodatkowych ograniczeń można znaleźć na stronie Ograniczenia dotyczące środków na koncie Microsoft.

Aby zapobiegać oszustwom i niedozwolonemu użyciu salda konta Microsoft, firma Microsoft może jeszcze bardziej ograniczyć dostęp do niego lub możliwości korzystania z niego bądź wymagać użycia innej opcji płatności w celu dokończenia transakcji.

3. Zawieszenie; przerwanie obsługi; utrata praw

Jeśli użytkownik naruszy warunki niniejszej Umowy, firma Microsoft może podjąć wobec niego wszelkie działania uznane przez nią za odpowiednie, w szczególności zawiesić saldo konta, przerwać dostęp do niego, uniemożliwić kupowanie lub realizowanie bonów upominkowych bądź kupowanie Produktów lub przerwać dostęp do konta Microsoft. Zawieszenie obsługi nie powoduje utraty środków zgromadzonych na koncie, z wyjątkiem kwoty promocyjnej, która może utracić ważność w okresie zawieszenia. Firma Microsoft nie zasili konta Microsoft żadną kwotą promocyjną, która utraciła ważność w okresie zawieszenia z dowolnej przyczyny.

W przypadku zamknięcia konta Microsoft użytkownikowi zostanie zwrócone pozostałe saldo w zakresie określonym przez prawo. Saldo promocyjne lub saldo, które nie zostało zrealizowane przy użyciu konta Microsoft, nie zostanie zwrócone. Zwroty podlegają określonym warunkom, które firma Microsoft może nakładać od czasu do czasu.

Gdy jest wymagany zwrot, firma Microsoft zastrzega sobie prawo do potrącenia salda konta w celu pokrycia wszelkich poniesionych przez nią strat. Jeśli użytkownik z własnej inicjatywy zamknie konto Microsoft, zostanie mu zwrócone pozostałe saldo zgodnie z prawem, przy czym nie dotyczy to salda promocyjnego, a podlegającego pewnym warunkom, które firma Microsoft może od czasu do czasu nakładać. Użytkownik może nie otrzymać zwrotu, jeśli w dobrej wierze firma Microsoft podejrzewa oszustwo lub niewłaściwe korzystanie z konta Microsoft.

4. Powiadomienia wysyłane do stron

Niniejsza Umowa jest udostępniana w formie elektronicznej. Użytkownik może otrzymywać w formie elektronicznej informacje dotyczące niniejszej Umowy, salda konta, a także wszelkie informacje wymagane przepisami prawa. Firma Microsoft może przekazywać użytkownikowi wymagane informacje: pocztą e-mail na adres podany w ramach konta Microsoft lub w pewnych witrynach internetowych firmy Microsoft. Powiadomienia wysłane pocztą e-mail zostaną uznane za doręczone i odebrane z chwilą wysłania wiadomości e-mail. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną, musi zaprzestać używania salda konta.

5. Obsługa klienta

W przypadku pytań lub sporów dotyczących zakupów bonów upominkowych, dostępu do salda konta lub używania tego salda, problemów z Produktami zakupionymi przy użyciu salda konta, jak również w celu zgłoszenia niedozwolonego użycia salda konta należy kontaktować się z działem obsługi klienta firmy Microsoft.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 10562 — ostatni przegląd: 23.08.2016 — zmiana: 2

Opinia