Jak przywrócić uszkodzony plik bazy danych DHCP

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis Rejestru systemu Microsoft Windows

Streszczenie

W tym artykule omówiono metody, które mogą być pomocne w odzyskaniu uszkodzonej bazy danych DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

Więcej informacji

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.

Gdy baza danych DHCP zostanie uszkodzona, w dzienniku zdarzeń na komputerze z systemem Windows NT Server w wersjach 3.51 i 4.0 są rejestrowane następujące komunikaty:

Identyfikator zdarzenia: 1014
Źródło: serwer DHCP
Opis: Baza danych zwróciła następujący błąd: -510.
-lub-
Identyfikator zdarzenia: 1014
Źródło: serwer DHCP
Opis: Baza danych Jet zwróciła następujący błąd: -1022.
-lub-
Identyfikator zdarzenia: 1014
Źródło: serwer DHCP
Opis: Baza danych Jet zwróciła następujący błąd: -1850.
Jeśli baza danych DHCP była kompaktowana za pomocą programu Jet.exe, nie można rozwiązać problemu.


Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
153476 DHCP Stops Assigning IP Addresses to Clients
Baza danych DHCP jest zapisana w pliku Dhcp.mdb, który znajduje się w folderze %SystemRoot%\System32\Dhcp. Serwer DHCP korzysta z tego pliku do zapisywania i przechowywania informacji dotyczących aktywnych dzierżaw i rezerwacji. Większość tych informacji znajduje się także w następującym kluczu rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DhcpServer\Configuration

UWAGA: Powyższy klucz rejestru jest jedną ścieżką, która została zawinięta w celu zachowania czytelności.


Zawsze gdy usługa DHCP jest zamykana prawidłowo, jest wykonywana kopia zapasowa pliku bazy danych (Dhcp.mdb) i klucza rejestru. Informacje z kopii zapasowej rejestru znajdują się w pliku Dhcpcfg. W systemie Windows NT 3.51 plik Dhcp.mdb znajduje się w folderze %SystemRoot%\System32\Dhcp\Backup\Jet. W systemie Windows NT 4.0 plik Dhcp.mdb znajduje się w folderze %SystemRoot%\System32\Dhcp\Backup\Jet\New. W obu wersjach systemu Windows NT plik Dhcpcfg jest przechowywany w folderze %SystemRoot%\System32\Dhcp\Backup.


Aby odzyskać uszkodzoną bazę danych DHCP, należy użyć jednej z następujących metod:

 • przywrócić kopię zapasową pliku bazy danych (Dhcp.mdb)


  - lub -
 • wygenerować nowy plik bazy danych przy użyciu klucza rejestru DHCP Configuration.
Zaleca się przywrócenie kopii zapasowej pliku bazy danych, ponieważ jej użycie nie powoduje utraty informacji.


Po odzyskaniu pliku bazy danych przy użyciu jednej z powyższych metod należy uzgodnić informacje w pliku bazy danych z informacjami w rejestrze.


UWAGA: Poniższe informacje dotyczą przypadków, w których nie można uruchomić serwera DHCP z powodu uszkodzenia bazy danych DHCP. Jeśli serwer DHCP zostanie uruchomiony, ale baza danych jest uszkodzona, należy go uruchamiać przez zatrzymanie usługi.

Aby zatrzymać usługę serwera DHCP, w wierszu polecenia wpisz następujące polecenie:


net stop dhcpserver

Przywracanie kopii zapasowej bazy danych

 1. Przenieś pliki z istniejącego folderu DHCP do innej lokalizacji, zwracając szczególną uwagę na to, aby zachować strukturę folderów DHCP. Na przykład w wierszu polecenia wpisz poniższe polecenia, naciskając klawisz ENTER po każdym wierszu:

  md c:\Olddhcp move %SystemRoot%\system32\DHCP\*.* C:\Olddhcp
 2. Usuń uszkodzony plik bazy danych.
 3. Skopiuj plik kopii zapasowej bazy danych do folderu DHCP, wpisując poniższe polecenie w wierszu polecenia, a następnie naciskając klawisz ENTER:
Windows NT 3.51:


copy %SystemRoot%\system32\dhcp\backup\jet\dhcp.mdb %SystemRoot%\system32\dhcp\dhcp.mdb


Windows NT 4.0:


copy %SystemRoot%\system32\dhcp\backup\jet\new\dhcp.mdb %SystemRoot%\system32\dhcp\dhcp.mdb


UWAGA: Te wiersze polecenia stanowią całość i zostały zawinięte w celu poprawienia czytelności.Plik Dhcp.mdb można także przywrócić do folderu %SystemRoot%\System32\Dhcp z kopii zapasowej na taśmie lub innym nośniku.


Ponieważ korzystasz z istniejącego pliku bazy danych, niezależnie od tego, czy jest on przywracany z folderu kopii zapasowej czy innego nośnika, musisz go skompresować za pomocą narzędzia Jetpack.


Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
145881 How to Use Jetpack.exe to Compact a WINS or DHCP Database
Powyższa procedura powinna umożliwić uruchomienie usługi, ale jeżeli nie możesz znaleźć istotnych dla siebie informacji, musisz użyć kopii zapasowej pliku rejestru Dhcpcfg i w ren sposób przywrócić te informacje oraz informacje o rezerwacji. Zapoznaj się z punktami 5–11 w sekcji „From the New DHCP Server” następującego artykułu:


Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
130642 How to Move a DHCP Database to Another Windows NT Server

Generowanie nowego pliku bazy danych

 1. Przenieś pliki z istniejącego folderu DHCP do innej lokalizacji, zwracając szczególną uwagę na to, aby zachować strukturę folderów DHCP. Na przykład w wierszu polecenia wpisz poniższe polecenia, naciskając klawisz ENTER po każdym wierszu:

  md c:\olddhcp move %SystemRoot%\system32\dhcp\*.* c:\olddhcp
 2. Wykonaj następną czynność z poniższej listy, w zależności od używanej wersji systemu Windows NT Server:

  Windows NT Server 3.51:

  Rozwiń nową kopię pliku System.mdb ze źródłowego nośnika systemu Windows NT Server, wkładając oryginalny dysk CD-ROM z systemem Windows NT Server 3.51 do stacji CD-ROM. W tym celu w wierszu polecenia wpisz poniższe polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:

  expand D:\I386\System.md_ %SystemRoot%\System32\Dhcp\System.mdb

  gdzie D: jest literą stacji CD-ROM, a i386 określa odpowiednią platformę.

  Windows NT Server 4.0:

  Uruchom ponownie serwer DHCP z pustym folderem DHCP. W systemach Windows NT 4.0 i Windows 2000 plik System.mdb nie jest używany.
Powyższa procedura powinna umożliwić uruchomienie usługi, ale jeżeli nie możesz znaleźć istotnych dla siebie informacji, musisz użyć kopii zapasowej pliku rejestru Dhcpcfg i w ren sposób przywrócić te informacje oraz informacje o rezerwacji. Zapoznaj się z punktami 5–11 w sekcji „From the New DHCP Server” następującego artykułu:


Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
130642 How to Move a DHCP Database to Another Windows NT Server

Uzgadnianie informacji DHCP

Po wygenerowaniu nowego pliku bazy danych można zauważyć, że odpowiednie informacje są dostępne, ale nie są wyświetlane aktywne dzierżawy. Aby wyświetlić aktywne dzierżawy, należy uzgodnić informacje z bazy danych z informacjami w rejestrze, wykonując następujące czynności:

 1. W Menedżerze DHCP kliknij odpowiedni zakres, a następnie z menu Zakres wybierz polecenie Dzierżawy.
 2. W oknie dialogowym Aktywne dzierżawy kliknij opcję Uzgodnij.
 3. Kliknij przycisk OK. Aktywne dzierżawy zostaną wyświetlone w oknie dialogowym Aktywne dzierżawy.
UWAGA: Podczas przeglądania właściwości dzierżawy klienta nazwa komputera jest wyświetlana jako adres IP dzierżawy, a jako identyfikator klienta jest wyświetlana arbitralna wartość szesnastkowa. Wartości te są zastępowane odpowiednimi informacjami, gdy klienci odnawiają dzierżawy.


Ponownie wykonaj powyższą procedurę dla poszczególnych zakresów, dla których trzeba uzgodnić dzierżawy.


Jeśli serwerem DHCP jest system Windows NT Server 4.0 z dodatkiem SP2 lub nowszym, należy włączyć funkcję wykrywania konfliktów adresów IP. Informacje na ten temat można znaleźć w następującym artykule:


161430 Detecting and Flagging Duplicate IP Addresses
Właściwości

Identyfikator artykułu: 173396 — ostatni przegląd: 24.09.2003 — zmiana: 1

Opinia