Reguły użytkowania Towarów cyfrowych („Reguły”)

Dotyczy: Windows 10

O ile nie stwierdzono inaczej, pojęcia pisane wielką literą zostały określone w Umowie o świadczenie usług firmy Microsoft lub Warunkach sprzedaży Microsoft (zwanych zbiorczo „Postanowieniami”). Niniejsze Reguły obejmują zapisy w pierwszej sekcji poniżej, które odnoszą się do wielu Towarów cyfrowych („Reguły ogólne”) oraz zapisy w tabeli poniżej, które odnoszą się do konkretnych Towarów cyfrowych (lub odpowiedniej usługi zapewniającej Towary cyfrowe) („Dodatkowe reguły specyficzne dla usługi”). O ile nie stwierdzono inaczej w Dodatkowych regułach specyficznych dla usługi, Reguły ogólne dotyczą wszystkich Towarów cyfrowych. Firma Microsoft może zmodyfikować te Reguły w dowolnym momencie.

Reguły ogólne

Wszystkie Towary cyfrowe są licencjonowane, a nie sprzedawane. Dostęp użytkownika do Towarów cyfrowych lub uprawnienia do korzystania z nich muszą być zgodne z (a) postanowieniami licencyjnymi, ograniczeniami licencji, kodeksem postępowania oraz warunkami płatności określonymi w Postanowieniach, (b) całkowitą płatnością użytkownika za stosowne Towary cyfrowe, (c) niniejszymi Regułami oraz (d) wszelkimi dodatkowymi warunkami przedstawionymi podczas nabywania licencji przez użytkownika. Towary cyfrowe mogą być używane tylko tak, jak zostało to wyraźnie dozwolone w Postanowieniach lub niniejszych Regułach; wszelkie inne zastosowania są niedozwolone (chyba że użytkownik skontaktował się z właścicielem praw autorskich i uzyskał od niego pisemną zgodę przeczącą tym postanowieniom). Postanowienia oraz niniejsze Reguły mają zastosowanie także wtedy, gdy cena lub należna płatność za Towary cyfrowe wynosi zero. Jeśli występuje konflikt między niniejszymi Regułami a Postanowieniami (lub innymi warunkami), Reguły wyznaczają zakres dopuszczalnego zastosowania Towarów cyfrowych z jednym wyjątkiem — jeśli strona internetowa lub inna strona w Sklepie lub w odpowiedniej Usłudze dla konkretnych Towarów cyfrowych precyzuje inną liczbę urządzeń lub w inny sposób formułuje konkretne uprawnienia lub ograniczenia, które różnią się od niniejszych Reguł, dopuszczalne zastosowanie konkretnego Towaru cyfrowego w zakresie, w którym występuje konflikt, wyznaczają zapisy na tej stronie internetowej lub innej stronie.

Towary cyfrowe są licencjonowane wyłącznie na użytek osobisty i niekomercyjny (co wyklucza ich wykorzystanie w celach marketingowych) na poziomie zwyczajowym dla takiego użytkowania. Firma Microsoft może zatrzymać rozpowszechnianie jakichkolwiek Towarów cyfrowych lub dodać albo ograniczyć funkcje dowolnych Towarów cyfrowych w dowolnej chwili. Użytkownik może utracić dostęp do Towarów cyfrowych lub ich funkcji albo może zmienić się charakter tego dostępu (np. utrata dostępu rodzinnego, jeśli był włączony), jeśli (a) użytkownik naruszy Postanowienia lub niniejsze Reguły, (b) użytkownik użyje lub spróbuje użyć Towarów cyfrowych w sposób niezgodny z Postanowieniami, niniejszymi Regułami lub ograniczoną licencją przyznaną użytkownikowi, (c) użytkownik obejdzie lub podejmie próbę obejścia jakichkolwiek mechanizmów mających ograniczać dostęp lub wymuszać ograniczenia licencyjne, (d) użytkownik nie zapłaci abonamentu, (e) użytkownik nie ma aktualnej metody płatności na koncie, (f) użytkownik zmieni kraj lub region, (g) użytkownik nie ma aktualnego adresu e-mail związanego z kontem, (h) użytkownik nie loguje się do danej Usługi dostatecznie często, by odnowić licencje elektroniczne na Towary cyfrowe zgodnie z opisem w Dodatkowych regułach specyficznych dla usługi poniżej, (i) firma Microsoft anuluje lub wycofa odnośną Usługę lub zaprzestanie świadczenia pomocy technicznej do odnośnego urządzenia lub (j) firma Microsoft straci uprawnienia do dalszego udostępniania Towarów cyfrowych użytkownikowi lub udostępniania ich użytkownikowi w ten sam sposób. Za wyjątkiem przypadków opisanych poniżej użytkownik nie może przenosić ani odsprzedawać licencji na Towary cyfrowe. Jeżeli użytkownik sprzeda urządzenie zawierające Towary cyfrowe, kupujący nie otrzyma żadnych uprawnień do używania Towarów cyfrowych. Firma Microsoft może sprawdzać, czy niniejsze Reguły są przestrzegane.

Niektóre Usługi wymagają, aby użytkownik zarejestrował urządzenia, na których korzysta z Towarów cyfrowych i otworzył Usługę z tego urządzenia, aby zachować dostęp. Zarejestrowane urządzenia mogą obejmować komputery osobiste, laptopy, tablety, konsole Xbox i niektóre urządzenia przenośne w zakresie, w jakim urządzenie jest zgodne z danym Towarem cyfrowym. Licencje na niektóre Towary cyfrowe (np. zawartość programu Muzyka Groove) można odnowić, jeśli użytkownik zaloguje się w Usłudze i w danym momencie nie przekroczył limitu urządzeń. Odświeżenie licencji na inne Towary cyfrowe może wymagać połączenia z komputerem osobistym. Taka utrata może być tymczasowa lub trwała zgodnie z ustaleniami firmy Microsoft. Po zarejestrowaniu zbyt wielu urządzeń firma Microsoft może automatycznie wyrejestrować urządzenie, aby zwolnić miejsce na nowe. Firma Microsoft może ograniczyć częstotliwość ręcznego rejestrowania i wyrejestrowywania danego urządzenia, aby uniknąć prób przekroczenia limitu urządzeń. W związku z powyższym użytkownik może zarządzać zarejestrowanymi urządzeniami na stronie ustawień z poziomu konta Microsoft lub na potrzeby konkretnej Usługi. Nie wszystkie urządzenia mają takie same możliwości i nie wszystkie Towary cyfrowe lub Usługi (lub określone funkcje jednych i drugich) mogą być dostępne na każdym urządzeniu. Konkretna Usługa może obejmować listę obsługiwanych urządzeń, ale urządzenia elektroniczne stale się rozwijają, a użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sprawdzanie, czy dane urządzenie jest zgodne z Towarem cyfrowym, zanim zostanie on kupiony. Jeśli Usługa obejmuje możliwość przesyłania strumieniowego Towarów cyfrowych, użytkownik musi być zalogowany w Usłudze z zarejestrowanego urządzenia, na którym chce strumieniowo przesyłać dane i oprócz ograniczeń określonych w Postanowieniach, aby móc pobierać i strumieniowo przesyłać dane, musi mieć dostęp do Internetu o odpowiedniej przepustowości, który użytkownik musi uzyskać we własnym zakresie i na swój koszt. Niektóre Towary cyfrowe mogą być przeznaczone tylko do użytku na obszarze skojarzonym z kontem Microsoft użytkownika; użytkownik może nie móc pobrać lub strumieniowo przesyłać (jeśli ma to zastosowanie) takich Towarów cyfrowych, jeśli jest poza danym terytorium.

Niektóre Towary cyfrowe mogą być pobierane lub przesyłane strumieniowo (jeśli ma to zastosowanie) tylko na urządzenia skojarzone z kontem Microsoft użytkownika, w zależności od ograniczeń podanych w poniższej tabeli. Wszystkie reguły w tej tabeli obowiązują w uzupełnieniu do Reguł ogólnych przedstawionych powyżej.

Dodatkowe reguły specyficzne dla usługi wraz z opisami

 

Maksymalna liczba urządzeń / użytkowników
(o ile na stronie Sklepu lub na innej stronie internetowej, na której Towary cyfrowe są dostępne do kupienia, wypożyczenia lub subskrypcji, nie określono innej liczby)
Wyrejestrowanie
(jak często można zarejestrować i wyrejestrować urządzenia)
Wymagany dostęp
(jak często należy korzystać z danej Usługi z danego urządzenia, aby utrzymać lub odświeżać pliki licencji na tym urządzeniu)
Transfer / kopiowanie / inne
Groove Music Pass 10 zarejestrowanych urządzeń Nie częściej niż co 30 dni na urządzenie Co najmniej raz na 30 dni Subskrypcja usługi Groove Music Pass umożliwia strumieniowe przesyłanie lub pobieranie dowolnej liczby utworów muzycznych na zasadzie subskrypcji nabywanej za miesięczną stałą opłatą. Aby uzyskać aktualną listę urządzeń zgodnych z Groove, zobacz Microsoft.com/groove. Nie można nagrywać dysków CD z utworami udostępnianymi w usłudze Groove Music Pass. Oprócz powyższych Reguł firma Microsoft może również zakończyć lub zawiesić subskrypcję, jeśli uzna, że użytkownik: (a) przesyła strumieniowo muzykę do większej liczby urządzeń jednocześnie; (b) nagrywa dyski lub eksportuje muzykę (na dyski CD lub w inny sposób); lub (c) używa muzyki jako dzwonków w telefonie komórkowym.
Muzyka w formacie MP3

 Rozsądna liczba urządzeń

Nie dotyczy 

Nie dotyczy Nie dotyczy
Gry cyfrowe na konsolę Xbox One 1 „domowa” konsola Xbox One i jeden użytkownik mobilny Nie dotyczy Nie dotyczy Każda gra pobrana ze Sklepu ma licencję na urządzenie i licencję na użytkownika. Użytkownik może wyznaczyć jedną konsolę jako „domową”, co spowoduje automatyczne powiązanie licencji na urządzenie z tym urządzeniem, nawet jeśli użytkownik kupuje produkty z poziomu innej konsoli. Licencja na użytkownika jest skojarzona z kontem Microsoft użytkownika. Konsola może być konsolą „domową” dla kilku osób. Użytkownik może zmienić konsolę „domową” maksymalnie 5 razy do roku; jeśli to zrobi, wszystkie licencje na urządzenie zostaną automatycznie przeniesione i będą działały tylko na nowej konsoli „domowej”. Każdy może używać gier użytkownika (lub innych materiałów licencjonowanych na tym urządzeniu) na konsoli „domowej” zgodnie z postanowieniami licencji na urządzenie. Na każdej innej konsoli użytkownik może używać wszystkich gier, na które ma skojarzoną z nim licencję, logując się na swoje konto Microsoft, pod warunkiem, że użytkownik nie jest w danej chwili zalogowany do swojej konsoli „domowej”. Te reguły są określane jako „Reguły korzystania z konsoli domowej”. Niektóre dodatki do gier i inne materiały dostępne do pobrania mogą być wykorzystywane tylko na użytek własny.

Gry na konsolę Xbox 360

1 konsola Xbox 360 Nie dotyczy Nie dotyczy Użytkownik (i każda inna osoba) może korzystać z gry i innej zawartości na pierwszej konsoli Xbox 360, na którą zostały pobrane. Użytkownik może przenieść tę grę lub inną zawartość na inną konsolę Xbox 360 za pomocą urządzenia magazynującego lub innej pamięci masowej, ale może grać w te gry tylko wtedy, gdy konsola jest zalogowana na koncie Microsoft użytkownika.
Gry Xbox Play Anywhere 1 „domowa” konsola Xbox One, 1 wyznaczony komputer z systemem Windows 10 i nieograniczona liczba komputerów z systemem Windows 10 oraz konsol Xbox One pod warunkiem zalogowania (i jednoczesnego wylogowania z konsoli „domowej” i wyznaczonego komputera osobistego) Nie dotyczy Nie dotyczy Program Xbox Play Anywhere ma zastosowanie tylko do niektórych gier cyfrowych, w tym tych oznaczonych ikoną Xbox Play Anywhere na stronie www.xbox.com lub w Sklepie (zobacz www.xboxplayanywhere.com, aby wyświetlić pełną listę). Gry Xbox Play Anywhere można kupować tylko w Sklepie lub przy użyciu kodu cyfrowego u sprzedawców uczestniczących w tym programie. Przed pobraniem gry Xbox Play Anywhere na komputer należy sprawdzić minimalne wymagania systemowe określone przez wydawcę, aby mieć pewność, że posiadany komputer jest z nimi zgodny. Niezależnie od liczby urządzeń, na których gra jest zainstalowana, użytkownik może być równocześnie zalogowany do gry tylko na jednym urządzeniu. Powyższe „Reguły korzystania z konsoli domowej” Xbox One dotyczą również gier w programie Xbox Play Anywhere.
Gry w programie Gold 1 „domowa” konsola Xbox One i jeden użytkownik mobilny Nie dotyczy Nie dotyczy Informacje dotyczące użytkowania gier w programie Gry w programie Gold w ramach subskrypcji Xbox Live Gold.
Xbox Game Pass 1 „domowa” konsola Xbox One i jeden użytkownik mobilny Nie dotyczy Nie dotyczy Reguły użytkowania gier w ramach subskrypcji Xbox Game Pass
Usługa wideo Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nawet w przypadku zakupienia wideo w wysokiej rozdzielczości, rozdzielczość wideo, jaką widzi użytkownik, może różnić się w zależności od zawartości, sprzętu i przepustowości połączenia z Internetem. Użytkownik może być zalogowany w Usłudze wideo tylko z poziomu jednej konsoli Xbox równocześnie.
Wideo z zachowaną licencją Pobranie na maksymalnie 5 komputerów osobistych, 2 konsol Xbox i 3 zgodnych zarejestrowanych urządzeń przenośnych Nie częściej niż co 30 dni na urządzenie Co najmniej raz na 90 dni Użytkownik musi być zalogowany w usłudze wideo, aby przesyłać strumieniowo wideo z zachowaną licencją i może przesyłać wideo tylko do zarejestrowanych urządzeń. Użytkownik może przesyłać strumieniowo element wideo z zachowaną licencją tylko do jednego takiego urządzenia równocześnie, chociaż może jednocześnie przesyłać strumieniowo maksymalne trzy różne elementy wideo z zachowaną licencją. Użytkownik może pobrać wideo z zachowaną licencją na dwie konsole Xbox z możliwością nagrywania. Użytkownik może wyświetlić te materiały na pierwszej takiej konsoli bez logowania się w usłudze wideo, ale musi być zalogowany w usłudze wideo na drugiej konsoli, aby wyświetlić na niej wideo. Nie wolno kopiować ani przenosić zawartości z drugiej konsoli. W niektórych krajach oferujemy subskrypcję Season Pass uwzględniającą obecnie dostępne i przyszłe odcinki seriali telewizyjnych. Użytkownik nie może kopiować ani przenosić wideo z zachowaną licencją z urządzenia, na którym pliki zostały zapisane oryginalnie.
Wideo na żądanie Pobranie tylko na jedno urządzenie Nie dotyczy Nie dotyczy Użytkownik musi zacząć oglądanie elementu Wideo na żądanie w ciągu 14 dni od dnia zamówienia i zakończyć oglądanie w ciągu kolejnych 24 godzin (o ile nie określono innego okresu w momencie zakupu); po upływie tego czasu użytkownik nie możne wyświetlić Wideo na żądanie bez wykupienia nowej licencji. Wideo na żądanie pobrane na urządzenie może być wyświetlane tylko na tym urządzeniu i nie można go pobrać ani przesłać strumieniowo do innego urządzenia. Jeśli pliki nie zostaną pobrane, Wideo na żądanie można przesyłać strumieniowo na dowolne zgodne urządzenie, ale maksymalnie do jednego takiego urządzenia naraz. Nie wolno kopiować ani przenosić Wideo na żądanie z miejsca, do którego zostało pierwotnie pobrane.
Książki Pobranie na maksymalnie 6 zarejestrowanych urządzeń z systemem Windows 10 Maksymalnie dwa razy (dwa razy na urządzenie lub po jednym razie na dwa urządzenia) co 30 dni Nie dotyczy Dostępność niektórych funkcji Usługi (np. kopiowanie i wklejanie lub drukowanie fragmentów, a także długość fragmentów) może zależeć od książki i ustawień wydawcy. Dostępne możliwości są opisane w Sklepie. W niektórych przypadkach kupiona wcześniej książka może być niedostępna do ponownego pobrania. Ze swej strony firma Microsoft zaoferuje w takich przypadkach wymianę lub aktualizację. Użytkownik nie może nagrać na dysku niektórych albo żadnych książek.
Aplikacje Urządzenia z systemem Windows 10 Nie dotyczy Nie dotyczy Niezależnie od powyższych Reguł ogólnych aplikacje dostarczane bezpłatnie mogą być pobrane na urządzenia, które nie są zarejestrowane na koncie Microsoft użytkownika.