Aplikacja pakietu Office jest otwierana jako pusta z programu SharePoint, WebDAV lub witryny, gdy jest używany protokół HTTP

W przypadku wystąpienia tego problemu mogą się również pojawić następujące symptomy:
 • Próba otwarcia lub pobrania pliku nie skutkuje monitem o hasło uwierzytelniania podstawowego.
 • Próba otwarcia pliku nie powoduje zwrócenia komunikatu o błędzie. Skojarzona aplikacja pakietu Office zostaje uruchomiona, ale wybrany plik nie zostaje otwarty.

Ten problem występuje, gdy są spełnione następujące warunki:
 • Na serwerze skonfigurowano korzystanie z uwierzytelniania podstawowego.
 • Połączenie między komputerem a serwerem sieci Web nie jest szyfrowane za pomocą protokołu SSL (Secure Sockets Layer).
Domyślnie operacje na plikach z zastosowaniem uwierzytelniania podstawowego przez połączenie HTTP bez protokołu SSL są wyłączone w aplikacjach pakietów Office 2010 i Office 2013.

Gdy uwierzytelnianie podstawowe jest wyłączone, zachodzi jedno z następujących zdarzeń:
 • Aplikacja kliencka używa innej metody uwierzytelniania. Ma to miejsce, jeśli serwer obsługuje inną metodę uwierzytelniania.
 • Żądanie kończy się niepowodzeniem (szczegółowe informacje o skutkach nieudanego żądania opisano na liście w sekcji „Dodatkowe informacje na temat symptomów”).
Jeśli obejście polegające na zastosowaniu protokołu HTTPS zamiast protokołu HTTP nie działa, można spróbować rozwiązać ten problem przez włączenie szyfrowania SSL na serwerze sieci Web, aby umożliwić dostęp klienta za pośrednictwem protokołu HTTPS.

UwagaDomyślnie aplikacje pakietu Office 2010 mogą uzyskiwać dostęp do plików i pobierać je z serwera sieci Web z uwierzytelnianiem podstawowym tylko przez połączenie SSL.
Aby obejść ten problem, należy zezwolić aplikacjom pakietu Office 2013 lub Office 2010 na łączenie się z serwerem sieci Web przy użyciu uwierzytelniania podstawowego przez połączenie bez protokołu SSL.

Ostrzeżenie Włączenie uwierzytelniania podstawowego bez protokołu SSL wiąże się z istotnym ryzykiem naruszenia zabezpieczeń.

Uwierzytelnianie podstawowe wymaga podania prawidłowej nazwy użytkownika i hasła w celu uzyskania dostępu do zawartości. Ta metoda uwierzytelniania nie wymaga stosowania określonej przeglądarki — obsługiwana jest przez wszystkie popularne przeglądarki. Ponadto uwierzytelnianie podstawowe działa w środowiskach z zaporami sieciowymi i serwerami proxy. Z tego względu ta metoda stanowi dobre rozwiązanie, gdy konieczne jest ograniczenie dostępu do części zawartości na serwerze (ale nie całej zawartości).

Wadą uwierzytelniania podstawowego jest przesyłanie przez sieć niezaszyfrowanych haseł w kodowaniu base64. Jeśli szperacz sieciowy przechwyci to hasło podczas przesyłania go przez sieć, nazwę użytkownika i hasło może poznać nieautoryzowany użytkownik, a następie może on skorzystać z tych poświadczeń. Z powodu tego zagrożenia w domyślnej konfiguracji aplikacji pakietu Office 2010 uwierzytelnianie podstawowe przez połączenie bez protokołu SSL jest wyłączone.

Uwierzytelnianie podstawowe należy stosować tylko wtedy, gdy istnieje pewność, że połączenie między klientem i serwerem jest bezpieczne. Takie połączenie powinno być ustanowione za pośrednictwem dedykowanej linii lub przy użyciu szyfrowania SSL i TLS. Aby na przykład korzystać z uwierzytelniania podstawowego w programie WebDAV, należy skonfigurować szyfrowanie SSL.

Więcej informacji o uwierzytelnianiu podstawowym zawarto w tematach Uwierzytelnianie podstawowe i Konfigurowanie uwierzytelniania podstawowego (IIS 7).

Więcej informacji o protokole SSL i certyfikatach zawiera artykuł SSL i certyfikaty.
W poniższych dwóch krokach opisano, jak włączyć w aplikacjach pakietów Office 2013 i Office 2010 otwieranie typów plików pakietu Office bezpośrednio z serwera obsługującego tylko uwierzytelnianie podstawowe przez połączenie bez protokołu SSL. Te kroki należy stosować tylko w przypadku, gdy nie ma najmniejszych wątpliwości, że połączenie między użytkownikiem a serwerem sieci Web jest bezpieczne. Za optymalne dla bezpiecznych połączeń uważa się bezpośrednie połączenie przewodowe lub dedykowaną linię.

UwagaW przypadku aplikacji pakietów Office 2013 i Office 2010 wymagane są oba kroki. W przypadku aplikacji innych pakietów Office wymagany jest tylko krok 1.

Krok 1. Konfigurowanie przekierowania WebDAV na kliencie
Uwaga Ten krok jest wymagany w przypadku aplikacji pakietów Office 2007, Office 2013 i Office 2010.

Skonfigurowanie na komputerze klienckim przekierowania WebDAV w celu włączenia uwierzytelniania podstawowego przez połączenia bez protokołu SSL.

Ważne
Należy rozważnie wykonywać czynności podane w tej sekcji. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może być przyczyną poważnych problemów. Przed wprowadzeniem modyfikacji należy utworzyć kopię zapasową rejestru, aby umożliwić przywrócenie go w razie problemów.


Windows XP i Windows Server 2003

Aby włączyć uwierzytelnianie podstawowe na komputerze klienckim, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Odszukaj i kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters
 3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 4. Wpisz ciąg UseBasicAuth, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy wartość UseBasicAuth, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 6. W polu Dane wartości wpisz wartość 1, a następnie kliknij przycisk OK.

  UwagaUwierzytelnianie podstawowe jest włączone, gdy wpis rejestru UseBasicAuth ma ustawioną wartość niezerową. Uwierzytelnianie podstawowe jest wyłączone, jeśli nie ma wpisu rejestru UseBasicAuth lub jeśli wpis rejestru UseBasicAuth ma ustawioną wartość 0 (zero).

  Mapowanie jest następujące:
  0 — uwierzytelnianie podstawowe jest wyłączone
  1 — uwierzytelnianie podstawowe jest włączone tylko dla połączeń SSL
  2 — uwierzytelnianie podstawowe jest włączone dla połączeń SSL i bez SSL
 7. Zamknij Edytor rejestru, a następnie ponownie uruchom komputer.

Windows Vista, Windows 7 i Windows 8

Aby włączyć uwierzytelnianie podstawowe na komputerze klienckim, wykonaj następujące czynności:
 1. W systemie Windows Vista lub Windows 7 kliknij przycisk Start, wpisz ciąg regedit w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  W systemie Windows 8 przytrzymaj klawisze Windows (WINKEY)+F, wybierz pozycję Aplikacje na pasku menu, wpisz ciąg regedit w polu Wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 2. Odszukaj i kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters
 3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 4. Wpisz ciąg BasicAuthLevel, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy wartość BasicAuthLevel, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 6. W polu Dane wartości wpisz wartość 2, a następnie kliknij przycisk OK.

  UwagaMapowanie jest następujące:
  0 — uwierzytelnianie podstawowe jest wyłączone
  1 — uwierzytelnianie podstawowe jest włączone tylko dla połączeń SSL
  2 — uwierzytelnianie podstawowe jest włączone dla połączeń SSL i bez SSL
 7. Zakończ działanie Edytora rejestru, a następnie ponownie uruchom komputer.

Aby uzyskać więcej informacji o konfigurowaniu przekierowania WebDAV w celu włączenia uwierzytelniania podstawowego, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
841215 Komunikat o błędzie podczas próby połączenia się z biblioteką dokumentów programu Windows SharePoint: „Wystąpił błąd systemu 5”
Krok 2. Aktualizowanie rejestru na kliencie
UwagaTen krok jest wymagany w przypadku aplikacji pakietów Office 2013 i Office 2010.

Dodanie na komputerze klienckim klucza rejestru BasicAuthLevel oraz odpowiedniej wartości. W tym celu należy wykonać następujące kroki.

Ważne
Należy rozważnie wykonywać czynności podane w tej sekcji. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może być przyczyną poważnych problemów. Przed wprowadzeniem modyfikacji należy utworzyć kopię zapasową rejestru, aby umożliwić przywrócenie go w razie problemów.

 1. Uruchom Edytor rejestru.
  • W systemie Windows 8 przytrzymaj klawisze Windows (WINKEY)+F, wybierz pozycję Aplikacje na pasku menu, wpisz ciąg regedit w polu Wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź operację.
  • W systemie Windows 7 lub Windows Vista kliknij przycisk Start, wpisz ciąg regedit w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź operację.
  • W systemie Windows XP kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg regedit, a następnie kliknij przycisk OK.

 2. Odszukaj i kliknij jeden z następujących podkluczy rejestru:

  Office 2010
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Internet
  Office 2013
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\Internet
 3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 4. Wpisz ciąg BasicAuthLevel, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy wartość BasicAuthLevel, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 6. W polu Dane wartości wpisz wartość 2, a następnie kliknij przycisk OK.

  UwagaMapowanie jest następujące:
  0 — uwierzytelnianie podstawowe jest wyłączone
  1 — uwierzytelnianie podstawowe jest włączone tylko dla połączeń SSL
  2 — uwierzytelnianie podstawowe jest włączone dla połączeń SSL i bez SSL
 7. Zakończ działanie Edytora rejestru, a następnie ponownie uruchom komputer.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 2123563 — ostatni przegląd: 08.01.2017 — zmiana: 1

Opinia