Zawartość pliku Msdos.sys z systemu Windows

Streszczenie

Program instalacyjny systemu Windows tworzy w folderze głównym plik o nazwie Msdos.sys i oznacza go atrybutami Tylko do odczytu, Systemowy i Ukryty. Inaczej niż w systemie MS-DOS, plik Msdos.sys jest plikiem tekstowym. Zawiera sekcję [Paths], w której znajduje się lista lokalizacji innych plików systemu Windows (takich jak Rejestr) oraz sekcję [Options], której można użyć do spersonalizowania procesu rozruchu.

Więcej informacji

Sekcja [Paths] może zawierać następujące ustawienia:
 • HostWinBootDrv=
  Katalog główny dysku rozruchowego

  Wartość domyślna: C

  Przeznaczenie: Określa lokalizację katalogu głównego dysku rozruchowego.
 • UninstallDir=
  Katalog główny dysku rozruchowego

  Wartość domyślna: C

  Przeznaczenie: Określa lokalizację plików W95undo.dat oraz W95undo.ini. Te pliki są niezbędne do dezinstalacji systemu Windows 95.


  UWAGA: To ustawienie jest obecne tylko wtedy, gdy wykonano kopię zapasową plików systemowych po wyświetleniu odpowiedniego monitu podczas instalacji systemu Windows 95.
 • WinBootDir=
  Folder systemu Windows

  Wartość domyślna: Folder określony podczas instalacji (na przykład C:\Windows)

  Przeznaczenie: Wyświetla lokalizację plików niezbędnych do wykonania rozruchu.
 • WinDir=
  Folder systemu Windows

  Wartość domyślna: Folder określony podczas instalacji (na przykład C:\Windows)

  Przeznaczenie: Wyświetla lokalizację folderu z systemem Windows 95 określoną podczas instalacji.
Sekcja [Options] może zawierać następujące ustawienia. Jeśli chce się użyć tych ustawień, należy wstawić je ręcznie:
 • AutoScan=
  Liczba

  Wartość domyślna: 1

  Przeznaczenie: Określa, czy program ScanDisk ma być uruchamiany po nieprawidłowym zamknięciu systemu. Wartość 0 oznacza, że program ScanDisk nie będzie uruchamiany; wartość 1 oznacza wyświetlanie monitu przed uruchomieniem programu ScanDisk; wartość 2 oznacza brak monitu przed uruchomieniem programu ScanDisk, ale wyświetlanie monitu przed naprawianiem błędów (jeśli zostaną znalezione).


  Tego ustawienia można użyć tylko w wersji OEM Service Release 2 oraz w systemie Windows 98.
 • BootDelay=
  Sekundy
  Wartość domyślna: 2 Przeznaczenie: Ustawia czas wyświetlania na ekranie komunikatu „Uruchamianie systemu Windows" przed kontynuowaniem rozruchu systemu Windows 95.


  UWAGA: Parametr BootDelay nie jest obsługiwany w systemie Windows 98.
 • BootSafe=
  Wartość logiczna

  Wartość domyślna: 0

  Przeznaczenie: Ustawienie 1 wymusza uruchamianie komputera w trybie awaryjnym.
 • BootGUI=
  Wartość logiczna

  Wartość domyślna: 1

  Przeznaczenie: Ustawienie 1 wymusza ładowanie interfejsu GUI. Ustawienie 0 wyłącza ładowanie interfejsu GUI.
 • BootKeys=
  Wartość logiczna

  Wartość domyślna: 1

  Przeznaczenie: Ustawienie 1 włącza użycie klawiszy funkcyjnych podczas rozruchu (klawiszy F4, F5, F6, F8 oraz CTRL). Ustawienie 0 wyłącza użycie tych klawiszy funkcyjnych podczas rozruchu.


  UWAGA: Ustawienie wartości BootKeys=0 zastępuje wartość BootDelay=n.
 • BootMenu=
  Wartość logiczna

  Wartość domyślna: 0

  Przeznaczenie: Ustawienie 1 włącza menu startowe. Jeśli to ustawienie ma wartość 0, po pojawieniu się napisu „Uruchamianie systemu Windows 95” należy nacisnąć klawisz F8 (lub nacisnąć i trzymać wciśnięty klawisz CTRL podczas ponownego uruchamiania komputera z systemem Windows 98) w celu wywołania menu startowego .
 • BootMenuDefault=
  Liczba

  Wartość domyślna: 1 jeśli system działa poprawnie; 3 jeśli system zawiesił się ostatnim razem

  Przeznaczenie: Użyj do ustawienia domyślnego elementu menu podczas uruchamiania.
 • BootMenuDelay=
  Liczba

  Wartość domyślna: 30

  Przeznaczenie: Ustawienie jest używane do określenia liczby sekund wstrzymania systemu podczas wyświetlania menu startowego. Jeśli liczba sekund zostanie odliczona do zera, zostanie uaktywnione menu BootMenuDefault.


  UWAGA: Ta opcja nie działa, jeśli do sekcji [Options] w pliku Msdos.sys nie została dodana pozycja BootMenu=1.
 • BootMulti=
  Wartość logiczna

  Wartość domyślna: 1

  Przeznaczenie: Ustawienie 0 wyłącza opcję wielorozruchu (na przykład przy ustawieniu 0 nie można dokonać rozruchu poprzedniego systemu operacyjnego). Ustawienie 1 włącza możliwość skorzystania z klawiszy F4 i F8 w celu dokonania rozruchu poprzedniego systemu operacyjnego.
 • BootWarn=
  Wartość logiczna

  Wartość domyślna: 1

  Przeznaczenie: Ustawienie 0 wyłącza komunikat ostrzegający przed rozruchem w trybie awaryjnym oraz wyłącza menu startowe.
 • BootWin=
  Wartość logiczna

  Wartość domyślna: 1

  Przeznaczenie: Ustawienie 1 wymusza ładowanie systemu Windows 95 podczas uruchamiania. Ustawienie 0 oznacza, że system Windows 95 nie będzie domyślnym systemem operacyjnym (to jest użyteczne, gdy na komputerze jest zainstalowany system MS-DOS w wersji 5.x lub 6.x).


  UWAGA: Naciśnięcie klawisza F4 odwraca wartość domyślną tylko wtedy, gdy BootMulti=1 (na przykład naciśnięcie klawisza F4 przy ustawieniu 0 wymusza ładowanie systemu Windows 95).
 • DoubleBuffer=
  Wartość logiczna

  Wartość domyślna: 0

  Przeznaczenie: Ustawienie 1 jest ustawieniem warunkowym włączającym podwójne buforowanie dla kontrolerów, które tego wymagają (na przykład kontrolerów SCSI). Ustawienie 2 jest ustawieniem bezwarunkowym włączającym podwójne buforowanie niezależnie od tego, czy kontroler tego wymaga czy nie.
 • DBLSpace=
  Wartość logiczna

  Wartość domyślna: 1

  Przeznaczenie: Ustawienie 1 zezwala na automatyczne ładowanie pliku DBLSPACE.BIN. Ustawienie 0 uniemożliwia automatyczne ładowanie tego pliku.


  UWAGA: System Windows 95 używa plików Dblspace.bin lub Drvspace.bin, jeśli są obecne w folderze głównym dysku rozruchowego, podczas uruchamiania. Aby wyłączyć ładowanie sterownika kompresji podczas uruchamiania, użyj obu ustawień w pliku Msdos.sys. Na przykład:
  DBLSpace=0

  DRVSpace=0
 • DRVSpace=
  Wartość logiczna

  Wartość domyślna: 1

  Przeznaczenie: Ustawienie 1 zezwala na automatyczne ładowanie pliku DRVSPACE.BIN. Ustawienie 0 uniemożliwia automatyczne ładowanie tego pliku.


  UWAGA: System Windows 95 używa plików Dblspace.bin lub Drvspace.bin, jeśli są obecne w folderze głównym dysku rozruchowego, podczas uruchamiania. Aby wyłączyć ładowanie sterownika kompresji podczas uruchamiania, użyj obu ustawień w pliku Msdos.sys. Na przykład:
  DBLSpace=0

  DRVSpace=0
 • LoadTop=
  Wartość logiczna

  Wartość domyślna: 1

  Przeznaczenie: Ustawienie 0 nie zezwala na ładowanie przez system Windows 95 pliku COMMAND.COM lub DRVSPACE.BIN/DBLSPACE.BIN do górnej części 640 KB. Jeśli występuje problem zgodności z oprogramowaniem zakładającym, że ten obszar pamięci jest dostępny, ustaw wartość 0.
 • Logo=
  Wartość logiczna

  Wartość domyślna: 1

  Przeznaczenie: Ustawienie 1 wymusza wyświetlenie domyślnego logo systemu Windows 95. Ustawienie 0 zapobiega wyświetleniu animowanego logo. Ustawienie 0 zapobiega także przechwytywaniu wielu przerwań, które mogą powodować niezgodności z menedżerami pamięci innych firm.
 • Network=
  Wartość logiczna

  Wartość domyślna: 0

  Przeznaczenie: Ustawienie 1 oznacza, że sieć została zainstalowana i została dodana opcja
  Tryb awaryjny z obsługą sieci
  w menu startowym systemu Windows 95.

Dodatkowe znaki w pliku Msdos.sys

Plik Msdos.sys zawiera dodatkowo sekcję z informacjami, wydawałoby się, bezużytecznymi. Te informacje są niezbędne do obsługiwania programów zakładających, że plik Msdos.sys ma rozmiar co najmniej 1024 bajtów. Na przykład, jeśli program antywirusowy wykryje, że plik Msdos.sys ma rozmiar mniejszy niż 1024 bajty, może założyć, że plik Msdos.sys został zainfekowany wirusem. Jeśli plik Msdos.sys zostanie usunięty z komputera, system nie uruchomi się.


W pliku Msdos.sys umieszczono następujący tekst, a za nim ciąg znaków „X”:
;The following lines are required for compatibility with other programs.

;Do not remove them (Msdos.sys needs to be > 1024 bytes).
Wiersze nie są odczytywane przez system Windows, ponieważ każdy wiersz zaczyna się średnikiem (;).

Jak edytować plik Msdos.sys

Jeśli chcesz zmienić dowolną z wartości w pliku Msdos.sys, w celu edycji pliku wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Znajdź, a następnie kliknij polecenie Pliki lub foldery.
 2. W polu Nazwa wpisz nazwę
  msdos.sys. W polu Szukaj w kliknij dysk rozruchowy (zwykle dysk C lub dysk H, jeśli dysk C jest skompresowany). Kliknij przycisk Znajdź teraz.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Msdos.sys, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 4. Kliknij, aby wyczyścić pola wyboru Tylko do odczytu i Ukryty, aby usunąć te atrybuty pliku Msdos.sys, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Msdos.sys, a następnie kliknij polecenie Otwórz za pomocą.
 6. W polu
  Wybierz program, którego chcesz używać kliknij przycisk WordPad, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. Wprowadź odpowiednie zmiany w pliku Msdos.sys. Po ukończeniu zapisz plik jako dokument tekstowy i zamknij program WordPad.
 8. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Msdos.sys, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 9. Zaznacz pola wyboru Tylko do odczytu i Ukryty, aby ustawić te atrybuty pliku Msdos.sys, a następnie kliknij przycisk OK. Zamknij okno Znajdowanie.
 10. Ponownie uruchom system Windows.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak sprawdzić, w którym folderze jest zainstalowany system Windows, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

305792 How to Determine Which Folder Windows Is Installed In
Właściwości

Identyfikator artykułu: 118579 — ostatni przegląd: 24.09.2011 — zmiana: 1

Opinia