Komunikat o błędzie „Wystąpił krytyczny wyjątek 0E pod adresem 0028:<XXXXXXXX>”

Jeżeli w tym artykule nie opisano pojawiającego się komunikatu o błędzie, należy wyświetlić następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby przejrzeć więcej artykułów opisujących komunikaty o błędach:
315854 Centrum zasobów komunikatów o błędach w systemach Windows 98 i Windows Me


WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat edytowania rejestru. Przed edycją rejestru upewnij się, że wiesz, jak go przywrócić w przypadku pojawienia się problemu. Informacje o przywracaniu rejestru można znaleźć w temacie „Przywracanie Rejestru” w Pomocy programu Regedit.exe lub w temacie „Przywracanie klucza Rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe.

Aby przeglądać listę innych artykułów dotyczących błędów związanych z wyjątkiem krytycznym 0E w systemie Windows 98, kliknij następujące łącze: Kliknij tutaj, aby wyświetlić listę artykułów dotyczących wyjątków krytycznych 0E w systemie Windows 98.
Aby przeglądać listę innych artykułów dotyczących błędów związanych z wyjątkiem krytycznym 0E w systemie Windows Me, kliknij następujące łącze: Kliknij tutaj, aby wyświetlić listę artykułów dotyczących wyjątków krytycznych 0E w systemie Windows Me.
Ważne: Niniejszy artykuł zawiera informacje, jak obniżyć poziom zabezpieczeń lub wyłączyć funkcje zabezpieczeń na komputerze. Zmiany te można wprowadzić w celu obejścia określonego problemu. Zaleca się, aby przed wprowadzeniem tych zmian ocenić zagrożenie związane z zastosowaniem tego obejścia w danym środowisku. W przypadku zastosowania tego obejścia należy podjąć odpowiednie kroki dodatkowe służące ochronie systemu.

Symptomy

Po instalacji systemu Windows następujący komunikat o błędzie może zostać wyświetlony podczas uruchamiania systemu Windows:
Wystąpił wyjątek krytyczny 0E pod adresem 0028:XXXXXXXX w module VXD SYMEvent(02)+XXXXXXXX.

Przyczyna

Ten problem może występować wówczas, gdy na danym komputerze zainstalowana jest starsza wersja programu firmy Symantec (na przykład program Norton AntiVirus).

Rozwiązanie

Ostrzeżenie To obejście może narazić komputer lub sieć na większe zagrożenie ze strony złośliwych użytkowników lub szkodliwego oprogramowania, takiego jak wirusy. Firma Microsoft nie zaleca tego obejścia, lecz podaje te informacje, aby umożliwić zastosowanie go według uznania użytkownika. Obejście to użytkownicy stosują na własną odpowiedzialność.

Uwaga Program antywirusowy ułatwia ochronę komputera przed wirusami. Po wyłączeniu programu antywirusowego nie wolno pobierać ani otwierać plików niewiadomego pochodzenia, odwiedzać niezaufanych witryn sieci Web ani otwierać załączników poczty e-mail.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wirusów komputerowych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
129972 Wirusy komputerowe: opis, zapobieganie i zwalczanie
OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna może być ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych nieprawidłowym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.

Informacje o edytowaniu rejestru można znaleźć w temacie „Zmienianie kluczy i wartości” w Pomocy Edytora rejestru (Regedit.exe) lub w tematach „Dodawanie i usuwanie informacji w Rejestrze” i „Edytowanie danych Rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe. Należy pamiętać o utworzeniu kopii zapasowej rejestru przed jego edycją.


Aby rozwiązać ten problem, należy wyłączyć plik Symantec Symevnt.386. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:
 1. Użyj Edytora rejestru, aby usunąć następujący klucz rejestru, jeżeli istnieje:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\SymEvnt
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie sysedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W menu Okno kliknij plik System.ini.
 4. W menu Szukaj kliknij polecenie Znajdź.
 5. W polu Znajdź wpisz symevnt.386, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 6. Umieść średnik (;) na początku wiersza zawierającego nazwę „symevnt.386”.
 7. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz, a następnie kliknij polecenie Zakończ w menu Plik.
 8. Ponownie uruchom komputer.
 9. Po pomyślnym zakończeniu pracy Instalatora zainstaluj ponownie program firmy Symantec. Jeżeli problem nadal występuje, skontaktuj się z firmą Symantec w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Więcej informacji

Plik Symevnt.386 jest częścią „oprogramowania firmy Symantec do obsługi zdarzeń”, które w rzeczywistości jest zestawem plików o nazwach Symevnt.386, Symevnt1.dll i S32evnt1.dll. Te pliki Norton monitorują informacje systemowe i przekazują te informacje do programu Norton AntiVirus oraz innych narzędzi firmy Symantec.Produkt omówiony w tym artykule jest wytwarzany przez producentów niezależnych od firmy Microsoft; firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tego produktu.


Dodatkowe informacje dotyczące aktualizowania produktów Norton są dostępne w następującej witrynie firmy Symantec w sieci Web:
Firma Microsoft podaje informacje o sposobach kontaktu z innymi firmami, aby ułatwić uzyskiwanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje te mogą się zmienić bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje dokładności informacji dotyczących innych firm.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 189655 — ostatni przegląd: 17.01.2007 — zmiana: 1

Opinia