PORADNIKI: Określ większy niż COM9 portów szeregowych

Dotyczy: Brak

Podsumowanie


Funkcja CreateFile() można uzyskać dojścia do portu szeregowego. "Win32 Programmer's Reference" wpis "CreateFile()" wymienia tryb udostępniania musi mieć wartość 0, Utwórz parametr musi być OPEN_EXISTING i szablon musi mieć wartość NULL. Funkcja CreateFile() powiedzie się przy użyciu "COM1" do "COM9" dla nazwy pliku; Jednak wiadomości
INVALID_HANDLE_VALUE
jest zwracany, jeśli używasz "COM10" lub większa. Jeśli nazwa portu jest \\.\COM10, prawidłowy sposób, aby określić port szeregowy w wywołaniu CreateFile() jest następująca:
  CreateFile(   "\\\\.\\COM10",   // address of name of the communications device   fdwAccess,     // access (read-write) mode   0,         // share mode   NULL,        // address of security descriptor   OPEN_EXISTING,   // how to create   0,         // file attributes   NULL        // handle of file with attributes to copy  ); 
Uwagi: Ta składnia działa również w przypadku portów COM1 do COM9. Niektórych płyt pozwoli Ci wybrać port nazwy użytkownika. Ta składnia działa również tych nazw.