Ograniczona gwarancja producenta

UWAGA! Niniejsza Ograniczona gwarancja dotyczy produktów sprzedawanych pod markami „Nokia”, „Lumia” i „Asha” oraz powiązanych akcesoriów. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przedstawionymi tutaj warunkami a dokumentacją dostarczoną z produktem pierwszeństwo mają warunki zawarte w dokumentacji.

Niniejsza Ograniczona gwarancja nie wpływa na uprawnienia ustawowe wynikające z obowiązujących przepisów prawa krajowego, które regulują sprzedaż produktów konsumentom, i stanowi ich uzupełnienie.

1. Warunki ogólne

Ten produkt („Produkt”), wyprodukowany przez firmę Microsoft Mobile Oy (dalej „Producent”), jest objęty Ograniczoną gwarancją („Gwarancja”) obowiązującą w kraju sprzedaży w miejscu zakupu produktu.

Niniejsza Ograniczona Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (w odniesieniu do produktów zakupionych poczynając od dnia 25 grudnia 2014 roku) lub niezgodności towaru z umową (w odniesieniu do produktów zakupionych przed dniem 25 grudnia 2014 roku).Niniejsza Gwarancja ma na celu przyznanie użytkownikowi dodatkowych praw, mieszczących się w granicach odpowiednich przepisów, i nie ogranicza jego ustawowych praw w zakresie gwarancji na produkt. W okresie Gwarancji lub po jego upływie użytkownikowi mogą przysługiwać inne prawa zgodnie z prawem lokalnym. Niniejsza Gwarancja nie wyklucza tych praw.

2. Gwarancja

Od dnia sprzedaży Produktu pierwszemu użytkownikowi końcowemu, czego dowód stanowi oryginalny dowód zakupu, Producent gwarantuje, że Produkt jest wolny od wad materiałowych i wykonawczych (dalej „Wada”) i obejmuje go następującą gwarancją:

 1. Dwadzieścia cztery (24) miesiące na urządzenie główne;

 2. Sześć (6) miesięcy na akumulator i ładowarkę;

o ile nie określono inaczej w podręczniku użytkownika produktu.

W okresie gwarancji każda Wada Produktu zostanie w stosownym czasie bezpłatnie usunięta w drodze wymiany wadliwego Produktu lub wadliwej części przez sprzedawcę lub punkt sprzedaży, w którym Produkt został zakupiony. Przy wymianie Produktu Producent może stosować nowe lub regenerowane części lub produkty.

Aby uzyskać więcej informacji o Produkcie, odwiedź stronę www.microsoft.com/mobile/support.

Podczas składania reklamacji w ramach Ograniczonej gwarancji należy dostarczyć:

(a) Produkt (lub jego uszkodzoną część);

(b) czytelny, niezmodyfikowany i oryginalny dowód zakupu zawierający nazwę i adres sprzedawcy, datę i miejsce zakupu, typ produktu oraz numer seryjny.

W zakresie, na jaki zezwalają obowiązujące przepisy prawa, żadna naprawa lub wymiana nie odnowi ani nie przedłuży okresu gwarancji. Części oryginalne lub zamienne albo Produkty zamienne będą objęte Gwarancją na pozostałą część oryginalnego okresu Gwarancji lub na okres 60 (sześćdziesięciu) dni od daty naprawy lub wymiany, w zależności od tego, który z nich będzie dłuższy.

Produkt lub wszystkie jego części, które zostały wymienione, stają się własnością sprzedawcy.

Producent nie gwarantuje, że oprogramowanie zainstalowane fabrycznie w Produkcie przez Producenta lub w jego imieniu (lub kolejne aktualizacje i rozszerzenia) (łącznie „oprogramowanie Producenta”) będzie spełniać wymagania użytkownika lub współpracować ze sprzętem albo oprogramowaniem firm innych niż Producenta, będzie działać nieprzerwanie i bez zakłóceń ani że wszystkie błędy będą możliwe do usunięcia lub zostaną usunięte. W razie błędów związanych z oprogramowaniem Producenta, udostępni on najnowszą wersję swojego oprogramowania w celu ponownego jej zainstalowania w Produkcie lub, jeśli nie będzie to możliwie, inny środek, który zdaniem Producenta pozwoli na usunięcie błędu. Niektóre wersje oprogramowania Producenta mogą podlegać osobnym umowom licencyjnym, które są dostępne wraz z oprogramowaniem lub w lokalnej sekcji na stronie www.microsoft.com/mobile.

Zawsze przed oddaniem Produktu do serwisu należy utworzyć kopię zapasową danych i materiałów, ponieważ wszystkie dane zostaną utracone.

3. Czego nie obejmuje gwarancja?

Producent nie udziela żadnej gwarancji na następujące elementy:

 1. Instrukcje obsługi;

 2. żadne (i) programy zewnętrzne, ustawienia, zawartość, dane lub łącza pobrane na Produkt albo zainstalowane w Produkcie w dowolnym momencie, lub (ii) usługi oferowane przez Producenta i podmioty zewnętrzne oraz aplikacje, które służą do korzystania z danych usług, nawet jeśli zostały zainstalowane fabrycznie przez Producenta (prawa i zobowiązania użytkownika danych usług podano w dołączonych do nich warunkach i zasadach);

 3. żadne (i) skutki normalnego zużycia, (ii) malejący maksymalny poziom naładowania baterii, co jest naturalnym efektem jej zużywania się, (iii) lub uszkodzone pojedyncze piksele na ekranie Produktu, jeśli ich liczba nie przekracza standardów branżowych,

 4. karta SIM i/lub jakakolwiek sieć komórkowa albo innego rodzaju sieć lub system, w których działa Produkt;

 5. błędy lub uszkodzenia wynikające z: (a) nieprawidłowego używania Produktu lub używania go w sposób niezgodny z podręcznikiem użytkownika, na przykład narażania na działanie cieczy, wilgoci lub skrajnych temperatur albo warunków środowiskowych bądź ich szybkich zmian, na korozję, utlenianie, zabrudzenie żywnością lub napojami albo działanie substancji chemicznych, (b) używania Produktu z innymi produktami, akcesoriami, programami lub usługami niewyprodukowanymi lub nieoferowanymi przez Producenta bądź podłączania Produktu do takich produktów, akcesoriów, programów lub usług, (c) połączenia Produktu z dowolnym innym produktem wykonanym przez podmiot zewnętrzny, (d) uszkodzeń lub błędów spowodowanych przez naruszanie wbudowanych zabezpieczeń produktu (tzw. hacking i cracking), wirusy lub inne szkodliwe oprogramowanie bądź nieautoryzowany dostęp do usług, innych kont, systemów komputerowych lub sieci, lub (e) innych działań pozostających poza zakresem kontroli ze strony Producenta.

Niniejsza Gwarancja jest nieważna:

 1. poza krajem sprzedaży;

 2. jeśli Produkt lub jego oprogramowanie zostały (a) otwarte, zmodyfikowane bądź naprawione bez autoryzacji Producenta lub (b) naprawione przy użyciu nieautoryzowanych części zamiennych;

 3. jeśli numer seryjny Produktu, kod daty akcesoriów mobilnych lub numer IMEI zostały usunięte, wymazane, zerwane lub zmienione albo są nieczytelne;

 4. jeśli użytkownik odmówi udostępnienia Produktu Producentowi w celu naprawy i analizy.

Jeśli Gwarancja nie obejmuje Produktu lub problemu, który wymaga usunięcia, Producent ma prawo do naliczenia opłaty za wymianę Produktu oraz opłaty manipulacyjnej.

4. Ograniczenie odpowiedzialności Producenta

W zakresie, na jaki zezwalają obowiązujące przepisy prawa, Producent nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności ani wprost, ani w sposób dorozumiany za żadne:

 1. szkody lub straty wynikające z utraty, zniszczenia lub uszkodzenia zawartości albo danych ani za ich ponowne utworzenie lub przeniesienie, nawet jeśli do utraty, zniszczenia lub uszkodzenia doszło wskutek Wady Produktu;

 2. utraty korzyści, możliwości korzystania z Produktu, funkcjonalności, umów, transakcji, przychodów lub przewidywanych oszczędności, zwiększone koszty lub wydatki ani za żadną inną pośrednią, wynikową lub szczególną stratę albo szkodę.

W zakresie, na jaki zezwalają obowiązujące przepisy prawa, odpowiedzialność Producenta ograniczona będzie do wartości w dniu zakupu produktu.

Ograniczenia z punktu 4 nie będą miały zastosowania w razie rażącego niedbalstwa lub umyślnej winy Producenta oraz w razie uszkodzeń ciała lub śmierci, które będą następstwem udowodnionego niedbalstwa Producenta.

5. Inne ważne uwagi

Przed oddaniem Produktu do wymiany należy się upewnić, że operator usunął wszystkie blokady karty SIM (lub inne identyczne mechanizmy, które mogły zostać zastosowane w celu zablokowania Produktu w konkretnej sieci lub u określonego operatora).

Produkt może zawierać elementy charakterystyczne dla danego kraju, w tym także oprogramowanie. Usługi gwarancyjne dostępne w wybranych krajach mogą być ograniczone do produktu oraz elementów charakterystycznych dla danego kraju. Dodatkowo, jeśli Produkt został reeksportowany z kraju oryginalnego przeznaczenia do innego kraju, może on zawierać elementy charakterystyczne dla danego kraju, które w rozumieniu niniejszej Gwarancji nie zostaną uznane za wadę, nawet jeśli Produkt nie będzie działał.

Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2-4, FIN-02150 Espoo, Finland

Właściwości

Identyfikator artykułu: 13394 — ostatni przegląd: 15.08.2016 — zmiana: 3

Opinia