Jak działa funkcja Autorozłączanie w systemie Windows NT

Streszczenie

W tym artykule jest opisany parametr Autorozłączanie związany z siecią lokalną (LAN) systemu Windows NT.


W systemie Windows NT używane są dwa różne parametry Autorozłączanie: jeden służący do rozłączania połączeń usługi Dostęp zdalny i drugi służący do rozłączania połączeń LAN. Parametr Autorozłączanie służący do rozłączania połączeń usługi Dostęp zdalny jest opisany w artykule Q153944 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, ale wersja LAN tego parametru nie jest opisana. Jedynym opublikowanym opisem tego parametru Autorozłączanie jest plik Pomocy Windows NT Resource Kit NT Registry Entries (omówienie wpisów dla sekcji LanmanServer Parameters).

Więcej informacji

Parametr Autorozłączanie dla sieci LAN można znaleźć w Rejestrze w następującym poddrzewie podklucza HKEY_LOCAL_MACHINE:
\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
Cel: Rozłączanie bezczynnych sesji po określonej liczbie minut. Liczbę minut można ustawić z wiersza polecenia przy użyciu polecenia Net Config Server. Aby na przykład ustawić wartość Autorozłączanie na 30 minut, należy użyć polecenia:

Net Config Server /autodisconnect:30

Prawidłowym zakresem wartości w wierszu polecenia jest zakres od -1 do 65535 minut.


Ustawienie wartości -1 wyłącza funkcję Autorozłączanie.


Ustawienie parametru Autorozłączanie na wartość 0 nie wyłącza tej funkcji, ale powoduje, że rozłączenie następuje bardzo szybko — po kilku sekundach bezczynności. (Jednak parametr Autorozłączanie dla usługi Dostęp zdalny zostaje wyłączony po ustawieniu go na wartość 0.)


UWAGA: Zaleca się, aby parametr Autorozłączanie dla sieci LAN modyfikować bezpośrednio w Rejestrze. Jeśli zostanie on zmodyfikowany w wierszu polecenia, system Windows NT może wyłączyć swoje funkcje automatycznego dostrajania. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Identyfikator artykułu:
128167
Tytuł: Server Service Configuration and Tuning


Prawidłowym zakresem wartości przy edytowaniu parametru Autorozłączanie dla sieci LAN w Rejestrze jest zakres od 0 do 4294967295 (Oxffffffff). Jeśli parametr Autorozłączanie zostanie ustawiony na wartość -1 w wierszu polecenia, w Rejestrze zostaje on ustawiony na wartość maksymalną. Wartość ta wynosi w przybliżeniu 8 171 lat (nieprzetestowano), co w praktyce oznacza wyłączenie funkcji Autorozłączanie.


UWAGA: Wartości -1 nie można ustawić w Rejestrze, ale można ją ustawić z wiersza polecenia za pomocą następującego polecenia:


net config server /autodisconnect:-1


Po ustawieniu tej wartości dodawane są dwa dodatkowe klucze Rejestru:


anndelta: REG_DWORD: 0xbb8

announce: REG_DWORD: 0xf0

Announce: Parametr ten określa częstotliwość anonsów sieciowych w sekundach. Ta częstotliwość określa, co jaki czas dany serwer jest anonsowany innym komputerom w sieci.


Anndelta: Parametr ten określa wartość delta dla częstotliwości anonsów w milisekundach. Ta wartość określa, o ile częstotliwość anonsów może różnić się od okresu określonego przez parametr announce.


Wartość delta umożliwia określenie losowo zmieniających się częstotliwości anonsów. Jeśli na przykład parametr announce ma wartość 10, a parametr anndelta wartość 1, częstotliwość anonsów może się zmieniać w zakresie od 9,999 do 10,001 sekund.


UWAGA: Po kilku minutach bezczynności mapowane dyski sieciowe mogą zostać rozłączone; w takim wypadku w Eksploratorze Windows pojawia się obok nich czerwony znak „X”.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

305355 Some Compaq Programs Cause Mapped Drives to Be Disconnected
Właściwości

Identyfikator artykułu: 138365 — ostatni przegląd: 19.09.2003 — zmiana: 1

Opinia