Jak stosować zasady systemowe na serwerze terminali

Streszczenie

Zasady systemu Windows NT są stosowane, gdy użytkownik loguje się do bazy danych kont domeny. Dzięki serwerowi terminali systemu Windows można zastosować zasady systemowe dla użytkowników logujących się do serwera terminali za pośrednictwem konsoli lub klienta serwera terminali.

Więcej informacji

Aby zaimplementować zasadę systemową dla użytkowników serwera terminali logujących się do konsoli lub za pośrednictwem klienta serwera terminali, wykonaj następujące czynności:
  1. Uruchom Edytora zasad systemu (Poledit.exe) i wprowadź zmiany w zasadach.
  2. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako, a następnie zapisz plik zasad na dysku twardym. Na przykład zapisz plik jako:

    c:\ntconfig.pol
  3. W menu Plik kliknij polecenie Otwórz rejestr.
  4. Kliknij dwukrotnie opcję Komputer lokalny, kliknij dwukrotnie opcję Sieć, Kliknij dwukrotnie opcję Aktualizacja zasad systemu, a następnie zaznacz pole wyboru Aktualizacja zdalna.

  5. W polu Tryb aktualizacji kliknij opcję Ręczna (użyj podanej ścieżki), wpisz ścieżkę w oknie dialogowym Ścieżka dla aktualizacji ręcznej (np. c:\ntconfig.pol) i kliknij przycisk OK. UWAGA: Aby wyświetlić komunikaty o błędach, jeżeli plik zasad nie zostanie znaleziony podczas uruchamiania systemu Windows NT, zaznacz pole wyboru Wyświetl komunikat o błędzie.


  6. Zapisz zasadę w lokalizacji podanej powyżej w pliku Ntconfig.pol, a następnie zamknij Edytora zasad. UWAGA: Podczas aktualizacji ręcznej plikowi zasad można nadać dowolną nazwę. Należy tylko pamiętać, aby wprowadzić ją w ścieżce w kroku 5 powyżej.


  7. Uruchom ponownie system Windows NT, aby zmiany zasad zostały uwzględnione.
PORADA: Każda osoba (lub komputer) logująca się po zastosowaniu zasad podlega tym zasadom. Dlatego warto nie edytować użytkownika lub komputera domyślnego, dopóki nie pozna się zasad systemowych. Warto także przeprowadzić test konta użytkownika/grupy w Menedżerze użytkowników, a następnie zdefiniować odpowiednie zasady dla tego użytkownika/grupy w Edytorze zasad systemu. Gdy zasady działają prawidłowo, można przenieść je do środowiska produkcyjnego.


Powyższe ustawienia modyfikują ścieżkę
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Update
w rejestrze.


Aktualizacja zdalna:
Kategoria: Sieć
Podkategoria: Aktualizacja zasad systemowych
Wybrana opcja: Aktualizacja zdalna


Opis: Kontroluje zastosowanie zasad na komputerze z systemem Windows NT 4.0. Gdy parametr UpdateMode (tryb aktualizacji) ma wartość 1 (automatyczna, wartość domyślna), system Windows NT łączy się z udziałem NETLOGON domeny kontrolerem domeny sprawdzającym poprawność w środowisku użytkownika i szuka pliku zasad NTconfig.pol. Gdy parametr UpdateMode ma wartość 2 (ręczna), system Windows NT odczytuje ciąg określony w wartości NetworkPath i sprawdza, czy pod podaną ścieżką istnieje plik zasad (w tym wypadku należy uwzględnić nazwę pliku zasad w wartości NetworkPath). Gdy parametr UpdateMode ma wartość 0 (wyłączona), plik zasad nie jest pobierany z żadnego systemu i dlatego nie jest stosowany.
Klucz: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Update


Wartość rejestru Dane rejestru Opis
UpdateMode REG_DWORD Off = 0, Automatic=1; Manual=2
NetworkPath REG_SZ Tekst ścieżki UNC aktualizacji ręcznej
Verbose REG_DWORD Wyświetla komunikaty o błędach. Off = 0 lub brak wartości; On = 1
LoadBalance REG_DWORD Off = 0 lub brak wartości; On = 1
Właściwości

Identyfikator artykułu: 192794 — ostatni przegląd: 24.09.2003 — zmiana: 1

Opinia