Jak skonfigurować autorytatywny serwer czasu w systemie Windows 2000

Ważne: Ten artykuł zawiera informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru wykonaj jego kopię zapasową. Upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows
Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows XP: 314054 .

Streszczenie

W tym artykule opisano, jak skonfigurować usługę zegara systemu Windows w systemie Microsoft Windows Server 2000. Usługę zegara systemu Windows można skonfigurować do korzystania z wewnętrznego zegara sprzętowego lub z zewnętrznego źródła czasu. Zaleca się korzystanie z wewnętrznego zegara sprzętowego.

Wprowadzenie

System Windows zawiera narzędzie usługi zegara, W32Time, wymagane przez protokół uwierzytelniania Kerberos. Celem usługi zegara systemu Windows jest zapewnienie, że wszystkie komputery w obrębie organizacji z systemem Windows 2000 lub nowszym używają wspólnego czasu. Aby zagwarantować odpowiednie użycie wspólnego czasu, usługa zegara systemu Windows używa relacji hierarchicznej, która kontroluje źródło i nie zezwala na pętle.

Domyślnie komputery z systemem Windows stosują następującą hierarchię:
 • Wszystkie stacjonarne komputery klienckie wyznaczają uwierzytelniający kontroler domeny jako swojego partnera czasu przychodzącego.
 • Wszystkie serwery członkowskie wykonują ten sam proces, co stacjonarne komputery klienckie.
 • Kontrolery domeny mogą wyznaczyć wzorzec operacji podstawowego kontrolera domeny jako swojego partnera czasu przychodzącego, ale mogą także używać nadrzędnego kontrolera domeny na podstawie numeru warstwy.
 • Wszystkie wzorce operacji podstawowego kontrolera domeny zachowują hierarchię domen w wyborze partnera czasu przychodzącego.
Zgodnie z tą hierarchią wzorzec operacji podstawowego kontrolera domeny w katalogu głównym lasu staje się autorytatywnym serwerem czasu dla organizacji. Zdecydowanie zalecane jest skonfigurowanie autorytatywnego serwera czasu do pobierania czasu ze źródła sprzętowego. W przypadku skonfigurowania autorytatywnego serwera czasu do synchronizacji ze źródłem czasu w Internecie uwierzytelnianie nie jest przeprowadzane. Zalecane jest również obniżenie ustawień związanych z korektą czasu dla serwerów i klientów autonomicznych. Te zalecenia zapewniają większą dokładność i wyższy poziom zabezpieczeń w domenie.

Więcej informacji

Konfigurowanie usługi zegara systemu Windows do korzystania z wewnętrznego zegara sprzętowego

Ostrzeżenie: Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Mogą one wymagać ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Można modyfikować rejestr na własną odpowiedzialność.

Zdecydowanie zalecane jest konfigurowanie autorytatywnego serwera czasu do pobierania czasu ze źródła sprzętowego. W przypadku skonfigurowania autorytatywnego serwera czasu do synchronizacji ze źródłem czasu w Internecie uwierzytelnianie nie jest przeprowadzane. Aby skonfigurować usługę zegara systemu Windows do korzystania z wewnętrznego zegara sprzętowego, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj i kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
 3. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję ReliableTimeSource, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 4. W oknie dialogowym Edytowanie wartości DWORD wpisz wartość 1 w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Zlokalizuj i kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
 6. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję LocalNTP, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 7. W oknie dialogowym Edytowanie wartości DWORD wpisz wartość 1 w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK.
 8. Zamknij Edytor rejestru.
 9. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, aby uruchomić ponownie usługę Czas systemu Windows, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  net stop w32time && net start w32time
 10. Uruchom następujące polecenie na wszystkich komputerach innych niż serwer czasu, aby zresetować zegary na komputerach lokalnych zgodnie z serwerem czasu:

  w32tm -s
Uwaga: Nie wolno konfigurować serwera czasu do synchronizacji z samym sobą. Jeśli serwer czasu jest skonfigurowany do synchronizacji z samym sobą, w dzienniku aplikacji są rejestrowane następujące zdarzenia:Aby uzyskać więcej informacji na temat polecenia w32tm wpisz w wierszu polecenia następujące polecenie:

w32tm /?

Konfigurowanie usługi Czas systemu Windows do korzystania z zewnętrznego źródła czasu

Administratorzy mogą konfigurować usługę Czas systemu Windows we wzorcu operacji podstawowego kontrolera domeny (PDC) w katalogu głównym lasu, tak aby rozpoznawała zewnętrzny serwer czasu SNTP jako autorytatywny. Za zewnętrzny serwer czasu SNTP może na przykład służyć serwer czasu firmy Microsoft (time.windows.com). Aby skonfigurować usługę zegara systemu Windows do korzystania z zewnętrznego serwera czasu SNTP, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Wykonaj poniższe kroki, aby zmienić typ serwera na NTP:
  1. Zlokalizuj i kliknij następujący podklucz rejestru:
   HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję TYPE, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
  3. W oknie dialogowym Edytowanie wartości wpisz wartość NTP w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Wykonaj poniższe kroki, aby skonfigurować ten serwera jako źródło prawidłowego czasu:
  1. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję ReliableTimeSource, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
  2. W oknie dialogowym Edytowanie wartości DWORD wpisz wartość 1 w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Wykonaj poniższe kroki, aby określić wartość 1 dla ustawienia LocalNTP serwera:
  1. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję LocalNTP, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
  2. W oknie dialogowym Edytowanie wartości DWORD wpisz wartość 1 w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Wykonaj poniższe kroki, aby określić źródła czasu:
  1. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję NtpServer, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
  2. W oknie dialogowym Edytowanie wartości wpisz obiekty_równorzędne w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK.

   Uwaga: Obiekty_równorzędne to symbol zastępczy rozdzielanej spacjami listy obiektów równorzędnych, od których dany komputer otrzymuje sygnatury czasowe. Każda wymieniona nazwa DNS musi być unikatowa.
 6. W systemie Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4 i tylko w nim należy określić ustawienie korekty czasu. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Zlokalizuj i kliknij następujący podklucz rejestru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję MaxAllowedClockErrInSecs, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
  3. W oknie dialogowym Edytowanie wartości DWORD wpisz czas_w_sekundach w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK.

   Uwaga:: czas_w_sekundach to symbol zastępczy maksymalnej różnicy w sekundach między zegarem lokalnym a czasem odebranym z serwera NTP, przy jakiej ten nowy czas może być uważany za prawidłowy.

 7. Wykonaj poniższe kroki, aby ustawić interwał sondowania:
  1. Zlokalizuj i kliknij następujący podklucz rejestru:
   HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy klucz Period, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
  3. W oknie dialogowym Edytowanie wartości DWORD wpisz wartość 24 w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK.
 8. W menu Plik kliknij polecenie Zakończ, aby zamknąć program Edytor rejestru.
 9. W wierszu polecenia wpisz poniższe polecenie, aby ponownie uruchomić usługę zegara systemu Windows, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  net stop w32time && net start w32time
 10. Uruchom następujące polecenie na wszystkich komputerach innych niż serwer czasu, aby zresetować zegary na komputerach lokalnych zgodnie z serwerem czasu:
  w32tm -s

Domyślnie protokół SNTP używa protokołu UDP (User Datagram Protocol) przez port 123. Jeśli ten port nie jest otwarty do korzystania z Internetu, nie można zsynchronizować serwera z internetowymi serwerami SNTP. Komputer skonfigurowany jako źródło prawidłowego czasu jest rozpoznawany jako rdzeń usługi zegara systemu Windows. Rdzeń usługi zegara jest serwerem autorytatywnym dla domeny i zazwyczaj jest skonfigurowany do pobierania czasu z zewnętrznego serwera NTP lub jakiegoś urządzenia sprzętowego. Serwer czasu można skonfigurować jako źródło prawidłowego czasu, aby zoptymalizować sposób przesyłania czasu przez hierarchię domen. Jeśli jako źródło prawidłowego czasu jest skonfigurowany kontroler domeny, usługa Net Logon ogłasza, że dany kontroler domeny jest źródłem prawidłowego czasu, gdy loguje się on do sieci. Gdy inne kontrolery domeny szukają źródła czasu do zsynchronizowania się z nim, w pierwszej kolejności wybierają źródło prawidłowego czasu, jeśli jest ono dostępne.

The HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\Period registry key controls how frequently the Windows Time service synchronizes. Jeśli zostanie podana jakaś wartość, musi być to jedna z wartości specjalnych z następującej listy:
 • 65531, "DailySpecialSkew" — synchronizacja co 45 minut do pierwszej udanej próby, a następnie raz dziennie.
 • 65532, "SpecialSkew" — synchronizacja co 45 minut do trzech udanych prób, a następnie co osiem godzin. Jest to ustawienie domyślne.
 • 65533, "Weekly" — synchronizacja co siedem dni.
 • 65534, "Tridaily" — synchronizacja co trzy dni.
 • 65535, "BiDaily" — synchronizacja co dwa dni.
 • 0 — dla NT5DS synchronizacja co 45 minut do trzech udanych prób, a następnie co osiem godzin; dla NTP synchronizacja co osiem godzin.
 • Częstotliwośćczęstotliwość określa, ile razy w ciągu dnia ma być synchronizowana usługa Czas systemu Windows. Jeśli ma być użyta wartość inna niż któraś z powyższych wartości specjalnych, trzeba użyć tej opcji.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji o usłudze zegara systemu Windows, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

884776 Konfigurowanie usługi Czas systemu Windows w celu eliminacji dużych przesunięć czasowych

816042 Jak skonfigurować autorytatywny serwer czasu w systemie Windows Server 2003

314054 Jak skonfigurować autorytatywny serwer czasu w systemie Windows XPAby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące usługi Czas systemu Windows w lesie opartym na systemie Windows Server 2003, odwiedź następującą witrynę sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 216734 — ostatni przegląd: 26.10.2007 — zmiana: 1

Opinia