Jak zmienić tytuł okna programu Internet Explorer

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows

Streszczenie

Tytuł okna programu Internet Explorer składa się z tytułu strony i tytułu okna programu Internet Explorer. W tym artykule opisano, jak dodać lub usunąć niestandardowy tytuł okna programu Internet Explorer.

Więcej informacji

Tytuł strony jest określony za pomocą tagu <TITLE> języka HTML (Hypertext Markup Language) znajdującego się na bieżącej stronie. Na przykład po wyświetleniu strony sieci Web z następującym tagiem <TITLE> na pasku tytułu w oknie programu Internet Explorer pojawi się tekst „Strona główna firmy Microsoft — Zapraszamy!”:

<TITLE>Strona główna firmy Microsoft — Zapraszamy!</TITLE>
Domyślny tytuł okna programu Internet Explorer ma postać „Microsoft Internet Explorer”. Jednak za pomocą zestawu Microsoft Internet Explorer Administration Kit (IEAK) tytuł okna mogą dostosować dostawcy zawartości internetowej, usługodawcy internetowi lub administratorzy firm. Tytuł okna można również dostosować ręcznie, edytując rejestr.

Dostosowanie tytułu okna programu Internet Explorer polega na dodaniu ciągu „dostarczony przez <tytuł niestandardowy>” do domyślnego tytułu tego okna w następujący sposób:

Tytuł strony — Microsoft Internet Explorer dostarczony przez tytuł niestandardowy

Ręczne dodawanie lub usuwanie niestandardowego tytułu okna

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.

W tej sekcji opisano, jak dodać lub usunąć tytuł okna programu Internet Explorer, dokonując ręcznej edycji rejestru. W tym celu należy zastosować odpowiednią metodę.

Dodawanie niestandardowego tytułu okna programu Internet Explorer

Korzystając z Edytora rejestru, dodaj wartość ciągu o nazwie Window Title do następującego klucza rejestru:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
Wartość danych to żądany tytuł okna programu Internet Explorer.


UWAGA: W systemie Windows NT typem wartości powinien być typ REG_SZ, a nie String.

Usuwanie niestandardowego tytułu okna programu Internet Explorer

Korzystając z Edytora rejestru, usuń następującą wartość z rejestru:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Window Title
Po usunięciu tej wartości domyślny tytuł okna będzie miał postać „Microsoft Internet Explorer”.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 176497 — ostatni przegląd: 11.02.2008 — zmiana: 1

Opinia