Przełączniki używane w trybie wsadowym instalatora programu Internet Explorer

Streszczenie

W tym artykule opisano wszystkie przełączniki, które mogą być używane podczas uruchamiania instalatora programu Internet Explorer 5.0 w trybie wsadowym.

Więcej informacji

/B:iebatch.txt Określa używany plik skryptu wsadowego


/D Wymusza pobieranie plików przeznaczonych tylko dla bieżącego systemu operacyjnego.


/D:1 Wymusza pobieranie plików dla systemów operacyjnych Microsoft Windows i Windows NT.


/E:ID_składnika,ID_składnika Określa dodatkowe składniki, które zostaną zainstalowane bez względu na tryb pracy instalatora. Za pomocą tego przełącznika można dodawać składniki, które nie należą do typu instalacji wybranego w Kreatorze dostosowywania. Po użyciu tego przełącznika nie są uwzględniane ustawienia w tekstowym pliku wsadowym. ID_składnika to ciąg, który jest unikatowym identyfikatorem składnika. Aby wprowadzić właściwy ciąg ID_składnika, zobacz sekcję "STRINGS" w pliku Iesetup.cif. Jeśli chcesz na przykład użyć ciągu ID_składnika, aby dodać powiązania danych dynamicznego HTML, zobacz następujący wpis w sekcji "STRINGS" pliku Iesetup.cif
Tridata=Dynamic HTML Data Binding
oznaczający, że ciągiem ID_składnika dla powiązania danych dynamicznego HTML jest ciąg „Tridata”.


/F (Fix - napraw) Ponownie instaluje wszystkie elementy w tej samej lub nowszej wersji na komputerach użytkowników końcowych. Przed użyciem przełącznika /F należy upewnić się, że żaden ze składników nie zostanie zamieniony na swoją starszą wersję.


UWAGA: Opcja /F wiersza polecenia nie działa z programem Internet Explorer w wersji 5.5 lub nowszej. Podobny efekt działania można jednak osiągnąć, używając opcji /V:I wiersza polecenia. Na przykład:

ie5setup.exe /Q:A /C:"ie5wzd /S:""#e"" /Q:C /R:N /V:I"
/G: Uruchamia poszczególne etapy instalacji wymienione w pliku Iesetup.inf. Kolejne etapy muszą być rozdzielone przecinkami.


/L:""<ścieżka i nazwa listy witryn>"" Zastępuje listę witryn z pliku Ie4sites.dat nową listą o podanej ścieżce i nazwie. Podaj pełną ścieżkę (adres HTTP, plik lub lokalizacja sieciowa w formacie UNC (Universal Naming Convention)) i nazwę pliku z listą witryn. Struktura i składnia wskazanego pliku z listą witryn powinny być zgodne ze strukturą i składnią pliku Ie4sites.dat.


/M:[0|1|2|3...] Określa tryb instalacji. W dostosowywanych zestawach IEAK wartość 0 oznacza wybór pierwszego typu instalacji, wartość 1 wybór drugiego typu instalacji, itd. (na przykład: 0 = instalacja standardowa (domyślna), 1 = instalacja rozszerzona, 2 = instalacja pełna).


/P Oblicza wstępnie rozmiar instalacji, nie uruchamiając Instalatora. Na podstawie wybranych opcji instalacyjnych szacowana jest ilość miejsca na dysku potrzebna do przeprowadzenia poprawnej instalacji.


/Q Włącza tryb cichy („bezobsługowy”). Będą wyświetlane monity o wprowadzenie brakujących informacji.


/Q:A Włącza tryb cichy, w którym nie będą wyświetlane żadne monity.


/Q:C Włącza tryb cichy i ukrywa przycisk Anuluj, co uniemożliwia przerwanie instalacji przez użytkownika. Ten przełącznik jest wykorzystywany przez Kreatora dostosowywania programu Internet Explorer po wybraniu opcji dyskretnej instalacji pakietu przez administratora firmowego.


/R:N Nie zezwala na ponowne uruchomienie komputera po ukończonej instalacji. Po użyciu tej opcji komputer powinien zostać ponownie uruchomiony przez program użytkownika; program Internet Explorer nie zostanie poprawnie skonfigurowany, dopóki nie nastąpi ponowne uruchomienie komputera.


/S:""#e"" Określa ścieżkę źródłową pliku Ie5setup.exe. Wartość ""#e"" odwołuje się do pełnej ścieżki i nazwy pliku .exe.


/X: Instaluje program Internet Explorer bez powłoki, ikon lub łączy. Ten przełącznik unieważnia również parametry dotyczące ponownego uruchomienia komputera. Jest to opcja, która umożliwia wykorzystanie formantów przeglądarki we własnej aplikacji.


UWAGA: Nie zezwalając instalatorowi na ponowne uruchomienie komputera, należy upewnić się, że komputer użytkownika zostanie ponownie uruchomiony przez inny program. Program Internet Explorer nie zostanie poprawnie skonfigurowany, dopóki nie nastąpi ponowne uruchomienie komputera.


Ścieżki powinny się znajdować między dwiema parami cudzysłowów:
""<ścieżka>""
Aby użyć przełączników instalatora w trybie wsadowym, skorzystaj z narzędzia wyodrębniania Wextract, którego działanie opiera się na technologii Internet Express. Poniżej przedstawiono często używane przełączniki wiersza polecenia narzędzia Wextract:
/C:<> Ścieżka i nazwa pliku Setup .inf lub pliku .exe


/Q Tryb cichy


/QA Cichy tryb administracyjny, w którym żadne okna dialogowe nie są widoczne dla użytkownika


/QU Cichy tryb użytkownika, w którym niektóre okna dialogowe są widoczne dla użytkownika


/R:A Zawsze uruchamiaj ponownie


/R:N Nigdy nie uruchamiaj ponownie


/R:S Dyskretne uruchamianie ponowne


/T:<ścieżka do katalogu> Folder docelowy dla wyodrębnionych plików
Poniżej przedstawiono przykładowe scenariusze:


W następującym wyrażeniu wykorzystano połączenie pliku wsadowego i wiersza polecenia. Po wpisaniu tego wyrażenia plik wsadowy „Iebatch.txt” zostanie uruchomiony w trybie cichym.
Ie5setup.exe /Q /C:"ie5wzd /B:#D\iebatch.txt /s:#e"
Poniższe wyrażenie uruchamia trzeci typ instalacji:
ie5setup.exe /C:"ie5wzd /S:""#e"" /M:2"

Po wpisaniu poniższego wyrażenia instalacja jest przeprowadzana w trybie cichym, bez wyświetlania monitów i ponownego uruchamiania komputera:
ie5setup.exe /Q:A /C:"ie5wzd /S:""#e"" /Q /R:N"
UWAGA: Ważne jest, aby cudzysłowy znajdowały się na właściwych miejscach, a między nimi została wpisana ścieżka.

Poniższe wyrażenie powoduje zastąpienie listy witryn z pliku Ie5sites.dat i zainstalowanie programu Internet Explorer z określonej lokalizacji:
ie5setup.exe /C: "ie5wzd /L:""\\serwer\katalog\lista.dat"" /S:""<
To wyrażenie powinno być używane do wskazywania użytkownikom innej lokalizacji pobierania (na przykład znajdującej się w innym kraju) bez konieczności ponownej kompilacji zestawu IEAK.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 200007 — ostatni przegląd: 19.08.2003 — zmiana: 1

Opinia