Prawa autorskie i inne uwagi dotyczące telefonu Lumia 532

Dostępność niektórych produktów, funkcji, aplikacji i usług może się różnić w zależności od regionu. Firma Microsoft Mobile może według własnego uznania zmienić, poprawić lub wycofać dowolną ze swoich usług w całości lub w części. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze sprzedawcą lub usługodawcą. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

ZAWARTOŚĆ TEGO DOKUMENTU PRZEDSTAWIONA JEST „TAK, JAK JEST” („AS IS”). NIE UDZIELA SIĘ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH, JAK I DOROZUMIANYCH, W ODNIESIENIU DO RZETELNOŚCI, WIARYGODNOŚCI LUB TREŚCI NINIEJSZEGO DOKUMENTU, W TYM JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI UŻYTECZNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, CHYBA ŻE SĄ WYMAGANE PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA. Firma Microsoft Mobile zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO ZAKRESIE FIRMA MICROSOFT MOBILE ANI ŻADEN Z JEJ LICENCJODAWCÓW W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ DANYCH LUB ZYSKÓW ANI ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE LUB POŚREDNIE SZKODY POWSTAŁE W DOWOLNY SPOSÓB.

Powielanie, przekazywanie lub dystrybucja kopii części lub całości tego dokumentu w jakiejkolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Microsoft Mobile są zabronione. Firma Microsoft Mobile promuje politykę ciągłego rozwoju. FIRMA MICROSOFT MOBILE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN I USPRAWNIEŃ WE WSZELKICH PRODUKTACH OPISANYCH W TYM DOKUMENCIE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA.

Firma Microsoft Mobile nie składa żadnych zapewnień, nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem. Użycie aplikacji oznacza przyjęcie przez użytkownika do wiadomości, że dana aplikacja jest udostępniana bez żadnych gwarancji.

Pobieranie map, gier, muzyki lub plików wideo oraz przesyłanie zdjęć lub plików wideo może wiązać się z przesyłaniem dużych ilości danych. Usługodawca może pobierać opłaty za transmisję danych. Dostępność niektórych produktów, usług i funkcji może się różnić w zależności od regionu. Więcej informacji, w tym także dotyczących dostępności opcji językowych, można uzyskać u lokalnego sprzedawcy produktów.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI FCC/MEKSYKU

Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) działanie urządzenia nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia łącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie. Więcej informacji można znaleźć na stronie transition.fcc.gov (w języku angielskim). Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody firmy Microsoft Mobile może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

TM © 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Windows, logo Windows i Lumia są znakami towarowymi firm wchodzących w skład grupy Microsoft. Produkty/nazwy innych firm mogą być ich znakami towarowymi.

Znak słowny i logo Bluetooth są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., a korzystanie z tych znaków przez firmę Microsoft Mobile podlega licencji.

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w celach prywatnych i niekomercyjnych w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. W odniesieniu do innych zastosowań licencja nie jest udzielana i nie można jej domniemywać. Dodatkowe informacje, w tym informacje dotyczące zastosowań promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Zobacz www.mpegla.com (w języku angielskim).

Właściwości

Identyfikator artykułu: 10916 — ostatni przegląd: 17.05.2016 — zmiana: 7

Opinia