Bezpieczeństwo podczas korzystania z baterii i ładowarki

Gdy ładowarka nie jest używana, należy ją odłączyć. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Aby zachować żywotność baterii, staraj się ją zawsze przechowywać w temperaturze między 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Stosuj się do obowiązujących przepisów. Jeśli to możliwe, należy oddać elementy do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Baterii nie należy demontować, przecinać, zgniatać, zginać, przekłuwać ani uszkadzać w jakikolwiek inny sposób. Jeśli dojdzie do wycieku z baterii, nie dopuść do kontaktu cieczy ze skórą i oczami. Jeśli jednak dojdzie do takiego wypadku, natychmiast obmyj skażone miejsce strumieniem wody lub skorzystaj z pomocy medycznej. Nie należy modyfikować baterii, wkładać do niej żadnych przedmiotów, zanurzać w wodzie lub w inny sposób narażać na kontakt z wodą bądź innymi cieczami. Uszkodzone baterie mogą eksplodować.

Baterii i ładowarki należy używać tylko do celów, do których są przeznaczone. Niewłaściwe użytkowanie oraz korzystanie z niezatwierdzonych do użytku lub niezgodnych baterii albo ładowarek może wiązać się z ryzykiem pożaru lub eksplozji bądź powstania innego zagrożenia, a także może spowodować unieważnienie zezwoleń i gwarancji. W razie podejrzeń uszkodzenia baterii lub ładowarki należy zaprzestać jej użytkowania i przekazać ją do punktu serwisowego. Nie należy używać uszkodzonych baterii ani ładowarek. Ładowarki należy używać wyłącznie w pomieszczeniach. Nie należy ładować urządzenia podczas burzy z piorunami.

Ponadto w przypadku urządzeń wyposażonych w wymienną baterię obowiązują następujące zalecenia:

  • Przed każdym wyjęciem baterii należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od ładowarki. Aby odłączyć ładowarkę lub inne akcesorium, należy pociągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.
  • Gdy metalowy przedmiot dotknie metalowych pasków na baterii, może dojść do przypadkowego zwarcia. Może to spowodować uszkodzenie baterii lub przedmiotu.
Urządzenia z wymienną tylną obudową:

Właściwości

Identyfikator artykułu: 11732 — ostatni przegląd: 18.05.2016 — zmiana: 8

Opinia