Zakończono okres otwartego przesyłania zgłoszeń do Galerii systemu Windows.

Wiemy, że nie jest to dobra wiadomość, ale niestety zakończono okres otwartego przesyłania zgłoszeń do Galerii personalizacji Windows. Oznacza to, że nie przyjmujemy już nowo przesyłanych doskonałych prac ani zdjęć. (I bardzo tego żałujemy). Udało Ci się już coś przesłać? Przejrzyj często zadawane pytania i warunki korzystania.

Warunki korzystania

 1. LICENCJA. Przesyłając swoją fotografię, obraz lub inną pracę („Obraz”) do firmy Microsoft, udzielasz firmie Microsoft (w tym jej podmiotom zależnym i stowarzyszonym) ważnej na całym świecie, bezpłatnej, nieograniczonej licencji na wykorzystanie jej w usługach i funkcjach oraz w związku z nimi w zakresie oferowanych produktów systemu operacyjnego Windows (np. kompozycji i elementów tła systemu Windows), a także we wszelkich witrynach Microsoft, Galerii personalizacji Windows oraz w dowolnych materiałach marketingowych i reklamowych dotyczących usług i funkcji personalizacji, w tym na: (a) kopiowanie, używanie i tworzenie prac powstałych z wykorzystaniem Obrazu; (b) publiczne przedstawianie i wyświetlanie kopii oraz prac powstałych z wykorzystaniem Obrazu; i na (c) dystrybuowanie i licencjonowanie kopii oraz prac powstałych z wykorzystaniem Obrazu klientom firmy Microsoft na użytek prywatny („Licencja”). Bezwarunkowo odstępujesz od: wszelkich roszczeń dotyczących praw moralnych i innych tego typu praw, które mogą Ci przysługiwać odnośnie do Obrazu na całym świecie; oraz wszelkich praw do kontrolowania i zatwierdzania formy, w jakiej Obraz może być wykorzystywany. Niniejszym wyrażasz zgodę na wprowadzanie wszelkich modyfikacji, dodatków i na usuwanie elementów Obrazu, które to zmiany bez Twojej zgody w innych okolicznościach naruszałyby prawo moralne lub inne prawa tego typu.
 2. BRAK ZOBOWIĄZAŃ. Firma Microsoft nie ma obowiązku wykorzystania Obrazu w jakikolwiek sposób i może zaprzestać korzystania z niego w dowolnej chwili, z dowolnej przyczyny lub bez podawania przyczyny. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikające z niewykorzystania (lub zaprzestania wykorzystywania) Obrazu i określi we własnym zakresie lokalizację, w której Obraz może być używany.
 3. PRZYPISANIE AUTORSTWA. Przekazujesz firmie Microsoft (oraz jej podmiotom zależnym i stowarzyszonym) prawo do korzystania z Twojego imienia i nazwiska, wizerunku oraz wszelkich kombinacji tych danych do identyfikacji Ciebie jako twórcy Obrazu (łącznie „Przypisanie autorstwa”). Jeśli firma Microsoft, jej podmioty zależne lub stowarzyszone korzystają z Obrazu, mogą dokonać Przypisania autorstwa we własnym zakresie i samodzielnie określać miejsce, ekspozycję, format oraz długość okresu upubliczniania prac.
 4. BRAK WYNAGRODZENIA PIENIĘŻNEGO. Oświadczasz, że nie oczekujesz żadnego wynagrodzenia (pieniężnego ani innego) za prawa przekazane firmie Microsoft i jej podmiotom zależnym oraz stowarzyszonym na mocy niniejszych Warunków użytkowania i za wykorzystywanie Obrazu (oraz wszelkich fotografii czy treści w ramach jakiegokolwiek Przypisania autorstwa).
 5. NIEUMYŚLNE UDOSTĘPNIENIE. Jeżeli firma Microsoft nieumyślnie pokaże, opublikuje lub wykorzysta Obraz jako nieobjęty Licencją omówioną w punkcie 1 powyżej element produktu lub witryny firmy Microsoft, możesz wysłać pisemne upomnienie do firmy Microsoft, a firma Microsoft zastosuje wszelkie rozsądne procedury rynkowe w celu usunięcia Obrazu z takiego produktu lub witryny firmy Microsoft. Wyrażasz zgodę, że taka procedura będzie Twoją jedyną metodą dochodzenia swoich praw w przypadku nieumyślnego udostępnienia Obrazu.
 6. WSPARCIE. Na koszt firmy Microsoft wykonasz i dostarczysz instrumenty oraz podejmiesz wszelkie inne działania, które firma Microsoft może Ci zlecić w granicach rozsądku, aby mogła w pełni korzystać ze swoich praw wynikających z niniejszych Warunków użytkowania.
 7. INFORMACJA PUBLICZNA. Poza sytuacjami, o których mowa w § 1 i 3, żadna ze stron nie przekaże do prasy ani do wiadomości publicznej treści niniejszej Licencji ani Warunków użytkowania bez uprzedniego uzyskania zgody drugiej strony.
 8. GWARANCJE. Udzielasz następujących gwarancji i zobowiązań: (a) jesteś posiadaczem praw autorskich do Obrazu, (b) masz pełne uprawnienia do udzielania praw i licencji na mocy niniejszych Warunków użytkowania; (c) dystrybucja i korzystanie z Obrazu zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania nie naruszają żadnych praw intelektualnych stron trzecich, ich prywatności, prawa do publikowania ani innych praw własności, a także nie łamią żadnych praw obowiązujących w kraju, w którym Obraz powstał ani nie wymagają zatwierdzenia, sprawdzenia czy wypłaty wynagrodzeń żadnym osobom; oraz (d) zachowujesz wszystkie prawa potrzebne i odnoszące się do wizerunków osób przedstawionych na Obrazie.
 9. ZASTRZEŻENIA; WYJĄTKI; OGRANICZENIA. Zgodnie z postanowieniami § 8, żadna ze stron w żaden sposób nie gwarantuje (w sposób jednoznaczny, domniemany lub inny), w tym nie udziela żadnych gwarancji przydatności do sprzedaży, nienaruszenia praw, przydatności do danego celu lub tytułu, związanych z jakością lub innymi własnościami opisanymi w niniejszych Warunkach korzystania. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za umyślne, przypadkowe ani wynikowe szkody — dowolnego typu i wynikające z jakichkolwiek przyczyn — dotyczące Obrazu, jakiegokolwiek Przypisania autorstwa lub Licencji, nawet jeżeli takie szkody były do przewidzenia. Odpowiedzialność materialna firmy Microsoft i jej podmiotów zależnych lub stowarzyszonych na mocy niniejszych Warunków korzystania nie przekroczy łącznej kwoty 500 USD.
 10. ROZWIĄZANIE I SKUTEK ROZWIĄZANIA. Każda ze stron może w dowolnym czasie odstąpić od Licencji z 60-dniowym pisemnym powiadomieniem strony drugiej. Firma Microsoft przestanie udostępniać Obraz najszybciej, jak to możliwe z handlowego punktu widzenia, po upływie tego 60-dniowego okresu. Punkty 9, 10, i 11 zachowają moc po odstąpieniu od Licencji. Aby uniknąć wątpliwości, prawa klientów firmy Microsoft do Obrazu, który został im udostępniony przed wygaśnięciem lub odstąpieniem od niniejszej Licencji, pozostaną w mocy po jej wygaśnięciu.
 11. POWIADOMIENIA. Wszystkie powiadomienia wynikające z niniejszych Warunków użytkowania będą: (i) pisemne; (ii) w języku angielskim (chyba że wymaga się inaczej); (iii) uznane za przekazane w chwili otrzymania; (iv) wysyłane pocztą e-mail, przez usługi kurierskie, posłańca lub przesyłką poleconą (płatne z góry, wymagane potwierdzenie odbioru); (v) w przypadku poczty e-mail muszą być wysłane na adres winpgal@microsoft.com; w przypadku fizycznej poczty muszą być wysłane na adres „Attn: Program Manager, Windows 7 Themes, Microsoft” (z kopią wysłaną faksem do: Legal ' Corporate Affairs pod numer (425) 936-7329).
 12. JURYSDYKCJA I MIEJSCE. Niniejsze Warunki korzystania podlegają prawu stanu Waszyngton i strony wyrażają zgodę na wyłączną jurysdykcję i miejsce rozstrzygania sporów w sądzie federalnym King County lub sądzie stanowym.

Często zadawane pytania

Oto odpowiedzi na pytania dotyczące przesyłania prac i zdjęć do Galerii systemu Windows.

 
Co się stanie, gdy moja praca zostanie wybrana?
Czy otrzymam powiadomienie?
Czy moje nazwisko zostanie wymienione?
Czy zachowam prawa autorskie do mojej pracy?
Czy firma Microsoft zmodyfikuje mój obraz?
W jaki sposób zostaną wykorzystane moje dane osobowe?
Czy będę mieć możliwość usunięcia swojego zdjęcia lub obrazu z galerii, gdy zmienię zdanie?

Właściwości

Identyfikator artykułu: 17776 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 2

Opinia