Procedura ręcznego usuwania i ponownego instalowania sterownika drukarki

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania Rejestru. Przed modyfikacją Rejestru upewnij się, że jest wykonana jego kopia zapasowa i wiesz, jak go przywrócić w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje o wykonywaniu kopii zapasowych oraz przywracaniu i edytowaniu Rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Description of the Microsoft Windows Registry

Streszczenie

Po usunięciu drukarki z folderu Drukarki lub Menedżera wydruku plik sterownika drukarki nie jest usuwany z dysku twardego. W tym artykule jest opisana procedura, z której można skorzystać, jeśli istnieje podejrzenie, że plik sterownika drukarki został uszkodzony. Poniższa procedura usuwa i ponownie tworzy drukarkę, dzięki czemu plik sterownika jest ponownie instalowany.

Więcej informacji

System Windows XP

System Windows XP zapewnia funkcję interfejsu użytkownika służącą do usuwania plików sterownika, dzięki czemu nie jest konieczne wykonywanie kroków opisanych dla systemu Windows 2000 i starszego. Aby usunąć pliki sterownika drukarki w systemie Windows XP:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie
  Drukarki i faksy.
 2. W menu Plik kliknij polecenie Właściwości serwera.
 3. Na karcie Sterowniki kliknij sterownik drukarki, który chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

System Windows 2000 i starszy

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora Rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.

 1. Usuń drukarkę, korzystając z folderu Drukarki w systemie Windows NT 4.0/Windows 2000 lub Menedżera wydruku w systemie Windows NT 3.5x.
 2. W systemie Windows NT 3.5x lub 4.0 w Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Usługi, a następnie zatrzymaj usługę buforowania. W systemie Windows 2000 w Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Narzędzia administracyjne, kliknij dwukrotnie ikonę Usługi, a następnie zatrzymaj usługę buforowania.
 3. Uruchom Edytor Rejestru (Regedt32.exe) i przejdź do następującego podklucza (zauważ, że jest to jedna ścieżka zawinięta do następnego wiersza w celu zwiększenia czytelności):
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Print\

  Environments\Windows NT x86\Drivers\Version-x\<sterownik drukarki>
  UWAGA: Version-1 oznacza Windows NT 3.51, Version-2 oznacza Windows NT 4.0, Version-3 to Windows 2000, a <sterownik drukarki> to nazwa usuwanej drukarki.


 4. : Version-1 oznacza Windows NT 3.51, Version-2 oznacza Windows NT 4.0, Version-3 to Windows 2000, a <sterownik drukarki> to nazwa usuwanej drukarki. Sprawdź wartości po prawej stronie i zapisz nazwy plików.
 5. : Version-1 oznacza Windows NT 3.51, Version-2 oznacza Windows NT 4.0, Version-3 to Windows 2000, a <sterownik drukarki> to nazwa usuwanej drukarki. Po zaznaczeniu klucza sterownika drukarki kliknij polecenie Usuń w menu Edycja.
 6. : Version-1 oznacza Windows NT 3.51, Version-2 oznacza Windows NT 4.0, Version-3 to Windows 2000, a <sterownik drukarki> to nazwa usuwanej drukarki. Przejdź do następującego katalogu i usuń pliki sterownika drukarki zanotowane w kroku 4:
  %SystemRoot%\System32\Spool\Drivers\<Platforma>
  UWAGA: <Platforma> to Intel, MIPS, Alpha lub PPC. W poniższej tabeli można sprawdzić nazwę folderu dla wersji systemu Windows, w której zainstalowano sterownik drukarki:
  w32x86\0 : sterowniki drukarki dla procesora Intel, Windows NT 3.1

  w32x86\1 : sterowniki drukarki dla procesora Intel, Windows NT 3.5x

  w32x86\2 : sterowniki drukarki dla procesora Intel, Windows NT 4.0

  w32x86\3 : sterowniki drukarki dla procesora Intel, Windows 2000

  Win40\0 : sterowniki drukarki dla systemu Windows 95
  UWAGA: Jeśli nie można usunąć plików i folderów w powyższym katalogu po zatrzymaniu usługi buforowania z powodu komunikatu o błędzie informującego, że pliki są używane (np. Rasddui.dll), należy ustawić typ uruchomienia usługi buforowania jako Wyłączony, ponownie uruchomić komputer, a następnie ponownie spróbować usunąć pliki i foldery. Po usunięciu plików trzeba przywrócić automatyczny typ uruchomienia usługi buforowania.


 7. : Version-1 oznacza Windows NT 3.51, Version-2 oznacza Windows NT 4.0, Version-3 to Windows 2000, a <sterownik drukarki> to nazwa usuwanej drukarki. W systemie Windows NT 3.5x lub 4.0 w Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Usługi, a następnie uruchom usługę buforowania. W systemie Windows 2000 w Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Narzędzia administracyjne, kliknij dwukrotnie ikonę Usługi, a następnie uruchom usługę buforowania.
 8. : Version-1 oznacza Windows NT 3.51, Version-2 oznacza Windows NT 4.0, Version-3 to Windows 2000, a <sterownik drukarki> to nazwa usuwanej drukarki. Zamknij system Windows NT i uruchom go ponownie. Nie wystarczy zatrzymanie usługi buforowania i jej ponowne uruchomienie.
 9. : Version-1 oznacza Windows NT 3.51, Version-2 oznacza Windows NT 4.0, Version-3 to Windows 2000, a <sterownik drukarki> to nazwa usuwanej drukarki. Ponownie zainstaluj drukarkę, korzystając z folderu Drukarki w systemie Windows NT 4.0/Windows 2000 lub Menedżera wydruku w systemie Windows NT 3.5x.
UWAGA: Oprócz wykonania opisanych wyżej kroków konieczne może być usunięcie skojarzonego z drukarką sterownika unidriver (Rasdd.dll, Pscript.dll lub Plotter.dll). Jeśli drukowanie zostało zainicjowane lub proces korzysta z tego pliku, plik będzie zablokowany jako otwarty i nie można go usunąć. Aby zwolnić sterownik, należy zmienić nazwę pliku albo ponownie uruchomić system. W pliku Printer.inf zawarte są informacje o sterownikach unidriver używanych przez poszczególne drukarki.


UWAGA: W wypadku systemu Windows NT na platformie Dec Alpha należy wykonać kroki dla platformy X86, zastępując wszystkie wystąpienia katalogu w32x86 katalogiem w32Alpha.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 135406 — ostatni przegląd: 19.09.2003 — zmiana: 1

Opinia