OLEXP: Jak wysłać pocztę programu Outlook Express z wiersza polecenia

Streszczenie

W tym artykule opisano sposób utworzenia wstępnie sformatowanej i zaadresowanej wiadomości e-mail, której następujące pola zostaną automatycznie wypełnione informacjami wprowadzonymi przez użytkownika:


  • Do
  • DW
  • UDW
  • Temat
  • Treść
Aby wykonanie tej operacji było możliwe, program Outlook Express musi być domyślnym klientem poczty e-mail.

Więcej informacji

Aby utworzyć wstępnie sformatowaną i zaadresowaną wiadomość e-mail, użyj następującego wiersza polecenia
mailto:<adresat>?cc=<adresat DW>&bcc=<adresat UDW>&subject=<temat>&body=<treść>
gdzie zmienne są zdefiniowane następująco:

Zmienna Wartość pola
---------------------------------------------------
<adresat> adres e-mail widoczny w polu Do
<adresat DW> adres e-mail widoczny w polu DW
<adresat UDW> adres e-mail widoczny w polu UDW
<temat> tekst widoczny w polu Temat
<treść> tekst widoczny jako treść wiadomości
Należy zwrócić uwagę na pozycje znaku zapytania oraz znaków handlowego „i” w składni wiersza polecenia.

Formatowanie specjalne

Zamiast znaków interpunkcyjnych należy używać odpowiadających im szesnastkowych kodów ASCII. Oto lista wartości szesnastkowych, które stanowią reprezentację często używanych znaków:

Znak interpunkcyjny Kod szesnastkowy
------------------------------------------------
Spacja ( ) %20
Przecinek (,) %2C
Znak zapytania (?) %3F
Kropka (.) %2E
Wykrzyknik (!) %21
Dwukropek (:) %3A
Średnik (;) %3B
Koniec wiersza %0A
Podział wiersza (klawisz ENTER) %0D
Na przykład po wpisaniu wiersza polecenia
&subject=Witaj%20świecie%21&body=Jak%20się%20masz%2C%20Janku%3F
pojawi się następująca wiadomość:
Temat: Witaj świecie!
Treść: Jak się masz, Janku?

Korzystanie z ciągu wiersza polecenia

Takiego ciągu wiersza polecenia można użyć:


  • W oknie dialogowym Otwieranie, po kliknięciu przycisku Start, a następnie kliknięciu polecenia Uruchom.
  • We właściwościach skrótu na pulpicie.
  • W polu Adres w programie Microsoft Internet Explorer 4.0 lub 4.01.
  • W treści wiadomości e-mail programu Outlook Express.
  • W kodzie HTML strony sieci Web.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 192341 — ostatni przegląd: 21.09.2011 — zmiana: 1

Opinia