Reguły użytkowania gier, plików muzycznych, filmów i programów telewizyjnych

Jeśli nie stwierdzono, że jest inaczej, postanowienia wyróżnione wielkimi literami mają znaczenie zgodne z definicjami w Umowie o świadczenie usług firmy Microsoft. Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do zmiany tych reguł użytkowania w dowolnym momencie.

W przypadku autoryzowanych zastosowań zazwyczaj wymagane jest uzyskanie pisemnej zgody od właściciela praw autorskich

Wszystkie pliki muzyczne, filmy, programy telewizyjne, gry i skojarzona zawartość („Towary cyfrowe”) dostępne w Sklepie Windows i Sklepie Xbox są licencjonowane, a nie sprzedawane. Licencja jest uzależniona od zgodności z Umową o świadczenie usług firmy Microsoft, niniejszymi regułami użytkowania i wszelkimi warunkami dodatkowymi. Z wyjątkiem sytuacji dozwolonych poniżej nie można przenosić ani odsprzedawać Towarów cyfrowych ani też licencji na Towary cyfrowe udostępniane w Sklepie Windows lub Sklepie Xbox. W przypadku sprzedaży urządzenia z Towarami cyfrowymi uzyskanymi za pośrednictwem tych Sklepów nabywca urządzenia nie uzyskuje żadnych licencji ani praw do korzystania z takich Towarów cyfrowych.

Zabronione jest powielanie, rozpowszechnianie, przesyłanie, wyświetlanie, sprzedawanie, emitowanie, prezentowanie publiczne, wydzierżawianie, pożyczanie, modyfikowanie, adaptowanie, podlicencjonowywanie i użytkowanie w inny sposób Towarów cyfrowych udostępnionych za pośrednictwem Sklepu Windows i Sklepu Xbox bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia od właściciela praw autorskich z wyjątkiem okoliczności uwzględnionych w Umowie o świadczenie usług firmy Microsoft lub niniejszych regułach użytkowania.

Reguły użytkowania usługi subskrypcji Groove Music Pass

Subskrypcja Groove Music Pass umożliwia strumieniowe przesyłanie lub pobieranie z usługi na danym terytorium dowolnej liczby utworów muzycznych zgodnie z subskrypcją nabywaną za miesięczną stałą opłatę.

Utrata dostępu

Użytkownik może utracić dostęp do uprzednio pobranych lub przesłanych strumieniowo plików muzycznych i/lub utracić kredyt sklepowy w następujących okolicznościach:

 • Nieuiszczenie miesięcznej opłaty.
 • Zmiana kraju lub regionu użytkownika.
 • Naruszenie Umowy o świadczenie usług firmy Microsoft.

Niezalogowanie się do usługi Groove Music Pass przez ponad 30 dni. W przypadku urządzeń zewnętrznych, takich jak odtwarzacze plików MP3, może być konieczne podłączenie tych urządzeń do komputera i zalogowanie się do usługi Groove Music Pass w celu zachowania dostępu do zawartości.

Limity użytkowania

 • Tylko użytek osobisty i niekomercyjny. Firma Microsoft może zakończyć lub zawiesić subskrypcję usługi Groove Music Pass, jeśli ustali, że użytkownik używa usługi Groove Music Pass do celów innych niż normalny użytek osobisty.
 • Nie można przesyłać strumieniowo zawartości do kilku zarejestrowanych urządzeń równocześnie. Zobacz Microsoft.com/groove, aby uzyskać aktualną listę zgodnych urządzeń.
 • Zdolność urządzenia do nagrywania lub eksportowania zawartości nie wpływa na uprawnienia właścicieli praw autorskich dotyczące zawartości wideo, audio i obrazów.
 • Nie można nagrywać na płycie CD zawartości związanej z subskrypcją Groove Music Pass ani list odtwarzania obejmujących tę zawartość.
 • Nie można używać plików muzycznych uzyskanych za pośrednictwem subskrypcji Groove Music Pass jako dzwonka w telefonie komórkowym bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody od właściciela praw autorskich.
 • Liczba zarejestrowanych urządzeń:
  • Muzykę można pobierać na maksymalnie cztery (4) zarejestrowane urządzenia, o ile nie jest subskrybowany dowolny inny typ oferty od czasu do czasu udostępnianej przez firmę Microsoft.
  • Zarejestrowane urządzenia obejmują zgodne komputery osobiste, konsole Xbox i urządzenia przenośne.
  • Jeśli korzystasz z poprzedniej oferty Xbox Music Pass za opłatą 14,99 USD/miesiąc w Stanach Zjednoczonych, uwzględniającej 10 kredytów MP3 miesięcznie, możesz pobierać pliki muzyczne na najwyżej trzech (3) komputerach osobistych i trzech (3) innych zarejestrowanych urządzeniach.

Możesz zarządzać swoją listą zarejestrowanych urządzeń w usłudze Groove Music Pass za pomocą ustawień Groove Music Pass. Urządzenia można usuwać raz na 30 dni. Microsoft może automatycznie wyrejestrować urządzenie, aby zrobić miejsce na nowe.

Reguły użytkowania plików muzycznych kupionych niezależnie od miesięcznej usługi subskrypcji Groove Music Pass Premium

 • Nie można ponownie pobierać na konsolę Xbox zawartości zakupionej lub pobranej na komputerze osobistym jako części pakietu promocyjnego.
 • Nagrania dźwiękowe z zabezpieczeniami DRM:
  • Pliki muzyczne można przechowywać po zakończeniu subskrypcji.
  • Pliki muzyczne można nagrywać na płytach CD do użytku osobistego i niekomercyjnego.
   • Utwory muzyczne można nagrywać wielokrotnie bez ograniczeń.
   • Identyczne listy odtwarzania można nagrać maksymalnie siedem (7) razy.
  • Pliki muzyczne można autoryzować na najwyżej pięciu (5) komputerach osobistych i uzasadnionej liczbie urządzeń zarejestrowanych do użytku osobistego i niekomercyjnego.
   • Można usunąć rejestrację z jednego komputera, aby zarejestrować inny komputer osobisty.
 • Nagrania dźwiękowe bez zabezpieczeń DRM:
  • Pliki muzyczne można przechowywać po zakończeniu subskrypcji.
  • Użytkownik jest autoryzowany do wykonania rozsądnej liczby kopii nagrań niezbędnych do użytku osobistego i niekomercyjnego. Inne kopiowanie plików muzycznych może stanowić naruszenie praw autorskich.
  • Pliki muzyczne można nagrywać na płytach CD do użytku osobistego i niekomercyjnego.

Reguły użytkowania usługi Filmy i TV firmy Microsoft

 • Jeśli postanowienia zawarte w tej witrynie są sprzeczne z innymi warunkami użytkowania w Umowie o świadczenie usług firmy Microsoft lub z innymi warunkami, priorytet mają niniejsze postanowienia.
 • Materiały dostępne w usłudze Filmy i TV można oglądać i wyświetlać prywatnie tylko do użytku osobistego i niekomercyjnego wyłącznie za pośrednictwem Urządzenia autoryzowanego. Ta ograniczona, osobista licencja bez prawa do wyłączności i cesji podlega Umowie o świadczenie usług firmy Microsoft oraz niniejszym regułom użytkowania i obowiązuje po uiszczeniu wymaganych opłat, jeśli takie opłaty są wymagane.
 • Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie strumieniowe lub pobieranie poszczególnych materiałów wideo tylko na obszarach, na których firma Microsoft udostępnia w tym celu odpowiednią zawartość wideo. Zawartość wideo można przesyłać strumieniowo tylko po uzyskaniu autoryzacji w ramach usługi.
 • Rzeczywista rozdzielczość zawartości kupionej w wysokiej rozdzielczości jest zależna od zawartości, używanego sprzętu i przepustowości połączenia internetowego.
 • Firma Microsoft może zakończyć lub zawiesić korzystanie przez użytkownika z usługi, jeśli ustali, że użytkownik używa usługi do celów innych niż normalny użytek osobisty.
 • Na potrzeby reguł użytkowania programów telewizyjnych i filmów: (i) „Urządzenia autoryzowane” to komputery osobiste, laptopy, tablety, konsole Xbox i urządzenia przenośne, jeśli są zgodne z usługą i autoryzowane przez firmę Microsoft; (ii) definicja Urządzeń autoryzowanych może zostać rozszerzona lub zawężona przez firmę Microsoft w celu uwzględnienia dodatkowych urządzeń lub usunięcia urządzeń, które nie są już obsługiwane, oraz (iii) nie wszystkie Urządzenia autoryzowane mogą równocześnie odbierać zawartość przesyłaną strumieniowo i pobieraną.
 • Firma Microsoft może sprawdzać zgodność z regułami użytkowania, korzystając z technologii.

Reguły użytkowania dotyczące filmów wideo oferowanych na zasadzie licencji zachowanej („Zawartość z licencją zachowaną”)

 • Komputery osobiste: Użytkownik może pobrać element zawartości z zachowanymi prawami z usługi na maksymalnie pięć (5) komputerów osobistych.
 • Konsole Xbox:
  • Po pobraniu Zawartości z licencją zachowaną na konsolę Xbox z funkcją pobierania można wyświetlać zawartość na tej konsoli bez konieczności logowania się do usługi. Możliwe będzie również pobranie Zawartości z licencją zachowaną na drugą konsolę Xbox z funkcją pobierania, ale konieczne jest zalogowanie się do usługi w celu wyświetlania zawartości na tej konsoli. Nie wolno kopiować ani przenosić zawartości z drugiej konsoli.
  • Nie można zalogować się w usłudze za pośrednictwem dwóch konsoli Xbox równocześnie.
 • Zgodne telefony komórkowe:
  • Jeśli zostało to uwzględnione w usługach, element Zawartości z licencją zachowaną można pobierać z usługi na maksymalnie trzy (3) zgodne telefony komórkowe.
 • Jeśli nie zostało to uwzględnione w tej witrynie lub niniejszych regułach użytkowania, nie wolno kopiować ani przenosić Zawartości z licencją zachowaną z oryginalnej lokalizacji, w której została zapisana.
 • Przesyłanie strumieniowe:
  • Aby przesyłać strumieniowo Zawartość z licencją zachowaną do Urządzenia autoryzowanego, użytkownik musi być zalogowany w usłudze.
  • Nie można przesyłać strumieniowo Zawartości z licencją zachowaną do kilku Urządzeń autoryzowanych równocześnie.
  • Za pośrednictwem tego samego konta do Urządzeń autoryzowanych można równocześnie przesyłać strumieniowo maksymalnie trzy (3) różne elementy Zawartości z licencją zachowaną.
 • Subskrypcja Season Pass. W niektórych krajach oferujemy subskrypcję Season Pass uwzględniającą obecnie dostępne i przyszłe odcinki seriali telewizyjnych. Jeśli nasze umowy z właścicielami zawartości spowodują dostarczenie przez nas mniejszej liczby odcinków, niż planowano podczas zakupu subskrypcji Season Pass, zwrócimy użytkownikowi koszty proporcjonalnie do liczby brakujących odcinków seriali telewizyjnych.
 • Aby zapewnić maksymalną dostępność licencji, licencje na Zawartość z licencją zachowaną pobrane na Urządzenie autoryzowane mogą wygasnąć po 90 dniach, jeśli w tym okresie użytkownik nie zaloguje się w usłudze z danego Urządzenia autoryzowanego. Jeśli w danym momencie nie został przekroczony limit dotyczący licencji na taki element Zawartości z licencją zachowaną, w dowolnym momencie można odnowić licencję na daną zawartość na Urządzeniu autoryzowanym, logując się ponownie w usłudze z danego Urządzenia autoryzowanego.

Reguły użytkowania dotyczące filmów wideo oferowanych na zasadzie ograniczonego, zależnego od czasu dostępu na żądanie („Zawartość VOD”)

 • Zawartość VOD można oglądać i wyświetlać prywatnie tylko do użytku osobistego w Okresie wyświetlania VOD.
 • Ta ograniczona, osobista licencja bez prawa do wyłączności i cesji podlega Umowie o świadczenie usług firmy Microsoft oraz tym regułom użytkowania i obowiązuje po przekazaniu wymaganych opłat.
 • Okres wyświetlania VOD: Użytkownik ma czternaście (14) dni od daty i godziny złożenia zamówienia na rozpoczęcie oglądania zamówionego elementu Zawartości VOD i 24 godziny na ukończenie oglądania elementu, którego odtwarzanie już rozpoczął. Mogą też obowiązywać inne ustalenia przekazane podczas zakupu.
 • Po zakończeniu Okresu wyświetlania VOD nie można wyświetlać Zawartości VOD bez uzyskania dodatkowej licencji.
 • Zawartość VOD pobraną bezpośrednio na Urządzenie autoryzowane można wyświetlać tylko na tym urządzeniu.
 • Aby przesyłać strumieniowo Zawartość VOD do Urządzenia autoryzowanego, należy zalogować się do usługi. Jeśli jest to autoryzowane przez usługę, można przesyłać strumieniowo element Zawartości VOD do kilku Urządzeń autoryzowanych w Okresie wyświetlania VOD, jednak nie można przesyłać strumieniowo elementu Zawartości VOD do kilku Urządzeń autoryzowanych równocześnie.
 • Elementu Zawartości VOD pobranego z usługi na Urządzenie autoryzowane nie można przesyłać strumieniowo ani pobierać z usługi do innego urządzenia.
 • Jeśli użytkownik nie został autoryzowany w inny sposób w tych regułach użytkowania, nie jest uprawniony do kopiowania ani przenoszenia zawartości VOD z oryginalnej lokalizacji, w której została zapisana.

Reguły użytkowania gier cyfrowych kupionych lub zrealizowanych na konsolach Xbox

Gra cyfrowa na konsolę Xbox One

 • Liczba konsoli i urządzeń, które mogą korzystać z gier: Każdej grze pobranej ze Sklepu Xbox towarzyszy licencja urządzenia i licencja użytkownika. Można określić jedną konsolę jako konsolę główną. Wielu użytkowników można wybrać tę samą konsolę główną. Licencja urządzenia jest automatycznie przypisywana do konsoli głównej, nawet jeśli zakup został dokonany z innej konsoli. Licencja użytkownika zostanie skojarzona z kontem Microsoft użytkownika, który dokonał zakupu gry. W przypadku gier Xbox Play Anywhere zapoznaj się z regułami użytkowania poniżej.
 • Użytkownicy uprawnieni do korzystania z gier: Każdy może używać danej gry na Twojej konsoli głównej w ramach licencji urządzenia. Jeśli zalogujesz się na dowolnej innej konsoli za pomocą konta Microsoft, możesz używać wszystkich gier, na które masz licencję użytkownika.
 • Zmiana konsoli głównej: Konsolę główną można zmienić maksymalnie 3 razy w czasie jednego roku (365 dni). Po zmianie konsoli głównej wszystkie licencje urządzenia na zawartość cyfrową zostaną przeniesione na nową konsolę główną i nie będą już dostępne na starej konsoli głównej.

Gry cyfrowe na konsolę Xbox 360

Liczba konsoli, które mogą korzystać z gry, i użytkowników, którzy mogą z niej korzystać: Gier można używać na pierwszej konsoli Xbox 360, na którą zostały pobrane. Dostęp do gry mają także wszyscy użytkownicy na pierwszej konsoli. Jeśli gra zostanie przeniesiona na jednostce pamięci lub innym urządzeniu magazynującym, będzie można jej używać na innych konsolach Xbox 360, ale przed uzyskaniem dostępu do gry trzeba się na danej konsoli zalogować w usłudze Xbox Live za pomocą swojego konta Microsoft.

Reguły użytkowania gier Xbox Play Anywhere

Dotyczą gier Xbox Play Anywhere:

 • Pojęcie Xbox Play Anywhere dotyczy tylko gier cyfrowych. Gry Xbox Play Anywhere można kupować tylko w Sklepie Xbox, Sklepie Windows lub przy użyciu kodu cyfrowego u sprzedawców uczestniczących w tym programie.
 • Gry dostępne w tym programie zostaną oznaczone w witrynie www.xbox.com, w Sklepie Xbox i w Sklepie Windows za pomocą ikony Xbox Play Anywhere. Możesz również przejść do witryny www.xboxplayanywhere.com, aby wyświetlić pełną listę gier dostępnych w programie.
 • Przed pobraniem gry Xbox Play Anywhere na komputer warto upewnić się, że urządzenie spełnia wymagania systemowe niezbędne do jej uruchomienia. Aby sprawdzić, czy gra będzie działać na danym urządzeniu, zapoznaj się z minimalnymi wymaganiami systemowymi od wydawcy gry, korzystając z informacji o systemie dotyczących danego urządzenia. Uzyskaj więcej informacji.
Użytkowanie urządzeń:
 • W gry cyfrowe Xbox Play Anywhere kupione w Sklepie Xbox lub Sklepie Windows można grać zarówno na konsoli Xbox One, jak i na komputerze z systemem Windows 10. W danym momencie można zalogować się w grze tylko na jednej konsoli Xbox One lub na jednym komputerze z systemem Windows 10. Nie można się jednocześnie zalogować w tej samej grze zarówno na konsoli Xbox One, jak i na komputerze z systemem Windows 10.
 • Reguły użytkowania dotyczące głównej konsoli Xbox One przedstawione powyżej dotyczą także gier Xbox Play Anywhere.
 • Pobierana zawartość kupowana lub zdobywana w ramach posiadanej gry Xbox Play Anywhere także może być odtwarzana zarówno na konsoli Xbox One, jak i na komputerze z systemem Windows 10.

Reguły użytkowania gier Games with Gold

Informacje dotyczące użytkowania gier Games with Gold w ramach subskrypcji Xbox Live Gold znajdując się tutaj: http://support.xbox.com/en-US/my-account/xbox-live-membership/games-with-gold-faq.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 10563 — ostatni przegląd: 30.09.2016 — zmiana: 3

Opinia