Umowa dotycząca usług firmy Microsoft

Prosimy zapoznać się z niniejszym dokumentem i wydrukować go w całości w celach archiwizacyjnych.

Umowa o usługi firmy Microsoft

PRZEZ NABYCIE LUB KORZYSTANIE Z USŁUG AKCEPTUJĄ PAŃSTWO NINIEJSZĄ UMOWĘ, WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY SIECI WEB, DEKLARACJĘ PRYWATNOŚCI I ZASADY PODANE W WITRYNIE SIECI WEB DOTYCZĄCEJ USŁUG, BĘDĄCE RÓWNIEŻ CZĘŚCIĄ NINIEJSZEJ UMOWY, I WYRAŻAJĄ PAŃSTWO ZGODĘ NA ZWIĄZANIE SIĘ ICH POSTANOWIENIAMI.

PONADTO OŚWIADCZAJĄ PAŃSTWO, ŻE ZAPOZNALI SIĘ ZE WSZYSTKIMI POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ UMOWY I JE ROZUMIEJĄ. W RAZIE ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ UMOWY I PAŃSTWA AKTUALNEJ UMOWY O USŁUGI ZAWARTEJ Z FIRMĄ MICROSOFT (JEŚLI TAKA ZOSTAŁA ZAWARTA) WARUNKI PAŃSTWA AKTUALNEJ UMOWY O USŁUGI ZAWARTEJ Z FIRMĄ MICROSOFT MAJĄ PIERWSZEŃSTWO. JEŚLI PAŃSTWO NIE WYRAŻAJĄ ZGODY NA ZWIĄZANIE SIĘ NINIEJSZYMI POSTANOWIENIAMI, PROSIMY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z FIRMĄ MICROSOFT W CIĄGU 72 GODZIN OD NABYCIA W CELU OTRZYMANIA ZWROTU CENY ORAZ NIE KORZYSTAĆ Z USŁUG.

Niniejsza Umowa o usługi firmy Microsoft („Umowa”) zostaje zawarta pomiędzy podmiotem zamawiającym usługi („Państwo”) i najbliższym Podmiotem Stowarzyszonym Microsoft w Państwa kraju lub regionie, chyba że w ust. 9 poniżej podano inaczej („my”, „firma Microsoft”). „Podmiot Stowarzyszony” to każdy z podmiotów prawnych należących do Państwa lub do firmy Microsoft, każdy z podmiotów, do którego należy firma Microsoft lub do którego należą Państwo, lub podmiot należący wspólnie do firmy Microsoft lub do Państwa. „Własność” oznacza, że do firmy Microsoft lub do Państwa należy więcej niż 50% udziałów w danym podmiocie.

Warunki

1. USŁUGI. Firma Microsoft zobowiązuje się dołożyć uzasadnionych opłacalnością starań w celu świadczenia nabywanych przez Państwa usług opisanych w witrynie sieci Web dotyczącej tych usług (zwanej także „Przewodnikiem obsługi”). Adres URL witryny sieci Web zawierającej Przewodnik obsługi jest następujący: http://support.microsoft.com. W razie zmiany adresu URL z jakiegokolwiek powodu firma Microsoft poda na Państwa życzenie nowy adres URL.

Korzystanie przez Państwa z usług jest objęte postanowieniami Umowy oraz przewodnika po usługach, do którego odwołuje się Umowa. W przypadku konfliktu między Umową a Przewodnikiem pierwszeństwo ma Umowa.

Świadczenie usług zależy od Państwa pełnej i terminowej współpracy oraz dokładności i kompletności podanych przez Państwa informacji.

2. WŁASNOŚĆ I LICENCJA

a. Poprawki. Udzielamy Państwu niewyłącznej, wiecznej, pełnopłatnej licencji na używanie i odtwarzanie poprawki dostarczonej przez nas lub osobę przez nas wyznaczoną wyłącznie do Państwa celów wewnętrznych. Poprawki nie są przeznaczone do odsprzedaży ani rozpowszechniania wśród niestowarzyszonych innych firm. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, wynikające z licencji prawa do poprawek podlegają postanowieniom umowy licencyjnej na odpowiedni produkt, lub — jeśli poprawka nie jest przeznaczona dla określonego produktu — innym podanym przez nas warunkom użytkowania. Korzystanie przez Państwa z produktu podlega umowie licencyjnej na ten produkt. Ponoszą Państwo odpowiedzialność za uiszczenie wszelkich opłat licencyjnych związanych z produktem. „Produkty” to dowolny kod komputerowy, usługi oparte na sieci Web lub materiały obejmujące komercyjne wydania, wydania wstępne lub wersje beta produktów (niezależnie od tego, czy licencja jest udzielana odpłatnie czy nieodpłatnie) lub ich produkty pochodne udostępniane Państwu przez firmę Microsoft albo przez wyznaczone przez firmę Microsoft osoby w ramach licencji publikowanej przez tę firmę, jej Podmioty Stowarzyszone lub przez inne firmy. „Poprawki” to poprawki produktów wydawane przez firmę Microsoft (np. dodatki Service Pack dla produktów komercyjnych) lub dostarczane przez nas lub przez osobę wyznaczoną przez nas w czasie świadczenia usług (takie jak obejścia, poprawki, poprawki (hot fixes), aktualizacje, poprawki usterek, poprawki wersji beta i kompilacje w wersji beta) oraz wszelkie pochodne wymienionych produktów. Nie wolno Państwu modyfikować, odtwarzać, dekompilować ani dezasemblować dostarczonych poprawek, zmieniać nazw ich plików ani łączyć ich z jakimkolwiek kodem komputerowym firmy innej niż Microsoft.
b. Wcześniejsze prace. Wszystkie prawa do dowolnego kodu komputerowego lub materiałów na piśmie („materiały”) nieopartych na kodzie, zaprojektowanych lub uzyskanych w inny sposób przez Microsoft albo jego Podmioty Stowarzyszone, przez Państwa albo Państwa Podmioty Stowarzyszone niezależnie od niniejszej Umowy („wcześniejsze prace”), pozostają wyłączną własnością strony, która dostarczyła wcześniejsze prace. W czasie świadczenia usług każda ze stron udziela drugiej stronie (oraz, gdy to konieczne, naszym wykonawcom) tymczasowej niewyłącznej licencji na używanie, odtwarzanie i modyfikowanie wszystkich wcześniejszych prac, dostarczanych wyłącznie w celu świadczenia usług. Udzielamy Państwu niewyłącznej, wiecznej, pełnopłatnej licencji na używanie, odtwarzanie i modyfikowanie (jeżeli ma to zastosowanie) naszych wcześniejszych prac, z wyłączeniem produktów, w postaci Państwu dostarczonej, przekazywanych podczas świadczenia usług i przeznaczonych do używania z dowolnymi rozwiązaniami (jeżeli ma to zastosowanie). Prawa licencyjne do naszych wcześniejszych prac są ograniczone do Państwa użytku wewnętrznego i nie wolno ich odsprzedawać ani rozpowszechniać wśród niestowarzyszonych osób trzecich.
c. Rozwiązania. Udzielamy Państwu niewyłącznego, wiecznego prawa do używania, odtwarzania i modyfikowania jakiegokolwiek kodu komputerowego lub materiałów (z wyjątkiem poprawek lub wcześniejszych prac), które przekazujemy Państwu w związku ze świadczeniem usług („rozwiązania”), wyłącznie do Państwa użytku wewnętrznego. Rozwiązania nie są przeznaczone do odsprzedaży ani rozpowszechniania wśród niestowarzyszonych osób trzecich.
d. Kod przykładowy. Oprócz praw opisanych w sekcji Rozwiązania powyżej udzielamy także Państwu niewyłącznego, wiecznego prawa do odtwarzania i rozpowszechniania wynikowego kodu komputerowego dostarczanego przez nas w celach demonstracyjnych („kod przykładowy”), o ile będą Państwo przestrzegać następujących postanowień: (i) nie będą Państwo używać nazwy, logo ani znaków towarowych firmy Microsoft do wprowadzania na rynek Państwa produktów komputerowych z osadzonym kodem przykładowym; (ii) na produkcie komputerowym z osadzonym kodem przykładowym zamieszczą Państwo aktualną informację o prawach autorskich; (iii) będą Państwo zabezpieczać, chronić oraz bronić firmę Microsoft i jej dostawców przed wszelkimi roszczeniami lub powództwami, włączając w to koszty obsługi prawnej, powstałymi na skutek używania lub rozpowszechniania kodu przykładowego.
e. Ograniczenia wynikające z licencji typu Open Source. Ponieważ zgodnie z określonymi postanowieniami licencyjnymi innych firm (zwanymi zbiorczo „postanowieniami licencji typu Open Source”) istnieje wymaganie, aby kod komputerowy był (i) ujawniany w postaci kodu źródłowego innym firmom; (ii) licencjonowany innym firmom do celów tworzenia prac pochodnych lub (iii) rozpowszechniany wśród innych firm bez opłaty, prawa licencyjne udzielane przez każdą ze stron w związku z jakimkolwiek kodem komputerowym (lub jakąkolwiek związaną z nim własnością intelektualną) nie obejmują żadnej licencji, praw, uprawnienia ani upoważnienia do włączania, modyfikowania, łączenia i/lub rozpowszechniania kodu komputerowego z jakimkolwiek innym kodem komputerowym w sposób czyniący z tego kodu przedmiot postanowień licencji typu Open Source.
Ponadto każda ze stron zapewnia, że nie będzie dostarczać ani przekazywać innym firmom kodu komputerowego objętego postanowieniami licencji typu Open Source.
f. Prawa Podmiotów Stowarzyszonych. Mogą Państwo przekazywać prawa zawarte w niniejszej sekcji swoim Podmiotom Stowarzyszonym w ramach udzielanej sublicencji. Podmioty Stowarzyszone nie mogą jednak przekazywać tych praw, a korzystanie z nich przez Państwa Podmioty Stowarzyszone musi być zgodne z postanowieniami licencyjnymi Umowy.
g. Zastrzeżenie praw. Wszystkie prawa nieudzielone w tej sekcji w sposób wyraźny są zastrzeżone.

3. POUFNOŚĆ. Warunki i postanowienia Umowy są poufne. Wszystkie informacje określone przez jedną ze stron jako „poufne” i/lub „stanowiące własność” lub takie, które, biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności, są zazwyczaj traktowane jako poufne i/lub stanowiące własność („informacje poufne”), nie będą ujawniane przez stronę odbierającą informacje żadnym innym osobom bez wyraźnej zgody wyrażonej przez drugą stronę (z wyjątkiem sytuacji opisanych w Umowie) przez okres pięciu (5) lat od momentu ich ujawnienia. Niniejsze zasady zachowania poufności nie dotyczą żadnych informacji, które (i) strona odbierająca otrzymała ze źródła innego niż strona ujawniająca w inny sposób niż przez naruszenie zasady zachowania poufności, (ii) są lub staną się dostępne publicznie w inny sposób niż w wyniku niedotrzymania zasad przez stronę otrzymującą lub (iii) zostały opracowane w wyniku niezależnych działań strony otrzymującej. Firma Microsoft może korzystać z wszelkich informacji technicznych uzyskanych w wyniku świadczenia usług związanych z naszymi produktami w celu rozwiązania problemów, rozszerzenia funkcji produktów i zastosowania poprawek oraz w celu ich umieszczania w bazie wiedzy firmy Microsoft. Firma Microsoft zobowiązuje się nie ujawniać w bazie wiedzy Państwa tożsamości ani żadnych informacji poufnych.

4. GWARANCJE, WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

a. BRAK GWARANCJI. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE WYŁĄCZAMY I WYKLUCZAMY WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA, GWARANCJE I WARUNKI, WYRAŹNE, DOROZUMIANE LUB USTAWOWE, W TYM MIĘDZY INNYMI OŚWIADCZENIA, GWARANCJE LUB WARUNKI DOTYCZĄCE PRAW WŁASNOŚCI, BRAKU NARUSZEŃ PRAW OSÓB TRZECICH, ZADOWALAJĄCEGO DZIAŁANIA LUB JAKOŚCI, WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, W ODNIESIENIU DO WSZELKICH USŁUG, INNYCH MATERIAŁÓW LUB DOSTARCZONYCH PRZEZ NAS INFORMACJI.
b. Przepisy lokalne. Jeżeli w ramach przepisów lokalnych przysługują Państwu jakiekolwiek prawa mimo wykluczeń i ograniczeń opisanych w Umowie, to w zakresie dozwolonym przez prawo lokalne przysługujące Państwu zadośćuczynienie jest ograniczone do (i) wznowienia świadczenia usług lub (ii) poniesienia kosztów wznowienia świadczenia usług (jeżeli istnieją jakiekolwiek koszty), a w przypadku towarów do (i) ich wymiany lub (ii) naprawy uszkodzeń. Firma Microsoft określi kolejność, w jakiej te ograniczone środki zadośćuczynienia zostaną zastosowane.

5. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, WYŁĄCZENIA. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ WŁAŚCIWE PRAWO: 1) CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY MICROSOFT JEST OGRANICZONA DO KWOTY ZAPŁACONEJ ZA USŁUGI, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY ROSZCZENIA; 2) ŻADNA ZE STRON NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC DRUGIEJ STRONY ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKOWE, SPECJALNE, POŚREDNIE I PRZYPADKOWE, UTRATĘ ZYSKÓW LUB UTRATĘ DZIAŁALNOŚCI, ZA JAKIEKOLWIEK SPRAWY ZWIĄZANE Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, JAKIEKOLWIEK USŁUGI I JAKIEKOLWIEK DOSTARCZANE MATERIAŁY LUB INFORMACJE, NAWET GDY FIRMA MICROSOFT ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TYCH SZKÓD LUB JEŚLI TAKA MOŻLIWOŚĆ BYŁA DO PRZEWIDZENIA; 3) W PRZYPADKU GDY USŁUGI ZWIĄZANE Z OKREŚLONYMI ZDARZENIAMI LUB JAKIEKOLWIEK INNE USŁUGI SĄ DOSTARCZANE BEZPŁATNIE, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC PAŃSTWA NIE PRZEKRACZA KWOTY 5 USD LUB JEJ ODPOWIEDNIKA W WALUCIE LOKALNEJ. TO WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE DOTYCZY ODPOWIEDZIALNOŚCI OBU STRON ZA NARUSZENIE ZASAD ZWIĄZANYCH Z ZACHOWANIEM POUFNOŚCI, PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DRUGIEJ STRONY LUB, W PRZYPADKU OSZUSTWA, ZA RAŻĄCE NIEDBALSTWO BĄDŹ UMYŚLNE PRZEWINIENIE, LUB ZA SPOWODOWANIE PRZEZ ZANIEDBANIE STRONY ŚMIERCI LUB OBRAŻEŃ. PONIEWAŻ W NIEKTÓRYCH PAŃSTWACH I JURYSDYKCJACH WYKLUCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKOWE LUB PRZYPADKOWE NIE JEST DOPUSZCZANE, POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

6. PODATKI. Kwoty do zapłacenia wynikające z Umowy nie obejmują żadnych zagranicznych, federalnych (Stany Zjednoczone), stanowych, prowincjonalnych, lokalnych, miejskich ani innych podatków rządowych (w tym, bez ograniczeń podatku VAT, podatku obrotowego lub podatku użytkowego), które muszą Państwo uiścić wyłącznie w związku z zawarciem tej Umowy. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za uiszczenie podatków, do których zapłaty są Państwo zobowiązani zgodnie z prawem. Za wszystkie takie podatki (w tym między innymi podatek od dochodów netto lub brutto, podatek z tytułu prowadzenia działalności i/lub podatek od nieruchomości) odpowiadają wyłącznie Państwo.

7. ROZWIĄZANIE. Każda ze stron może rozwiązać Umowę, jeżeli druga strona (i) istotnie naruszyła swoje obowiązki lub nie wywiązała się z nich, a takie naruszenie lub niewywiązanie się nie zostało usunięte w okresie 30 dni od powiadomienia o takim naruszeniu lub (ii) nie wniosła opłat wynikających z faktury, której termin płatności został przekroczony o 60 dni kalendarzowych. Zgadzają się Państwo ponieść koszty świadczenia usług oraz koszty wynikające z ich świadczenia.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. Umowa stanowi całość umowy zawartej przez strony i dotyczy wymienionego przedmiotu, a także zastępuje całą prowadzoną do tej pory lub równocześnie komunikację. Wszelkie zawiadomienia, upoważnienia i wnioski doręczane lub składane w związku z niniejszą Umową muszą być przesyłane pocztą, przesyłką kurierską lub faksem pod adresami wskazanymi przez obie strony. Zawiadomienia będą uznane za dostarczone w dniu oznaczonym datą umieszczoną na pokwitowaniu pocztowym, dowodzie nadania lub potwierdzeniu nadania faksu. Umowy nie można przenieść bez uzyskania pisemnej zgody firmy Microsoft, której wydanie nie zostanie wstrzymane bez uzasadnionego powodu. Państwo i firma Microsoft zobowiązują się przestrzegać wszystkich międzynarodowych i krajowych przepisów mających zastosowanie do niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa podlega prawu stanu Waszyngton, jeśli usługi zostały zakupione w Stanach Zjednoczonych; prawu irlandzkiemu, jeśli usługi zostały zakupione w kraju lub regionie położonym na obszarze Europy, Bliskiego Wschodu lub Afryki („EMEA”); lub przepisom jurysdykcji, na której obszarze znajduje się Podmiot Stowarzyszony Microsoft świadczący usługi, jeżeli usługi zostały zakupione poza Stanami Zjednoczonymi lub obszarem EMEA. Wszelkie powództwa wynikające z Umowy podlegają sądowi federalnemu lub stanowemu w stanie Waszyngton, jeśli usługi zostały zakupione w Stanach Zjednoczonych; sądom irlandzkim, jeśli usługi zostały zakupione w kraju lub regionie położonym na obszarze EMEA; lub sądom jurysdykcji, na której obszarze znajduje się Podmiot Stowarzyszony Microsoft świadczący usługi, jeżeli usługi zostały zakupione poza Stanami Zjednoczonymi lub obszarem EMEA. Nie pozbawia to stron prawa do ubiegania się o wydanie zarządzenia tymczasowego w związku z naruszeniem praw własności intelektualnej lub obowiązku zachowania poufności w dowolnej odpowiedniej jurysdykcji. Części Umowy dotyczące ograniczeń używania, opłat, poufności, własności i licencji, braku gwarancji, ograniczeń odpowiedzialności, rozwiązywania umowy oraz obejmujące postanowienia końcowe obowiązują także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy. Jeśli sąd uzna którykolwiek z warunków Umowy za niezgodny z prawem, nieważny lub niemożliwy do spełnienia, pozostałe warunki pozostają w mocy, a strony zmienią Umowę w taki sposób, aby w najszerszym możliwym zakresie przywrócić zakwestionowaną klauzulę. Żadne odstąpienie od roszczeń wynikających z naruszenia warunków Umowy nie będzie stanowić odstąpienia w związku z jakimkolwiek innym naruszeniem ani żadne odstąpienie nie będzie obowiązywać do momentu przedstawienia go w formie pisemnej i podpisania przez uprawnionego przedstawiciela strony odstępującej. Poza koniecznością wniesienia należnej opłaty żadna ze stron nie jest odpowiedzialna za opóźnienia w świadczeniu usług ani za ich nieświadczenie spowodowane przyczynami obiektywnymi. Wyraźnym życzeniem stron jest to, aby Umowa została sporządzona w języku angielskim. C’est la volonté exprèsse des parties que la présente convention ainsi que les documents qui s’y rattachent soient rédigés en anglais.

9. PODMIOT ZAWIERAJĄCY UMOWĘ W IMIENIU FIRMY MICROSOFT. Jednostką Microsoft będącą stroną tej umowy jest firma Microsoft Regional Sales Corporation dla osób mieszkających w następujących krajach/regionach: Australia, Bangladesz, Filipiny, Hongkong, Indie, Indonezja, Korea, Malezja, Nowa Zelandia, Singapur, Sri Lanka, Tajwan, Tajlandia i Wietnam. W przypadku osób mieszkających w dowolnym kraju w Europie, w Afryce lub na Bliskim Wschodzie jednostką Microsoft będącą stroną umowy jest firma Microsoft Ireland Operations, Limited.

 

Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2007

Właściwości

Identyfikator artykułu: 13946 — ostatni przegląd: 18.04.2016 — zmiana: 3

Opinia