INFORMACJE: Interpretacja błędów automatyzacji dotyczących języka VB/VBA (długie)

Streszczenie

W tym artykule opisano kilka metod umożliwiających uzyskanie treści komunikatu związanego z danym kodem błędu. Zamieszczono tu również listę kodów błędów i ich opisy, które można znaleźć w pliku Winerror.h


UWAGA: Komunikaty o błędach, które pojawiają się podczas pracy z funkcją automatyzacji w języku Visual Basic lub VBA (Visual Basic for Applications), nie zawsze zawierają opisy tekstowe.

Więcej informacji

Informacje pochodzące z pliku Winerror.h

Podczas automatyzowania innej aplikacji za pomocą języka Visual Basic lub VBA może wystąpić błąd podobny do następującego:
Błąd wykonania '-2147418094 (80010012)':
Błąd automatyzacji.
Wartość -2147418094 jest kodem błędu wyrażonym w systemie dziesiętnym; wartość 80010012 jest tym samym kodem wyrażonym w systemie szesnastkowym. Jest to kod, który opisano w pliku nagłówkowym Winerror.h programu Microsoft Visual C++. Aby zlokalizować ten kod błędu, należy wyszukać jego wartość wyrażoną szesnastkowo (czyli 80010012). Oto fragment pliku Winerror.h, który stanowi opis tego błędu:

   // 
// MessageId: RPC_E_SERVER_DIED_DNE
//
// MessageText:
//
// Wywoływany (serwer [nie aplikacja serwera]) jest niedostępny
// i zniknął; wszystkie połączenia są nieprawidłowe. Wywołanie nie zostało
// wykonane.
//
#define RPC_E_SERVER_DIED_DNE _HRESULT_TYPEDEF_(0x80010012L)
Plik Winerror.h jest dołączony do programu Microsoft Visual C++, a ponadto jest udostępniany w bibliotece Microsoft Developer Network (MSDN) Library.


UWAGA: W pliku Winerror.h nie ma opisów błędów automatyzacji specyficznych dla aplikacji serwera. Jeżeli w tym pliku nie można odnaleźć określonego kodu błędu, należy zajrzeć do dokumentacji dotyczącej aplikacji serwera. Na ogół 4 ostatnie cyfry kodu błędu wyrażonego szesnastkowo oznaczają błąd specyficzny aplikacji.

Korzystanie z funkcji FormatMessage

Do wyszukiwania tekstu komunikatu związanego z kodem błędu automatyzacji można użyć funkcji FormatMessage interfejsu API. Na poniższym przykładzie pokazano, jak uzyskać treść komunikatu przy użyciu funkcji FormatMessage:
   Option Explicit

Const FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM = &H1000

Private Declare Function FormatMessage Lib "kernel32" Alias _
"FormatMessageA" ( ByVal dwFlags As Long, lpSource As Long, _
ByVal dwMessageId As Long, ByVal dwLanguageId As Long, _
ByVal lpBuffer As String, ByVal nSize As Long, Arguments As Any) _
As Long

Private Function MessageText(lCode As Long) As String
Dim sRtrnCode As String
Dim lRet As Long

sRtrnCode = Space$(256)
lRet = FormatMessage(FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM, 0&, lCode, 0&, _
sRtrnCode, 256&, 0&)
If lRet >0 Then
MessageText = Left(sRtrnCode, lRet)
Else
MessageText = "Nie znaleziono błędu."
End If

End Function
W kolejnym przykładzie pokazano, jak używać tej funkcji w kodzie automatyzacji. W przykładzie tym program Microsoft Excel pełni rolę aplikacji serwera. Odwołanie do obiektu skoroszytu po jego zniszczeniu (lub zamknięciu) powoduje wygenerowanie błędu. Aby zilustrować, w jaki sposób należy korzystać z funkcji MessageText, w tym przykładzie celowo wygenerowano błąd przez odwołanie do obiektu skoroszytu po jego zamknięciu:

Dim xl As Object
Dim book As Object
Dim sMsg As String

Set xl = CreateObject("excel.application")
Set book = xl.workbooks.Add
book.Close False
On Error Resume Next
Debug.Print book.Name '<-Generuje błąd automatyzacji, ponieważ
' skoroszyt, do którego odwołuje się obiekt book
' został zamknięty.

If Err.Number <>0 Then

sMsg = MessageText(Err.Number)
MsgBox "Błąd automatyzacji " & vbCr & Err.Number & _
" (" & Hex(Err.Number) & ")" & vbCr & sMsg

End If
On Error GoTo 0
Set xl = Nothing
Odwołanie do obiektu book po zniszczeniu skoroszytu powoduje wygenerowanie błędu wykonania -2147418094 (80010012). Zwrócony przez funkcję FormatMessage tekst komunikatu w przypadku tego błędu ma następującą postać:

Wywoływany (serwer [nie aplikacja serwera]) jest niedostępny i zniknął; wszystkie połączenia są nieprawidłowe. Wywołanie nie zostało wykonane.
UWAGA: Funkcja FormatMessage nie zwraca błędów, które są specyficzne dla aplikacji.

Korzystanie z narzędzia Error Lookup

Program Microsoft Visual C++ 5.0 zawiera narzędzie o nazwie Error Lookup, które umożliwia wyświetlanie treści komunikatu związanego z określonym kodem błędu.


Aby skorzystać z tego narzędzia, uruchom program Microsoft Visual C++ i kliknij polecenie Error Lookup (Sprawdzanie błędów) w menu Tools (Narzędzia). Wpisz kod błędu i kliknij przycisk Lookup (Sprawdź). Na przykład, jeśli ostatnio został wyświetlony kod błędu -2147418094 (80010012), który opisano powyżej, w polu „Error Lookup” wpisz następujący tekst, a następnie kliknij przycisk Lookup:

0x80010012

Lista błędów z pliku WINERROR.H

W następującej tabeli opisano kody błędów, które znajdują się w pliku Winerror.h dostarczanym z programem Microsoft Visual C++ 5.0:

Błąd Błąd
automatyzacji automatyzacji
dziesiętnie szesnastkowo Opis błędu

-2147418113 (8000FFFF) Katastrofalny błąd.
-2147942413 (8007000D) Nieprawidłowe dane.

-2147467263 (80004001) Nie zaimplementowano.
-2147024882 (8007000E) Za mało pamięci.
-2147024809 (80070057) Co najmniej jeden argument jest nieprawidłowy.
-2147467262 (80004002) Taki interfejs nie jest obsługiwany.
-2147467261 (80004003) Nieprawidłowy wskaźnik.
-2147024890 (80070006) Nieprawidłowe dojście.
-2147467260 (80004004) Operacja przerwana.
-2147467259 (80004005) Nieokreślony błąd.
-2147024891 (80070005) Ogólny błąd odmowy dostępu.
-2147483647 (80000001) Nie zaimplementowano.
-2147483646 (80000002) Za mało pamięci.
-2147483645 (80000003) Co najmniej jeden argument jest nieprawidłowy.
-2147483644 (80000004) Taki interfejs nie jest obsługiwany.
-2147483643 (80000005) Nieprawidłowy wskaźnik.
-2147483642 (80000006) Nieprawidłowe dojście.
-2147483641 (80000007) Operacja przerwana.
-2147483640 (80000008) Nieokreślony błąd.
-2147483639 (80000009) Ogólny błąd odmowy dostępu.
-2147483638 (8000000A) Dane niezbędne do ukończenia tej operacji
nie są jeszcze dostępne.
-2147467258 (80004006) Błąd pamięci lokalnej wątku.
-2147467257 (80004007) Awaria przydzielania pamięci udostępnianej.
-2147467256 (80004008) Awaria przydzielania pamięci.
-2147467255 (84009) Nie można zainicjować pamięci podręcznej klasy.
-2147467254 (84009) Nie można zainicjować usługi RPC.
-2147467253 (8000400B) Nie można ustawić sterowania kanałem lokalnego magazynu wątków.
-2147467252 (8000400C) Nie można przydzielić sterowania
kanałem lokalnego magazynu wątków.
-2147467251 (8000400D) Dostarczony przez użytkownika program
przydzielania pamięci jest niedopuszczalny.
-2147467250 (8000400E) Mutex usługi OLE już istnieje.
-2147467249 (8000400E) Odwzorowanie pliku usługi OLE już istnieje.
-2147467248 (80004010) Nie można odwzorować widoku pliku usługi OLE.
-2147467247 (80004011) Próba uruchomienia usługi OLE nie powiodła się.
-2147467246 (80004012) Wykonano próbę wywołania CoInitialize
po raz drugi podczas pracy jednowątkowej.
-2147467245 (80004013) Zdalna aktywacja była niezbędna,
lecz nie była dozwolona.
-2147467244 (80004014) Zdalna aktywacja była niezbędna, ale dostarczona
nazwa serwera była nieprawidłowa.
-2147467243 (80004015) Klasa jest skonfigurowana do pracy jako
identyfikator bezpieczeństwa inny niż wywołujący.
-2147467242 (80004016) Użycie usług Ole1 wymagające okien DDE
jest wyłączone.
-2147467241 (80004017) Nazwa UruchomJako musi być
w formacie
<nazwa domeny>\<nazwa użytkownika>
lub po prostu <nazwa użytkownika>.
-2147467240 (80004018) Proces serwera nie mógł zostać uruchomiony. Ścieżka jest niepoprawna.

-2147467239 (80004019) Proces serwera nie mógł zostać uruchomiony z tą
identyfikacją. Ścieżka jest niepoprawna
lub niedostępna.
-2147467238 (8000401A) Proces serwera nie mógł zostać uruchomiony, ponieważ
jego identyfikacja jest niepoprawna. Sprawdź nazwę użytkownika i hasło.

-2147467237 (8000401B) Klient nie ma zezwolenia na uruchomienie tego serwera.
-2147467236 (8000401C) Usługa oferująca ten serwer nie mogła zostać uruchomiona.

-2147467235 (8000401D) Ten komputer nie mógł nawiązać łączności z komputerem
oferującym serwer.
-2147467234 (8000401E) Serwer nie odpowiedział po uruchomieniu.
-2147467233 (8000401F) Informacje rejestracyjne tego serwera są
niespójne lub niekompletne.
-2147467232 (80004020) Informacje rejestracyjne tego interfejsu są
niespójne lub niekompletne.
-2147467231 (80004021) Operacja, której próbowano, nie jest obsługiwana.
-2147221504 (80040000) Nieprawidłowa struktura OLEVERB.
-2147221503 (80040001) Nieprawidłowe flagi sygnalizacji.
-2147221502 (80040002) Nie można kontynuować zliczania z powodu braku
skojarzonych danych.
-2147221501 (80040003) Ta implementacja nie przyjmuje sygnalizacji.
-2147221500 (80040004) Brak połączenia dla tego identyfikatora połączenia.
-2147221499 (80040005) Aby wykonać tę operację, należy uruchomić obiekt.
-2147221498 (80040006) Brak pamięci podręcznej, na której można by operować.
-2147221497 (80040007) Obiekt nie zainicjowany.
-2147221496 (80040008) Klasa źródła połączonego obiektu uległa zmianie.
-2147221495 (80040009) Nie można uzyskać monikera obiektu.
-2147221494 (8004000A) Nie można wykonać wiązania ze źródłem.
-2147221493 (8004000B) Obiekt jest statyczny; operacja niedozwolona.
-2147221492 (8004000C) Użytkownik anulował okno dialogowe zapisywania.
-2147221491 (8004000D) Nieprawidłowy prostokąt.
-2147221490 (8004000E) Plik compobj.dll jest za stary dla inicjowanego pliku
ole2.dll.
-2147221489 (8004000F) Nieprawidłowy uchwyt okna.
-2147221488 (80040010) Obiekt nie jest w żadnym z aktywnych stanów inplace.
-2147221487 (80040011) Nie można wykonać konwersji obiektu.
-2147221486 (80040012) Nie można wykonać operacji, ponieważ obiektowi nie
przyznano jeszcze pamięci.
-2147221404 (80040064) Nieprawidłowa struktura FORMATETC.
-2147221403 (80040065) Nieprawidłowa struktura DVTARGETDEVICE.
-2147221402 (80040066) Nieprawidłowa struktura STDGMEDIUM.
-2147221401 (80040067) Nieprawidłowa struktura STATDATA.
-2147221400 (80040068) Nieprawidłowa wartość lindex.
-2147221399 (80040069) Nieprawidłowa wartość tymed.
-2147221398 (8004006A) Nieprawidłowy format Schowka.
-2147221397 (8004006B) Nieprawidłowy aspekt (aspekty).
-2147221396 (8004006C) Parametr tdSize struktury DVTARGETDEVICE
jest nieprawidłowy.
-2147221395 (8004006D) Obiekt nie obsługuje interfejsu IViewObject.
-2147221248 (80040100) Trwa próba odwołania miejsca docelowego upuszczania, które
nie zostało zarejestrowane.
-2147221247 (80040101) To okno zostało już zarejestrowane jako miejsce
docelowe upuszczania.
-2147221246 (80040102) Nieprawidłowe dojście okna.
-2147221232 (80040110) Klasa nie obsługuje agregacji (lub obiekt klasy
jest zdalny).
-2147221231 (80040111) Generator klas ClassFactory nie może dostarczyć żądanej klasy.
-2147221184 (80040140) Wystąpił błąd podczas rysowania widoku.
-2147221168 (80040150) Nie można odczytać klucza z Rejestru.
-2147221167 (80040151) Nie można zapisać klucza w Rejestrze.
-2147221166 (80040152) Nie można odnaleźć klucza w Rejestrze.
-2147221165 (80040153) Nieprawidłowa wartość dla Rejestru.
-2147221164 (80040154) Klasa niezarejestrowana.
-2147221163 (80040155) Interfejs niezarejestrowany.
-2147221136 (80040170) Pamięć podręczna nie zaktualizowana.
-2147221120 (80040180) Brak zleceń dla obiektu OLE.
-2147221119 (80040181) Nieprawidłowe zlecenie dla obiektu OLE.
-2147221088 (800401A0) Cofnięcie jest niedostępne.
-2147221087 (800401A1) Miejsce na narzędzia jest niedostępne.
-2147221056 (800401C0) Metoda OLESTREAM Get nie powiodła się.
-2147221055 (800401C0) Metoda OLESTREAM Put nie powiodła się.
-2147221054 (800401C2) Zawartość OLESTREAM jest w niepoprawnym formacie.
-2147221053 (800401C3) W wywołaniu Windows GDI wystąpił błąd podczas
konwertowania mapy bitowej na format DIB.
-2147221052 (800401C2) Zawartość IStorage jest w niepoprawnym formacie.
-2147221051 (800401C5) W zawartości IStorage brak jednego ze
standardowych strumieni.
-2147221050 (800401C6) W wywołaniu Windows GDI wystąpił błąd podczas
konwertowania formatu DIB na mapę bitową.
-2147221040 (800401D0) Funkcja OpenClipboard nie powiodła się.
-2147221039 (800401D1) Funkcja EmptyClipboard nie powiodła się.
-2147221038 (800401D2) Funkcja SetClipboard nie powiodła się.
-2147221037 (800401D3) Dane w Schowku są nieprawidłowe.
-2147221036 (800401D4) Funkcja CloseClipboard nie powiodła się.
-2147221024 (800401E0) Moniker musi być podłączony ręcznie.
-2147221023 (800401E1) Operacja przekroczyła termin graniczny.
-2147221022 (800401E2) Moniker musi być rodzajowy.
-2147221021 (800401E3) Operacja niedostępna.
-2147221020 (800401E4) Nieprawidłowa składnia.
-2147221019 (800401E5) Brak obiektu dla monikera.
-2147221018 (800401E6) Złe rozszerzenie dla pliku.
-2147221017 (800401E7) Operacja pośrednia nie powiodła się.
-2147221016 (800401A0) Moniker nie nadaje się do wiązania.
-2147221015 (800401E9) Moniker nie jest związany.
-2147221014 (800401EA) Moniker nie może otworzyć pliku.
-2147221013 (800401EB) Do pomyślnego zakończenia operacji konieczne jest wprowadzenie informacji przez użytkownika.
-2147221012 (800401EC) Klasa monikera nie ma odwrotności.
-2147221011 (800401ED) Moniker nie odwołuje się do magazynu.
-2147221010 (800401EE) Brak wspólnego prefiksu.
-2147221009 (800401EF) Nie można wyliczyć monikera.
-2147221008 (800401F0) Funkcja CoInitialize nie została wywołana.
-2147221007 (800401F1) Funkcja CoInitialize została już wywołana.
-2147221006 (800401F2) Nie można ustalić klasy obiektu.
-2147221005 (800401F3) Nieprawidłowy ciąg klasy.
-2147221004 (800401F4) Nieprawidłowy ciąg interfejsu.
-2147221003 (800401F5) Nie można odnaleźć aplikacji.
-2147221002 (800401F6) Aplikacja nie może być uruchomiona więcej niż jeden raz.
-2147221001 (800401F7) Wystąpił jakiś błąd w programie aplikacji.
-2147221000 (800401F8) Nie znaleziono biblioteki DLL dla klasy.
-2147220999 (800401F9) Błąd w pliku biblioteki DLL.
-2147220998 (800401FA) Nieprawidłowy system operacyjny lub wersja systemu operacyjnego dla tej aplikacji.
-2147220997 (800401FB) Obiekt nie jest zarejestrowany.
-2147220996 (800401FC) Obiekt jest już zarejestrowany.
-2147220995 (800401FD) Obiekt nie jest połączony z serwerem.
-2147220994 (800401FE) Aplikacja została uruchomiona, lecz nie zarejestrowała
klasy factory.
-2147220993 (800401FF) Obiekt został zwolniony.
-2146959359 (80080001) Próba utworzenia obiektu klasy nie powiodła się.
-2146959358 (80080002) Usługa OLE nie mogła powiązać obiektu.
-2146959357 (80080003) Komunikacja RPC z usługą OLE nie powiodła się.
-2146959356 (80080004) Zła ścieżka do obiektu.
-2146959355 (80080005) Wykonanie serwera nie powiodło się.
-2146959354 (80080006) Usługa OLE nie mogła skontaktować się z serwerem
obiektu.
-2146959353 (80080007) Nie można znormalizować ścieżki monikera.
-2146959352 (80080008) Serwer obiektu wstrzymuje pracę, gdy kontaktuje się
z nim usługa OLE.
-2146959351 (80080009) Został określony nieprawidłowy wskaźnik bloku katalogu głównego.
-2146959344 (80080010) Łańcuch alokacji zawierał nieprawidłowy wskaźnik
połączenia.
-2146959343 (80080011) Żądany rozmiar alokacji był za duży.
-2147352575 (80020001) Nieznany interfejs.
-2147352573 (80020003) Nie znaleziono członka grupy.
-2147352572 (80020004) Nie można odnaleźć parametru.
-2147352571 (80020005) Niezgodność typów.
-2147352570 (80020006) Nieznana nazwa.
-2147352569 (80020007) Brak nazwanych argumentów.
-2147352568 (80020008) Zły typ zmiennej.
-2147352567 (80020009) Wystąpił wyjątek.
-2147352566 (8002000A) Poza obecnym zakresem.
-2147352565 (8002000B) Nieprawidłowy indeks.
-2147352564 (8002000C) Nieznany język.
-2147352563 (8002000D) Pamięć jest zablokowana.
-2147352562 (8002000E) Nieprawidłowa liczba parametrów.
-2147352561 (8002000F) Parametr nie jest opcjonalny.
-2147352560 (80020010) Nieprawidłowy wywoływany.
-2147352559 (80020011) Nie obsługuje kolekcji.
-2147319786 (80028016) Za mały bufor.
-2147319784 (80028018) Biblioteka w starym formacie lub nieprawidłowy typ biblioteki.
-2147319783 (80028019) Biblioteka w starym formacie lub nieprawidłowy typ biblioteki.
-2147319780 (8002801C) Błąd dostępu do rejestru OLE.
-2147319779 (8002801D) Niezarejestrowana biblioteka.
-2147319769 (80028027) Związany z nieznanym typem.
-2147319768 (80028028) Nazwa kwalifikowana niedozwolona.
-2147319767 (80028029) Nieprawidłowe odwołanie w przód lub odwołanie do
nie skompilowanego typu.
-2147319766 (8002802A) Niezgodność typów.
-2147319765 (8002802B) Nie można odnaleźć elementu.
-2147319764 (8002802C) Niejednoznaczna nazwa.
-2147319763 (8002802D) Nazwa już istnieje w bibliotece.
-2147319762 (8002802E) Nieznany identyfikator LCID.
-2147319761 (8002802F) Funkcja nie zdefiniowana w określonej bibliotece DLL.
-2147317571 (800288BD) Niewłaściwy rodzaj modułu dla tej operacji.
-2147317563 (800288C5) Rozmiar nie może przekroczyć 64 KB.
-2147317562 (800288C6) Podwójny identyfikator w hierarchii dziedziczenia.
-2147317553 (800288CF) Niepoprawny poziom dziedziczenia w standardowym obiekcie
hmember OLE.
-2147316576 (80028CA0) Niezgodność typów.
-2147316575 (80028CA1) Nieprawidłowa liczba argumentów.
-2147316574 (80028CA2) Błąd We/Wy.
-2147316573 (80028CA3) Wystąpił błąd podczas tworzenia unikatowego pliku tmp.
-2147312566 (80029C4A) Wystąpił błąd podczas ładowania biblioteki typu/DLL.
-2147312509 (80029C83) Niespójne funkcje właściwości.
-2147312508 (80029C84) Cykliczna zależność między typami/modułami.
-2147287039 (80030001) Nie można wykonać żądanej operacji.
-2147287038 (80030002) Nie można odnaleźć %1.
-2147287037 (80030003) Nie można odnaleźć ścieżki %1.
-2147287036 (80030004) Za mało zasobów do otwarcia następnego pliku.

-2147287035 (80030005) Odmowa dostępu.
-2147287034 (80030006) Próbowano wykonać operację na nieprawidłowym obiekcie.
-2147287032 (80030008) Za mało dostępnej pamięci do wykonania operacji.

-2147287031 (80030009) Błąd nieprawidłowego wskaźnika.
-2147287022 (80030012) Nie ma więcej wprowadzonych informacji do zwrotu.
-2147287021 (80030013) Dysk jest chroniony przed zapisem.
-2147287015 (80030019) Wystąpił błąd podczas operacji wyszukiwania.
-2147287011 (8003001D) W czasie operacji zapisu wystąpił błąd dysku.
-2147287010 (8003001E) W czasie operacji odczytu wystąpił błąd dysku.
-2147287008 (80030020) Nastąpiło naruszenie zasad udostępniania.
-2147287007 (80030021) Nastąpiło naruszenie blokady.
-2147286960 (80030050) %1 już istnieje.
-2147286953 (80030057) Błąd nieprawidłowego parametru.
-2147286928 (80030070) Niewystarczająca ilość miejsca na dysku do ukończenia operacji.

-2147286800 (800300F0) Niewłaściwy zapis złożonej właściwości do zestawu
właściwości prostych.
-2147286790 (800300FA) Wywołanie API zakończyło się niestandardowo.
-2147286789 (800300FB) Plik %1 nie jest prawidłowym plikiem złożonym.
-2147286788 (800300FC) Nazwa %1 jest nieprawidłowa.
-2147286787 (800300FD) Wystąpił nieoczekiwany błąd.
-2147286786 (800300FE) Ta funkcja nie jest zaimplementowana.
-2147286785 (800300FF) Błąd nieprawidłowej flagi.
-2147286784 (80030100) Próbowano użyć obiektu, który jest zajęty.
-2147286783 (80030101) Pamięć zmieniła się od czasu ostatniego zatwierdzenia.

-2147286782 (80030102) Próbowano użyć obiektu, który przestał istnieć.

-2147286781 (80030103) Nie można zapisać.
-2147286780 (80030104) Plik złożony %1 został utworzony za pomocą niezgodnej
wersji magazynu.
-2147286779 (80030105) Plik złożony %1 został utworzony za pomocą nowszej
wersji magazynu.
-2147286778 (80030106) Do operacji jest wymagany plik Share.exe lub jego
odpowiednik.
-2147286777 (80030107) W magazynie nie opartym na plikach wywołano niedozwoloną
operację.
-2147286776 (80030108) Obiekt z istniejącymi skierowaniami został wywołany przez
niedozwoloną operację.
-2147286775 (80030109) Docfile został uszkodzony.
-2147286768 (80030110) Plik OLE32.DLL został załadowany pod zły adres.
-2147286527 (80030201) Kopiowanie pliku zostało nienormalnie przerwane. Plik jest niekompletny.

-2147286526 (80030202) Kopiowanie pliku zostało wstrzymane.
-2147418111 (80010001) Wywołanie zostało odrzucone przez wywoływanego.
-2147418110 (80010002) Wywołanie zostało anulowane przez filtr komunikatów.
-2147418109 (80010003) Program wywołujący wysyła międzyzadaniowe wywołanie
funkcji SendMessage i nie może wywołać jej
za pomocą funkcji PostMessage.
-2147418108 (80010004) Program wywołujący wysyła wywołanie asynchroniczne i
nie może wykonać dla niego wywołania wychodzącego.

-2147418107 (80010005) Wywoływanie z wnętrza filtru komunikatów jest
niedozwolone.
-2147418106 (80010006) Połączenie zostało zakończone lub jest w stanie
pozornym i nie może już być używane. Inne połączenia są nadal prawidłowe.

-2147418105 (80010007) Wywoływany (serwer [nie aplikacja serwera])
jest niedostępny i zniknął; wszystkie połączenia
są nieważne. Wywołanie mogło zostać wykonane.
-2147418104 (80010008) Wywołujący (klient) zniknął, gdy wywoływany
(serwer) przetwarzał wywołanie.
-2147418103 (80010009) Pakiet danych ze skierowanymi danymi parametrów
jest niepoprawny.
-2147418102 (8001000A) Wywołanie nie zostało poprawnie nadane;
kolejka komunikatów była pełna i nie została
opróżniona po ulokowaniu.
-2147418101 (8001000B) Klient (wywołujący) nie może skierować danych
parametrów — za mało pamięci, itd.
-2147418100 (8001000C) Klient (wywołujący) nie może wycofać danych
parametrów — za mało pamięci, itd.
-2147418099 (8001000D) Serwer (wywoływany) nie może skierować danych
zwrotnych — za mało pamięci, itd.
-2147418098 (8001000E) Serwer (wywoływany) nie może wycofać danych
parametrów — za mało pamięci itd.
-2147418097 (8001000F) Odebrane dane są nieprawidłowe; mogły to być dane serwera
lub klienta.
-2147418096 (80010010) Szczególny parametr jest nieprawidłowy i nie może zostać
skierowany/wycofany.
-2147418095 (80010011) Nie ma drugiego wychodzącego wywołania na tym samym kanale
w konwersacji DDE.
-2147418094 (80010012) Wywoływany (serwer [nie aplikacja serwera])
jest niedostępny i zniknął; wszystkie połączenia
są nieważne. Wywołanie nie zostało wykonane.
-2147417856 (80010100) Wywołanie systemowe nie powiodło się.
-2147417855 (80010101) Nie można przydzielić niektórych żądanych zasobów
(pamięć, zdarzenia, ...).
-2147417854 (80010102) Próbowano wykonać wywołania na więcej niż jednym wątku
w jednowątkowym trybie pracy.
-2147417853 (80010103) Żądany interfejs nie jest zarejestrowany
w serwerze obiektu.
-2147417852 (80010104) RPC nie mogło wywołać serwera lub nie mogło zwrócić
wyników wywołania serwera.
-2147417851 (80010105) Serwer wywołał wyjątek.
-2147417850 (80010106) Po ustawieniu trybu wątku nie można go zmienić.
-2147417849 (80010107) Wywoływana metoda nie istnieje w serwerze.
-2147417848 (80010108) Wywołany obiekt odłączył się od swoich klientów.

-2147417847 (80010109) Wywołany obiekt nie rozpoczął teraz przetwarzania
wywołania. Spróbuj ponownie później.
-2147417846 (8001010A) Filtr wiadomości wykazał, że aplikacja
jest zajęta.
-2147417845 (8001010B) Filtr wiadomości odrzucił wywołanie.
-2147417844 (8001010C) Interfejs kontrolny wywołania został wywołany z nieprawidłowymi
danymi.
-2147417843 (8001010D) Nie można wykonać wywołania wychodzącego, ponieważ
aplikacja wykonuje wywołanie synchroniczne
z wejściem.
-2147417842 (8001010E) Aplikacja wywołała interfejs, który
został skierowany na inny wątek.
-2147417841 (8001010F) Funkcja CoInitialize nie została wywołana w bieżącym wątku.

-2147417840 (80010110) Wersje OLE na komputerze klienta i na serwerze
są niezgodne.
-2147417839 (80010111) OLE odebrało pakiet z niewłaściwym nagłówkiem.
-2147417838 (80010112) OLE odebrało pakiet z niewłaściwym rozszerzeniem.
-2147417837 (80010113) Wymagany obiekt lub interfejs nie istnieje.
-2147417836 (80010114) Żądany obiekt nie istnieje.
-2147417835 (80010115) OLE wysłało zadanie i czeka na odpowiedź.

-2147417834 (80010116) OLE czeka przed ponowną próbą zadania.
-2147417833 (80010117) Zawartość wywołania nie może być dostępna po zakończeniu wywołania.

-2147417832 (80010118) Personifikacja podczas niezabezpieczonych wywołań nie jest obsługiwana.
-2147417831 (80010119) Zabezpieczenia muszą zostać zainicjowane przed skierowaniem
lub wycofaniem jakichkolwiek interfejsów. Po zainicjowaniu nie można ich już zmienić.

-2147417830 (8001011A) Żadne pakiety zabezpieczeń nie są zainstalowane na tym
komputerze lub użytkownik nie jest zalogowany albo
też nie ma żadnych pakietów zabezpieczeń zgodnych
dla klienta i serwera.
-2147417829 (8001011B) Odmowa dostępu.
-2147417828 (8001011C) Zdalne wywołania nie są dozwolone dla tego procesu.
-2147417827 (8001011D) Skierowany pakiet danych interfejsu (OBJREF) jest
w nieprawidłowym lub nieznanym formacie.
-2147352577 (8001FFFF) Wystąpił błąd wewnętrzny.
-2146893823 (80090001) Zły UID.
-2146893822 (80090002) Zły hash.
-2146893821 (80090003) Zły klucz.
-2146893820 (80090004) Zła długość.
-2146893819 (80090005) Złe dane.
-2146893818 (80090006) Nieprawidłowy podpis.
-2146893817 (80090007) Zła wersja dostawcy.
-2146893816 (80090008) Określono nieprawidłowy algorytm.
-2146893815 (80090009) Określono nieprawidłową flagę.
-2146893814 (8009000A) Określono nieprawidłowy typ.
-2146893813 (8009000B) Nieprawidłowy klucz do użycia w podanym stanie.
-2146893812 (8009000C) Nieprawidłowy hash do użycia w podanym stanie.
-2146893811 (8009000D) Klucz nie istnieje.
-2146893810 (8009000E) Za mało dostępnej pamięci, aby ukończyć operację.
-2146893809 (8009000F) Obiekt już istnieje.
-2146893808 (80090010) Odmowa dostępu.
-2146893807 (80090011) Obiekt nie został odnaleziony.

-2146893806 (80090012) Dane są już zakodowane.
-2146893805 (80090013) Określono nieprawidłowego dostawcę.
-2146893804 (80090014) Określono nieprawidłowy typ dostawcy.
-2146893803 (80090015) Klucz publiczny dostawcy jest nieprawidłowy.
-2146893802 (80090016) Zestaw kluczy nie istnieje.
-2146893801 (80090017) Typ dostawcy nie jest zdefiniowany.
-2146893800 (80090018) Zarejestrowany typ dostawcy jest nieprawidłowy.
-2146893799 (80090019) Zestaw kluczy nie jest zdefiniowany.
-2146893798 (8009001A) Zarejestrowany zestaw kluczy jest nieprawidłowy.
-2146893797 (8009001B) Typ dostawcy nie odpowiada zarejestrowanej wartości.
-2146893796 (8009001C) Plik podpisu cyfrowego jest uszkodzony.
-2146893795 (8009001D) Nie można poprawnie zainicjować biblioteki DLL dostawcy.
-2146893794 (8009001E) Nie można znaleźć biblioteki DLL dostawcy.
-2146893793 (8009001F) Parametr Keyset jest nieprawidłowy.
-2146893792 (80090020) Wystąpił błąd wewnętrzny.
-2146893791 (80090021) Wystąpił błąd bazowy.
-2146762751 (800B0001) Podany dostawca zaufania jest nieznany w tym systemie.

-2146762750 (800B0002) Podana akcja weryfikacji zaufania nie jest obsługiwana
przez określonego dostawcę zaufania.
-2146762749 (800B0003) Formularz podany dla tego tematu nie
jest obsługiwany lub znany
przez określonego dostawcę zaufania.
-2146762748 (800B0004) Temat nie jest zaufany dla podanej akcji.

-2146762747 (800B0005) Błąd z powodu problemu w procesie kodowania ASN.1.
-2146762746 (800B0006) Błąd z powodu problemu w procesie dekodowania ASN.1.
-2146762745 (800B0007) Odczytywanie/zapisywanie rozszerzeń zgodnie
(i odwrotnie).
-2146762744 (800B0008) Nieokreślony błąd kryptograficzny.
-2146762743 (800B0009) Określenie rozmiaru danych było niemożliwe.
-2146762742 (800B000A) Nie można określić rozmiaru danych, które mogą mieć dowolny rozmiar.

-2146762741 (800B000B) Ten obiekt nie odczytuje ani nie zapisuje danych, które same dopasowują swój rozmiar.

-2146762496 (800B0100) Brak podpisu w temacie.
-2146762495 (800B0101) Wymagany certyfikat jest poza okresem ważności.

-2146762494 (800B0102) Okresy obowiązywania łańcucha certyfikacji nie są poprawnie zagnieżdżone.

-2146762493 (800B0103) Certyfikat, który może być używany tylko
jako końcowy jest używany jako certyfikat Urzędu certyfikacji (lub odwrotnie).
-2146762492 (800B0104) Zostało naruszone ograniczenie długości ścieżki w łańcuchu certyfikacji.

-2146762491 (800B0105) Certyfikat zawiera nieznane rozszerzenie oznaczone jako „krytyczne”.

-2146762490 (800B0106) Certyfikat jest używany w celu innym niż cele, dla których jest to dozwolone.

-2146762489 (800B0107) Certyfikat nadrzędny w rzeczywistości nie wydał tego certyfikatu podrzędnego.

-2146762488 (800B0108) Brak certyfikatu lub certyfikat posiada puste wartości w ważnych polach takich jak
Temat lub Nazwa wystawcy.
-2146762487 (800B0109) Łańcuch certyfikatów został przetworzony, ale
operację przerwano na certyfikacie głównym, który
nie należy do zaufanych dla dostawcy zaufania.
-2146762486 (800B010A) Łańcuch certyfikatów nie został utworzony poprawnie w pewnym zastosowaniu łańcucha.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje na ten temat w odniesieniu do pakietu Office 97 lub Office 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

253235 FILE: OFFAUTMN.EXE Discusses Office 97 and 2000 Automation and Provides Sample Code

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę usługi MSDN (Microsoft Developer Network) w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 186063 — ostatni przegląd: 23.03.2007 — zmiana: 1

Opinia