Jak dodawać drukarki bez potrzeby interwencji użytkownika w systemie Windows

Streszczenie

Systemy Windows 2000 i Windows Server 2003 umożliwiają instalację drukarki przy użyciu wiersza polecenia. Jest to szczególnie przydatne w przypadku dodawania drukarki do grupy użytkowników albo usuwania jej z tej grupy przy użyciu skryptu logowania lub zaplanowanego zdarzenia.

Mimo że zestaw Microsoft Windows NT 4.0 Zero Administration Kit (ZAK) zawiera narzędzia, takie jak Con2prt.exe, to jednak narzędzie Con2prt.exe pozwala dodawać lub usuwać wyłącznie drukarki sieciowe. Można również modyfikować i usuwać drukarki lokalne przy użyciu systemu Windows 2000. W wyniku tego administrator może kontrolować wszystkie aspekty funkcji drukowania przez użytkownika, wymagając od użytkowników uruchomienia pliku wsadowego lub skryptu logowania.

UWAGA: Jeżeli to polecenie jest używane w skrypcie logowania lub w pliku wsadowym uruchamianym przez klienta, na komputerze klienckim musi być uruchomiony system Windows 2000 lub Windows Server 2003. Ponieważ skrypt logowania działa na komputerze klienckim, to klient systemu Windows NT 4.0 nie może przetwarzać tego polecenia.

Ponadto te polecenia można uruchamiać przy użyciu stacji roboczej administratora lub serwera, co pozwala przeprowadzić instalację wypychaną drukarek na komputerach klienckich bez potrzeby używania rzeczywistego komputera.

Więcej informacji

W poniższych przykładach przedstawiono najbardziej typowe zastosowania tego polecenia.

UWAGA: To polecenie można uruchamiać tylko na komputerze z systemem Windows 2000 lub Windows Server 2003 w odniesieniu do serwera lub stacji roboczej systemu Windows 2000, Windows Server 2003 lub Windows NT 4.0.

W tym przykładzie jest dodawany sterownik drukarki Agfa i jest tworzona drukarka logiczna na komputerze o nazwie SERVER.

UWAGA: Oba wiersze można umieścić w pliku wsadowym lub wpisać kolejno w wierszu polecenia. W celu zachowania czytelności oba wiersze zostały zawinięte.
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /ia /c\\server /m "AGFA-AccuSet v52.3" /h "Intel" /v "Windows 2000" /f %windir%\inf\ntprint.inf


rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /if /b "Test Printer" /c\\SERVER /f "%windir%\inf\ntprint.inf" /r "lpt1:" /m "AGFA-AccuSet v52.3"
W tym przykładzie jest usuwana drukarka AGFA na komputerze o nazwie SERVER:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /dl /n "Test Printer" /c\\SERVER
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących dostępnych przełączników, wpisz znak zapytania (/?) na końcu polecenia.

Ponadto w wierszu polecenia wpisz polecenie:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /?
Powyższe polecenie wyświetla pełną listę przełączników z wieloma przykładami zastosowania tej metody.

Ponadto w wierszu polecenia wpisz polecenie:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /Xs /n "printer" ?
Powyższe polecenie wyświetla dodatkową Pomoc dotyczącą zmiany właściwości drukarek. W następującym przykładzie bieżący sterownik drukarki jest przełączany do określonego nowego sterownika drukarki (zainstalowanego już na serwerze):
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /Xs /n\\SERVER\PRINTERSHARENAME DriverName "Lexmark C752 PS3"


UWAGA: Składnia użyta w poniższym przykładzie działa prawidłowo, pod warunkiem że tworzone są standardowe porty TCP/IP.
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /if /b "NORTH-US-SRTEST-TEST24-BOGUS" /f %windir%\inf\ntprint.inf /r "IP_157.57.50.98" /m "HP Laserjet 4000 Series PCL" /Z
Jeżeli standardowe porty TCP/IP nie są tworzone, może zostać wyświetlone okno dialogowe z następującym komunikatem o błędzie:
Interfejs użytkownika drukarki
Polecenie rundll drukarki nie powiodło się.
Polecenie: /if /b "NORTH-US-SRTEST-TEST24-BOGUS" /f %windir%\inf\ntprint.inf /r "IP_157.57.50.98" /m "HP Laserjet 4000 Series PCL" /Z.
Została wprowadzona niepoprawna nazwa drukarki lub określona drukarka nie jest już podłączona do serwera. Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć przycisk Pomoc.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 189105 — ostatni przegląd: 16.01.2008 — zmiana: 1

Opinia