POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA FIRMY MICROSOFT

MICROSOFT SECURITY ESSENTIALS

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Microsoft Corporation (albo z jednym z podmiotów stowarzyszonych Microsoft właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę użytkownika) a użytkownikiem. Prosimy przeczytać poniższe postanowienia. Odnoszą się one do określonego powyżej oprogramowania, jak również nośników, na których zostało ono dostarczone użytkownikowi, jeśli takie nośniki istnieją. Niniejsze postanowienia licencyjne dotyczą także dostarczanych przez Microsoft:

  • kolejnych wersji oprogramowania (z uwzględnieniem wszelkich aktualizacji lub uzupełnień),
  • aktualizacji,
  • uzupełnień,
  • usług internetowych oraz
  • pomocy technicznej

dla niniejszego oprogramowania, o ile tym elementom nie towarzyszą inne postanowienia. W takim przypadku obowiązują właśnie te warunki.

Przez użycie oprogramowania użytkownik akceptuje niniejsze postanowienia. Jeśli użytkownik nie akceptuje niniejszych postanowień, nie może używać oprogramowania.

Zgodnie z poniższymi informacjami, zainstalowanie lub używanie oprogramowania jest równoznaczne ze zgodą na przesyłanie standardowych informacji o komputerze podczas weryfikowania, automatycznego pobierania i instalowania określonych aktualizacji oraz usług internetowych.

Jeśli użytkownik zgadza się z niniejszymi postanowieniami licencyjnymi, przysługują mu następujące prawa.

1. PRAWA DO INSTALACJI I KORZYSTANIA.

  • Użytek domowy. Użytkownicy domowi mogą instalować i używać dowolnej liczby kopii oprogramowania na swoich urządzeniach osobistych. Z tych kopii oprogramowania mogą korzystać osoby znajdujące się w domu użytkownika.
  • Mała firma. W przypadku małych firm można zainstalować i użytkować oprogramowanie na najwyżej dziesięciu (10) urządzeniach w firmie.
  • Ograniczenia. Oprogramowania nie można używać na urządzeniach należących do instytucji rządowych lub naukowych.
  • Rozdzielenie składników. Składniki oprogramowania są licencjonowane jako jedna całość. Nie można ich rozdzielać i instalować na różnych urządzeniach.
  • Dołączone programy firmy Microsoft. Oprogramowanie obejmuje także inne programy firmy Microsoft. W przypadku korzystania z tych programów mają zastosowanie towarzyszące im postanowienia licencyjne. 

2. USŁUGI INTERNETOWE. Razem z oprogramowaniem firma Microsoft dostarcza usługi internetowe. Może też w dowolnym czasie zmienić usługi lub przerwać ich świadczenie.

  • Zgoda na usługi internetowe. Funkcje oprogramowania opisane poniżej oraz w zasadach zachowania poufności informacji programu Microsoft Security Essentials stosuje się do nawiązywania połączeń internetowych z systemami komputerowymi firmy Microsoft lub usługodawcy. W niektórych przypadkach użytkownik nie otrzyma osobnego powiadomienia o nawiązaniu połączenia. Można wyłączyć te funkcje lub ich nie używać. Aby uzyskać więcej informacji o tych funkcjach, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744. Przez użycie tych funkcji użytkownik zgadza się na przesyłanie tych informacji. Firma Microsoft nie używa tych informacji do identyfikacji ani nawiązywania kontaktu z użytkownikami.

   1. Informacje o komputerze. Następujące funkcje korzystają z protokołów internetowych, które przekazują do odpowiednich systemów informacje o systemach komputerowych użytkownika, takie jak adres protokołu internetowego, rodzaj systemu operacyjnego, przeglądarki oraz nazwa i wersja używanego oprogramowania, a także kod języka urządzenia, na którym zostało zainstalowane oprogramowanie. Firma Microsoft wykorzystuje te informacje w celu udostępnienia usług internetowych użytkownikowi.
   • Aktualizacje. Domyślnie oprogramowanie automatycznie pobiera aktualizacje definicji. Więcej informacji można uzyskać w zasadach dotyczących zachowania poufności informacji pod adresem http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.
   • Usuwanie złośliwego oprogramowania. Oprogramowanie będzie wykrywać i usuwać złośliwe oprogramowanie stanowiące poważne zagrożenie („złośliwe oprogramowanie”) na urządzeniu użytkownika w ramach zaplanowanego skanowania oraz po wybraniu tej akcji przez użytkownika. Kiedy oprogramowanie szuka złośliwego oprogramowania na urządzeniu użytkownika, zostaje utworzony raport, który następnie jest wysyłany do firmy Microsoft i zawiera informacje o wykrytym złośliwym oprogramowaniu, błędach, które wystąpiły podczas skanowania, a także inne dane dotyczące urządzenia użytkownika, które mogą pomóc firmie Microsoft w usprawnianiu tego i innych jej produktów oraz usług. W raporcie nie ma żadnych informacji, które umożliwiałyby identyfikację użytkownika.
   • Potencjalnie niechciane oprogramowanie. Oprogramowanie będzie skanować komputer w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania stanowiącego zagrożenie średniego i niskiego poziomu z uwzględnieniem oprogramowania szpiegującego i innego potencjalnie niechcianego oprogramowania („potencjalnie niechciane oprogramowanie”). Oprogramowanie usunie lub wyłączy potencjalnie niechciane oprogramowanie stanowiące zagrożenie średniego i niskiego poziomu tylko, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę. Usunięcie lub wyłączenie takiego potencjalnie niechcianego oprogramowania może spowodować zaprzestanie działania innego oprogramowania na komputerze użytkownika i naruszenie postanowień licencyjnych warunkujących używanie innego oprogramowania na danym komputerze, jeśli zainstalowało ono na komputerze użytkownika potencjalnie niechciane oprogramowanie jako warunek korzystania z oprogramowania. Przed wyrażeniem zgody na usunięcie danego potencjalnie niechcianego oprogramowania należy przeczytać umowy licencyjne odpowiedniego oprogramowania. Korzystanie z tego oprogramowania może spowodować, że użytkownik lub system usunie lub wyłączy także oprogramowanie, które nie jest potencjalnie niechcianym oprogramowaniem.
   • Udział w usłudze Microsoft Active Protection Service (MAPS). Usługa Microsoft Active Protection (MAPS) jest ogólnoświatową społecznością użytkowników produktu Microsoft Security Essentials, której celem jest zwalczanie złośliwego oprogramowania. W ramach pierwotnej instalacji użytkownicy zostają domyślnie zarejestrowani w usłudze MAPS na poziomie podstawowym. Jeśli oprogramowanie jest włączone, w ramach członkostwa podstawowego usługa MAPS tworzy raporty z informacjami o złośliwym oprogramowaniu i innych postaciach potencjalnie niechcianego oprogramowania oraz wysyła te raporty do firmy Microsoft. Jeśli raport usługi MAPS będzie zawierał szczegółowe informacje na temat złośliwego oprogramowania lub potencjalnie niechcianego oprogramowania, które oprogramowanie będzie w stanie usunąć, usługa MAPS pobierze najnowszą sygnaturę odpowiadającą temu oprogramowaniu. Usługa MAPS może także znajdować „fałszywe pozytywne trafienia” (gdy program początkowo zidentyfikowany jako złośliwy nie jest jednak złośliwy) i poprawiać je. W niektórych przypadkach może wystąpić przypadkowe wysłanie informacji osobistych do firmy Microsoft. Firma Microsoft nie użyje jednak tych informacji do ustalania tożsamości użytkownika ani do kontaktowania się z nim. Więcej informacji o usłudze MAPS oraz danych przesyłanych przez nią do firmy Microsoft można znaleźć w zasadach zachowania poufności informacji pod adresem http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.
   • Raporty o błędach. To oprogramowanie automatycznie wysyła do firmy Microsoft raporty o błędach zawierające informacje o oprogramowaniu, w którym wystąpiły błędy. Nie są wysyłane żadne pliki ani zrzuty pamięci, o ile użytkownik nie wyrazi na to zgody. Więcej informacji o raportach o błędach można znaleźć na stronie http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.
   • Windows Update; Microsoft Update. Oprogramowanie włącza aktualizacje automatyczne usług Windows Update i Microsoft Update. Aby umożliwić prawidłowe działanie usług Windows Update i Microsoft Update w oprogramowaniu, okresowo będą pobierane i instalowane aktualizacje lub inne pobrane pliki w ramach usługi Windows Update i/lub usługi Microsoft Update. Użytkownik nie będzie o tym powiadamiany.

    2. Korzystanie z informacji.
    Firma Microsoft może korzystać z uzyskanych informacji o komputerze, raportów o błędach, danych programu CEIP oraz raportów o złośliwym oprogramowaniu do ulepszania swojego oprogramowania i usług. Może także udostępniać te informacje stronom trzecim, w tym dostawcom sprzętu i oprogramowania. Mogą oni korzystać z tych informacji w celu poprawy współdziałania swoich produktów z oprogramowaniem firmy Microsoft.


3. ZAKRES LICENCJI. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Niniejsza umowa daje użytkownikowi tylko niektóre prawa do używania oprogramowania. Firma Microsoft zastrzega sobie wszystkie inne prawa. Poza sytuacją, w której pomimo niniejszego ograniczenia prawo właściwe daje użytkownikowi więcej praw, użytkownik może używać oprogramowania tylko w sposób wyraźnie dozwolony w niniejszej umowie. W ramach tych działań użytkownik musi przestrzegać wszelkich ograniczeń technicznych w oprogramowaniu, które zezwalają na używanie go tylko w określony sposób. Zabronione jest

  • stosowanie rozwiązań mających na celu obejście jakichkolwiek ograniczeń technicznych oprogramowania;
  • odtwarzanie, dekompilowanie i dezasemblowanie oprogramowania z wyjątkiem zakresu dozwolonego bezpośrednio przez prawo pomimo tego ograniczenia i tylko w tym zakresie;
  • tworzenie większej liczby kopii oprogramowania niż określa niniejsza umowa lub odpowiednie prawa pomimo tego ograniczenia;
  • udostępnianie oprogramowania innym osobom do kopiowania;
  • wynajmowanie, dzierżawienie lub wypożyczanie oprogramowania;
  • przekazywanie oprogramowania i niniejszej umowy stronom trzecim; albo 
  • używanie oprogramowania do świadczenia usług hostingowych dla celów komercyjnych.

4. KOPIA ZAPASOWA. Użytkownik może sporządzić jedną kopię zapasową oprogramowania. Można jej używać tylko do ponownego zainstalowania oprogramowania.

5. DOKUMENTACJA. Każda osoba, która jest upoważniona do uzyskiwania dostępu do komputera użytkownika lub jego sieci wewnętrznej, może kopiować i korzystać z dokumentacji jako materiałów referencyjnych na użytek wewnętrzny.

6. PRZENOSZENIE NA INNE URZĄDZENIE. Oprogramowanie można odinstalować i zainstalować na innym urządzeniu na użytek własny. Nie można tego zrobić w celu korzystania z licencji na różnych urządzeniach.

7. OGRANICZENIA EKSPORTOWE. Oprogramowanie podlega obowiązującym w Stanach Zjednoczonych przepisom ustawowym i wykonawczym regulującym eksport. Użytkownik ma obowiązek przestrzegać wszelkich krajowych i międzynarodowych przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących eksportu, które mają zastosowanie do oprogramowania. Przepisy takie obejmują ograniczenie miejsc docelowych, użytkowników końcowych i przeznaczenia końcowego. 

8. USŁUGI POMOCY TECHNICZNEJ. Oprogramowanie jest dostarczane w stanie takim, w jakim się znajduje. W związku z tym nie oferujemy żadnych usług pomocy technicznej dotyczących tego oprogramowania.

9. CAŁOŚĆ UMOWY. Niniejsza umowa wraz ze wszystkimi postanowieniami dotyczącymi uzupełnień, aktualizacji, usług internetowych i usług pomocy technicznej stanowi całość umowy dotyczącej oprogramowania i usług pomocy technicznej.

10. PRAWO WŁAŚCIWE.

  • Stany Zjednoczone. Jeśli oprogramowanie zostało nabyte w Stanach Zjednoczonych, interpretacja niniejszej umowy podlega prawu stanu Waszyngton, które to prawo ma zastosowanie do roszczeń z tytułu naruszenia umowy, bez względu na konflikty zasad prawnych. Pozostałe roszczenia, łącznie z roszczeniami wnoszonymi na podstawie właściwych dla użytkownika krajowych ustaw o ochronie konsumenta, ustaw o nieuczciwej konkurencji i czynach niedozwolonych, podlegają prawu miejscowemu obowiązującemu w kraju zamieszkania użytkownika. 
  • Poza Stanami Zjednoczonymi. Jeśli oprogramowanie zostało nabyte w innym kraju, zastosowanie mają prawa tego kraju.

11. SKUTKI PRAWNE. W niniejszej umowie opisane są niektóre uprawnienia. Użytkownik może mieć także inne prawa ustawowe z mocy prawa swojego kraju. Użytkownik może mieć także prawa względem strony, od której nabył oprogramowanie. Niniejsza umowa nie zmienia ustawowych praw użytkownika obowiązujących z mocy prawa kraju użytkownika, jeśli prawo to na takie zmiany nie zezwala.

 12. WYŁĄCZENIE GWARANCJI. Oprogramowanie jest licencjonowane „w stanie takim, w jakim jest”. Odpowiedzialność związana z jego używaniem spoczywa na użytkowniku. Firma Microsoft nie udziela żadnych jawnych gwarancji, rękojmi ani zapewnień. Zgodnie z prawem lokalnym użytkownikowi mogą przysługiwać dodatkowe prawa konsumenckie, których niniejsza umowa nie może zmienić. W zakresie dozwolonym przez prawo lokalne firma Microsoft wyklucza dorozumianą gwarancję przydatności handlowej, przydatności do określonych celów, jak również nienaruszania praw własności intelektualnej. POSTANOWIENIE DOTYCZĄCE AUSTRALII: Australijska ustawa o ochronie konsumentów (ang. Australian Consumer Law) przyznaje określone gwarancje i żadne z zawartych tu postanowień nie ma na celu ograniczenia praw przysługujących na mocy tej ustawy.

OGRANICZENIE ORAZ WYŁĄCZENIE UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe odpowiedzialność firmy Microsoft i jej dostawców za jakiekolwiek szkody będzie ograniczona do wysokości 5,00 USD. Nie można uzyskać zadośćuczynienia za jakiekolwiek inne szkody w tym za utracone korzyści, szkody specjalne, pośrednie i przypadkowe.
W szczególności ograniczenie to ma zastosowanie do: 

 • każdej sprawy związanej z oprogramowaniem, usługami, zawartością (łącznie z kodem) witryn internetowych stron trzecich lub programami stron trzecich; oraz 
 • roszczeń związanych z naruszeniem umowy, gwarancji, zapewnienia lub warunku, odpowiedzialnością bezpośrednią, odpowiedzialnością za niedbalstwo lub inną odpowiedzialnością deliktową, w zakresie dozwolonym przez odpowiednie przepisy prawa.

Stosuje się je nawet wtedy, gdy firma Microsoft wiedziała lub powinna wiedzieć o możliwości powstania takich szkód. Powyższe ograniczenia i wyłączenia mogą nie dotyczyć użytkownika, ponieważ jego kraj może nie zezwalać na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe, wtórne i inne.
 

Właściwości

Identyfikator artykułu: 13752 — ostatni przegląd: 19.07.2016 — zmiana: 2

Opinia