POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA FIRMY MICROSOFT

SCENY FILMOWE FIRMY MICROSOFT

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między firmą Microsoft Corporation (albo z jednym z podmiotów stowarzyszonych firmy Microsoft właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę użytkownika) a użytkownikiem. Prosimy o zapoznanie się z nimi. Odnoszą się one do określonego powyżej oprogramowania, jak również nośników, na których zostało ono dostarczone użytkownikowi, jeśli takie nośniki istnieją. Niniejsze postanowienia licencyjne dotyczą także dostarczanych przez Microsoft:

 • aktualizacji,
 • uzupełnień,
 • usług internetowych oraz
 • pomocy technicznej

dla niniejszego oprogramowania, o ile tym elementom nie towarzyszą inne postanowienia. W takim przypadku obowiązują właśnie te warunki.

Przez użycie oprogramowania użytkownik akceptuje niniejsze postanowienia. Jeśli użytkownik nie akceptuje niniejszych postanowień, nie może używać oprogramowania.

Zgodnie z poniższymi informacjami używanie niektórych funkcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie standardowych informacji o komputerze dotyczących usług internetowych.

Jeśli użytkownik zgadza się z niniejszymi postanowieniami licencyjnymi, przysługują mu opisane poniżej prawa bezterminowe.

 1. PRAWA DO INSTALACJI I KORZYSTANIA.
  1. Instalacja i użytkowanie. Użytkownik może zainstalować i testować dowolną liczbę kopii oprogramowania na swoich urządzeniach.
  2. Dołączone programy firmy Microsoft. Oprogramowanie zawiera inne programy firmy Microsoft. W przypadku korzystania z tych programów mają zastosowanie towarzyszące im postanowienia licencyjne.
 2. DODATKOWE WYMAGANIA LICENCYJNE I/LUB PRAWA UŻYTKOWANIA.

  Elementy multimedialne i szablony. Użytkownik ma prawo do kopiowania i używania obrazów, obiektów clipart, animacji, dźwięków, utworów muzycznych, kształtów, klipów wideo i szablonów dostarczonych z oprogramowaniem oraz przeznaczonych do używania w dokumentach i projektach utworzonych przez użytkownika. Użytkownik może rozpowszechniać te dokumenty i projekty w celach niekomercyjnych. Jeśli użytkownik chce korzystać z tych elementów multimedialnych lub szablonów w innym celu,może przejść do strony www.microsoft.com/permission, aby dowiedzieć się, czy takie użycie jest dozwolone.
 3. USŁUGI INTERNETOWE. Razem z oprogramowaniem firma Microsoft dostarcza usługi internetowe. Może też w dowolnym czasie zmienić usługi lub przerwać ich świadczenie.
  1. Zgoda na usługi internetowe. Opisane poniżej funkcje oprogramowania nawiązują przez Internet połączenie z systemami komputerowymi firmy Microsoft lub usługodawcy. W niektórych przypadkach użytkownik nie otrzyma osobnego powiadomienia o nawiązaniu połączenia. Można wyłączyć te funkcje lub ich nie używać. Więcej informacji o tych funkcjach można uzyskać w witrynie pomocy technicznej firmy Microsoft. Przez użycie tych funkcji użytkownik zgadza się na przesyłanie tych informacji. Firma Microsoft nie używa tych informacji do identyfikacji ani nawiązywania kontaktu z użytkownikami.
   1. Informacje dotyczące komputera. Następujące funkcje korzystają z protokołów internetowych, które przekazują do odpowiednich systemów informacje o systemach komputerowych użytkownika, takie jak adres protokołu internetowego, rodzaj systemu operacyjnego, przeglądarki oraz nazwa i wersja używanego oprogramowania, a także kod języka urządzenia, na którym zostało zainstalowane oprogramowanie. Firma Microsoft używa tych informacji w celu udostępnienia usług internetowych użytkownikowi.
    1. Funkcje zawartości sieci Web. Funkcje oprogramowania mogą pobierać powiązaną zawartość z serwerów firmy Microsoft i udostępniać ją użytkownikowi. Przykłady takich funkcji to obiekty clipart, szablony, szkolenia online, pomoc online, pomoc i pomoc dotycząca aplikacji. Można zrezygnować z używania tych funkcji zawartości sieci Web.
   2. Używanie informacji. Firma Microsoft może użyć informacji dotyczących komputera w celu udoskonalania swoich produktów i usług. Może także udostępniać te informacje innym podmiotom, w tym dostawcom sprzętu i oprogramowania. Mogą oni korzystać z tych informacji w celu poprawy współdziałania swoich produktów z oprogramowaniem firmy Microsoft.
  2. Nieprawidłowe korzystanie z usług internetowych. Zabronione jest używanie tej usługi w sposób, który może ją uszkodzić lub uniemożliwić innym osobom jej użycie. Nie można używać usługi w celu uzyskania w jakikolwiek sposób nieautoryzowanego dostępu do jakiejkolwiek usługi, danych, kont lub sieci.
 4. ZAKRES LICENCJI. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Niniejsza umowa daje użytkownikowi tylko niektóre prawa do używania oprogramowania. Firma Microsoft zastrzega sobie wszystkie inne prawa. Poza sytuacją, w której pomimo niniejszego ograniczenia prawo właściwe daje użytkownikowi więcej praw, użytkownik może używać oprogramowania tylko w sposób wyraźnie dozwolony w niniejszej umowie. W ramach tych działań użytkownik musi przestrzegać wszelkich ograniczeń technicznych w oprogramowaniu, które zezwalają na używanie go tylko w określony sposób. Zabronione jest
  1. ujawnianie wyników testów oprogramowania innym podmiotom bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Microsoft;
  2. stosowanie rozwiązań mających na celu obejście jakichkolwiek ograniczeń technicznych oprogramowania;
  3. odtwarzanie, dekompilowanie i dezasemblowanie oprogramowania z wyjątkiem zakresu dozwolonego bezpośrednio przez prawo pomimo tego ograniczenia i tylko w tym zakresie;
  4. tworzenie większej liczby kopii oprogramowania niż określa niniejsza umowa lub odpowiednie prawa pomimo tego ograniczenia;
  5. udostępnianie oprogramowania innym osobom do kopiowania;
  6. wynajmowanie, dzierżawienie lub wypożyczanie oprogramowania;
  7. przekazywanie oprogramowania i niniejszej umowy innym podmiotom; albo
  8. używanie oprogramowania do świadczenia usług hostingowych dla celów komercyjnych.
 5. KOPIA ZAPASOWA. Użytkownik może wykonać jedną kopię zapasową oprogramowania. Można jej używać tylko do ponownego zainstalowania oprogramowania.
 6. DOKUMENTACJA. Każda osoba upoważniona do uzyskiwania dostępu do komputera użytkownika lub jego sieci wewnętrznej ma prawo do kopiowania i używania dokumentacji jako materiałów referencyjnych na wewnętrzny użytek.
 7. OGRANICZENIA EKSPORTOWE. Oprogramowanie podlega obowiązującym w Stanach Zjednoczonych przepisom ustawowym i wykonawczym regulującym eksport. Użytkownik ma obowiązek przestrzegać wszelkich krajowych i międzynarodowych przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących eksportu, które mają zastosowanie do oprogramowania. Przepisy takie obejmują ograniczenie miejsc docelowych, użytkowników końcowych i przeznaczenia końcowego. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie www.microsoft.com/exporting.
 8. USŁUGI POMOCY TECHNICZNEJ. Oprogramowanie jest dostarczane w stanie takim, w jakim się znajduje. W związku z tym firma Microsoft nie oferuje żadnych usług pomocy technicznej dotyczących tego oprogramowania.
 9. CAŁOŚĆ UMOWY. Niniejsza umowa wraz ze wszystkimi postanowieniami dotyczącymi uzupełnień, aktualizacji, usług internetowych i usług pomocy technicznej stanowi całość umowy dotyczącej oprogramowania i usług pomocy technicznej.
 10. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY.
  1. Stany Zjednoczone. Jeśli oprogramowanie zostało nabyte w Stanach Zjednoczonych, interpretacja niniejszej umowy podlega prawu stanu Waszyngton, które ma zastosowanie do roszczeń z tytułu naruszenia umowy, bez względu na konflikty zasad prawnych. Pozostałe roszczenia, łącznie z roszczeniami wnoszonymi na podstawie właściwych dla użytkownika krajowych ustaw o ochronie konsumenta, ustaw o nieuczciwej konkurencji i czynach niedozwolonych, podlegają prawu miejscowemu obowiązującemu w kraju zamieszkania użytkownika.
  2. Poza Stanami Zjednoczonymi. Jeśli oprogramowanie zostało nabyte w innym kraju, zastosowanie ma prawo tego kraju.
 11. SKUTKI PRAWNE. W niniejszej umowie opisane są niektóre uprawnienia. Użytkownik może mieć także inne prawa ustawowe z mocy prawa swojego kraju. Użytkownik może mieć także prawa względem podmiotu, od którego nabył oprogramowanie. Niniejsza umowa nie zmienia ustawowych praw użytkownika obowiązujących z mocy prawa kraju użytkownika, jeśli prawo to na takie zmiany nie zezwala.
 12. WYŁĄCZENIE GWARANCJI. Oprogramowanie jest licencjonowane „w stanie takim, w jakim jest”. Odpowiedzialność związaną z używaniem oprogramowania ponosi użytkownik. Firma Microsoft nie udziela żadnych wyraźnych gwarancji, rękojmi ani zapewnień. Niniejsza umowa nie wpływa na dodatkowe uprawnienia konsumenta, jakie mogą przysługiwać na mocy prawa miejscowego. W zakresie dozwolonym przez prawo lokalne firma Microsoft wyklucza dorozumianą gwarancję przydatności handlowej, przydatności do określonych celów, jak również nienaruszania praw własności intelektualnej. POSTANOWIENIE DOTYCZĄCE AUSTRALII: australijska ustawa o ochronie konsumentów (Australian Consumer Law) przyznaje określone gwarancje i żadne z zawartych tu postanowień nie ma na celu ograniczenia praw przysługujących na mocy tej ustawy.
 13. OGRANICZENIE I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe odpowiedzialność firmy Microsoft i jej dostawców za jakiekolwiek szkody będzie ograniczona do wysokości 5,00 USD. Użytkownik nie może dochodzić zadośćuczynienia za inne szkody, w tym szkody wynikowe, szczególne, pośrednie lub przypadkowe oraz za utracone zyski.

  W szczególności ograniczenie to ma zastosowanie do:

  • każdej sprawy związanej z oprogramowaniem, usługami, zawartością (łącznie z kodem) witryn internetowych stron trzecich lub programami stron trzecich; oraz

  • roszczeń związanych z naruszeniem umowy, gwarancji, zapewnienia lub warunku, odpowiedzialnością bezpośrednią, odpowiedzialnością za niedbalstwo lub inną odpowiedzialnością deliktową, w zakresie dozwolonym przez odpowiednie przepisy prawa.

  Stosuje się je nawet wtedy, gdy firma Microsoft wiedziała lub powinna wiedzieć o możliwości powstania takich szkód. Powyższe ograniczenia i wyłączenia mogą nie dotyczyć użytkownika, ponieważ jego kraj może nie zezwalać na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe, wtórne i inne.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 11574 — ostatni przegląd: 22.06.2016 — zmiana: 1

Opinia