Jak przekonwertować partycję na system plików NTFS przy użyciu narzędzia Convert.exe

Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows XP: 314097 .

Streszczenie

System Windows obsługuje dwa dyskowe systemy plików: FAT i NTFS. W tym artykule wyjaśniono, jak przekonwertować partycję FAT na partycję NTFS, i omówiono zagadnienia, które należy uwzględnić.

Więcej informacji

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące różnic między systemami plików FAT i NTFS oraz zalet i wad poszczególnych systemów plików, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

100108 Omówienie systemów plików FAT, HPFS i NTFS

UWAGA: System Windows NT 4.0 nie obsługuje już systemu plików HPFS.


Narzędzie Convert.exe jest dostarczane z systemem Windows i służy do konwertowania partycji FAT na partycję NTFS. Korzystanie z narzędzia Convert.exe jest proste, ale przed skorzystaniem z niego należy wziąć pod uwagę określone informacje.

Przed przekonwertowaniem partycji FAT na NTFS należy pamiętać o następujących ograniczeniach.

 • Konwersja jest procesem jednokierunkowym. Partycji przekonwertowanej na system plików NTFS nie można ponownie przekonwertować na partycję FAT. Aby przywrócić partycję jako partycję FAT, należy ją ponownie sformatować jako FAT (co powoduje usunięcie wszystkich danych z partycji). Następnie można przywrócić wszystkie dane z kopii zapasowej.
 • Partycji systemowej komputera z procesorem RISC nie można przekonwertować na system NTFS. Zgodnie ze specyfikacją ARC partycja systemowa musi być partycją FAT. Można utworzyć niewielką (o rozmiarze 1 MB) partycję FAT pełniącą funkcję partycji systemowej, a następnie zainstalować system Windows na partycji NTFS (partycji rozruchowej).
 • Narzędzie Convert.exe wymaga określonej ilości wolnego miejsca na dysku w celu przeprowadzenia konwersji systemu plików. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat ilości wolnego miejsca wymaganego do przeprowadzenia konwersji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  156560 Free space required to convert FAT to NTFS

UWAGA: Mimo że ryzyko uszkodzenia lub utraty danych podczas konwersji z systemu FAT na NTFS jest minimalne, warto wykonać pełną kopię zapasową danych znajdujących się na konwertowanym dysku przed uruchomieniem polecenia konwersji. Przed kontynuacją zalecane jest również sprawdzenie integralności kopii zapasowej oraz uruchomienie polecenia RDISK i zaktualizowanie awaryjnego dysku naprawczego.

Aby przekonwertować partycję FAT na partycję NTFS, wykonaj następujące kroki.
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, a następnie kliknij polecenie Wiersz polecenia.
 2. W wierszu polecenia wpisz CONVERT [litera_dysku]: /FS:NTFS.
 3. Narzędzie Convert.exe spróbuje przekonwertować partycję na system NTFS.

Może się pojawić następujący błąd:
Program Convert nie może uzyskać wyłącznego dostępu do dysku [litera_dysku]:, więc konwersja nie jest obecnie możliwa. Czy ma być wykonana po najbliższym uruchomieniu systemu (T/N)?
Taki błąd pojawia się wtedy, gdy jest spełniony którykolwiek z następujących trzech warunków:

 • Jeżeli polecenie CONVERT jest uruchamiane wtedy, gdy katalog bieżący znajduje się na dysku przeznaczonym do konwersji (na przykład polecenie CONVERT F: /FS:NTFS zostanie wpisane w wierszu polecenia F:\>). Aby rozwiązać ten problem, użyj opcji „Tak” w monicie i ponownie uruchom system lub zmień katalog na katalog na innym dysku, a następnie ponownie wpisz polecenie.
 • Jeżeli w jednej z aplikacji jest otwarty plik znajdujący się na dysku przeznaczonym do konwersji. Aby rozwiązać ten problem, użyj opcji „Tak” w monicie, co spowoduje przekonwertowanie dysku przy następnym ponownym uruchomieniu komputera, lub zamknij wszystkie aplikacje, które mogą używać plików znajdujących się na konwertowanym dysku. Należy pamiętać, że powinni to zrobić również użytkownicy korzystających z plików na dysku przez sieć. Dotyczy to również pliku stronicowania znajdującego się na dysku.
 • Jeżeli zostanie podjęta próba konwertowania partycji, z której został uruchomiony system operacyjny. Nie można konwertować partycji rozruchowej wówczas, gdy system operacyjny jest uruchomiony. Aby przekonwertować partycję rozruchową, należy zawsze uruchomić polecenie CONVERT, wybrać odpowiedź Tak w monicie, a następnie ponownie uruchomić komputer. Partycja zostanie przekonwertowana podczas następnego ponownego uruchamiania komputera. Ewentualnie można dokonać rozruchu komputera tak, aby został uruchomiony system Windows zainstalowany na innej partycji, i przekonwertować partycję z tej instalacji systemu.
Uwaga Domyślne uprawnienia NTFS nie są stosowane do konwertowanej partycji rozruchowej.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

237399 The default NTFS permissions are not applied to a converted boot partition

Właściwości

Identyfikator artykułu: 214579 — ostatni przegląd: 13.06.2007 — zmiana: 1

Opinia