OL2000: Jak zaktualizować istniejące elementy, aby korzystały z nowego formularza niestandardowego

Streszczenie

W niniejszym artykule opisano, w jaki sposób można zaktualizować elementy w folderze programu Outlook, aby były otwierane przy użyciu innego formularza niż ten, z którym są aktualnie skojarzone.

Więcej informacji

Można na przykład zmienić formularz używany dla wszystkich elementów w folderze w następujących sytuacjach:
 • Do folderu Kontakty wprowadzono 10 kontaktów, używając domyślnego formularza programu Outlook. Następnie utworzono niestandardowy formularz kontaktów i wprowadzono 10 dalszych kontaktów. Zachodzi potrzeba, aby 10 pierwszych kontaktów otwierało się przy użyciu nowego formularza niestandardowego.
 • Utworzono niestandardowy formularz kontaktów i wprowadzono za jego pomocą 10 kontaktów. Następnie zaimportowano 100 kontaktów z pliku tekstowego. Kontakty zaimportowane używają formularza domyślnego zamiast formularza niestandardowego.
 • Użytkownik korzysta z folderu publicznego zawierającego 1000 elementów ogłoszonych opartych na domyślnym formularzu ogłoszenia. Następnie został utworzony formularz niestandardowy, w którym elementy są wyświetlane w taki sposób, jaki jest konieczny do pracy. Użytkownik chce zastosować nowy formularz do 1000 istniejących elementów.
 • Użytkownik zainstalował program Small Business Customer Manager lub program Small Business Forms Manager (oba zmieniają domyślny formularz kontaktu) i chce się przełączyć na inny formularz.
Właściwość elementu zwana „klasą wiadomości” określa formularz, który jest używany przez dany element. Nie można ręcznie zmienić klasy wiadomości dla danego elementu. Można jednak napisać kod zmieniający klasę wiadomości dla wszystkich elementów folderu, używając języka Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) lub technologii Visual Basic Automation.

Po utworzeniu i opublikowaniu formularza niestandardowego zostaje mu przypisana klasa wiadomości. Klasa wiadomości określa, który formularz jest kojarzony z elementem. Format nazwy ma postać „IPM.Typ_formularza.Nazwa_formularza”, gdzie Typ_formularza jest typem formularza (kontakt, zadanie itp.), a Nazwa_formularza jest nazwą formularza niestandardowego. Na przykład jeśli utworzono nowy formularz kontaktów o nazwie Poprawiony, a następnie opublikowano go w folderze Kontakty, nazwa klasy wiadomości ma postać IPM.Contact.Poprawiony.

UWAGA: We wszystkich poniższych operacjach wprowadzana nazwa nowej klasy wiadomości musi być identyczna z nazwą użytą w opublikowanym formularzu.

Poniższa tabela zawiera różne nazwy klas wiadomości:Element Folder domyślny Domyślna klasa wiadomości
------------------ --------------- ---------------------
Kontakt Kontakty IPM.Contact
Zadanie Zadania IPM.Task
Spotkanie Kalendarz IPM.Appointment
Notatka Notatki IPM.StickyNote
Pozycja dziennika Dziennik IPM.Activity
Poczta Skrzynka odbiorcza IPM.Note
UWAGA: Nie można dostosowywać ani publikować formularza Notatka.

Aby wyświetlić klasę wiadomości istniejącego elementu, dodaj pole klasy wiadomości jako jedną z kolumn widoku bieżącego. Klasa wiadomości w tym widoku jest przeznaczona tylko do odczytu; nie można ręcznie zmienić formularza, wpisując inną klasę wiadomości.

Aby dodać klasę wiadomości do widoku, wykonaj następujące kroki:
 1. Zmień widok na widok tabeli, na przykład na widok Lista telefonów w folderze Kontakty.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny w widoku, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Uchwyt pola.
 3. Na liście Uchwyt pola kliknij, aby wybrać opcję Wszystkie pola kontaktów.
 4. Przeciągnij pole Klasa wiadomości do nagłówka kolumny widoku, aby dodać pole jako kolumnę.
Modyfikacja pola Klasa wiadomości dla istniejących elementów wymaga użycia kodu Visual Basic Scripting Edition (VBScript) wewnątrz formularza programu Outlook lub zautomatyzowania programu Outlook i zmiany pól klasy wiadomości przy użyciu kodu Visual Basic pochodzącego z innego programu.

Aby zmodyfikować pola klasy wiadomości, można użyć jednej z dwóch następujących metod. Z drugiej metody należy korzystać tylko wtedy, gdy na komputerze nie zainstalowano programu Microsoft Word 97 lub Microsoft Word 2000 albo jeśli nie można pobrać pliku Omsgclas.exe.

Pobieranie narzędzia Omsgclas.exe

Aby zmienić pola klasy wiadomości, należy pobrać plik Omsgclas.exe, który zawiera dokument programu Word 97 lub Word 2000 z makrem zmieniającym klasy wiadomości programu Outlook. Jest to to samo narzędzie, które jest dostępne dla programów Microsoft Outlook 97 i Word 97. Działa ono również z programami Outlook 2000 i Word 2000. Makro jest uruchamiane automatycznie po otwarciu dokumentu.

Po otwarciu pliku Omsgclas w programie Word 2000 może się okazać, że dokument programu Word został otwarty, ale makro nie zostało uruchomione. Aby rozwiązać ten problem, należy zresetować zabezpieczenia makr w programie Word 2000. W programie Word należy wskazać polecenie Makro w menu Narzędzia, a następnie kliknąć polecenie Zabezpieczenia. Należy zmienić poziom zabezpieczeń na niski lub średni. Dzięki temu będzie można uruchomić makro.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskania pliku Omsgclas.exe, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
201089 OL2000: Word Document to Change Message Class of Outlook Items

Tworzenie procedury VBScript

Firma Microsoft podaje przykłady programowania tylko dla celów ilustracyjnych, nie udzielając żadnej rękojmi, wyrażonej wprost lub domyślnie, w tym także, bez ograniczeń, ustawowej rękojmi co do przydatności handlowej lub do określonych celów. W tym artykule założono, że czytelnik zna demonstrowany język programowania oraz narzędzia używane do tworzenia i debugowania procedur. Specjaliści Pomocy technicznej firmy Microsoft mogą pomóc w wyjaśnieniu, jak działa określona procedura, ale nie będą oni modyfikować tych przykładów ani dodawać żadnej funkcji i konstruować nowych procedur w celu dostosowania ich do określonych potrzeb czytelnika. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących autoryzowanych partnerów firmy Microsoft, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji pomocy technicznej oraz sposobu kontaktowania się z firmą Microsoft, odwiedź następującą witrynę w sieci Web:Wykonaj poniższe kroki, aby utworzyć i uruchomić procedurę VBScript, która przypisze wszystkie elementy folderu do określonego formularza. W tym przykładzie zakłada się, że w bieżącym folderze opublikowano nowy formularz o nazwie MyNewForm. Jeśli użyto innego tytułu formularza, należy zmodyfikować tytuł formularza w trzecim wierszu kodu, który przedstawiono w sekcji „Wprowadzanie kodu VBScript”.

To rozwiązanie składa się z trzech zadań.


 • Utworzenie nowego elementu w celu zapisania kodu VBScript.
 • Wprowadzenie kodu VBScript i zapisanie formularza.
 • Uruchomienie kodu VBScript.

Utworzenie nowego elementu w celu zapisania kodu VBScript

 1. W menu Plik wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wiadomość pocztowa.
 2. W menu Narzędzia wskaż polecenie Formularze, a następnie kliknij polecenie Projektuj ten formularz, aby wejść do trybu projektowania formularza.

Wprowadzenie kodu VBScript i zapisanie formularza

 1. W menu Formularz kliknij polecenie Wyświetl kod.
 2. W Edytorze skryptów wpisz następujący kod. Nie ma potrzeby wprowadzania wierszy rozpoczynających się znakiem apostrofu, ponieważ są to wiersze komentarza ignorowane podczas wykonywania procedury.
  Sub Item_Open

  ' Zmień poniższy wiersz na nową klasę wiadomości
  NewMC = "IPM.Contact.MyNewForm"

  Set CurFolder = Application.ActiveExplorer.CurrentFolder
  Set AllItems = CurFolder.Items
  NumItems = CurFolder.Items.Count

  ' Przechodzenie przez wszystkie elementy w folderze
  For I = 1 to NumItems

  Set CurItem = AllItems.Item(I)

  ' Sprawdzenie, czy klasa wiadomości wymaga zmiany
  If CurItem.MessageClass <> NewMC Then

  ' Zmiana klasy wiadomości
  CurItem.MessageClass = NewMC

  ' Zapisanie zmienionego elementu
  CurItem.Save

  End If

  Next

  MsgBox "Gotowe."

  End Sub
 3. W menu Plik kliknij polecenie Zamknij.
 4. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako. Upewnij się, że domyślne ustawienie typu pliku to Szablon programu Outlook (.oft), a następnie wybierz lokalizację w celu zapisania pliku. Wprowadź nazwę pliku dla formularza, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Zamknij element, klikając przycisk X w prawym górnym rogu okna elementu, a następnie kliknij przycisk Nie, gdy zostanie wyświetlony monit o zapisanie zmian.

Uruchomienie kodu VBScript

 1. Otwórz folder zawierający elementy, które chcesz zaktualizować.
 2. Aby uruchomić kod VBScript, ponownie otwórz element, używając Eksploratora Windows w celu zlokalizowania pliku, a następnie kliknij dwukrotnie plik .oft. Kod zostanie wykonany automatycznie, ponieważ został wprowadzony w procedurze zdarzenia Item_Open. Jeśli pojawi się ostrzeżenie o makrach, kliknij przycisk Włącz makra.
 3. Poczekaj aż kod zmodyfikuje klasy wiadomości dla wszystkich elementów aktualnie wybranego folderu. W zależności od liczby elementów, operacja ta może potrwać nawet kilka minut. Po zakończeniu operacji powinien pojawić się komunikat Gotowe.
UWAGA: Jeśli chcesz zmienić nazwę klasy wiadomości, edytując kod VBScript później, przytrzymaj wciśnięty klawisz SHIFT podczas otwierania elementu. Zapobiegnie to wykonaniu kodu VBScript, dzięki czemu będzie można przejść do trybu projektowania, wprowadzić zmiany w kodzie VBScript, a następnie zapisać formularz.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje o dostępnych zasobach oraz otrzymać odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące rozwiązań stosowanych w programie Microsoft Outlook 2000, zobacz następujące artykuły z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
146636 OL2000: Questions About Custom Forms and Outlook Solutions
241220 OL2000: General Information About the Existing Items Converter
Właściwości

Identyfikator artykułu: 201087 — ostatni przegląd: 11.11.2003 — zmiana: 1

Opinia