JAK: Tworzenie katalogu wirtualnego w Internetowych usługach informacyjnych (IIS)

Streszczenie

W tym artykule opisano krok po kroku sposób tworzenia katalogu wirtualnego w programie Internet Information Server (IIS) w wersji 3.0 i 4.0 oraz Internetowych usługach informacyjnych (IIS) w wersji 5.0 i 5.1.


Powrót do początku

Wprowadzenie

Każda z usług internetowych ma możliwość publikowania z wielu katalogów. Każdy z katalogów można zlokalizować na lokalnym dysku lub w sieci przez określenie katalogu o nazwie w formacie UNC (Universal Naming Convention) oraz nazwy użytkownika i hasła dla uzyskania uprawnień dostępu. Serwer wirtualny może mieć jeden katalog macierzysty i dowolną liczbę innych katalogów publikacyjnych. Te katalogi publikacyjne są nazywane katalogami wirtualnymi.


Aby uprościć adresy URL klienta, usługi udostępniają klientom pełny zestaw katalogów publikacyjnych w postaci drzewa pojedynczego katalogu. Katalog macierzysty jest katalogiem głównym drzewa katalogu wirtualnego i do każdego katalogu wirtualnego można odwoływać się w taki sam sposób, jak do podkatalogu katalogu głównego. Podkatalogi katalogów wirtualnych są dostępne również dla klientów. Usługa WWW (World Wide Web) obsługuje jedynie serwery wirtualne; to oznacza, że usługi FTP i gopher mogą mieć tylko jeden katalog macierzysty.


Po zdefiniowaniu katalogu wirtualnego za pomocą Menedżera usług internetowych z katalogiem wirtualnym jest kojarzony alias. Alias stanowi nazwę, która będzie używana przez klientów do uzyskania dostępu do informacji w katalogu wirtualnym. Jeśli nazwy aliasu dla katalogów wirtualnych nie są określone przez administratora, nazwa aliasu jest automatycznie generowana przez Menedżera usług internetowych.


Na przykład administrator może zdefiniować dwa katalogi wirtualne dla usługi WWW, w następujący sposób:
 
C:\WWWRoot

D:\Webdata Alias = data

Jeśli witryna ma nazwę MojaSieć, klienci uzyskują dostęp do katalogów wirtualnych w następujący sposób:
 
http://MojaSieć/WWWRoot

http://MojaSieć/data
Powrót do początku

Tworzenie katalogów wirtualnych w programie IIS 3.0

 1. W Menedżerze usług internetowych kliknij dwukrotnie usługę, dla której chcesz dodać katalog wirtualny, w celu wyświetlenia arkusza właściwości.
 2. Kliknij kartę Katalogi.
 3. Kliknij przycisk Dodaj.
 4. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać katalog w polu Katalog.
 5. Kliknij pole Katalog wirtualny, a następnie wpisz nazwę katalogu wirtualnego w polu Alias.
 6. Ustaw uprawnienia dostępu.
 7. Kliknij przycisk OK.
 8. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumentację online programu Internet Information Server w zestawie Resource Kit dla systemu Microsoft Windows NT Server.


Powrót do początku

Tworzenie katalogów wirtualnych w programie IIS 4.0

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, kliknij polecenie Windows NT 4.0 Option Pack, aby je zaznaczyć, wskaż polecenie Microsoft Internet Information Server, a następnie kliknij polecenie Menedżer usług internetowych.


  UWAGA: Wykonując te kroki nie klikaj polecenia Menedżer usług internetowych (HTML).
 2. Rozwiń węzeł Internet Information Server.
 3. Rozwiń nazwę serwera.
 4. W lewym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Domyślna witryna sieci Web, wskaż polecenie Nowa, a następnie kliknij polecenie Katalog wirtualny.
 5. Na pierwszym ekranie Kreatora tworzenia nowego katalogu wirtualnego, wpisz alias lub nazwę katalogu wirtualnego (na przykład MojeDaneSieciWeb), a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. Na drugim ekranie, kliknij przycisk Przeglądaj. Zlokalizuj folder zawartości wybrany do przechowywania zawartości sieci Web. Kliknij przycisk Dalej.
 7. Na trzecim ekranie, kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Czytaj i uruchamiaj skrypty (na przykład ASP). Upewnij się, że inne pola wyboru nie są zaznaczone. Kliknij przycisk Zakończ, aby ukończyć pracę kreatora.
 8. Dla zawartości ASP może być konieczne potwierdzenie utworzenia aplikacji. W tym celu prawym przyciskiem myszy kliknij nowy katalog wirtualny, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 9. Kliknij kartę Katalog wirtualny i upewnij się, że w polu Nazwa aplikacji w sekcji Ustawienia aplikacji znajduje się nazwa katalogu wirtualnego. Jeśli jej nie ma, kliknij przycisk Utwórz.
 10. Zamknij okno dialogowe Właściwości, a następnie zamknij program IIS.
Powrót do początku

Tworzenie katalogów wirtualnych w usługach IIS 5.0

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, kliknij, aby zaznaczyć opcję Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Menedżer usług internetowych.
 2. Rozwiń nazwę serwera.
 3. W lewym okienku, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Domyślna witryna sieci Web, wskaż polecenie Nowa, a następnie kliknij polecenie Katalog wirtualny.
 4. Na pierwszym ekranie Kreatora tworzenia katalogu wirtualnego, wpisz alias lub nazwę katalogu wirtualnego (na przykład MojeDaneSieciWeb), a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Na drugim ekranie, kliknij przycisk Przeglądaj. Zlokalizuj folder zawartości wybrany do przechowywania zawartości. Kliknij przycisk Dalej.
 6. Na trzecim ekranie, kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Czytaj i uruchamiaj skrypty (na przykład ASP). Upewnij się, że inne pola wyboru nie są zaznaczone. Kliknij przycisk Zakończ, aby ukończyć pracę kreatora.
 7. Dla zawartości ASP może być konieczne potwierdzenie utworzenia aplikacji. W tym celu prawym przyciskiem myszy kliknij nowy katalog wirtualny, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 8. Na karcie Katalog wirtualny upewnij się, że w polu Nazwa aplikacji w sekcji Ustawienia aplikacji znajduje się nazwa katalogu wirtualnego. Jeśli jej nie ma, kliknij przycisk Utwórz. Pamiętaj, że nazwa aplikacji nie musi być zgodna z aliasem katalogu wirtualnego.
 9. Zamknij okno dialogowe Właściwości.
Powrót do początku

Tworzenie katalogów wirtualnych w usługach IIS 5.1

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, kliknij, aby zaznaczyć opcję Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Menedżer usług internetowych.
 2. Rozwiń nazwę serwera.
 3. W lewym okienku, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Domyślna witryna sieci Web, wskaż polecenie Nowa, a następnie kliknij polecenie Katalog wirtualny.
 4. Na pierwszym ekranie Kreatora tworzenia katalogu wirtualnego, wpisz alias lub nazwę katalogu wirtualnego (na przykład MojeDaneSieciWeb), a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Na drugim ekranie, kliknij przycisk Przeglądaj. Zlokalizuj folder zawartości wybrany do przechowywania zawartości. Kliknij przycisk Dalej.
 6. Na trzecim ekranie, zaznacz pole wyboru Czytaj i uruchamiaj skrypty (na przykład ASP). Upewnij się, że inne pola wyboru nie są zaznaczone. Kliknij przycisk Zakończ, aby ukończyć pracę kreatora.
 7. Dla zawartości ASP może być konieczne potwierdzenie utworzenia aplikacji. W tym celu prawym przyciskiem myszy kliknij nowy katalog wirtualny, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 8. Na karcie Katalog wirtualny upewnij się, że w polu Nazwa aplikacji w sekcji Ustawienia aplikacji znajduje się nazwa katalogu wirtualnego. Jeśli jej nie ma, kliknij przycisk Utwórz. Pamiętaj, że nazwa aplikacji nie musi być zgodna z aliasem katalogu wirtualnego.
 9. Zamknij okno dialogowe Właściwości.
Powrót do początku

Zagadnienia dodatkowe

 • Możliwe jest utworzenie nieograniczonej liczby katalogów wirtualnych; jeśli jednak zostanie utworzone zbyt wiele katalogów, wydajność może ulec pogorszeniu.
 • Aby zlokalizować katalogi wirtualne, należy określić adres URL katalogu wirtualnego. W tym celu można kliknąć łącze hipertekstowe zawierające adres URL lub wpisać adres URL w przeglądarce. Aby użytkownicy mieli dostęp do katalogów wirtualnych w usłudze gopher, można utworzyć jawne łącza w plikach tag. W przypadku usługi FTP listę katalogów wirtualnych można wyświetlić, używając adnotacji katalogów lub tworząc podfolder o tej samej nazwie co katalog wirtualny.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące korzystania z adnotacji katalogu FTP, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  141705 How to Set Up Directory Annotation for Internet Server FTP
 • W przypadku systemu plików NTFS, katalog wirtualny można utworzyć w następujący sposób:
  1. Prawym przyciskiem myszy kliknij katalog w Eksploratorze Windows.
  2. Kliknij polecenie Udostępnianie.
  3. Kliknij, aby zaznaczyć arkusz właściwości Udostępnianie w sieci Web.
 • W programie IIS 3.0, dowolny katalog wirtualny, który nie jest skojarzony z określonym adresem IP, jest dostępny ze wszystkich witryn sieci Web obsługiwanych na serwerze. W programie IIS 4.0 i w nowszych to zachowanie uległo zmianie, aby umożliwić dostęp do katalogu wirtualnego z wielu witryn sieci Web używających wielu adresów IP. Aby katalog wirtualny stał się dostępny z wielu witryn sieci Web używających wielu adresów IP, należy do każdej witryny dodać katalog wirtualny.
 • Usunięcie katalogu wirtualnego nie powoduje usunięcia odpowiadających mu katalogów lub plików fizycznych.
Powrót do początku

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat tworzenia i usuwania katalogów wirtualnych za pomocą programowania, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

188954 Create and Delete Virtual Directories in IIS 4.0 (Programmatically)
Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu katalogów wirtualnych w programie IIS w wersji 4.0 oraz w usługach IIS w wersjach 5.0 oraz 5.1, zobacz tematy pomocy usługi IIS. Jeśli są już zainstalowane, można uzyskać do nich dostęp wpisując
http://nazwa_serwera/iisHelp/
w serwerze sieci Web (gdzie nazwa_serwera to nazwa serwera z uruchomionymi usługami IIS). Pliki dokumentacji znajdują się w katalogu %SystemRoot%\Help.


Powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 172138 — ostatni przegląd: 19.09.2003 — zmiana: 1

Opinia