OL2000: Jak utworzyć listę dystrybucyjną z użyciem kontaktów

Streszczenie

Jedną z nowych funkcji w programie Outlook 2000 jest możliwość tworzenia listy dystrybucyjnej z użyciem listy Kontakty i przechowywanie jej w folderze Kontakty. W tym artykule opisano, jak utworzyć taką listę dystrybucyjną.

Więcej informacji

Tworzenie listy dystrybucyjnej z użyciem kontaktów to proces dwuetapowy. W pierwszym kroku należy zdecydować o miejscu przechowywania listy dystrybucyjnej. Można ją zapisać w Książce adresowej lub w folderze Kontakty. W drugim kroku należy dodać kontakty do listy.


Poniższy przykład ilustruje sposób utworzenia listy dystrybucyjnej w folderze Kontakty.

Definiowanie listy dystrybucyjnej

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Książka adresowa, aby otworzyć Książkę adresową.
 2. Na liście
  Pokaż nazwy z
  kliknij pozycję Kontakty.
 3. W menu Plik kliknij polecenie Nowa pozycja lub kliknij przycisk Nowa pozycja na pasku narzędzi.
 4. W obszarze
  Wybierz typ pozycji
  kliknij pozycję Nowa lista dystrybucyjna.
 5. W obszarze
  Umieść tę pozycjękliknij opcję
  W Kontakty. Ten wybór określa miejsce zapisania listy dystrybucyjnej. Jest to ustawienie domyślne.
 6. Kliknij przycisk OK. Nowa lista dystrybucyjna zostanie przeznaczona do zapisania w folderze Kontakty i zostanie otwarta lista dystrybucyjna bez tytułu. W tym momencie można rozpocząć dodawanie kontaktów do nowej listy dystrybucyjnej w sposób opisany w następnej sekcji.

Dodawanie kontaktów do nowej listy dystrybucyjnej

 1. W polu Nazwa wpisz nazwę nowej listy dystrybucyjnej.
 2. Kliknij przycisk Wybierz członków, aby dodać członków z dowolnych pozycji Książki adresowej lub Kontaktów.
 3. Kliknij przycisk
  Zapisz i zamknij, aby zapisać nową listę dystrybucyjną.
Nazwa listy dystrybucyjnej pojawi się wyróżniona pogrubieniem w porównaniu z innymi pozycjami w folderze kontaktów. W widokach tabeli nazwa listy dystrybucyjnej pojawia się w polu Nazwa wypełnienia. Członków listy można wyświetlać otwierając pozycję.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 192414 — ostatni przegląd: 11.11.2003 — zmiana: 1

Opinia