Jak w systemie Windows usunąć formant ActiveX

Streszczenie

W tym artykule opisano, jak usunąć z komputera formant ActiveX, komunikaty o błędach, które mogą wystąpić podczas próby usunięcia formantu ActiveX, oraz jak używać wielu folderów formantów ActiveX (Occache) w programie Internet Explorer 4.0 oraz w jego nowszych wersjach.

Więcej informacji

Aby usunąć formant ActiveX, należy wykonać czynności opisane w odpowiedniej sekcji.

Program Internet Explorer 3.0, 3.01 i 3.02

 1. W menu Start wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy, a następnie kliknij kartę Instalowanie/Odinstalowanie.
 2. Jeśli formant ActiveX, który ma być usunięty, jest widoczny na liście zainstalowanych programów, kliknij go, kliknij przycisk Dodaj/Usuń, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie. Jeśli formant ActiveX nie jest obecny na liście zainstalowanych programów, przejdź do następnej czynności.
 3. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz następujące polecenie, a następnie kliknij przycisk OK:
  regsvr32 dysk:\windows\occache\nazwa_pliku.ocx /u
  UWAGA: dysk oznacza literę dysku, na którym zlokalizowany jest folder systemu Windows, windows to nazwa folderu, w którym zainstalowany jest system Windows, a nazwa_pliku.ocx to formant ActiveX, który ma być usunięty.

  UWAGA: Jeśli nie jest znana nazwa pliku formantu ActiveX (.ocx), który ma być usunięty, to nazwę pliku można określić, przeglądając źródłowy tekst w języku HTML strony sieci Web, która instaluje formant ActiveX lub z niego korzysta. Aby wyświetlić źródłowy kod HTML strony sieci Web, kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar strony sieci Web, a następnie kliknij polecenie Pokaż źródło.
 4. W Eksploratorze Windows lub w Eksploratorze Windows NT kliknij plik .ocx w folderze Windows\Occache, a następnie kliknij polecenie Usuń w menu Plik.
Occache to nazwa folderu, w którym zainstalowane są formanty ActiveX we wszystkich wersjach programu Internet Explorer 3.x. Plik Regsvr32.exe jest instalowany przez program Internet Explorer i można go użyć do rejestrowania i wyrejestrowywania wpisów dotyczących formantów ActiveX.

Internet Explorer 4.x lub nowszy (wszystkie platformy)

Program Internet Explorer 4.x lub nowszy zawiera plik Occache.dll używany do wyliczania, aktualizowania i bezpiecznego odinstalowywania formantów ActiveX przy użyciu „folderu powłoki”.
 1. W menu Start wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy, a następnie kliknij kartę Instalowanie/Odinstalowanie.
 2. Jeśli formant ActiveX, który ma być usunięty, jest widoczny na liście zainstalowanych programów, kliknij go, kliknij przycisk Dodaj/Usuń, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie. Jeśli formant ActiveX nie jest obecny na liście zainstalowanych programów, przejdź do następnej czynności.
 3. W Eksploratorze Windows lub w Eksploratorze Windows NT kliknij dwukrotnie folder Windows\Downloaded Program Files lub folder Winnt\Downloaded Program Files, kliknij prawym przyciskiem myszy formant ActiveX, którym ma być usunięty, a następnie kliknij polecenie Usuń.
 4. Gdy zostanie wyświetlony monit o usunięcie formantu ActiveX, kliknij przycisk Tak.
WAŻNE: Następujące formanty ActiveX nie powinny być usuwane, jeśli używany jest program Internet Explorer 4.0:
 • Klasy Java DirectAnimation
 • Klasy programu Internet Explorer dla języka Java
 • Parser Microsoft XML dla języka Java
 • Klasy Win32
Program Internet Explorer 5.0 lub nowszy nie wymaga tych składników wśród plików z folderu Downloaded Program Files.

Komunikaty o błędach związane z usuwaniem formantów ActiveX

Przy próbie usunięcia formantu ActiveX przy użyciu folderu powłoki Occache może się pojawić jeden z następujących komunikatów o błędzie:
 • Naruszenie zasad współużytkowania. Te pliki programów są obecnie używane przez jeden lub kilka programów. Zamknij niektóre programy i spróbuj ponownie. Może być konieczne ponowne uruchomienie systemu Windows.
 • Usunięcie składnika. Za chwilę usuniesz składnik DLL systemu Windows: (<ścieżka\nazwa pliku>). Czy na pewno usunąć?
Naruszenie zasad współużytkowania:

Ten komunikat jest wyświetlany, jeśli nastąpi próba usunięcia formantu ActiveX, który jest aktualnie załadowany do pamięci przez program Internet Explorer lub przez składnik Active Desktop.

Aby wyeliminować ten komunikat o błędzie, wykonaj następujące kroki:
 1. Zamknij wszystkie otwarte okna programu Internet Explorer.
 2. Wyłącz pulpit Active Desktop. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar pulpitu, wskaż polecenie Active Desktop, a następnie kliknij pozycję Wyświetlaj jako stronę sieci Web, aby wyczyścić pole wyboru.
 3. Usuń formant ActiveX, wykonując czynności wymienione w sekcji „Internet Explorer 4.x lub nowszy” znajdującej się wcześniej w tym artykule.

  UWAGA: Przed usunięciem formantu ActiveX może być konieczne ponowne uruchomienie systemu Windows.
Usunięcie składnika:

Ten komunikat pojawia się wyłącznie w wersjach programu Internet Explorer 4 wcześniejszych od wersji 4.01 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1), gdy usuwany formant ActiveX zainstalował pliki w folderze innym niż zarejestrowany folder Occache (na przykład Windows\System lub Winnt\System32). Składnik Occache nie zawsze może stwierdzić, czy te pliki są udostępnione przez programy, do których należą.


Jeśli masz pewność, że plik (lub pliki) wymieniony w komunikacie nie jest używany przez system Windows lub inny program, kliknij przycisk Tak. W przeciwnym przypadku kliknij przycisk Nie.


UWAGA: W programie Internet Explorer 4.01 z dodatkiem SP1 lub nowszym składnik Occache nie usuwa (ani nie monituje o usunięcie) zależnych plików poza zarejestrowanym folderem Occache.

Obsługa wielu folderów Occache

Program Internet Explorer 4.0 i jego nowsze wersje obsługują wiele folderów Occache. Lista folderów Occache znajduje się w następującym kluczu rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ActiveX Cache
Domyślnie program Internet Explorer 4.0 i jego nowsze wersje korzystają z folderów Windows\Downloaded Program Files lub Winnt\Downloaded Program Files. W przypadku uaktualnienia wersji programu Internet Explorer 3.x może istnieć zarówno folder Occache, jak i Downloaded Program Files. W takiej sytuacji wszystkie nowe formanty ActiveX są instalowane w folderze Downloaded Program Files, ale wcześniej zainstalowane formanty ActiveX wciąż będą działać w folderze Occache. Jeśli w Eksploratorze Windows, w Eksploratorze Windows NT lub w oknie Mój komputer zostanie otwarty folder Occache lub Downloaded Program Files, wówczas wyświetlane są wszystkie formanty ActiveX niezależnie od tego, w którym folderze znajdują się ich pliki. W takim przypadku w kluczu rejestru pojawiają się następujące pary ciągów:

"0"="C:\\WINDOWS\\OCCACHE"
"1"="C:\\WINDOWS\\Downloaded Program Files"
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat formantów ActiveX, należy zapoznać się z następującym artykułem w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:
154544 Opis technologii ActiveX
Aby uzyskać informacje, jak program Internet Explorer pobiera formanty ActiveX, gdy wystąpi konflikt (na przykład, gdy plik już istnieje), należy zapoznać się z następującym artykułem w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:
196150 INFO: Why CONFLICT Directories Are Created During Code Download
Właściwości

Identyfikator artykułu: 154850 — ostatni przegląd: 11.02.2008 — zmiana: 1

Opinia