Konfiguracja i dostrajanie usługi serwera

Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows XP: 314498 .

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows

Streszczenie

Chociaż usługa serwera systemu Windows dostraja się sama, można ją również skonfigurować ręcznie z Panelu sterowania. Normalnie parametry konfiguracji serwera są konfigurowane (obliczane i ustawiane) automatycznie przy każdym rozruchu systemu Windows. Jeśli jednak zostanie uruchomione polecenie NET CONFIG SERVER z przełącznikiem /AUTODISCONNECT, /SERVCOMMENT lub /HIDDEN, bieżące wartości parametrów dostrajanych automatycznie są wyświetlane i zapisywane w rejestrze. Po zapisaniu tych parametrów w rejestrze, usługi serwera nie można dostroić przy użyciu apletu Sieć z Panelu sterowania.


Jeśli dodasz lub usuniesz pamięć systemową albo zmienisz ustawienie rozmiaru serwera (minimalizacja/zrównoważenie/maksymalizacja), system Windows nie dostraja automatycznie usługi serwera do nowej konfiguracji. Jeśli na przykład uruchomisz polecenie NET CONFIG SRV /SRVCOMMENT, a następnie dodasz do komputera więcej pamięci, system Windows nie zwiększa obliczonej wartości wpisów dostrojonych automatycznie.


Wpisanie polecenia NET CONFIG SERVER bez dodatkowych parametrów w wierszu polecenia pozostawia niezmienione autodostrajanie, wyświetlając jedynie przydatne informacje o konfiguracji serwera.

Więcej informacji

Usługa serwera obsługuje poziomy informacji, które pozwalają na ustawienie każdego parametru osobno. Na przykład polecenie NET CONFIG SRV /HIDDEN używa poziomu informacji 1016 do ustawienia samego parametru hidden. Jednak program NET.EXE znajduje i ustawia poziomy informacji 102 (parametry hidden, comment, users i disc) i 502. W wyniku tego wszystkie parametry na tym poziomie informacji zostają trwale ustawione w rejestrze. Program SRVMGR.EXE i aplet Serwer z Panelu sterowania znajdują i ustawiają tylko poziom informacji 102 (bez poziomu 502) w przypadku zmiany komentarza serwera.


Administratorzy, którzy chcą usunąć komputery z systemem Windows z list przeglądania albo zmienić wartość autorozłączania, powinni wprowadzić te zmiany przy użyciu programu REGEDT32.EXE, a nie równoważnych parametrów wiersza polecenia opisanych powyżej. Komentarz serwera można edytować przy użyciu pola opisu w aplecie Serwer z Panelu sterowania lub w Menedżerze serwerów.

Rozwiązanie

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora Rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.

Aby przywrócić wartości domyślne parametrów serwera LAN Manager albo ponownie skonfigurować system Windows, tak aby automatycznie konfigurował usługę serwera:


 1. Uruchom Edytor Rejestru (REGEDT32.EXE).
 2. W poddrzewie HKEY_LOCAL_MACHINE przejdź do następującego klucza:
  \SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
 3. Usuń wszystkie wpisy z wyjątkiem następujących:
  EnableSharedNetDrives
  Lmannounce
  NullSessionPipes
  NullSessionShares
  Size
  UWAGA: Mogą występować również inne wpisy, które są zakodowane statycznie. Nie usuwaj ich.
 4. Zamknij Edytor Rejestru i uruchom ponownie system Windows.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 128167 — ostatni przegląd: 24.09.2003 — zmiana: 1

Opinia