Polecenia dotyczące rozpoznawania mowy w systemie Windows

Windows 10

Rozpoznawanie mowy w systemie Windows umożliwia sterowanie komputerem wyłącznie za pomocą głosu bez konieczności używania klawiatury czy myszy. W poniższej tabeli przedstawiono polecenia obsługiwane przez funkcję rozpoznawania mowy.

Jeśli wyraz lub fraza jest pogrubiona, to znaczy, że jest to przykład. Aby uzyskać oczekiwany wynik, taki fragment możesz zastąpić podobnymi wyrazami.

Aby uzyskać informacje na temat konfigurowania funkcji rozpoznawania mowy po raz pierwszy, zobacz Korzystanie z rozpoznawania mowy.


Najczęściej używane polecenia dotyczące rozpoznawania mowy

Aby Powiedz to

Otworzyć ekran startowy

Start

Otworzyć Cortanę


Press Windows C

Otworzyć wyszukiwanie

Press Windows S

Wykonać akcję w aplikacji

Right-click; Press Windows Z; Press Ctrl B

Wybrać element, używając jego nazwy

Plik; Start; Widok

Wybrać element lub ikonę

Click Kosz; Click Komputer; Click nazwa pliku

Kliknąć dwukrotnie element

Double-click Kosz; Double-click Komputer; Double-click nazwa pliku

Przełączyć się do otwartej aplikacji

Switch to Paint; Switch to WordPad; Switch to nazwa programu; Switch application

Przewinąć w wybranym kierunku

Scroll up; Scroll down; Scroll left; Scroll right

Wstawić nowy akapit lub wiersz w dokumencie

New paragraph; New line

Zaznaczyć wyraz w dokumencie

Select wyraz

Zaznaczyć wyraz i rozpocząć jego poprawianie

Correct wyraz

Zaznaczyć i usunąć określone wyrazy

Delete wyraz

Pokazać listę poleceń, które można wykonać

What can I say?

Zaktualizować listę obecnie dostępnych poleceń mowy

Refresh speech commands

Włączyć tryb słuchania

Start listening

Wyłączyć tryb słuchania

Stop listening

Przesunąć pasek mikrofonu funkcji rozpoznawanie mowy

Move speech recognition

Zminimalizować pasek mikrofonu

Minimize speech recognition

Polecenia służące do dyktowania

Aby Powiedz to

Wstawić nowy wiersz do dokumentu

New line

Wstawić nowy akapit do dokumentu

New paragraph

Wstawić tabulator

Tab

Wstawić literał słowny (np. wstawić wyraz „przecinek” zamiast znaku interpunkcyjnego)

Literal wyraz

Wstawić liczbę zapisaną cyframi (np. wstawić 3 zamiast wyrazu „trzy”)

Numeral liczba

Umieścić kursor przed określonym wyrazem

Go to wyraz

Umieścić kursor za określonym wyrazem

Go after wyraz

Nie wstawiać spacji przed następnym wyrazem

No space

Przejść do początku bieżącego zdania

Go to start of sentence

Przejść do początku bieżącego akapitu

Go to start of paragraph

Przejść do początku bieżącego dokumentu

Go to start of document

Przejść na koniec bieżącego zdania

Go to end of sentence

Przejść na koniec bieżącego akapitu

Go to end of paragraph

Przejść na koniec bieżącego dokumentu

Go to end of document

Zaznaczyć wyraz w bieżącym dokumencie

Select wyraz

Zaznaczyć zakres wyrazów w bieżącym dokumencie

Select zakres wyrazów; Select wyraz through wyraz

Zaznaczyć cały tekst w bieżącym dokumencie

Select all

Zaznaczyć więcej wyrazów przed lokalizacją kursora

Select previous 20 words; Select previous 10 words

Zaznaczyć więcej wyrazów za lokalizacją kursora

Select next 20 words; Select next 10 words

Zaznaczyć ostatnio dyktowany tekst

Select that

Wyczyścić zaznaczenie na ekranie

Clear selection

Zmienić pierwszą literę wyrazu na wielką

Caps wyraz

Zmienić wszystkie litery wyrazu na wielkie

All caps wyraz

Zmienić wszystkie litery wyrazu na małe

No caps wyraz

Zmienić litery na wielkie w kolejnych wyrazach

Change next 10 words to uppercase

Zmienić litery na małe w kolejnych wyrazach

Change next 10 words to lowercase

Usunąć poprzednie zdanie

Delete previous sentence

Usunąć następne zdanie

Delete next sentence

Usunąć poprzedni akapit

Delete previous paragraph

Usunąć następny akapit

Delete next paragraph

Usunąć zaznaczony lub ostatnio dyktowany tekst

Delete that

Polecenia dotyczące klawiatury

Aby Powiedz to

Nacisnąć klawisz lub kombinację klawiszy

Press klawisz na klawiaturze; Press A; Press capital B; Press Shift plus A; Press Ctrl plus A

Nacisnąć określone klawisze na klawiaturze bez uprzedniego mówienia „press”

Delete; Backspace; Enter; Page Up; Page Down; Home; End; Tab


Polecenia dotyczące znaków interpunkcyjnych i specjalnych

Aby wstawić Powiedz to

,

Comma

;

Semicolon

.

Period; Dot; Decimal point

:

Colon

"

Open double quote; Open quote

"

Close double quote; Close quote; Close inverted commas

'

Apostrophe

'

Open single quote

'

Close single quote

>

Greater than sign

<

Less than sign

/

Forward slash

\

Backslash

~

Tilde

@

At sign

!

Exclamation mark; Exclamation point

?

Question mark

#

Number sign; Pound sign

$

Dollar sign

%

Percent sign

^

Caret

(

Open parenthesis; Open paren

)

Close parenthesis; Close paren

_

Underscore

-

Hyphen; Minus sign; Dash

-

En dash

-

Em dash

=

Equal sign

+

Plus sign

{

Open brace; Open curly bracket

}

Close brace; Close curly bracket

[

Open bracket; Open square bracket

]

Close bracket; Close square bracket

|

Vertical bar

:-)

Smiley face

:-(

Frowny face

;-)

Winky face

Trademark sign

¾

Three-quarter sign

¼

One-quarter sign

½

One-half sign

£

Pound sterling sign

&

Ampersand; And sign

*

Asterisk

//

Double slash

`

Back quote

<

Open angle bracket

>

Close angle bracket

±

Plus or minus sign

«

Open angle quote

»

Close angle quote

×

Multiplication sign

÷

Division sign

¢

Cent sign

¥

Yen sign

§

Section sign

©

Copyright sign

®

Registered sign; Registered trademark sign

°

Degree sign

Paragraph sign

...

Ellipsis; Dot dot dot

ƒ

Function sign


Polecenia dotyczące systemu Windows i aplikacji

Aby Powiedz to

Wybrać element, używając jego nazwy

Plik; Start; Widok

Wybrać element lub ikonę

Click Kosz; Click Komputer; Click nazwa pliku

Kliknąć dwukrotnie element

Double-click Komputer; Double-click Kosz; Double-click nazwa folderu

Kliknąć prawym przyciskiem element

Right-click Komputer; Right-click Kosz; Right-click nazwa folderu

Zminimalizować wszystkie okna i pokazać pulpit

Show desktop

Wybrać element, gdy nie znasz jego nazwy

Show numbers (na ekranie zostaną wyświetlone numery poszczególnych elementów w aktywnym oknie — wypowiedz numer odpowiadający elementowi, aby go wybrać)

Wybrać element numerowany

19 OK; 5 OK

Kliknąć dwukrotnie element numerowany

Double-click 19; Double-click 5

Kliknąć prawym przyciskiem myszy element numerowany

Right-click 19; Right-click 5

Otworzyć aplikację

Open Paint; Open WordPad; Open nazwa aplikacji

Przełączyć się do otwartej aplikacji

Switch to Paint; Switch to WordPad; Switch to nazwa aplikacji; Switch application

Zamknąć aplikację

Close that; Close Paint; Close Dokumenty

Zminimalizować

Minimize that; Minimize Paint; Minimize Dokumenty

Zmaksymalizować

Maximize that; Maximize Paint; Maximize Dokumenty

Przywrócić

Restore that; Restore Paint; Restore Dokumenty

Wyciąć

Cut that; Cut

Skopiować

Copy that; Copy

Wkleić

Paste

Usunąć

Delete that; Delete

Cofnąć

Undo that; Scratch that; Undo

Przewinąć w wybranym kierunku

Scroll up; Scroll down; Scroll right; Scroll left

Przewinąć dokładnie o określoną liczbę stron

Scroll down 2 pages; Scroll up 10 pages

Przewinąć dokładnie o określoną odległość w innych jednostkach

Scroll up 5; Scroll down 7

Przejść do pola w formularzu lub aplikacji

Go to nazwa pola; Go to Temat; Go to Adres; Go to DW


Polecenia dotyczące obsługi myszy

Aby Powiedz to

Pokazać siatkę myszy

Mousegrid

Przesunąć wskaźnik do środka kwadratu siatki myszy

Numer kwadratu; 1; 9; 7

Wybrać kwadrat siatki myszy

Click numer kwadratu

Wybrać element do przeciągnięcia za pomocą myszy

Numer kwadratu, w którym pojawia się element (następnie) mark; 3 mark; 7 mark; 9 mark

Wybrać obszar docelowy w siatce myszy, do którego ma zostać przeciągnięty element

Numer kwadratu, do którego ma zostać przeciągnięty element (następnie) click; 4 click; 5 click; 6 click


Windows 7

Możesz wydrukować ten temat, aby mieć szybki dostęp do zawartych w nim informacji, gdy korzystasz z rozpoznawania mowy w systemie Windows.

Jak korzystać z rozpoznawania mowy?

Aby móc korzystać z funkcji rozpoznawania mowy, musisz ją najpierw skonfigurować na komputerze. Korzystając z rozpoznawania mowy, używaj prostych i krótkich poleceń. Poniższe tabele zawierają niektóre z najczęściej używanych poleceń.

Aby otworzyć funkcję rozpoznawania mowy

  1. Otwórz funkcję rozpoznawania mowy, klikając kolejno przycisk Start 

    Obraz przedstawiający przycisk Start
    , pozycję Wszystkie programy, pozycję Akcesoria, pozycję Ułatwienia dostępu, a następnie pozycję Rozpoznawanie mowy w systemie Windows.

  2. Powiedz „start listening” lub kliknij przycisk mikrofonu, aby uruchomić tryb słuchania.


Najczęściej używane polecenia dotyczące rozpoznawania mowy

Często używane polecenia

W poniższej tabeli przedstawiono niektóre z najczęściej używanych poleceń obsługiwanych przez funkcję rozpoznawania mowy. Wyrazy wyświetlane kursywą oznaczają, że zamiast przykładowego wyrazu lub przykładowej frazy możesz powiedzieć coś innego i uzyskać przydatne wyniki.

Aby Powiedz to

Kliknąć dowolny element, używając jego nazwy

Click Plik; Start; Widok

Kliknąć dowolny element

Click Kosz; Click Komputer; Click nazwa pliku

Kliknąć dwukrotnie dowolny element

Double-click Kosz; Double-click Komputer; Double-click nazwa pliku

Przełączyć się do otwartego programu

Switch to Paint; Switch to WordPad; Switch to nazwa programu; Switch application

Przewinąć w wybranym kierunku

Scroll up; Scroll down; Scroll left; Scroll right

Wstawić nowy akapit lub wiersz w dokumencie

New paragraph; New line

Zaznaczyć wyraz w dokumencie

Select wyraz

Zaznaczyć wyraz i rozpocząć jego poprawianie

Correct wyraz

Zaznaczyć i usunąć określone wyrazy

Delete wyraz

Pokazać listę poleceń, które można wykonać

What can I say?

Zaktualizować listę obecnie dostępnych poleceń mowy

Refresh speech commands

Włączyć tryb słuchania

Start listening

Wyłączyć tryb słuchania

Stop listening

Przesunąć pasek mikrofonu funkcji rozpoznawanie mowy

Move speech recognition

Zminimalizować pasek mikrofonu

Minimize speech recognition

Wyświetlić zawartość Pomocy i obsługi technicznej systemu Windows dotyczącą określonych zadań

How do I do something?

Powiedz na przykład „How do I install a printer?”, a zostanie zwrócona lista tematów pomocy.

Należy pamiętać, że to polecenie jest dostępne tylko w przypadku używania rozpoznawania mowy w języku angielskim (Stany Zjednoczone). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawianie opcji mowy.

Dyktowanie

Polecenia służące do pracy z tekstem

W poniższej tabeli przedstawiono polecenia funkcji rozpoznawania mowy wykorzystywane do pracy z tekstem. Wyrazy wyświetlane kursywą oznaczają, że zamiast przykładowego wyrazu lub przykładowej frazy możesz powiedzieć coś innego i uzyskać przydatne wyniki.

Aby Powiedz to

Wstawić nowy wiersz do dokumentu

New line

Wstawić nowy akapit do dokumentu

New paragraph

Wstawić tabulator

Tab

Wstawić literał słowny dla następnego polecenia (możesz przykładowo wstawić wyraz „przecinek” zamiast znaku interpunkcyjnego)

Literal wyraz

Wstawić liczbę zapisaną cyframi

Numeral liczba

Umieścić kursor przed określonym wyrazem

Go to wyraz

Umieścić kursor za określonym wyrazem

Go after word

Nie wstawiać spacji przed następnym wyrazem

No space

Przejść do początku zdania, w obrębie którego znajduje się kursor

Go to start of sentence

Przejść do początku akapitu, w obrębie którego znajduje się kursor

Go to start of paragraph

Przejść do początku dokumentu

Go to start of document

Przejść na koniec zdania, w obrębie którego znajduje się kursor

Go to end of sentence

Przejść na koniec akapitu, w obrębie którego znajduje się kursor

Go to end of paragraph

Przejść na koniec bieżącego dokumentu

Go to end of document

Zaznaczyć wyraz w bieżącym dokumencie

Select wyraz

Zaznaczyć zakres wyrazów w bieżącym dokumencie

Select zakres wyrazów; Select wyraz through wyraz

Zaznaczyć cały tekst w bieżącym dokumencie

Select all

Zaznaczyć więcej wyrazów przed lokalizacją kursora

Select previous 20 words; Select previous 10 words

Zaznaczyć więcej wyrazów za lokalizacją kursora

Select next 20 words; Select next 10 words

Zaznaczyć ostatnio dyktowany tekst

Select that

Wyczyścić zaznaczenie na ekranie

Clear selection

Zmienić pierwszą literę wyrazu na wielką

Caps wyraz

Zmienić wszystkie litery wyrazu na wielkie

All caps wyraz

Zmienić wszystkie litery wyrazu na małe

No caps wyraz

Zmienić litery na wielkie w kolejnych wyrazach

Change next 10 words to uppercase

Zmienić litery na małe w kolejnych wyrazach

Change next 10 words to lowercase

Usunąć poprzednie zdanie

Delete previous sentence

Usunąć następne zdanie

Delete next sentence

Usunąć poprzedni akapit

Delete previous paragraph

Usunąć następny akapit

Delete next paragraph

Usunąć zaznaczony lub ostatnio dyktowany tekst

Delete that

Klawisze klawiatury

Polecenia dotyczące klawiszy klawiatury

W poniższej tabeli przedstawiono polecenia funkcji rozpoznawania mowy wykorzystywane do naciskania klawiszy na klawiaturze. Wyrazy wyświetlane kursywą oznaczają, że zamiast przykładowego wyrazu lub przykładowej frazy możesz powiedzieć coś innego i uzyskać przydatne wyniki.

Aby Powiedz to

Nacisnąć dowolny klawisz na klawiaturze

Press klawisz na klawiaturze; Press a; Press capital b; Press Shift plus a; Press Ctrl plus a

Nacisnąć określone klawisze na klawiaturze bez uprzedniego mówienia „press”

Delete; Backspace; Enter; Page Up; Page down; Home; End; Tab


Znaki interpunkcyjne i specjalne

Polecenia dotyczące znaków interpunkcyjnych i specjalnych

W poniższej tabeli przedstawiono polecenia funkcji rozpoznawania mowy wykorzystywane do wstawiania znaków interpunkcyjnych i specjalnych. Wyrazy wyświetlane kursywą oznaczają, że zamiast przykładowego wyrazu lub przykładowej frazy możesz powiedzieć coś innego i uzyskać przydatne wyniki.

Aby wstawić Powiedz to

,

Comma

;

Semicolon

.

Period; Dot; Decimal point

:

Colon

"

Open double quote; Open quote

"

Close double quote; Close quote; Close inverted commas

'

Apostrophe

'

Open single quote

'

Close single quote

>

Greater than sign

<

Less than sign

/

Forward slash

\

Backslash

~

Tilde

@

At sign

!

Exclamation mark; Exclamation point

?

Question mark

#

Number sign; Pound sign

$

Dollar sign

%

Percent sign

^

Caret

(

Open parenthesis; Open paren

)

Close parenthesis; Close paren

_

Underscore

-

Hyphen; Minus sign; Dash

En dash

Em dash

=

Equal sign

+

Plus sign

{

Open brace; Open curly bracket

}

Close brace; Close curly bracket

[

Open bracket; Open square bracket

]

Close bracket; Close square bracket

|

Vertical bar

:-)

Smiley face

:-(

Frowny face

;-)

Winky face

Trademark sign

¾

Three quarter sign

¼

One quarter sign

½

One half sign

£

Pound sterling sign

&

Ampersand; And sign

*

Asterisk

//

Double slash

`

Back quote

<

Open angle bracket

>

Close angle bracket

±

Plus or minus sign

«

Open angle quote

»

Close angle quote

×

Multiplication sign

÷

Division sign

¢

Cent sign

¥

Yen sign

§

Section sign

©

Copyright sign

®

Registered sign, Registered trademark sign

°

Degree sign

Paragraph sign

...

Ellipsis; Dot dot dot

ƒ

Function sign

Sterowanie

Polecenia dotyczące sterowania (kontrolek wspólnych)

W poniższej tabeli przedstawiono polecenia funkcji rozpoznawania mowy wykorzystywane do wykonywania zadań w systemie Windows. Wyrazy wyświetlane kursywą oznaczają, że zamiast przykładowego wyrazu lub przykładowej frazy możesz powiedzieć coś innego i uzyskać przydatne wyniki.

Aby Powiedz to

Kliknąć dowolny element, wypowiadając jego nazwę

Plik; Edytuj; Widok; Zapisz; Pogrubienie

Kliknąć dowolny element

Click Plik; Click Pogrubienie; Click Zapisz; Click Zamknij

Kliknąć dwukrotnie dowolny element

Double-click Komputer; Double-click Kosz; Double-click nazwa folderu

Kliknąć prawym przyciskiem dowolny element

Right-click Komputer; Right-click Kosz; Right-click nazwa folderu

Zminimalizować wszystkie okna i pokazać pulpit

Show desktop

Kliknąć element, gdy nie znasz jego nazwy

Show numbers (na ekranie zostaną wyświetlone numery poszczególnych elementów w aktywnym oknie — wypowiedz numer odpowiadający elementowi, aby go kliknąć)

Kliknąć element numerowany

19 OK; 5 OK

Kliknąć dwukrotnie element numerowany

Double-click 19; Double-click 5

Kliknąć prawym przyciskiem myszy element numerowany

Right-click 19; Right-click 5

Okna

Polecenia służące do pracy z oknami

W poniższej tabeli przedstawiono polecenia funkcji rozpoznawania mowy wykorzystywane do pracy z oknami i programami. Wyrazy wyświetlane kursywą oznaczają, że zamiast przykładowego wyrazu lub przykładowej frazy możesz powiedzieć coś innego i uzyskać przydatne wyniki.

Aby Powiedz to

Otworzyć program

Open Paint; Open WordPad; Open nazwa programu

Przełączyć się do otwartego programu

Switch to Paint; Switch to WordPad; Switch to nazwa programu; Switch application

Zamknąć program

Close that; Close Paint; Close Dokumenty

Zminimalizować

Minimize that; Minimize Paint; Minimize Dokumenty

Zmaksymalizować

Maximize that; Maximize Paint; Maximize Dokumenty

Przywrócić

Restore that; Restore Paint; Restore Dokumenty

Wyciąć

Cut that; Cut

Skopiować

Copy that; Copy

Paste

Paste

Usunąć

Delete that; Delete

Cofnąć

Undo that; Scratch that; Undo

Przewinąć w wybranym kierunku

Scroll up; Scroll down; Scroll right; Scroll left

Przewinąć dokładnie o określoną liczbę stron

Scroll down 2 pages; Scroll up 10 pages

Przewinąć dokładnie o określoną odległość w innych jednostkach

Scroll up 5; Scroll down 7

Przejść do pola w formularzu lub programie

Go to nazwa pola; Go to Temat; Go to Adres; Go to DW

Klikanie dowolnego miejsce na ekranie

Polecenia dotyczące klikania dowolnych miejsc na ekranie

W poniższej tabeli przedstawiono polecenia funkcji rozpoznawania mowy wykorzystywane do klikania dowolnych miejsc na ekranie. Wyrazy wyświetlane kursywą oznaczają, że zamiast przykładowego wyrazu lub przykładowej frazy możesz powiedzieć coś innego i uzyskać przydatne wyniki.

Aby Powiedz to

Pokazać siatkę myszy

Mousegrid

Przesunąć wskaźnik myszy do środka dowolnego kwadratu siatki myszy

Numer — lub numerykwadratu; 1; 7; 9; 1, 7, 9

Kliknąć dowolny kwadrat siatki myszy

Click numer kwadratu

Wybrać element do przeciągnięcia za pomocą siatki myszy

Numer — lub numerykwadratu, w którym pojawia się element; 3, 7, 9 (następnie) mark

Wybrać obszar, do którego chcesz przeciągnąć element za pomocą siatki myszy

Numer — lub numery docelowego kwadratu; 4, 5, 6 (następnie) click


Właściwości

Identyfikator artykułu: 12427 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 3

Opinia