Omówienie skryptów logowania, wylogowywania, uruchamiania i zamykania w systemie Windows 2000

Streszczenie

W tym artykule opisano skrypty dostępne w systemie Windows 2000. Znajduje się w nim omówienie skryptów logowania, które można przypisywać poszczególnym użytkownikom w przystawce Zarządzanie komputerem, a także skrypty logowania użytkowników, wylogowywania użytkowników, uruchamiania komputera i zamykania komputera, które można konfigurować w przystawce Zasady grupy.

Więcej informacji

W celu zachowania zgodności z wcześniejszymi wersjami system Windows 2000 przechowuje skrypt logowania używany w systemie Microsoft Windows NT 4.0, w którym skrypty logowania są przypisywane poszczególnym kontom użytkowników. Skrypt logowania można przypisać do danego konta użytkownika przez wpisanie ścieżki do pliku skryptu logowania w polu Skrypt logowania na karcie Profil w oknie Właściwości: NazwaUżytkownika w przystawce Zarządzanie komputerem. Gdy użytkownik loguje się i jest ustawiona ścieżka do skryptu logowania dla tego użytkownika, serwer lokalizuje skrypt i uruchamia go. Należy zauważyć, że wpis w polu Skrypt logowania określa tylko nazwę pliku (oraz opcjonalnie ścieżkę względną) skryptu logowania. Skrypt logowania jest zlokalizowany na serwerze.

System Windows zapewnia także zestaw skryptów logowania użytkowników, wylogowywania użytkowników, uruchamiania komputera i zamykania komputera, które są kontrolowane przez zasady grupy i którymi można zarządzać za pomocą przystawki Zasady grupy. Te skrypty są stosowane do wszystkich użytkowników i grup, do których odnosi się konkretny obiekt zasad grupy. Przystawka Zasady grupy zawiera dwa rozszerzenia służące wdrażaniu skryptów:
  • Skrypty (uruchamianie/zamykanie): To rozszerzenie służy do określania skryptów, które mają być wykonywane, gdy komputer jest uruchamiany i zamykany. Aby skonfigurować skrypty uruchamiania i zamykania komputera, uruchom przystawkę Zasady grupy, rozwiń węzeł Konfiguracja komputera, rozwiń węzeł Ustawienia systemu Windows, kliknij pozycję Skrypty (uruchamianie/zamykanie), a następnie w prawym okienku kliknij dwukrotnie skrypt, który chcesz skonfigurować. Te skrypty są wykonywane przy użyciu konta System lokalny.
  • Skrypty (logowanie/wylogowywanie): To rozszerzenie służy do określenia skryptów, które mają być wykonywane, gdy użytkownik loguje się na komputerze lub wylogowuje z komputera. Aby skonfigurować skrypty logowania i wylogowywania, uruchom przystawkę Zasady grupy, rozwiń węzeł Konfiguracja użytkownika, rozwiń węzeł Ustawienia systemu Windows, kliknij pozycję Skrypty (logowanie/wylogowywanie), a następnie w prawym okienku kliknij dwukrotnie skrypt, który chcesz skonfigurować. Te skrypty są wykonywane przy użyciu konta Użytkownik, a nie konta Administrator.
System Windows 2000 zawiera Hosta skryptów systemu Windows (WSH, Windows Script Host) i dlatego te skrypty korzystają z hosta WSH. Oznacza to, że skrypt można uruchomić, klikając go na pulpicie systemu Windows lub wpisując nazwę skryptu w wierszu polecenia i naciskając klawisz ENTER. Host WSH to niezależny od języka host skryptów, który zawiera obsługę aparatów skryptów Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) oraz JScript.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu przypisywania skryptów logowania użytkowników, wylogowywania użytkowników, uruchamiania komputera i zamykania komputera przy użyciu zasad grupy, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322241 JAK: Przypisywanie skryptów w systemie Windows 2000
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące zasad grupy w systemie Windows 2000, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web i wyświetl sekcję dotyczącą zasad grupy: Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące Hosta skryptów systemu Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: .
Właściwości

Identyfikator artykułu: 198642 — ostatni przegląd: 05.06.2003 — zmiana: 1

Opinia