Rozwiązywanie problemów przy użyciu Menedżera urządzeń

Streszczenie

W tym artykule przedstawiono kroki stosowane podczas rozwiązywania problemów sprzętowych za pomocą Menedżera urządzeń. Menedżera urządzeń można używać do badania i zmieniania urządzeń konfigurowanych programowo. Należy zauważyć, że urządzenia wyposażone w zworki lub mikroprzełączniki muszą być konfigurowane ręcznie.

Więcej informacji

Aby uruchomić Menedżera urządzeń:

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę System, a następnie kliknij kartę Menedżer urządzeń.

Informacje o rozwiązywaniu problemów

 • Jeśli problem dotyczy urządzenia, jest ono wymienione w drzewie sprzętu w gałęzi Komputer. Umieszczony jest tam również symbol wskazujący typ problemu:
  • Czarny wykrzyknik (!) na żółtym tle stanowi informację o problemie z danym urządzeniem. Należy zauważyć, że urządzenie, którego dotyczy problem, może nadal działać.
  • Kod problemu objaśnia istotę problemu z urządzeniem.
  • Czerwony znak „X” oznacza urządzenie wyłączone. Urządzenie wyłączone to urządzenie fizycznie obecne w komputerze i zużywające zasoby, ale niemające załadowanego sterownika trybu chronionego.
  • Niebieska litera „i” na białym tle umieszczona obok zasobu we właściwościach gałęzi Komputer informuje, że dla urządzenia nie wybrano opcji „Używaj ustawień automatycznych” oraz że zasób został wybrany ręcznie. Należy zauważyć, że nie jest to informacja ani o problemie, ani o wyłączeniu urządzenia.
  • Zielony znak zapytania „?” w Menedżerze urządzeń oznacza, że zgodny sterownik jest zainstalowany, ale nie wszystkie funkcje mogą być dostępne. Należy zauważyć, że dotyczy to tylko systemu Windows Millennium Edition (Me).
  UWAGA: Niektóre karty dźwiękowe i graficzne nie raportują systemowi Windows wszystkich wykorzystywanych zasobów. Może to powodować, że w Menedżerze urządzeń jest widoczne tylko jedno urządzenie powodujące konflikt lub w ogóle nie widać konfliktów. Można to sprawdzić, wyłączając kartę dźwiękową lub używając standardowego sterownika graficznego VGA, aby zobaczyć, czy konflikt znika. Należy zauważyć, że jest to znany problem w przypadku kart graficznych S3 i 16-bitowych kart dźwiękowych Sound Blaster lub kart dźwiękowych stosujących emulację kart Sound Blaster w celu zapewnienia zgodności.

 • Gdy zaznaczysz wybrane urządzenie w Menedżerze urządzeń, a następnie klikniesz przycisk Właściwości, pojawi się arkusz właściwości. Arkusz właściwości ma kartę Ogólne.


  UWAGA: Niektóre urządzenia mogą mieć inne karty poza kartą Ogólne. Nie wszystkie arkusze właściwości mają te same karty; niektóre urządzenia mogą mieć kartę Zasoby, Sterownik i Ustawienia albo pewną ich kombinację.


  W górnej części arkusza właściwości znajduje się opis urządzenia. Po kliknięciu karty Zasoby w oknie na środku karty widoczne są dostępne dla wybranego urządzenia typy zasobów.


  Pole listy u dołu to Lista urządzeń powodujących konflikt. Lista wskazuje konflikt za pomocą kodu błędu.
 • Należy zwrócić uwagę na pole wyboru Używaj ustawień automatycznych. Jeśli system Windows skutecznie wykrywa urządzenie, to pole jest zaznaczone, a urządzenie powinno działać poprawnie. Jeśli jednak ustawienia zasobów są oparte na konfiguracji podstawowej <n> (gdzie <n> jest liczbą od 0 do 9), może być konieczna zmiana konfiguracji przez wybór z listy innej konfiguracji podstawowej. Jeśli żądana konfiguracja urządzenia nie jest wymieniona jako konfiguracja podstawowa, może być dostępny przycisk Zmień ustawienie służący do ręcznego dostosowania wartości zasobów. Na przykład, aby edytować ustawienie Zakres wejścia/wyjścia:


  1. Kliknij, aby wyczyścić, pole wyboru Użyj ustawień automatycznych.
  2. Kliknij przycisk Zmień ustawienie.
  3. Kliknij odpowiedni zakres wejścia/wyjścia urządzenia.

Uwagi

 • Jeśli klikniesz ikonę Mój komputer, a następnie klikniesz polecenie Właściwości, pojawi się arkusz właściwości z kartami Widok zasobów i Rezerwowanie zasobów.


  Karta Rezerwowanie zasobów nie zawiera zasobów używanych przez system Windows.  Na karcie Widok zasobów pojawiają się zasoby przydzielone już w systemie lub odziedziczone z systemu BIOS Plug and Play albo magistrali PCI komputera.
 • Aby wyłączyć urządzenie, w Menedżerze urządzeń w oknie Właściwości, na karcie Ogólne wyczyść zaznaczenie Konfiguracja pierwotna (bieżąca).

Dodatkowa pomoc

Objaśnienie kodów błędów generowanych w Menedżerze urządzeń można uzyskać w następującym artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

125174 Objaśnienie kodów błędów generowanych przez Menedżera urządzeń
Jeśli rozwiązanie problemu nie udaje się mimo wykonania kroków przedstawionych w tym artykule, dodatkowe informacje o usuwaniu problemów można znaleźć w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web:

Microsoft WebCasts

Microsoft WebCasts to usługa pomocy oferowana wszystkim klientom usługi Online Support. Aby zapoznać się z podstawowymi informacjami WebCast dotyczącymi rozwiązywania problemów sprzętowych w systemie Windows Me, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:


Właściwości

Identyfikator artykułu: 133240 — ostatni przegląd: 30.12.2004 — zmiana: 1

Opinia