Zaktualizowana wersja aparatu Microsoft Jet 3.5 dostępna do pobrania

Zastrzeżenie dotyczące zawartości wycofanych artykułów z bazy wiedzy

Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on udostępniany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.

Streszczenie

Ostrzeżenie: Aby pomyślnie zastosować ten dodatek Service Pack, należy zainstalować na komputerze aparat Microsoft Jet w wersji 3.51.0623 lub nowszej. Jeżeli na danym komputerze zainstalowana jest wersja aparatu Jet starsza niż podana powyżej, należy uaktualnić komputer do wersji programu Microsoft Office 97 z dodatkiem Service Release 2 (SR-2). W witrynie Narzędzia w sieci Web pod następującym adresem można uzyskać informacje dotyczące dodatku SR-2 dla pakietu Office 97 i pobrać aktualizację dodatku SR-2 dla pakietu Office 97: Zaniechanie aktualizacji komputera do odpowiedniej wersji aparatu Jet może być przyczyną uszkodzenia produktów korzystających z baz danych lub uszkodzenia danych.

Uwaga: Plik Jet35sp3.exe (aparat Microsoft Jet 3.5 z dodatkiem Service Pack 3) zastępuje plik Jet35sp2.exe (aparat Microsoft Jet 3.5 z dodatkiem Service Pack 2), dla którego umieszczono odwołania na stronach dodatku SR-2 dla pakietu Microsoft Office 97 w witrynie Narzędzia w sieci Web (http://office.microsoft.com/). Dodatki Service Pack 2 i Service Pack 3 są zgodne z rokiem 2000, jednak w dodatku Service Pack 3 uwzględniono również dodatkowe aktualizacje zabezpieczeń, które są niedostępne w dodatku Service Pack 2. Jeżeli nie zainstalowano jeszcze dodatku Service Pack 2 lub Service Pack 3, należy zainstalować dodatek Service Pack 3.

Plik Jet35sp3.exe zawiera aktualizację kilku plików .dll uwzględnionych w programie Microsoft Access 97, pakiecie Microsoft Office 97 Professional Edition, programie Microsoft Visual Basic w wersji 5.0 lub nowszej oraz innych produktach zawierających aparat Jet 3.5x. Aparat bazy danych Microsoft Jet w wersji 3.51 oferuje ulepszone narzędzie służące do kompaktowania i naprawiania baz danych w pojedynczym procesie. Ponadto zaktualizowana wersja aparatu bazy danych Jet generuje błąd, jeżeli podczas procesu kompaktowania wystąpi problem, a następnie tworzy tabelę MSysCompactError w docelowej bazie danych.

Uwaga: Plik Jetcomp.exe, uwzględniony w pliku Jet35sp3.exe, został zaktualizowany 1 września 1998 roku. Teraz można używać pliku Jetcomp.exe w odniesieniu do baz danych, dla których ustawiono zabezpieczenia lub hasło bazy danych. Plik Jet35sp3.exe zawiera teraz aparat Jet 3.52 (MSjt4jlt.dll). Aparat Jet 3.52 działa prawidłowo tylko w przypadku dostawcy bazy danych OLE aparatu Jet i/lub obiektów ADO kierowanych do danych aparatu Jet za pośrednictwem dostawcy bazy danych OLE aparatu Jet. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz następujący artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:
190463 What is MDAC, DA SDK, ODBC, OLE DB, ADO, RDS, ADO/MD?
Uwaga: Autonomiczne narzędzie Jetcomp.exe umożliwia kompaktowanie baz danych tworzonych przy użyciu aparatu bazy danych Microsoft Jet w wersji 3.x. To narzędzie może być używane w połączeniu z aparatem bazy danych Microsoft Jet 3.51 do odzyskiwania uszkodzonych baz danych. Można używać narzędzia programu Microsoft Access służącego do kompaktowania lub metody CompactDatabase w przypadku aparatu bazy danych Microsoft Jet 3.51, jednak niektóre bazy danych można odzyskać tylko przy użyciu narzędzia Jetcomp.exe. To narzędzie jest bardziej skuteczne, ponieważ narzędzie programu Microsoft Access służące do kompaktowania i metoda CompactDatabase usiłują otworzyć i zamknąć bazę danych przed próbą kompaktowania. W niektórych wypadkach te narzędzia nie mogą ponownie otworzyć bazy danych, dlatego narzędzie do kompaktowania nie może kontynuować procesu odzyskiwania bazy danych. Narzędzie Jetcomp.exe nie usiłuje otworzyć i zamknąć bazy danych przed kompaktowaniem i może odzyskać niektóre bazy danych, których nie można odzyskać przy użyciu narzędzia programu Microsoft Access służącego do kompaktowania oraz metody CompactDatabase.

Narzędzie JetComp.exe jest dostępne tylko z interfejsem użytkownika w języku angielskim i nie jest obsługiwane przez Pomoc techniczną firmy Microsoft. Narzędzie JetComp.exe może być jednak używane do kompaktowania baz danych w dowolnej wersji językowej obsługiwanej przez aparat bazy danych Microsoft Jet. Narzędzie Jetcomp.exe może być rozpowszechniane bez ograniczeń, jednak wymagane jest zainstalowanie jednego z następujących produktów:
 • Microsoft Office 97
 • Microsoft Access 97
 • Microsoft Visual Basic 5.0
 • Aplikacja czasu wykonywania pakietu Microsoft Office Developer Edition 97 zawierająca wersję czasu wykonywania programu Microsoft Access 97
 • Aplikacja czasu wykonywania programu Microsoft Visual Basic 5.0 zawierająca aparat bazy danych Microsoft Jet 3.5
Następujący plik jest dostępny do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, co utrudnia nieautoryzowane zmiany w pliku.


Uwaga: Plik Jet35sp3.exe został zaktualizowany 11 października 1999 roku. Jeżeli uprzednio zainstalowano tę aktualizację i konieczne jest korzystanie ze skuteczniejszego mechanizmu kontroli zabezpieczeń, dostępnego w zaktualizowanym pliku Mstext35.dll, należy uruchomić zainstalowany plik Mstext35.reg. Aby uruchomić plik Mstext35.reg, należy zlokalizować go w systemie, a następnie kliknąć dwukrotnie.

Bieżąca wersja aparatu Jet 3.5 z dodatkiem SP3 zawiera następujące pliki:

Nazwa pliku Wersja Rozmiar
--------------------------------------
JETCOMP.exe 1.0.1526.0 39 424
msexcl35.dll 3.51.3227.2 252 688
msjet35.dll 3.51.3328.0 1 050 896
msjt4jlt.dll 3.52.3328.0 1 238 288
msltus35.dll 3.51.3227.2 168 720
mspdox35.dll 3.51.3007.0 250 128
msrepl35.dll 3.51.3225.0 415 504
msrpfs35.dll 3.51.2826.0 44 304
mstext35.dll 3.51.3330.0 166 672

-oraz-

Jet35SP3.doc Instrukcje instalacyjne dotyczące aktualizacji i dodatkowe
informacje dotyczące ulepszonego narzędzia do kompaktowania

Sposób określania poziomu dodatku Service Pack dla aparatu Jet 3.5

Aby ustalić poziom aktualnie zainstalowanego na komputerze dodatku Service Pack dla aparatu Jet 3.5, wykonaj następujące kroki.
Uwaga: Ponieważ istnieje kilka wersji systemu Microsoft Windows, poniższe kroki mogą wyglądać inaczej na różnych komputerach. W razie wątpliwości należy odwołać się do dokumentacji posiadanego produktu.
 1. W menu Start kliknij polecenie Wyszukaj.
 2. W okienku wyników wyszukiwania w obszarze Pomocnik wyszukiwania kliknij opcję Wszystkie pliki i foldery.
 3. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz nazwę msjet35.dll, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 4. Na liście plików kliknij prawym przyciskiem myszy plik msjet35.dll znajdujący się w folderze Windows\System32 (lub Windows\System), a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Kliknij kartę Wersja, a następnie skorzystaj z poniższej tabeli, aby określić bieżący poziom dodatku Service Pack dla aparatu Jet 4.0:
Wersja pliku Msjet35.dllPoziom dodatku Service Pack dla aparatu Jet 3.5
3.51.2723.0Service Pack 2 (SP2)
3.51.3203.0Service Pack 3 (SP3)
3.51.3328.0Service Pack 3 (SP3) z rozszerzonymi zabezpieczeniami

Jak zainstalować aktualizację aparatu Jet 3.5

Plik Jet35SP3.exe jest samorozpakowującym się archiwum, z którego pliki DLL są wyodrębniane do folderu Windows\System. Aby zainstalować aktualizację dla aparatu Jet 3.5 w całości, wykonaj następujące kroki:
 1. Upewnij się, że zainstalowany jest dodatek Service Release 2 dla programu Access lub pakietu Office 97. Aby ustalić, czy dodatek Service Release 2 dla programu Access lub pakietu Office 97 jest zainstalowany, wykonaj następujące kroki:
  1. Uruchom program Microsoft Access 97, a następnie kliknij przycisk Anuluj po wyświetleniu monitu o otwarcie bazy danych.
  2. W menu Pomoc kliknij polecenie Microsoft Access - informacje.

   Wersja dodatku Service Release jest wyświetlana bezpośrednio pod nazwą produktu i ponad informacjami o prawach autorskich. Jeżeli w tym wierszu widoczny jest tekst SR-1 lub ten wiersz nie jest wyświetlany, należy uzyskać aktualizację Service Release 2 z witryny Narzędzia w sieci Web, opisaną w sekcji „Podsumowanie” tego artykułu.
 2. Pobierz plik Jet35SP3.exe do dowolnego folderu na lokalnym dysku twardym.
 3. W Eksploratorze Windows kliknij dwukrotnie plik Jet35SP3.exe.
Aby zmiany zostały uwzględnione, może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

Więcej informacji

Pierwsza wersja aparatu Jet 3.5 z dodatkiem SP3 zawierała następujące pliki:

Nazwa pliku Wersja Rozmiar
--------------------------------------
Msjet35.dll 3.51.3203.0 1 050 384
Msrepl35.dll 3.51.3007.1 415 504
Msjt4jlt.dll 3.52.3203.0 1 238 800
Msexcl35.dll 3.51.2723.2 250 640
Mspdox35.dll 3.51.3007.0 250 128
Msrpfs35.dll 3.51.2826.0 44 304
Mstext35.dll 3.51.3203.0 166 672
Jetcomp.exe 1.0.1526.0 39 424

-oraz-

Jet35SP3.doc Instrukcje instalacyjne dotyczące aktualizacji i dodatkowe
informacje dotyczące ulepszonego narzędzia do kompaktowania
Aby uzyskać informacje dotyczące znanych problemów, które można rozwiązać przy użyciu zaktualizowanej wersji aparatu Microsoft Jet, kliknij następujące numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
239105 Text IISAM allows users to Append lines to system files

239104 Jet Expression can execute query with unsafe Visual Basic for applications functions

239106 Error message running query when criteria is only question marks

235960 "ORDER BY clause is not valid..." error with linked Table

170779 ACC: Inconsistent behavior with multiple-field primary key

160893 ACC97: Querying-linked SQL Server tables may cause error

158933 ACC: Error <database name> isn't an index in this table

178650 ACC97: Dual processor computer hangs when running query

191916 ACC97: No common point to synchronize replicas after year 2000

191743 ACC97: "2004: Out of Memory" error when running query

191883 ACC: Data changes are saved to the incorrect record

221478 ACC97: QBE grid and property sheet save date values as string

225353 ACC97: Error exporting access table or query to existing Excel file with chart sheet

225422 ACC97: Outer join returns wrong records with ODBC tables vs. local tables

225351 ACC97: "File already in use" error opening linked table on read-only source after SR-2 Update applied

227259 ACC97: "Ambiguous column naming in select list" in an outer join with linked ORACLE table


227413 ACC97: "ODBC Call Failed" error sorting on field in a linked DB2 table


Właściwości

Identyfikator artykułu: 172733 — ostatni przegląd: 17.10.2005 — zmiana: 1

Opinia