Parametry konfiguracji TCP/IP i NBT dla systemu Windows

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat edytowania Rejestru. Przed edycją Rejestru upewnij się, że wiesz, jak go przywrócić w przypadku pojawienia się problemu. Informacje o przywracaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Przywracanie Rejestru” w Pomocy programu Regedit.exe lub w temacie „Przywracanie klucza Rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe.

Streszczenie

Implementacja pakietu protokołu TCP/IP dla systemu Windows NT 3.5x i 4.0 odczytuje wszystkie dane konfiguracyjne z Rejestru. Te informacje są zapisywane w Rejestrze przez narzędzie Sieć w Panelu sterowania jako część procesu instalacji. Niektóre informacje są podawane przed usługę klienta DHCP, jeżeli jest włączona.


To odwołanie definiuje wszystkie parametry Rejestru używane do konfiguracji sterownika protokołu, Tcpip.sys, który implementuje standardowe protokoły sieciowe TCP/IP.


Implementacja pakietu protokołów powinna działać poprawnie i wydajnie w większości środowisk używających tylko informacji o konfiguracji zbieranych przez narzędzie Sieć w Panelu sterowania i protokół DHCP. Optymalne wartości domyślne dla wszystkich innych parametrów protokołów, które można konfigurować, zostały zakodowane w sterownikach.


Mogą wystąpić pewne nietypowe okoliczności w instalacjach klienta, w których zmiany w określonych wartościach domyślnych są odpowiednie. Aby rozwiązać te przypadki, można tworzyć opcjonalne parametry Rejestru, aby modyfikować zachowanie domyślne niektórych części sterowników protokołu.
OSTRZEŻENIE: Implementacja protokołu TCP/IP dla systemu Windows NT w dużym stopniu samodzielnie przygotowuje się do uruchomienia. Nieuważne dopasowywanie parametrów Rejestru może znacznie wpłynąć na wydajność systemu.

Więcej informacji

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora Rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna może być ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.

Informacje o edytowaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Zmienianie kluczy i wartości” w Pomocy Edytora Rejestru (Regedit.exe) lub w tematach „Dodawanie i usuwanie informacji w Rejestrze” i „Edytowanie danych Rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe. Należy pamiętać o utworzeniu kopii zapasowej Rejestru przed jego edycją. Używając systemu Windows NT lub Windows 2000, należy również zaktualizować awaryjny dysk naprawczy.

Aby zmienić te parametry, użyj następującej procedury:
 1. Uruchom Edytor Rejestru (Regedt32.exe).
 2. Z poddrzewa HKEY_LOCAL_MACHINE przejdź do następującego klucza:
  \SYSTEM\CurrentControlSet\Services
 3. Dodaj wartość do klucza zgodnie z opisem w odpowiednim wpisie poniżej, klikając polecenie
  Dodaj wartość
  w menu
  Edycja, wpisując wartość, a następnie używając pola wyboru
  Typ danych, aby ustawić typ wartości.
 4. Kliknij przycisk OK.
 5. Zamknij program Edytor Rejestru.
 6. Dokonaj ponownego rozruchu komputera, aby zmiany mogły zostać wprowadzone.
Wszystkie parametry protokołu TCP/IP są wartościami Rejestru, które są zlokalizowane w jednym z dwóch podkluczy:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services


Tcpip\Parameters

Adapter Name
\Parameters\Tcpip
gdzie
Adapter Name
odwołuje się do podklucza karty sieciowej, z którą związany jest protokół TCP/IP, takiego jak Lance01. Wartości w kluczach pakietu są zależne od karty. Parametry, którym może odpowiadać protokół DHCP i wartość konfigurowana statycznie, mogą istnieć lub nie w zależności od tego, czy system/karta zostały skonfigurowane do używania protokołu DHCP i/lub określono statyczne zastępowanie określonych wartości. Ponowny rozruch systemu jest wymagany, aby zmiany w tych parametrach mogły zostać wprowadzone.


WAŻNE: Dokumentacja zestawu Windows NT 3.5 Resource Kit nie została odpowiednio zaktualizowana z wersji 3.1 i wymienione są w nim numery nieprawidłowych parametrów Rejestru protokołu TCP/IP. Zamiast nich należy użyć parametrów podanych w tym dokumencie. Stos protokołu TCP/IP dla systemu Windows NT został zapisany ponownie od nowa, tak że wiele wartości nie jest już prawidłowych.

Parametry standardowe, które można skonfigurować przy użyciu Edytora Rejestru

Następujące parametry są instalowane z wartościami domyślnymi przez narzędzie Sieć w Panelu sterowania podczas instalacji składników protokołu TCP/IP. Można je modyfikować przy użyciu Edytora Rejestru (Regedt32.exe).


DatabasePath
Klucz: Tcpip\Parameters

Typ wartości: REG_EXPAND_SZ - ciąg znaków

Zakres prawidłowych wartości: prawidłowa ścieżka pliku systemu Windows NT

Domyślna wartość: %SystemRoot%\system32\drivers\etc

Opis: Ten parametr określa ścieżkę do standardowych plików internetowej bazy danych (HOSTS, LMHOSTS, NETWORKS, PROTOCOLS). Jest używany przez interfejs Windows Sockets.
ForwardBroadcasts
Klucz: Tcpip\Parameters

Typ wartości: REG_DWORD - wartość logiczna

Zakres prawidłowych wartości: 0 lub 1 (fałsz lub prawda)

Domyślna wartość: 0 (fałsz)

Opis: Przesyłanie dalej emisji nie jest obsługiwane. Ten parametr jest ignorowany.
UseZeroBroadcast
Klucz:
Adapter Name
\Parameters\Tcpip

UWAGA: W systemie Windows 2000 i nowszych ta wartość znajduje się w następującym kluczu:
Klucz: Tcpip\Parameters\Interfaces\
ID for Adapter
Typ wartości: REG_DWORD - wartość logiczna

Zakres prawidłowych wartości: 0 lub 1 (fałsz lub prawda)

Domyślna wartość: 0 (fałsz)

Opis: Jeżeli ten parametr został ustawiony jako 1 (prawda), adres IP będzie używać emisji zerowych (0.0.0.0) zamiast emisji jedynkowych (255.255.255.255). Większość systemów używa emisji jedynkowych, ale niektóre systemy pochodne od implementacji systemu BSD używają emisji zerowych. Systemy używające innych emisji nie będą współdziałać w tej samej sieci.

Parametry opcjonalne, które można skonfigurować przy użyciu Edytora Rejestru

Tych parametrów zazwyczaj nie ma w Rejestrze. Można je utworzyć, aby zmodyfikować zachowanie domyślne sterownika protokołu TCP/IP.


ArpAlwaysSourceRoute (nowy w systemie Windows NT 3.51)
Klucz: Tcpip\Parameters

Typ wartości: REG_DWORD - wartość logiczna

Zakres prawidłowych wartości: 0,1 (fałsz lub prawda)

Domyślna wartość: 0 (fałsz)

Opis: Ustawienie tego parametru na 1 wymusi transmitowanie kwerend protokołu ARP przez protokół TCP/IP przy użyciu routingu źródłowego w sieciach Token Ring. Domyślna wartość stosy transmitują najpierw kwerendy ARP bez użycia routingu źródłowego i próbuje ponownie z włączonym routingiem źródłowym, jeżeli nie otrzymano odpowiedzi.
ArpUseEtherSNAP
Klucz: Tcpip\Parameters

Typ wartości: REG_DWORD - wartość logiczna

Zakres prawidłowych wartości: 0,1 (fałsz lub prawda)

Domyślna wartość: 0 (fałsz)

Opis: Ustawienie tego parametru na 1 spowoduje wymuszenie transmisji pakietów Ethernet przez protokół TCP/IP przy użyciu kodowania 802.3 SNAP. Domyślnie stos transmituje pakiety w formacie DIX Ethernet. Zawsze będą otrzymywane oba formaty.
DefaultTOS
Klucz: Tcpip\Parameters

Typ wartości: REG_DWORD - liczba

Zakres prawidłowych wartości: 0 - 255

Domyślna wartość: 0

Opis: Określa domyślną wartość Type Of Service (TOS) w nagłówku wychodzących pakietów IP. Zobacz specyfikację RFC 791, aby uzyskać informacjedotyczące definicji wartości.


Zauważ, że wartość DefaultTOS jest niedostępna w systemie 2000 i nowszych.
DefaultTTL
Klucz: Tcpip\Parameters

Typ wartości: REG_DWORD - liczba

sekundy/skoki

Zakres prawidłowych wartości: 1-255

Domyślna wartość: 32 dla systemu Windows NT w wersji 3.51

Domyślna wartość: 128 dla systemu Windows NT w wersji 4.0

Opis: Określa domyślny zestaw wartości Time To Live (TTL) w nagłówku wychodzących pakietów IP. Wartość TTL określa maksymalny czas przebywania pakietu IP w sieci przed osiągnięciem miejsca docelowego. Efektywnie jest to ograniczenie liczby routerów, które pakiet IP może przekroczyć przed jego odrzuceniem.
EnableDeadGWDetect
Klucz: Tcpip\Parameters

Typ wartości: REG_DWORD - wartość logiczna

Zakres prawidłowych wartości: 0,1 (fałsz, prawda)

Domyślna wartość: 1 (prawda)

Opis: Ustawienie tego parametru na 1 powoduje, że protokół TCP wykonuje wykrywanie niedostępnych bram. Jeżeli ta funkcja jest włączona, protokół TCP żąda od pakietu IP przełączenia na bramę zapasową w przypadku, gdy segment jest ponownie transmitowany bez otrzymania odpowiedzi. Bramy zapasowe można zdefiniować w sekcji Zaawansowane okna dialogowego konfiguracji protokołu TCP/IP w narzędziu Sieć w Panelu sterowania.
EnablePMTUBHDetect
Klucz: Tcpip\Parameters

Typ wartości: REG_DWORD - wartość logiczna

Zakres prawidłowych wartości: 0,1 (fałsz, prawda)

Domyślna wartość: 0 (fałsz)

Opis: Ustawienie tego parametru na wartość 1 (prawda) powoduje włączenie w protokole TCP prób wykrywania routerów typu „czarna dziura” podczas wykrywania ścieżki maksymalnej jednostki transmisji (MTU). Router typu „czarna dziura” nie zwraca komunikatów ICMP „Miejsce docelowe nieosiągalne”, jeżeli wymaga on pofragmentowania datagramu IP z ustawionym bitem „Nie fragmentuj”. Protokół TCP opiera się na otrzymywaniu tych komunikatów podczas wykrywania ścieżek MTU. Jeżeli ta funkcja będzie włączona, protokół TCP będzie próbował wysyłać segmenty bez ustawiania bitu „Nie fragmentuj”, jeżeli kilka kolejnych transmisji segmentu pozostało bez potwierdzenia. Jeżeli, w wyniku tego, segment zostanie potwierdzony, rozmiar MSS zostanie zmniejszony a bit „Nie fragmentuj” będzie ustawiony w przyszłych pakietach tego połączenia. Włączenie wykrywania „czarnych dziur” zwiększa maksymalną liczbę ponownych transmisji wykonywanych dla danego segmentu.
EnablePMTUDiscovery
Klucz: Tcpip\Parameters

Typ wartości: REG_DWORD - wartość logiczna

Zakres prawidłowych wartości: 0,1 (fałsz, prawda)

Domyślna wartość: 1 (prawda)

Opis: Ustawienie tego parametru na 1 (prawda) powoduje, że protokół TCP próbuje wykryć maksymalną jednostkę transmisji (MTU czyli rozmiar największego pakietu) przez ścieżkę do hosta zdalnego. Przez wykrycie maksymalnej jednostki transmisji ścieżki i ograniczenie segmentów protokołu TCP do tego rozmiaru protokół TCP może wyeliminować fragmentację na routerach znajdujących się w ścieżce, która łączy sieci z różnymi maksymalnymi jednostkami transmisji. Fragmentacja ma znaczny wpływ na przepustowość protokołu TCP i ruch w sieci. Ustawienie tego parametru na 0 powoduje, że maksymalna jednostka transmisji o wielkości 576 bajtów jest używana w przypadku wszystkich połączeń z komputerami nie znajdującymi się w lokalnej podsieci.
ForwardBufferMemory
Klucz: Tcpip\Parameters

Typ wartości: REG_DWORD - liczba bajtów

Zakres prawidłowych wartości:
network MTU
-
uzasadniona wartość

mniejsza niż 0xFFFFFFFF

Wartość domyślna: 74240 (wystarczająca dla pięćdziesięciu pakietów o rozmiarze 1480 bajtów

i zaokrąglona do wielokrotności 256)

Opis: Ten parametr określa ilość pamięci przydzielanej przez pakiet IP do przechowywania danych pakietu dla kolejki pakietów routera. Po zapełnieniu obszaru tego buforu router zaczyna odrzucać pakiety losowo ze swojej kolejki. Długość buforów danych kolejki pakietów jest równa 256 bajtów, dlatego wartość tego pakietu powinna być wielokrotnością 256. Wiele buforów danych jest łączonych w formie łańcucha dla większych pakietów. Nagłówek IP dla pakietu jest przechowywany oddzielnie. Parametr ten jest ignorowany i żadne bufory nie są przydzielane, jeżeli router IP nie jest włączony.
IGMPLevel
Klucz: Tcpip\Parameters

Typ wartości: REG_DWORD - liczba

Zakres prawidłowych wartości: 0,1,2

Domyślna wartość: 2

Opis: Ten parametr określa w jakim stopniu system obsługuje multiemisję IP i uczestniczy w protokole Internet Group Management Protocol. Na poziomie 0 system nie udostępnia obsługi multiemisji. Na poziomie 1 system może tylko wysyłać pakiety multiemisji IP. Na poziomie 2 system może wysyłać pakiety multiemisji IP i w pełni uczestniczyć w protokole IGMP w celu odbierania pakietów multiemisji.
KeepAliveInterval
Klucz: Tcpip\Parameters

Typ wartości: REG_DWORD - czas w milisekundach

Zakres prawidłowych wartości: 1 - 0xFFFFFFFF

Domyślna wartość: 1000 (jedna sekunda)

Opis: Ten parametr określa interwał utrzymania retransmisjami na żywo aż do chwili odebrania odpowiedzi. Po otrzymaniu odpowiedzi opóźnienie utrzymania transmisji na żywo jest kontrolowane przez wartość KeepAliveTime. Połączenie zostanie przerwane, jeżeli nie zostanie odebrana odpowiedź na kilka kolejnych retransmisji zgodnie z limitem określonym przez parametr TcpMaxDataRetransmissions.
KeepAliveTime
Klucz: Tcpip\Parameters

Typ wartości: REG_DWORD - czas w milisekundach

Zakres prawidłowych wartości: 1 - 0xFFFFFFFF

Domyślna wartość: 7,200,000 (dwie godziny)

Opis: Parametr określa, jak często protokół TCP usiłuje sprawdzić, czy bezczynne połączenie jest wciąż nienaruszone wysyłając pakiet utrzymania aktywności. Jeżeli zdalny system jest wciąż dostępny i funkcjonuje prawidłowo, potwierdzi utrzymanie aktywności transmisji. Pakiety utrzymania aktywności transmisji domyślnie nie są wysyłane. Funkcja ta może być włączona na połączeniu przez aplikację.
MTU
Klucz:
Adapter Name
\Parameters\Tcpip


UWAGA: W systemie Windows 2000 i nowszych ta wartość znajduje się w następującym kluczu:
Klucz: Tcpip\Parameters\Interfaces\
ID for Adapter
Typ wartości: REG_DWORD - liczba

Zakres prawidłowych wartości: 68 -
jednostka MTU podstawowej sieci

Domyślna wartość: 0xFFFFFFFF

Opis: Ten parametr zastępuje domyślną maksymalną jednostkę transmismisji (Maximum Transmission Unit, MTU) dla interfejsu sieciowego. MTU jest maksymalnym rozmiarem pakietu (podanym w bajtach), którego transport będzie przesłany przez podstawową sieć. Rozmiar uwzględnia nagłówek transportu. Należy zauważyć, że datagram IP może obejmować kilka pakietów. Podanie wartości większej niż wartość domyślna dla podstawowej sieci spowoduje wykorzystanie domyślnej wartości MTU sieci. Podanie wartości mniejszej niż 68 spowoduje wykorzystanie przez transport jednostki MTU równej 68.
NumForwardPackets
Klucz: Tcpip\Parameters

Typ wartości: REG_DWORD - liczba

Zakres prawidłowych wartości: 1 -
uzasadniona wartość

mniejsza niż 0xFFFFFFFF
Domyślna wartość: 50

Opis: Ten parametr wskazuje liczbę nagłówków pakietów IP przydzielonych do kolejki pakietów routera. Kiedy wszystkie nagłówki są wykorzystywane, router zaczyna losowo odrzucać pakiety z kolejki. Wartość ta powinna być co najmniej równa ilorazowi wartości ForwardBufferMemory i maksymalnego rozmiaru danych IP sieci podłączonych do routera. Wartość ta nie powinna być większa niż iloraz wartości ForwardBufferMemory i liczby 256, ponieważ co najmniej 256 bajtów pamięci buforu przesyłania jest używanych dla każdego pakietu. Optymalna liczba przesyłanych pakietów dla danego rozmiaru buforu ForwardBufferMemory jest zależna od typu ruchu w sieci i jest wartością z zakresu wyznaczonego przez dwie powyższe wartości graniczne. Parametr ten jest ignorowany i żadne nagłówki nie są przydzielane, jeżeli router nie jest włączony.
TcpMaxConnectRetransmissions
Klucz: Tcpip\Parameters

Typ wartości: REG_DWORD - liczba

Zakres prawidłowych wartości: 0 - 0xFFFFFFFF

Domyślna wartość: 3

Opis: Ten parametr określa, ile razy protokół TCP będzie retransmitował żądanie połączenia (SYN) przed zaniechaniem dalszych prób. Limit czasu retransmisji jest podwajany przy każdej kolejnej retransmisji w danej próbie połączenia. Początkowy limit czasu połączenia wynosi trzy sekundy.
TcpMaxDataRetransmissions
Klucz: Tcpip\Parameters

Typ wartości: REG_DWORD - liczba

Zakres prawidłowych wartości: 0 - 0xFFFFFFFF

Domyślna wartość: 5

Opis: Ten parametr określa, ile razy protokół TCP będzie retransmitował pojedynczy segment danych (segment nie łączący) przed zaniechaniem dalszych prób. Limit czasu retransmisji jest podwajany przy każdej kolejnej retransmisji w danej próbie połączenia. Jest resetowany przy wznawianiu odpowiedzi. Podstawowy limit czasu jest określany dynamicznie przez pomiar czasu błądzenia połączenia.
TcpNumConnections
Klucz: Tcpip\Parameters

Typ wartości: REG_DWORD - liczba

Zakres prawidłowych wartości: 0 - 0xfffffe

Domyślna wartość: 0xfffffe

Opis: Ten parametr ogranicza liczbę połączeń, które protokół TCP może mieć jednocześnie otwarte.
TcpTimedWaitDelay (nowa w systemie Windows NT w wersjach 3.51 SP5 i nowszych)
Klucz: Tcpip\Parameters

Typ wartości: REG_DWORD - czas w sekundach

Zakres prawidłowych wartości: 30-300 (dziesiętnie)

Domyślna wartość: 0xF0 (dziesiętnie 240)

Opis: Ten parametr określa jak długo połączenie pozostanie w stanie CZAS_OCZEKIWANIA podczas zamykania. Jeżeli połączenie jest w stanie CZAS_OCZEKIWANIA, nie można ponownie użyć pary łączy sieciowych. Stan ten jest również znany jako stan „2MSL”, ponieważ zgodnie ze specyfikacją RFC wartość powinna być dwukrotnym maksymalnym czasem istnienia segmentu w sieci. Zobacz specyfikację RFC793, aby uzyskać więcej informacji.


TcpUseRFC1122UrgentPointer
Klucz: Tcpip\Parameters

Typ wartości: REG_DWORD - wartość logiczna

Zakres prawidłowych wartości: 0,1 (fałsz, prawda)

Domyślna wartość: 0 (fałsz)

Opis: Ten parametr określa, czy protokół TCP używa specyfikacji RFC 1122 dla danych pilnych czy trybu używanego przez systemy pochodne BSD. Te dwa mechanizmy inaczej interpretują wskaźnik pilności w nagłówku TCP oraz długość danych pilnych. Nie są wymienne. W systemie Windows NT domyślny jest tryb BSD.
TcpWindowSize
Klucz: Tcpip\Parameters

Typ wartości: REG_DWORD - liczba bajtów

Zakres prawidłowych wartości: 0 - 0xFFFF

Domyślna wartość: mniejsza z wartości 0xFFFF

lub

(wieksza zwartości: czterokrotny maksymalny rozmiar danych TCP

lub

8192 zaokrąglone do parzystej wielokrotności rozmiaru danych TCP w sieci.)

Domyślna wartość dla karty Ethernet to 8760.

Opis: Ten parametr określa maksymalny rozmiar okna odbioru TCP dopuszczalny przez system. Okno odbioru określa liczbę bajtów, które może transmitować nadawca bez odbierania potwierdzenia. Większe okna odbioru poprawiają wydajność przez wysokie (opóźnienie * szerokość pasma ) sieci. Aby uzyskać najwyższą efektywność, okno odbioru powinno być parzystą wielokrotnością maksymalnego rozmiaru segmentu TCP.

Parametry, które można skonfigurować przy użyciu narzędzia Sieć w Panelu sterowania

Następujące parametry są tworzone i modyfikowane automatycznie przez narzędzie Sieć w Panelu sterowania w wyniku podania informacji przez użytkownika. Nie powinno być konieczności bezpośredniej ich konfiguracji w Rejestrze.


DefaultGateway
Klucz:
AdapterName
\\Parameters\Tcpip


UWAGA: W systemie Windows 2000 i nowszych ta wartość znajduje się w następującym kluczu:
Klucz: Tcpip\Parameters\Interfaces\
ID for Adapter
Typ wartości: REG_MULTI_SZ - lista adresów IP w notacji dziesiętnej z kropkami

Zakres prawidłowych wartości: dowolny zestaw prawidłowych adresów IP

Domyślna wartość: Brak

Opis: Ten parametr określa listę bram do rozsyłania pakietów nie przeznaczonych dla podsieci, z którymi komputer jest bezpośrednio połączony i dla których nie istnieje określona trasa. Jeżeli ten parametr ma prawidłową wartość, zastępuje parametr DhcpDefaultGateway.
Domain
Klucz: Tcpip\Parameters

Typ wartości: REG_SZ - ciąg znaków

Zakres prawidłowych wartości: dowolna prawidłowa nazwa domeny DNS

Domyślna wartość: Brak

Opis: Ten parametr określa nazwę domeny DNS systemu. Jest używany przez interfejs Windows Sockets.
EnableDhcp
Klucz:
Adapter Name
\Parameters\Tcpip


UWAGA: W systemie Windows 2000 i nowszych ta wartość znajduje się w następującym kluczu:
Klucz: Tcpip\Parameters\Interfaces\
ID for Adapter
Typ wartości: REG_DWORD - wartość logiczna

Zakres prawidłowych wartości: 0 lub 1 (fałsz lub prawda)

Domyślna wartość: 0 (fałsz) Opis: Jeżeli ten

parametr jest ustawiony na 1 (prawda), usługa klienta DHCP będzie próbowała skonfigurować pierwszy interfejs IP na karcie przy użyciu protokołu DHCP.
Hostname
Klucz: Tcpip\Parameters

Typ wartości: REG_SZ - ciąg znaków

Zakres prawidłowych wartości: dowolna prawidłowa nazwa hosta DNS

Domyślna wartość: Nazwa komputera systemu

Opis: Ten parametr określa nazwę hosta DNS systemu, zwracaną przez polecenie „hostname”.
IPAddress
Klucz:
Adapter Name
\Parameters\Tcpip


UWAGA: W systemie Windows 2000 i nowszych ta wartość znajduje się w następującym kluczu:
Klucz: Tcpip\Parameters\Interfaces\
ID for Adapter
Typ wartości: REG_MULTI_SZ - lista adresów IP w notacji dziesiętnej z kropkami

Zakres prawidłowych wartości: dowolny zestaw prawidłowych adresów IP

Domyślna wartość: Brak

Opis: Ten parametr określa adresy IP interfejsów IP do związania z kartą. Jeżeli pierwszym adresem na liście jest 0.0.0.0, podstawowy interfejs na karcie zostanie skonfigurowany z protokołu DHCP. System, który ma więcej interfejsów IP niż jeden dla jednej karty jest nazywany systemem z wieloma logicznymi adresami IP. Parametr SubnetMask musi zawierać prawidłową wartość maski podsieci dla każdego adresu IP określonego w tym parametrze.
IPEnableRouter
Klucz: Tcpip\Parameters

Typ wartości: REG_DWORD - wartość logiczna

Zakres prawidłowych wartości: 0 lub 1 (fałsz lub prawda)

Domyślna wartość: 0 (fałsz)

Opis: Ustawienie tego parametru na 1 (prawda) powoduje, że system rozsyła pakiety IP między sieciami, z którymi jest połączony.
NameServer
Klucz: Tcpip\Parameters

Typ wartości: REG_SZ - oddzielana spacjami lista adresów IP w notacji dziesiętnej z kropkami

Zakres prawidłowych wartości: dowolny zestaw prawidłowych adresów IP

Domyślna wartość: brak (pusta)

Opis: Ten parametr określa serwery nazw DNS, do których program Windows Sockets wysyła kwerendy, aby rozpoznać nazwy.
SearchList
Klucz: Tcpip\Parameters

Typ wartości: REG_SZ - rozdzielana lista sufiksów nazw domen DNS

Zakres prawidłowych wartości: dowolny zestaw prawidłowych sufiksów nazw domen DNS (rozdzielanych spacjami w systemie NT4 i starszych systemach oraz rozdzielanych przecinkami w systemie Windows 2000)

Zakres prawidłowych wartości: dowolny zestaw prawidłowych sufiksów nazw domen DNS

Domyślna wartość: Brak

Opis: Ten parametr określa listę sufiksów nazw domen do dołączenia do nazwy w celu rozpoznania przez DNS w przypadku, gdy nie powiedzie się rozpoznawanie nazw niekwalifikowanych. Domyślnie wartość parametru domeny jest tylko dołączana. Ten parametr jest używany przez interfejs Windows Sockets.
SubnetMask
Klucz:
Adapter Name
\Parameters\Tcpip


UWAGA: W systemie Windows 2000 i nowszych ta wartość znajduje się w następującym kluczu:
Klucz: Tcpip\Parameters\Interfaces\
ID for Adapter
Typ wartości: REG_MULTI_SZ - lista adresów IP w notacji dziesiętnej z kropkami

Zakres prawidłowych wartości: dowolny zestaw prawidłowych adresów IP

Domyślna wartość: Brak

Opis: Ten parametr określa maskę podsieci używaną z interfejsami IP związanymi z kartą. Jeżeli pierwsza maska na liście to 0.0.0.0, interfejs podstawowy karty zostanie skonfigurowany przez protokół DHCP. Ten parametr musi zawierać prawidłową maskę podsieci dla każdego adresu IP określonego w parametrze IPAddress.

Parametry, które można skonfigurować przy użyciu polecenia Route.exe w systemie Windows NT 3.51

W systemie Windows NT 3.51 polecenie route.exe przechowuje stałe trasy IP jako wartości w kluczu Tcpip\Parameters\PersistentRoutes. Każda trasa jest przechowywana w ciągu nazwy wartości jako lista rozdzielana przecinkami w następującej postaci:

destination,subnet mask,gateway

Na przykład wartość reprezentująca trasę hosta do miejsca docelowego 45.100.23.10 przez bramę 131.110.0.1 powinna mieć nazwę:

45.100.23.10,255.255.255.255,131.110.0.1

Typ wartości to REG_SZ. Nie ma w nim danych wartości (pusty ciąg). Te wartości można dodać i całkowicie usunąć przy użyciu polecenia route. Nie ma potrzeby bezpośredniej konfiguracji.

Parametry, których nie można konfigurować

Następujące parametry są tworzone i używane wewnętrznie przed składniki TCP/IP. Nigdy nie należy ich modyfikować przy użyciu Edytora Rejestru. Zostały one wymienione tylko jako odwołanie.


DhcpDefaultGateway
Klucz:
Adapter Name
\Parameters\ Tcpip


UWAGA: W systemie Windows 2000 i nowszych ta wartość znajduje się w następującym kluczu:
Klucz: Tcpip\Parameters\Interfaces\
ID for Adapter
Typ wartości: REG_MULTI_SZ - lista adresów IP w notacji dziesiętnej z kropkami

Zakres prawidłowych wartości: dowolny zestaw prawidłowych adresów IP

Domyślna wartość: Brak

Opis: Ten parametr określa listę domyślnych bram używanych do rozsyłania pakietów nie przeznaczonych dla podsieci, z którą komputer jest bezpośrednio połączony i w przypadku której nie istnieje określona trasa. Ten parametr jest zapisywany przez usługę klienta DHCP, jeżeli jest włączona. Ten parametr jest zastępowany przez prawidłową wartość parametru DefaultGateway.
DhcpIPAddress
Klucz:
Adapter Name
\Parameters\Tcpip


UWAGA: W systemie Windows 2000 i nowszych ta wartość znajduje się w następującym kluczu:
Klucz: Tcpip\Parameters\Interfaces\
ID for Adapter
Typ wartości: REG_SZ - adres IP w notacji dziesiętnej z kropkami

Zakres prawidłowych wartości: dowolny prawidłowy adres IP

Domyślna wartość: Brak

Opis: Ten parametr określa adres IP konfigurowany przez protokół DHCP dla interfejsu. Jeżeli pierwsza wartość w parametrze IPAddress jest inna niż 0.0.0.0, wartość ta zastąpi ten parametr.
DhcpNameServer
Klucz: Tcpip\Parameters

Typ wartości: REG_SZ - oddzielana spacjami list adresów IP w notacji dziesiętnej z kropkami

Zakres prawidłowych wartości: dowolny zestaw prawidłowych adresów IP

Domyślna wartość: Brak

Opis: Ten parametr określa serwery nazw DNS, do których interfejs Windows Sockets wysyła kwerendy w celu rozpoznawania nazw. Jest zapisywany przed usługę klienta DHCP, jeżeli jest włączona. Jeżeli parametr NameServer ma prawidłową wartość, zastąpi on ten parametr.
DhcpServer
Klucz:
Adapter Name
\Parameters\Tcpip


UWAGA: W systemie Windows 2000 i nowszych ta wartość znajduje się w następującym kluczu:
Klucz: Tcpip\Parameters\Interfaces\
ID for Adapter
Typ wartości: REG_SZ - adres IP w notacji dziesiętnej z kropkami

Zakres prawidłowych wartości: dowolny prawidłowy adres IP

Domyślna wartość: Brak

Opis: Ten parametr określa adres IP serwera DHCP, który udzielił dzierżawy adresu IP w parametrze DhcpIPAddress.
DhcpSubnetMask
Klucz:
Adapter Name
\Parameters\Tcpip


UWAGA: W systemie Windows 2000 i nowszych ta wartość znajduje się w następującym kluczu:
Klucz: Tcpip\Parameters\Interfaces\
ID for Adapter
Typ wartości: REG_SZ - maska podsieci IP w notacji dziesiętnej z kropkami

Prawidłowy zakres wartości: Dowolna maska podsieci prawidłowa dla skonfigurowanego adresu IP

Domyślna wartość: Brak

Opis: Ten parametr określa maskę podsieci skonfigurowaną przez protokół DHCP dla adresu określonego w parametrze DhcpIPAddress.
IPInterfaceContext
Klucz:
Adapter Name
\Parameters\Tcpip


UWAGA: W systemie Windows 2000 i nowszych ta wartość znajduje się w następującym kluczu:
Klucz: Tcpip\Parameters\Interfaces\
ID for Adapter
Typ wartości: REG_DWORD

Zakres prawidłowych wartości: 0 - 0xFFFFFFFF

Domyślna wartość: Brak

Opis: ten parametr jest zapisywany przez sterownik TCP/IP do używania przez usługę klienta DHCP.
Lease
Klucz:
Adapter Name
\Parameters\Tcpip


UWAGA: W systemie Windows 2000 i nowszych ta wartość znajduje się w następującym kluczu:
Klucz: Tcpip\Parameters\Interfaces\
ID for Adapter
Typ wartości: REG_DWORD - czas w sekundach

Zakres prawidłowych wartości: 1 - 0xFFFFFFFF

Domyślna wartość: Brak

Opis: ten parametr jest używany przez usługę klienta DHCP do przechowywania w sekundach czasu ważności dzierżawy adresu IP dla tej karty.
LeaseObtainedTime
Klucz:
Adapter Name
\Parameters\Tcpip


UWAGA: W systemie Windows 2000 i nowszych ta wartość znajduje się w następującym kluczu:
Klucz: Tcpip\Parameters\Interfaces\
ID for Adapter
Typ wartości: REG_DWORD - czas absolutny, który upłynął od północy 01-01-70, podany w sekundach

Zakres prawidłowych wartości: 1 - 0xFFFFFFFF

Domyślna wartość: Brak

Opis: Ten parametr jest używany przez usługę klienta DHCP do przechowywania czasu, w którym została uzyskana dzierżawa adresu IP dla tej karty.
LeaseTerminatesTime
Klucz:
Adapter Name
\Parameters\Tcpip


UWAGA: W systemie Windows 2000 i nowszych ta wartość znajduje się w następującym kluczu:
Klucz: Tcpip\Parameters\Interfaces\
ID for Adapter
Typ wartości: REG_DWORD - czas absolutny, który upłynął od północy 01-01-70, podany w sekundach

Zakres prawidłowych wartości: 1 - 0xFFFFFFFF

Domyślna wartość: Brak

Opis: Ten parametr jest używany przez usługę klienta DHCP do przechowywania czasu, w którym dzierżawa adresu IP dla tej karty wygaśnie.
LLInterface
Klucz:
Adapter Name
\Parameters\Tcpip


UWAGA: W systemie Windows 2000 i nowszych ta wartość znajduje się w następującym kluczu:
Klucz: Tcpip\Parameters\Interfaces\
ID for Adapter
Typ wartości: REG_SZ - nazwa urządzenia NT

Zakres prawidłowych wartości: nazwa urządzenia systemu NT

Domyślna wartość: pusty ciąg (pusty)

Opis: Ten parametr jest używany, aby skierować adres IP do związania się z innym protokołem warstwy łącznika niż wbudowany moduł ARP. Wartość parametru jest nazwą urządzenia Windows NT, z którym adres IP powinien się związać. Ten parametr jest połączony na przykład z usługą RAS.
T1
Klucz:
Adapter Name
\Parameters\Tcpip


UWAGA: W systemie Windows 2000 i nowszych ta wartość znajduje się w następującym kluczu:
Klucz: Tcpip\Parameters\Interfaces\
ID for Adapter
Typ wartości: REG_DWORD - czas absolutny, który upłynął od północy 01-01-70, podany w sekundach

Zakres prawidłowych wartości: 1 - 0xFFFFFFFF

Domyślna wartość: Brak

Opis: Ten parametr jest używany przez usługę klienta DHCP do przechowywania czasu, w którym usługa spróbuje po raz pierwszy odnowić dzierżawę adresu IP dla karty, kontaktując się z serwerem, który udzielił dzierżawy.
T2
Klucz:
AdapterName
\Parameters\Tcpip


UWAGA: W systemie Windows 2000 i nowszych ta wartość znajduje się w następującym kluczu:
Klucz: Tcpip\Parameters\Interfaces\
ID for Adapter
Typ wartości: REG_DWORD - czas absolutny, który upłynął od północy 01-01-70, podany w sekundach

Zakres prawidłowych wartości: 1 - 0xFFFFFFFF

Domyślna wartość: Brak

Opis: Ten parametr jest używany przez usługę klienta DHCP do przechowywania czasu, w którym usługa spróbuje odnowić dzierżawę adresu IP dla karty, emitując żądanie odnowienia. Czas T2 zostanie osiągnięty tylko wtedy, gdy usługa nie może z jakiegokolwiek powodu odnowić dzierżawy z oryginalnego serwera.

NBT

Wszystkie parametry protokołu NBT są wartościami Rejestru znajdującymi się w jednym z dwóch różnych podkluczy klucza
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services


Netbt\Parameters

Netbt\Adapters\
Adapter Name
gdzie
Adapter Name
odwołuje się do podklucza karty sieciowej, z którą związany jest protokół NBT, takiego jak Lance01. Wartości w kolejnych kluczach są inne dla każdej karty. Jeżeli system został skonfigurowany przez system DHCP, zmiana parametrów zostanie wprowadzona, jeżeli polecenie ipconfig /renew zostało zastosowane w powłoce poleceń. W innym przypadku wymagany jest ponowny rozruch systemu, aby zmiany tych parametrów mogły zostać wprowadzone.

Parametry standardowe, które można skonfigurować przy użyciu Edytora Rejestru

Następujące parametry są instalowane z wartościami domyślnymi przez narzędzie Sieć w Panelu sterowania podczas instalacji składników protokołu TCP/IP. Można je modyfikować przy użyciu Edytora Rejestru (Regedt32.exe).


BcastNameQueryCount
Klucz: Netbt\Parameters

Typ wartości: REG_DWORD - liczba

Zakres prawidłowych wartości: od 1 do 0xFFFF

Domyślna wartość: 3

Opis: Ta wartość określa, ile razy protokół NetBT emituje kwerendę dla danej nazwy bez otrzymania odpowiedzi.
BcastQueryTimeout
Klucz: Netbt\Parameters

Typ wartości: REG_DWORD - czas w milisekundach

Zakres prawidłowych wartości: od 100 do 0xFFFFFFFF

Domyślna wartość: 0x2ee ( 750 w notacji dziesiętnej)

Opis: Ta wartość określa interwał między kolejnymi kwerendami nazw emisji dla tej samej nazwy.
CacheTimeout
Klucz: Netbt\Parameters

Typ wartości: REG_DWORD - czas w milisekundach

Zakres prawidłowych wartości: od 60000 do 0xFFFFFFFF

Domyślna wartość: 0x927c0 ( 600000 milisekund = 10 minut)

Opis: Ta wartość określa interwał, w jakim odbywa się buforowanie nazw w tablicy nazw zdalnych.
NameServerPort
Klucz: Netbt\Parameters

Typ wartości: REG_DWORD - numer portu UDP

Zakres prawidłowych wartości: 0 - 0xFFFF

Domyślna wartość: 0x89

Opis: Ten parametr określa numer portu docelowego, do którego protokół NetBT wysyła pakiety związane z usługą nazw, takie jak kwerendy nazw i rejestracje nazw w usłudze WINS. Usługa Microsoft WINS nasłuchuje przy użyciu portu 0x89. Serwery nazw NetBIOS innych producentów mogą korzystać z innych portów.
NameSrvQueryCount
Klucz: Netbt\Parameters

Typ wartości: REG_DWORD - liczba

Zakres prawidłowych wartości: 0 - 0xFFFF

Domyślna wartość: 3

Opis: Ta wartość określa ile razy protokół NetBT wysyła kwerendę do serwera WINS dla danej nazwy bez otrzymania odpowiedzi.
NameSrvQueryTimeout
Klucz: Netbt\Parameters

Typ wartości: REG_DWORD - czas w milisekundach

Zakres prawidłowych wartości: 100 - 0xFFFFFFFF

Domyślna wartość: 1500 (1,5 sekundy)

Opis: Ta wartość określa interwał między kolejnymi kwerendami nazw wysłanymi do usługi WINS dla danej nazwy.
SessionKeepAlive
Klucz: Netbt\Parameters

Typ wartości: REG_DWORD - czas w milisekundach

Zakres prawidłowych wartości: 60,000 - 0xFFFFFFFF

Domyślna wartość: 3,600,000 (1 godzina)

Opis: Ta wartość określa interwał między transmisjami utrzymywania aktywności w czasie sesji. Ustawienie wartości na 0xFFFFFFF wyłącza utrzymywanie aktywności.
Size/Small/Medium/Large
Klucz: Netbt\Parameters

Typ wartości: REG_DWORD

Zakres prawidłowych wartości: 1, 2, 3 (mały, średni, duży)

Domyślna wartość: 1 (mały)

Opis: Ta wartość określa rozmiar tablic nazw używanych do przechowywania nazw lokalnych i zdalnych. Zazwyczaj odpowiednią wartością jest Mały. Jeżeli system działa jako serwer nazw proxy, wartość jest ustawiania automatycznie jako Duży, aby zwiększyć rozmiar tabeli mieszania pamięci podręcznej nazw. Pojemniki tabeli mieszania mają następujące rozmiary: Duży: 256 Średni: 128 Mały: 16

Parametry opcjonalne, które można skonfigurować przy użyciu Edytora Rejestru

Tych parametrów zazwyczaj nie ma w Rejestrze. Można je utworzyć, aby zmodyfikować zachowanie domyślne sterownika protokołu NetBT.


BroadcastAddress
Klucz: Netbt\Parameters

Typ wartości: REG_DWORD - czterobajtowy adres IP, kodowany z zastosowaniem konwencji Little-Endian

Zakres prawidłowych wartości: 0 - 0xFFFFFFFF

Domyślna wartość: Adres emisji jedynkowych dla każdej sieci.

Opis: Tego parametru można używać, aby wymusić używanie określonego adresu przez protokół NetBT dla wszystkich pakietów związanych z nazwami emisji. Domyślnie protokół NetBT używa adresu emisji jedynkowej, właściwego dla każdej sieci (na przykład dla sieci 11.101.0.0 z podmaską sieci 255.255.0.0 adres emisji podsieci powinien mieć postać 11.101.255.255). Ten parametr zostanie ustawiony na przykład wtedy, gdy sieć używa adresu emisji zerowych (ustawianych przy użyciu parametru UseZeroBroadcast protokołu TCP/IP). Właściwy adres emisji podmaski będzie miał postać 11.101.0.0, tak jak w powyższym przykładzie. Parametr ten zostanie ustawiony na 0x0b650000. Zauważ, że ten parametr jest globalny i będzie używany we wszystkich podsieciach, z którymi związany jest protokół NetBT.
EnableProxyRegCheck
Klucz: Netbt\Parameters

Typ wartości: REG_DWORD - wartość logiczna

Zakres prawidłowych wartości: 0 lub 1 (fałsz lub prawda)

Domyślna wartość: 0 (fałsz)

Opis: Jeżeli ten parametr jest ustawiony na 1 (prawda), serwer nazw proxy wysyła negatywną odpowiedź do rejestracji nazw emisji w przypadku, gdy nazwa została już zarejestrowana przy użyciu usługi WINS lub jest pamięcią podręczną nazwy lokalnej serwera proxy o innym adresie IP. Ryzyko włączenia tej funkcji polega na tym, że uniemożliwia ona systemowi zmianę adresu IP w czasie, kiedy usługa WINS ma zamapowaną nazwę. Z tego powodu ta funkcja jest domyślnie wyłączona.
InitialRefreshTimeout
Klucz: Netbt\Parameters

Typ wartości: REG_DWORD - czas w milisekundach

Zakres prawidłowych wartości: 960000 - 0xFFFFFFF

Domyślna wartość: 960000 (16 minut)

Opis: Ten parametr określa początkowy limit czasu odświeżania używany przez protokół NBT w czasie rejestracji nazw. Protokół NBT próbuje skontaktować się z serwerami WINS w czasie trwającym 1/8 tego interwału podczas pierwszej rejestracji nazw. Po odebraniu pomyślnej odpowiedzi rejestracji, która zawiera nowy interwał do używania.


UWAGA: W systemie Windows 2000 nazwa tego parametru jest inna:


InitialRefreshT.O.


Klucz: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NetBT\Parameters
LmhostsTimeout
Klucz: Netbt\Parameters

Typ wartości: REG_DWORD - czas w milisekundach

Zakres prawidłowych wartości: 1000 - 0xFFFFFFFF

Domyślna wartość: 6000 (6 sekund)

Opis: Ten parametr określa wartość limitu dla kwerend nazw Lmhosts i DNS. Czasomierz ma granulację wartości limitu czasu, tak że rzeczywisty limit czasu może być równy podwójnej wartości.
MaxDgramBuffering
Klucz: Netbt\Parameters

Typ wartości: REG_DWORD - liczba bajtów

Zakres prawidłowych wartości: 0 - 0xFFFFFFFF

Domyślna wartość: 0x20000 (128 Kb)

Opis: Ten parametr określa maksymalną ilość pamięci, którą protokół NetBT przydziela dynamicznie dla wszystkich zaległych wysłanych datagramów. Po osiągnięciu tego limitu dalsze wysyłanie nie powiedzie się z powodu niewystarczającej ilości zasobów.
NodeType
Klucz: Netbt\Parameters

Typ wartości: REG_DWORD - liczba

Zakres prawidłowych wartości: 1,2,4,8 (węzeł B, węzeł P, węzeł M, węzeł H)

Domyślna wartość: 1 lub 8 w oparciu o konfigurację serwera WINS

Opis: Ten parametr określa jakich metod protokół NetBT będzie używać do rejestracji i rozpoznawania. System węzłów B używa emisji. System węzłów P używa tylko kwerend nazw PPP tona serwerze nazw (WINS). System węzłów M najpierw emituje, a następnie wysyła kwerendę do serwera nazw. System węzłów H wysyła najpierw kwerendę do serwera nazw, a następnie emituje. Rozpoznawanie przez LMHOSTS i/lub DNS, jeżeli jest włączone, korzysta z tych metod. Jeżeli ten klucz istnieje, zastąpi on klucz DhcpNodeType. Jeżeli nie ma żadnego z kluczy, system korzysta domyślnie z węzła B, jeżeli w sieci nie ma skonfigurowanych serwerów WINS. System używa domyślnie węzła H, jeżeli skonfigurowano co najmniej jeden serwer WINS.
RandomAdapter
Klucz: Netbt\Parameters

Typ wartości: REG_DWORD - wartość logiczna

Zakres prawidłowych wartości: 0 lub 1 (fałsz lub prawda)

Domyślna wartość: 0 (fałsz)

Opis: Ten parametr dotyczy tylko hostów o wielu adresach IP. Jeżeli jest ustawiony na 1 (prawda), protokół NetBT losowo wybiera adres IP do umieszczenia w odpowiedzi na kwerendę nazwy od wszystkich związanych interfejsów. Zazwyczaj odpowiedź zawiera adres interfejsu, do którego dotarła kwerenda. Ta funkcja jest używana przed serwer z dwoma interfejsami w tej samej sieci, aby zoptymalizować ładowanie.
RefreshOpCode
Klucz: Netbt\Parameters

Typ wartości: REG_DWORD - liczba

Zakres prawidłowych wartości: 8, 9

Domyślna wartość: 8

Opis: Ten parametr wymusza używanie przez protokół NetBT określonego opcode w pakietach odświeżania nazw. Specyfikacja dla protokołu NetBT jest niejednoznaczna dla tego obszaru. Mimo, że wartość domyślna 8 używana przez implementacje firmy Microsoft zdają się być wartością zamierzoną, niektóre inne implementacje, takie jak implementacje firmy Ungermann-Bass, używają wartości 9. Dwie implementacje muszą używać tego samego opcode, aby móc współdziałać.
SingleResponse
Klucz: Netbt\Parameters

Typ wartości: REG_DWORD - wartość logiczna

Zakres prawidłowych wartości: 0 lub 1 (fałsz lub prawda)

Domyślna wartość: 0 (fałsz)

Opis: Ten parametr dotyczy tylko hostów o wielu adresach IP. Jeżeli ten parametr jest ustawiony na 1 (prawda), protokół NBT podaje tylko adres IP jednego ze związanych z nim interfejsów w odpowiedzi na kwerendy nazw. Domyślnie są dołączane adresy wszystkich związanych interfejsów.
WinsDownTimeout
Klucz: Netbt\Parameters

Typ wartości: REG_DWORD - czas w milisekundach

Zakres prawidłowych wartości: 1000 - 0xFFFFFFFF

Domyślna wartość: 15,000 ( 15 sekund)

Opis: Ten parametr określa czas, przez jaki protokół NBT będzie czekać przed ponowną próbą użycia usługi WINS po niepowodzeniu kontaktu z dowolnym serwerem WINS. Ta funkcja przede wszystkim zezwala komputerom tymczasowo odłączonym od sieci, takim jak komputery przenośne, wykonanie rozruchu bez czekania na przekroczenie limitu czasu przy każdej rejestracji nazwy WINS lub wykonywaniu indywidualnych kwerend.

Parametry, które można skonfigurować przy użyciu narzędzia Sieć w Panelu sterowania

Następujące parametry można ustawić przez narzędzie Sieć w Panelu sterowania. Nie ma potrzeby konfiguracji bezpośredniej.


EnableDns
Klucz: Netbt\Parameters

Typ wartości: REG_DWORD - wartość logiczna

Zakres prawidłowych wartości: 0 lub 1 (fałsz lub prawda)

Domyślna wartość: 0 (fałsz)

Opis: Jeżeli ta wartość jest ustawiona na 1 (prawda), NBT wysyła kwerendę do serwera DNS, aby wyszukać nazwy, których nie może rozpoznać usługa WINS, emisja albo plik LMHOSTS.
EnableLmhosts
Klucz: Netbt\Parameters

Typ wartości: REG_DWORD - wartość logiczna

Zakres prawidłowych wartości: 0 lub 1 (fałsz lub prawda)

Domyślna wartość: 1 (prawda)

Opis: Jeżeli ta wartość jest ustawiona na 1 (prawda), protokół NBT będzie wyszukiwać w pliku LMHOSTS (jeżeli istnieje) nazwy, których usługa WINS lub emisja nie mogą rozpoznać. Domyślnie nie ma katalogu bazy danych pliku Lmhosts (określonego w lokalizacji Tcpip\Parameters\DatabasePath), więc nie są podejmowane akcje. Ta wartość jest zapisywana przez konfiguracyjne okno dialogowe Zaawansowana konfiguracja protokołu TCP/IP narzędzia Sieć w Panelu sterowania.
EnableProxy
Klucz: Netbt\Parameters

Typ wartości: REG_DWORD - wartość logiczna

Zakres prawidłowych wartości: 0 lub 1 (fałsz lub prawda)

Domyślna wartość: 0 (fałsz)

Opis: Jeżeli ta wartość jest ustawiona na 1 (prawda), system będzie działać jako serwer nazw proxy dla sieci, z którymi związany jest protokół NBT. Serwer nazw proxy odpowiada na kwerendy emisji dotyczące nazw rozpoznanych przez usługę WINS. Serwer nazw proxy zezwala sieci implementacji węzłów B na łączenie się z serwerami w innych podsieciach zarejestrowanych przy użyciu usługi WINS.
NameServer
Klucz: Netbt\Adapters\
Adapter Name


UWAGA: W systemie Windows 2000 ta wartość znajduje się w następującym kluczu:
Klucz: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_
ID for Adapter
Typ wartości: REG_SZ - adres IP w notacji dziesiętnej z kropkami (np. 11.101.1.200)

Zakres prawidłowych wartości: dowolny prawidłowy adres IP

Domyślna wartość: pusty (bez adresu)

Opis: Ten parametr określa adres IP podstawowego serwera WINS. Jeżeli ten parametr zawiera poprawną wartość, zastępuje parametr DHCP o tej samej nazwie.
NameServerBackup
Klucz: Netbt\Adapters\
Adapter Name


UWAGA: W systemie Windows 2000 ta wartość znajduje się w następującym kluczu:
Klucz: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_
ID for Adapter
Typ wartości: REG_SZ - adres IP w notacji dziesiętnej z kropkami (np. 11.101.1.200)

Zakres prawidłowych wartości: dowolny prawidłowy adres IP

Domyślna wartość: pusta (bez adresu)

Opis: Ten parametr określa adres IP zapasowego serwera WINS. Jeżeli ten parametr zawiera poprawną wartość, zastępuje parametr DHCP o tej samej nazwie.
ScopeId
Klucz: Netbt\Parameters

Typ wartości: REG_SZ - ciąg znaków

Zakres prawidłowych wartości: dowolna prawidłowa nazwa domeny DNS, składająca się z dwóch części oddzielonych kropkami, lub znakiem „*”.

Domyślna wartość: Brak

Opis: Ten parametr określa zakres nazwy NetBIOS dla węzła. Ta wartość nie może rozpoczynać się od kropki. Jeżeli ten parametr zawiera prawidłową wartość, zastąpi on parametr DHCP o tej samej nazwie. Pusta wartość (pusty ciąg) zostanie zignorowana. Ustawienie tego parametru na wartość „*” wskazuje zakres zerowy i spowoduje zastąpienie parametru DHCP.

Parametry, których nie można konfigurować

Następujące parametry są tworzone i używane wewnętrznie przed składniki NetBT. Nigdy nie należy ich modyfikować przy użyciu Edytora Rejestru. Zostały one wymienione tylko jako w celach informacyjnych.


DhcpNameServer
Klucz: Netbt\Adapters\
Adapter Name


UWAGA: W systemie Windows 2000 ta wartość znajduje się w następującym kluczu:
Klucz: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_
ID for Adapter
Typ wartości: REG_SZ - adres IP w notacji dziesiętnej z kropkami (np. 11.101.1.200)

Zakres prawidłowych wartości: dowolny prawidłowy adres IP

Domyślna wartość: Brak

Opis: Ten parametr określa adres IP podstawowego serwera WINS. Jest zapisywany przez usługę klienta DHCP, jeżeli jest włączona. Prawidłowa wartość NameServer zastąpi ten parametr.
DhcpNameServerBackup
Klucz: Netbt\Adapters\
Adapter Name


UWAGA: W systemie Windows 2000 ta wartość znajduje się w następującym kluczu:
Klucz: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_
ID for Adapter
Typ wartości: REG_SZ - adres IP w notacji dziesiętnej z kropkami (np. 11.101.1.200)

Zakres prawidłowych wartości: dowolny prawidłowy adres IP

Domyślna wartość: Brak

Opis: Ten parametr określa adres IP zapasowego serwera WINS. Jest zapisywany przez usługę klienta DHCP, jeżeli jest ona włączona. Prawidłowa wartość BackupNameServer zastąpi ten parametr.
DhcpNodeType
Klucz: Netbt\Parameters

Typ wartości: REG_DWORD - liczba

Zakres prawidłowych wartości: 1 - 8

Domyślna wartość: 1

Opis: Ten parametr określa typ węzła NBT. Jest zapisywany przez usługę klienta DHCP, jeżeli jest ona włączona. Prawidłowa wartość NodeType zastąpi ten parametr. Zobacz wpis dla wartości NodeType, aby uzyskać pełen opis.
DhcpScopeId
Klucz: Netbt\Parameters

Typ wartości: REG_SZ - ciąg znaków

Zakres prawidłowych wartości: ciąg nazwy oddzielany kropką, taki jak "microsoft.com"

Domyślna wartość: Brak

Opis: Ten parametr określa zakres nazw NetBIOS dla węzła. Jest zapisywany przed usługę klienta DHCP, jeżeli jest ona włączona. Ta wartość nie może się rozpoczynać od kropki. Zobacz wpis dla wartości ScopeId, aby uzyskać więcej informacji.
NbProvider
Klucz: Netbt\Parameters

Typ wartości: REG_SZ - ciąg znaków

Zakres prawidłowych wartości: _tcp

Domyślna wartość: _tcp

Opis: Ten parametr służy do użytku wewnętrznego i jest używany przez składnik RPC. Domyślnej wartości nie należy zmieniać.
TransportBindName
Klucz: Netbt\Parameters

Typ wartości: REG_SZ - ciąg znaków

Zakres prawidłowych wartości: N/A

Domyślna wartość: \Device\

Opis: Ten parametr służy do użytku wewnętrznego w czasie opracowywania produktu. Domyślnej wartości nie należy zmieniać.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 120642 — ostatni przegląd: 26.10.2007 — zmiana: 1

Opinia