Przełączniki wiersza polecenia dla pakietów aktualizacji oprogramowania IExpress

Zastrzeżenie dotyczące zawartości wycofanych artykułów z bazy wiedzy

Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on udostępniany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.

Streszczenie

Pakiety aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft występują w postaci samowyodrębniających się plików o kilku formatach, które umożliwiają automatyczne uruchomienie programu instalacyjnego znajdującego się wewnątrz pakietu. W tym artykule opisano przełączniki wiersza polecenia, których można używać z pakietami aktualizacji oprogramowania korzystającymi z technologii IExpress. Technologia IExpress jest używana przez firmę Microsoft do tworzenia pakietów aktualizacji oprogramowania dla niektórych wersji programu Microsoft Internet Explorer, niektórych wersji systemu Windows i różnych innych produktów. Aby ustalić, czy pakiet aktualizacji oprogramowania korzysta z technologii IExpress, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij pakiet prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  2. Zanotuj tekst wyświetlany w polu Opis na karcie Ogólne. W opisach pakietów aktualizacji oprogramowania IExpress jest umieszczany tekst Win32 Cabinet Self-Extractor (Samowyodrębniający się plik cab Win32).
Uwaga Jeśli w opisie pakietu znajduje się tekst Self-Extracting Cabinet (Samowyodrębniający się plik cab), dany pakiet aktualizacji oprogramowania jest przeznaczony dla systemu Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP lub Windows Server 2003 i używa narzędzia Hotfix.exe lub Update.exe jako programu instalacyjnego.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące przełączników wiersza polecenia używanych przez narzędzia Hotfix.exe i Update.exe, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
262841 Przełączniki wiersza polecenia pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows

Jeśli rozszerzenie nazwy pliku pakietu to msi lub msp, programem instalacyjnym pakietu aktualizacji oprogramowania jest Instalator Windows. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące przełączników wiersza polecenia wykorzystywanych przez Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące standardowej terminologii przyjętej przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Więcej informacji

Po uruchomieniu pakietu aktualizacji oprogramowania IExpress bez użycia przełączników wiersza polecenia automatycznie zostanie uruchomiony program instalacyjny umożliwiający zainstalowanie aktualizacji oprogramowania. Programem instalacyjnym pakietu IExpress jest plik informacji Instalatora (inf) lub plik wykonywalny.

Jeśli pakiet IExpress używa pliku informacji Instalatora (inf) jako programu instalacyjnego, można kontrolować opcje instalacyjne dla danego pakietu przy użyciu przełączników wiersza polecenia IExpress. Jeśli pakiet IExpress używa pliku wykonywalnego (na przykład pliku exe lub com) jako programu instalacyjnego, użyj przełączników tego programu do kontrolowania opcji instalacyjnych zamiast przełączników IExpress.

Uwaga Korzystając z przełącznika /c:ścieżka, można przekazać parametry (przełączniki) do programu instalacyjnego lub określić inny program instalacyjny dla pakietu. Na przykład następującej składni wiersza polecenia można użyć do uruchomienia pakietu instalacyjnego programu Internet Explorer (pakiet IExpress Ie6setup.exe) i przekazania parametrów do programu instalacyjnego (Ie6wzd.exe) uwzględnionego w pakiecie.

Ie6setup Przełączniki IExpress /c:" ie6wzd Przełączniki Instalatora programu Internet Explorer"

Następująca tabela zawiera listę przełączników wiersza polecenia obsługiwanych przez technologię IExpress.
PrzełącznikOpis
/qTryb cichy lub pominięcie monitów.
/q:uCichy tryb użytkownika, w którym pewne okna dialogowe są widoczne dla użytkownika.
/q:aTryb dyskretny administratora, w którym nie są wyświetlane żadne okna dialogowe zawierające informacje przeznaczone dla użytkownika.
/t:ścieżkaDocelowy folder do wyodrębniania plików.
/cWyodrębnienie plików bez zainstalowania ich. Jeśli nie został określony przełącznik /t: ścieżka, wyświetlany jest monit o wskazanie folderu docelowego.
/c:ścieżkaŚcieżka UNC i nazwa instalacyjnego pliku inf lub exe.
/r:nKomputer nigdy nie jest ponownie uruchamiany po zakończeniu instalacji.
/r:iMonitowanie użytkownika o ponowne uruchomienie komputera, jeżeli jest to wymagane, z wyjątkiem sytuacji, w której został użyty przełącznik /q:a.
/r:aKomputer jest zawsze ponownie uruchamiany po zakończeniu instalacji.
/r:sPonowne uruchomienie komputera po zakończeniu instalacji bez monitowania użytkownika.
/n:vBez sprawdzania wersji — instalowanie pakietu i zastąpienie poprzedniej wersji.
Uwaga Korzystanie z przełącznika /n:v nie jest obsługiwane i może być przyczyną problemów z uruchamianiem systemu. Jeśli instalacja zakończy się niepowodzeniem, należy się skonsultować z pracownikiem Pomocy technicznej w celu wyjaśnienia przyczyn tego problemu.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:

Strona główna zestawu Explorer Administration Kit (IEAK)
Przełączniki instalatora IExpress używane w trybie wsadowym


Przełączniki instalatora programu Internet Explorer używane w trybie wsadowym
Właściwości

Identyfikator artykułu: 197147 — ostatni przegląd: 26.10.2007 — zmiana: 1

Opinia