Rozpoznawanie nazw NetBIOS przez TCP/IP i usługa WINS

Streszczenie

NetBIOS przez TCP/IP to składnik sieciowy, który przeprowadza proces mapowania nazwy komputera na adres IP, czyli rozpoznawania nazwy (NETBT.SYS w systemie Windows NT i VNBT.VXD w systemach Windows for Worgroups i Windows 95). Obecnie istnieją cztery metody rozpoznawania nazw NetBIOS przez TCP/IP: węzeł-b, węzeł-p, węzeł-m i węzeł-h.

Więcej informacji

Węzeł-b

W przypadku stosowania metody węzeł-b do rejestracji nazw i rozpoznawania nazw są używane emisje. W sieci TCP/IP, jeśli router IP nie jest skonfigurowany do przesyłania dalej emisji rejestracji nazw i kwerend dotyczących nazw, systemy w różnych podsieciach nie widzą się nawzajem, ponieważ nie odbierają tych emisji. Rozpoznawanie nazw węzeł-b nie jest najlepszą opcją w większych sieciach, ponieważ jego zależność od emisji może nadmiernie obciążać sieć emisjami.

Metoda węzeł-b zmodyfikowana przez firmę Microsoft

Protokół TCP/IP używany systemie Microsoft Windows NT korzysta ze zmodyfikowanego rozpoznawania nazw węzeł-b. Firma Microsoft zmodyfikowała rozpoznawanie nazw węzeł-b w taki sposób, że działa ono następująco:

  • Najpierw stacja robocza sprawdza bufor LMHOSTS i jeśli znajdzie nazwę NetBIOS, zwraca adres IP.
  • Następnie stacja robocza próbuje emisji w celu rozpoznania nazwy (w taki sam sposób, jak w przypadku zwykłego rozpoznawania nazw węzeł-b) i jeśli system docelowy jest aktywny, zwraca jego adres IP.
  • Na koniec stacja robocza (jeśli jest to system Windows NT) sprawdza plik LMHOSTS w katalogu \<kat_gł_winnt>\system32\drivers\etc

Węzeł-p (lub węzeł Point to Point)

W przypadku korzystania z rozpoznawania nazw węzeł-p, emisje NIE są używane ani do rejestracji, ani do rozpoznawania nazw. W zamian wszystkie systemy podczas uruchamiania rejestrują się na serwerze nazw NetBIOS (NBNS). Serwer NBNS jest odpowiedzialny za mapowanie nazw komputerów na adresy IP i zapobieganie rejestrowaniu w sieci powtarzających się nazw. Wszystkie systemy muszą znać adres IP serwera NBNS, który jest równoważny serwerowi WINS. Jeśli w systemach nie ma skonfigurowanego poprawnego adresu IP serwera NBNS, rozpoznawanie nazw węzeł-p nie działa.

Metoda rozpoznawania nazw węzeł-p do komunikowania się z serwerem NBNS używa kierowanych datagramów UDP (User Datagram Protocol) i sesji TCP.

Główną wadą rozpoznawania nazw węzeł-p jest to, że jeśli serwer NBNS jest niedostępny, nie ma sposobu rozpoznania nazw, a więc i uzyskania dostępu do innych systemów w sieci.

Węzeł-m (lub węzeł mieszany)

Metoda węzeł-m jest kombinacją rozpoznawania nazw węzeł-b i węzeł-p. W przypadku tej metody najpierw jest stosowane rozpoznawanie nazw węzeł-b, a następnie węzeł-p, co teoretycznie powinno zwiększać wydajność sieci lokalnej (LAN). Metoda węzeł-m ma przewagę nad metodą węzeł-p pod tym względem, że jeśli serwer NBNS jest niedostępny, nadal można uzyskać dostęp do podsieci lokalnej dzięki rozpoznawaniu nazw węzeł-b.

Metoda węzeł-m zazwyczaj nie jest najlepszą opcją dla większych sieci, ponieważ korzysta z rozpoznawania nazw węzeł-b, czyli z emisji. Jeśli jednak większa sieć składa się z podsieci połączonych powolnymi łączami WAN, metoda węzeł-m jest preferowana, ponieważ ogranicza komunikację przez powolne łącza.

Węzeł-h (lub węzeł hybrydowy)

W przypadku rozpoznawania nazw węzeł-h, które obecnie ma postać szkicu RFC, również są używane obie metody, węzeł-b i węzeł-p, ale metoda węzeł-b jest stosowana tylko w ostateczności. System skonfigurowany do stosowania metody węzeł-h najpierw zawsze próbuje zastosować metodę węzeł-p, a następnie stosuje metodę węzeł-b TYLKO w przypadku, gdy metoda węzeł-p nie powiedzie się. Ponadto system może być skonfigurowany do używania pliku LMHOSTS przed próbą zastosowania metody węzeł-b, jeśli metoda węzeł-p nie powiedzie się.

Rozpoznawanie nazw węzeł-h nie wymaga pomyślnej rejestracji metodą węzeł-p do zainicjowania systemu, dopóki jednak rejestracja metodą węzeł-p nie powiedzie się, system używa ścisłej metody węzeł-b. Jeśli serwer NBNS jest niedostępny i system zaczyna stosować rozpoznawanie nazw węzeł-b, nadal próbuje połączyć się z serwerem NBNS i powraca do rozpoznawania nazw węzeł-p, jeśli serwer NBNS stanie się dostępny.

Jak działa usługa WINS

Domyślnie jeśli system jest skonfigurowany do używania usługi WINS do rozpoznawania nazw, stosuje metodę węzeł-h do rejestracji nazw. Do rozpoznawania nazw również stosuje metodę węzeł-h, ale z kilkoma różnicami::

  • Sprawdza, czy nazwa jest nazwą komputera lokalnego.
  • Sprawdza swój bufor nazw zdalnych. Każda rozpoznana nazwa jest umieszczania w buforze, gdzie pozostaje przez 10 minut.
  • Próbuje użyć serwera WINS.
  • Próbuje użyć emisji.
  • Sprawdza plik LMHOSTS, jeśli system jest skonfigurowany do używania pliku LMHOSTS.
  • Próbuje użyć pliku HOSTS, a następnie usługi DNS, jeśli system jest odpowiednio skonfigurowany.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 119493 — ostatni przegląd: 24.09.2003 — zmiana: 1

Opinia