Jak utrzymać aktywność połączeń usługi RAS po wylogowaniu się

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows

Streszczenie

Po wylogowaniu się z klienta usługi dostępu zdalnego (RAS, Remote Access Service) systemu Windows wszystkie połączenia RAS zostaną automatycznie rozłączone. Aby po wylogowaniu się połączenie zostało utrzymane, należy na kliencie usługi RAS włączyć klucz rejestru KeepRasConnections.


Uwaga: To zachowanie jest inne w wersjach usługi RAS dla systemu Windows NT starszego niż Windows NT 4.0. Po wylogowaniu się użytkownika z komputera lokalnego starsza wersja systemu Windows NT utrzymuje połączenie.

Więcej informacji

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.

Aby zmodyfikować zachowanie usługi RAS po wylogowaniu się użytkownika, należy zmienić wartość następującego klucza rejestru:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
KeepRasConnections REG_SZ
Range: 0 lub 1
Default: 0 (wyłączony)
Po wprowadzeniu tej zmiany należy ponownie uruchomić komputer.

Po wylogowaniu się użytkownika system Windows domyślnie zamyka wszystkie połączenia RAS otwarte w trakcie sesji. Po dodaniu tej wartości klucza rejestru i ustawieniu jej na 1 system nie będzie zamykał połączeń RAS po wylogowaniu się użytkownika. Tej wartości klucza rejestru nie ma w rejestrze, chyba że ją dodano.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 158909 — ostatni przegląd: 30.10.2003 — zmiana: 1

Opinia