Słuchanie tekstu czytanego na głos przez Narratora

Narrator to czytnik zawartości ekranu, który na głos odczytuje elementy widoczne na ekranie. Aby użyć Narratora, na ekranie startowym

Ikona Start
szybko przesuń do listy Wszystkie aplikacje, a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Narrator , a następnie włącz Narratora za pomocą przełącznika.

Ustawienia Narratora

Aby wyłączyć Narratora, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk Zwiększenie głośności i przycisk Start

Ikona Start
. Jeśli masz włączone szybkie uruchamianie Narratora, to działanie może również spowodować ponowne włączenie Narratora.

Aby użyć szybkiego uruchamiania Narratora, na ekranie startowym

Ikona Start
szybko przesuń do listy Wszystkie aplikacje, a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Narrator , a następnie włącz szybkie uruchamianie Narratora za pomocą przełącznika.

Gesty Narratora

Po włączeniu Narratora można wykonywać na urządzeniu gesty specyficzne dla Narratora.

Gest

Działanie gestu

Szybkie przesunięcie palcem w górę lub w dół

Przełączenie trybu nawigacji

Szybkie przesunięcie palcem w lewo lub w prawo

Przejście do następnego lub poprzedniego elementu

Naciśnięcie lub przeciągnięcie jednym palcem

Przeczytanie tekstu pod palcem

Dwukrotne naciśnięcie lub przytrzymanie jednym palcem i naciśnięcie dowolnego miejsca drugim

Aktywowanie akcji podstawowej

Trzykrotne naciśnięcie lub przytrzymanie jednym palcem i dwukrotne naciśnięcie dowolnego miejsca drugim

Aktywowanie akcji pomocniczej

Szybkie przesunięcie dwoma palcami w lewo, w prawo, w górę lub w dół

Przewinięcie

Naciśnięcie dwoma palcami

Zatrzymanie czytania przez Narratora

Naciśnięcie trzema palcami

Zmiana trybu pełnych informacji

Dwukrotne naciśnięcie dwoma palcami

Pokazanie menu kontekstowego

Szybkie przesunięcie trzema palcami w górę

Czytanie od góry

Szybkie przesunięcie trzema palcami w dół

Rozpoczęcie czytania dostępnego tekstu

Właściwości

Identyfikator artykułu: 17245 — ostatni przegląd: 16.08.2016 — zmiana: 6

Opinia