Jak nie dopuścić, aby plik Winmail.dat był wysyłany do użytkowników Internetu

Zastrzeżenie dotyczące zawartości wycofanych artykułów z bazy wiedzy

Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on udostępniany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.

Streszczenie

W tym artykule opisano, jak administrator programu Exchange Server lub użytkownicy końcowi mogą nie dopuścić do wysyłania załącznika Winmail.dat do użytkowników Internetu podczas używania dodatku Microsoft Exchange Internet Mail Connector (IMC).

Gdy użytkownik wysyła wiadomość e-mail za pośrednictwem Internetu za pomocą klienta Exchange Windows lub programu Outlook, na końcu wiadomości może być automatycznie dołączony plik o nazwie Winmail.dat, jeśli klient adresata nie może odbierać wiadomości w formacie RTF. Plik Winmail.dat zawiera informacje programu Exchange Server na temat wiadomości w formacie RTF, które dla odbiorcy mogą wyglądać jak plik binarny. Są one bezużyteczne dla odbiorców nieużywających programu Exchange Server.

Więcej informacji

Aby określić, czy wysyłać wiadomości w formacie RTF, należy postąpić zgodnie z procedurą najlepiej pasującą do konkretnej sytuacji:

 • Tworzenie odbiorców niestandardowych
  Gdy administrator utworzy odbiorcę niestandardowego za pomocą programu Microsoft Exchange Administrator, należy wyczyścić pole wyboru Do tego adresata zawsze wysyłaj w formacie RTF.
 • Modyfikowanie istniejących odbiorców używających programu Microsoft Exchange i odbiorców niestandardowych
  Administrator może uniemożliwić wysyłanie z istniejącego konta użytkownika (użytkownika programu Microsoft Exchange lub odbiorcy niestandardowego) informacji w formacie RTF, czyszcząc pole wyboru MAPI Recipient (Odbiorca MAPI) na stronie Advanced (Zaawansowane) właściwości odbiorcy. Administrator może wyświetlić właściwości odbiorcy, klikając jego nazwę, a następnie klikając polecenie Właściwości w menu Plik.
 • Adresy w Osobistej książce adresowej
  Użytkownik końcowy może zmodyfikować adresy internetowe w osobistej książce adresowej (PAB), aby uniemożliwić wysyłanie informacji w formacie RTF, klikając, aby wyczyścić pole wyboru Do tego adresata zawsze wysyłaj w formacie RTF na stronie SMTP - Address (SMTP - Adres) właściwości adresu internetowego w osobistej książce adresowej. Aby uzyskać właściwości wpisu w osobistej książce adresowej, należy kliknąć wpis, a następnie w menu Plik kliknąć polecenie Właściwości.
 • Konfigurowanie dodatku Internet Mail Connector (IMC)
  Administrator może w następujący sposób skonfigurować opcje RTF w dodatku IMC:
  1. Otwórz stronę Internet Mail Connector Properties (Właściwości dodatku Internet Mail Connector).
  2. Kliknij kartę General (Ogólne).

   Pole listy Send Microsoft Exchange Rich Text (Wysyłaj w formacie RTF) steruje wysyłaniem danych w formacie RTF. Do wyboru są trzy wartości:

   • Jeśli wybrana jest wartość User (Użytkownik), do określania, czy wysyłać informacje w formacie RTF, używane są właściwości użytkownika.
   • Jeśli wybrana jest wartość Always (Zawsze), informacje w formacie RTF są wysyłane zawsze niezależnie od właściwości odbiorcy.
   • Jeśli wybrana jest wartość Never (Nigdy), informacje w formacie RTF nigdy nie są wysyłane.
   Administrator może także skonfigurować opcję wysyłania informacji w formacie RTF w zależności od domeny. Aby zdefiniować domeny poczty e-mail oraz ustawienia wiadomości dla domeny, kliknij przycisk E-Mail Domain (Domena poczty e-mail) na karcie Internet Mail.
 • Adresowanie one-off
  Każdy może wysłać wiadomość e-mail do użytkownika Internetu z klienta programu Exchange lub Outlook, korzystając z adresowania one-off. Adresowanie one-off umożliwia wysyłanie wiadomości do adresów nieznajdujących się w osobistej książce adresowej, na globalnej liście adresów ani w dowolnym kontenerze użytkownika.


  W zależności od typu użytego adresu one-off informacje w formacie RTF są lub nie są wysyłane wraz z wiadomością:
  • Informacje w formacie RTF są wysyłane:

   Jeśli adres one-off ma następujący format, informacje w formacie RTF są wysyłane wraz z wiadomością:

   [SMTP:adres SMTP]

   gdzie adres SMTP jest prawidłowym adresem SMTP, na przykład:

   uzytkownik@microsoft.com

   Aby zweryfikować, czy informacje w formacie RTF są wysyłane:
   1. W nowej wiadomości w polu Do wpisz adres w formacie adresu SMTP. W menu Narzędzia kliknij polecenie Sprawdź nazwy. Będzie widoczny adres SMTP bez tekstu „SMTP:” i nazwa będzie podkreślona.
   2. Kliknij dwukrotnie adres, aby wyświetlić jego właściwości.


    Jeśli zaznaczone jest pole wyboru Do tego adresata zawsze wysyłaj w formacie RTF, to informacje w formacie RTF (plik Winmail.dat) są wysyłane wraz z wiadomością.
  • Informacje w formacie RTF nie są wysyłane:


   Jeśli użytkownik korzysta z adresu one-off i nie chce wysyłać informacji w formacie RTF do odbiorcy, to adres powinien mieć następujący format:

   Adres SMTP

   gdzie adres SMTP jest prawidłowym adresem SMTP, na przykład:

   uzytkownik@microsoft.com

   UWAGA: W odróżnieniu od adresu w sekcji „Informacje w formacie RTF są wysyłane”, adres SMTP nie jest poprzedzony tekstem „SMTP:” i nie jest ujęty w nawias kwadratowy ([]).


   Jeśli pole wyboru Sprawdź nazwy jest zaznaczone, to we właściwościach adresu opcja RTF nie będzie włączona.


   Jednak niezależnie od tego, która opcja jest wybrana dla adresu odbiorcy, ustawienia dodatku IMC określają, czy wysyłać informacje w formacie RTF. Jeśli ustawienia dodatku IMC są tak skonfigurowane, aby informacje w formacie RTF nie były wysyłane, wówczas nie będą one wysyłane, nawet jeśli właściwości odbiorcy mają włączoną opcję wysyłania informacji w formacie RTF.


   Jeśli w dodatku IMC występują osobne ustawienia dla konkretnych domen, to ustawienia dla nich mają pierwszeństwo w odniesieniu do wszystkich wiadomości zaadresowanych do użytkowników z tych domen.

   Zamiast wpisywać wartości szesnastkowe do pola edycji, można także kliknąć przycisk Editor (Edytor), wybrać opcję File Version (Wersja pliku), a następnie kliknąć przycisk OK. W polach na karcie File Version należy wpisać odpowiedni numer kompilacji pliku Imcadmin.dll w następującym formacie: 5.5.2650.24. Aby określić poprawny numer kompilacji pliku Imcadmin.dll, należy poszukać tego pliku na serwerze Exchange. Po znalezieniu tego pliku należy go kliknąć prawym przyciskiem myszy, kliknąć polecenie Właściwości, a następnie kliknąć kartę Wersja. Będzie na niej widoczny numer kompilacji odpowiadający używanemu serwerowi. Należy wpisać ten numer w polu wartości, a następnie kliknąć przycisk OK. W polu edycji pojawi się odpowiednia wartość szesnastkowa.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 138053 — ostatni przegląd: 02.12.2005 — zmiana: 1

Opinia