JAK: Automatyzacja korespondencji seryjnej w programie Microsoft Word za pomocą języka Visual Basic

Streszczenie

W tym artykule opisano, jak użyć programu Microsoft Word do utworzenia dokumentu korespondencji seryjnej za pomocą automatyzacji i języka Microsoft Visual Basic.

Więcej informacji

Istnieją dwa sposoby posługiwania się serwerem automatyzacji: użycie późnego powiązania lub wczesnego powiązania. W późnym powiązaniu metody nie są wiązane, dopóki część wykonywalna i serwer automatyzacji nie zostaną zadeklarowane jako Object. We wczesnym powiązaniu aplikacja już w trakcie opracowywania zna dokładny typ obiektu, z którym będzie się komunikować, i może zadeklarować jego obiekty jako określony typ. W tym przykładzie użyto wczesnego powiązania, które jest w większości przypadków uważane za lepsze, ponieważ zapewnia większą wydajność i bezpieczeństwo.

W celu wczesnego powiązania z serwerem automatyzacji trzeba ustawić odwołanie do biblioteki typów tego serwera. W programie Visual Basic można to zrobić w oknie dialogowym References. Aby otworzyć okno dialogowe References, kliknij polecenie References w menu Project. W tym przykładzie przed uruchomieniem kodu trzeba dodać odwołanie do biblioteki typów programu Word.

Budowanie przykładu automatyzacji

 1. Uruchom program Visual Basic i utwórz nowy projekt Standard EXE. Domyślnie zostaje utworzony formularz Form1.
 2. Dodaj przycisk CommandButton do formularza Form1.
 3. W menu Project kliknij polecenie References, aby otworzyć okno dialogowe References.
 4. Zaznacz pozycję Microsoft Word 11.0 Object Library, aby utworzyć odwołanie do biblioteki typów programu Microsoft Office Word 2003. W przypadku programu Word 2002 zaznacz pozycję Microsoft Word 10.0 Object Library. W przypadku programu Word 2000 zaznacz pozycję Microsoft Word 9.0 Object Library. W przypadku programu Word 97 zaznacz pozycję Microsoft Word 8.0 Object Library.
 5. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe References.
 6. W oknie kodu formularza Form1 dodaj następujący kod:
  Option Explicit
  Dim wrdApp As Word.Application
  Dim wrdDoc As Word.Document

  Private Sub Command1_Click()
  Dim wrdSelection As Word.Selection
  Dim wrdMailMerge As Word.MailMerge
  Dim wrdMergeFields As Word.MailMergeFields

  Dim StrToAdd As String

  ' Tworzy wystąpienie programu Word i uwidacznia je.
  Set wrdApp = CreateObject("Word.Application")
  wrdApp.Visible = True

  ' Dodaje nowy dokument.

  Set wrdDoc = wrdApp.Documents.Add
  wrdDoc.Select

  Set wrdSelection = wrdApp.Selection
  Set wrdMailMerge = wrdDoc.MailMerge

  ' Tworzy plik danych korespondencji seryjnej.
  CreateMailMergeDataFile

  ' Tworzy ciąg i wstawia go do dokumentu.
  StrToAdd = "Uniwersytet stanowy" & vbCr & _
  "Wydział Inżynierii Elektrycznej"
  wrdSelection.ParagraphFormat.Alignment = wdAlignParagraphCenter
  wrdSelection.TypeText StrToAdd

  InsertLines 4

  ' Wstawia scalane dane.
  wrdSelection.ParagraphFormat.Alignment = wdAlignParagraphLeft
  Set wrdMergeFields = wrdMailMerge.Fields
  wrdMergeFields.Add wrdSelection.Range, "Imię"
  wrdSelection.TypeText " "
  wrdMergeFields.Add wrdSelection.Range, "Nazwisko"
  wrdSelection.TypeParagraph

  wrdMergeFields.Add wrdSelection.Range, "Adres"
  wrdSelection.TypeParagraph
  wrdMergeFields.Add wrdSelection.Range, "Kod pocztowy"

  InsertLines 2

  ' Wyrównuje wiersz do prawej i wstawia pole daty
  ' z bieżącą datą.
  wrdSelection.ParagraphFormat.Alignment = _
  wdAlignParagraphRight
  wrdSelection.InsertDateTime _
  DateTimeFormat:="dddd, MMMM dd, yyyy", _
  InsertAsField:=False

  InsertLines 2

  ' Wyrównuje resztę dokumentu.
  wrdSelection.ParagraphFormat.Alignment = _
  wdAlignParagraphJustify  wrdSelection.TypeText "Szanowny Panie"
  wrdMergeFields.Add wrdSelection.Range, "/Szanowna Pani"
  wrdSelection.TypeText ","
  InsertLines 2

  ' Tworzy ciąg i wstawia go do dokumentu.
  StrToAdd = "Dziękujemy za prośbę o plan zajęć na następny " & _
  "semestr na Wydziale Inżynierii Elektrycznej. " & _
  "Do tego listu dołączamy broszurę zawierającą " & _
  "spis zajęć w następnym " & _
  "semestrze na naszym Uniwersytecie. " & _
  "W następnym semestrze na Wydziale Inżynierii Elektrycznej " & _
  "będzie kilka nowych wykładów. " & _
  "Wymieniamy je poniżej."
  wrdSelection.TypeText StrToAdd

  InsertLines 2

  ' Wstawia tabelę z 9 wierszami i 4 kolumnami.
  wrdDoc.Tables.Add wrdSelection.Range, NumRows:=9, _
  NumColumns:=4
  With wrdDoc.Tables(1)
  ' Ustawia szerokość kolumn.
  .Columns(1).SetWidth 51, wdAdjustNone
  .Columns(2).SetWidth 170, wdAdjustNone
  .Columns(3).SetWidth 100, wdAdjustNone
  .Columns(4).SetWidth 111, wdAdjustNone
  ' Ustawia cieniowanie pierwszego wiersza na jasnoszare.
  .Rows(1).Cells.Shading.BackgroundPatternColorIndex = _
  wdGray25
  ' Pogrubia pierwszy wiersz.
  .Rows(1).Range.Bold = True
  ' Wyśrodkowuje tekst w komórce (1,1).
  .Cell(1, 1).Range.Paragraphs.Alignment = wdAlignParagraphCenter

  ' Wypełnia danymi każdy wiersz tabeli.
  FillRow wrdDoc, 1, "Numer wykładu", "Nazwa wykładu", "Godziny", _
  "Wykładowca"
  FillRow wrdDoc, 2, "EE220", "Wstęp do elektroniki II", _
  "1:00-2:00 M,W,F", "Dr Mochnacki"
  FillRow wrdDoc, 3, "EE230", "Teoria pola elektromagnetycznego I", _
  "10:00-11:30 T,T", "Dr Lesiak"
  FillRow wrdDoc, 4, "EE300", "Systemy ze sprzężeniem zwrotnym", _
  "9:00-10:00 M,W,F", "Dr Jarocki"
  FillRow wrdDoc, 5, "EE325", "Zaawansowane projektowanie cyfrowe", _
  "9:00-10:30 T,T", "Dr Dumicz"
  FillRow wrdDoc, 6, "EE350", "Zaawansowane systemy komunikacyjne", _
  "9:00-10:30 T,T", "Dr Marczak"
  FillRow wrdDoc, 7, "EE400", "Zaawansowana teoria mikrofal", _
  "1:00-2:30 T,T", "Dr Stępień"
  FillRow wrdDoc, 8, "EE450", "Teoria plazmy", _
  "1:00-2:00 M,W,F", "Dr Janik"

  FillRow wrdDoc, 9, "EE500", "Podstawy projektowania układów VLSI", _
  "3:00-4:00 M,W,F", "Dr Borowik"
  End With

  ' Przechodzi do końca dokumentu.
  wrdApp.Selection.GoTo wdGoToLine, wdGoToLast
  InsertLines 2

  ' Tworzy ciąg i wstawia go do dokumentu.
  StrToAdd = "Dodatkowe informacje dotyczące " & _

  "Wydziału Inżynierii Elektrycznej można " & _
  "znaleźć w witrynie sieci Web pod adresem "
  wrdSelection.TypeText StrToAdd
  ' Wstawia hiperłącze do strony sieci Web.
  wrdSelection.Hyperlinks.Add Anchor:=wrdSelection.Range, _
  Address:="http://www.ee.pw.edu.pl/"
  ' Tworzy ciąg i wstawia go do dokumentu.
  StrToAdd = ". Dziękujemy za zainteresowanie wykładami " & _
  "na Wydziale Inżynierii Elektrycznej " & _
  "Jeżeli ma Pan/Pani inne pytania, " & _
  "prosimy o skontaktowanie się z numerem " & _
  "555-1212." & vbCr & vbCr & _
  "Z poważaniem" & vbCr & vbCr & _
  "Irena Grabowska" & vbCr & _
  "Wydział Inżynierii Elektrycznej" & vbCr
  wrdSelection.TypeText StrToAdd

  ' Wykonuje korespondencję seryjną.
  wrdMailMerge.Destination = wdSendToNewDocument
  wrdMailMerge.Execute False

  ' Zamyka oryginalny formularz dokumentu.
  wrdDoc.Saved = True
  wrdDoc.Close False

  ' Powiadamia użytkownika o zakończeniu.
  MsgBox "Mail Merge Complete.", vbMsgBoxSetForeground

  ' Zwalnia odwołania.
  Set wrdSelection = Nothing
  Set wrdMailMerge = Nothing
  Set wrdMergeFields = Nothing
  Set wrdDoc = Nothing
  Set wrdApp = Nothing

  ' Czyści plik tymczasowy.
  Kill "C:\DataDoc.doc"
  End Sub

  Public Sub InsertLines(LineNum As Integer)
  Dim iCount As Integer

  ' Wstawia puste wiersze w liczbie LineNum.
  For iCount = 1 To LineNum
  wrdApp.Selection.TypeParagraph
  Next iCount
  End Sub

  Public Sub FillRow(Doc As Word.Document, Row As Integer, _
  Text1 As String, Text2 As String, _
  Text3 As String, Text4 As String)

  With Doc.Tables(1)
  ' Wstawia dane do określonej komórki.
  .Cell(Row, 1).Range.InsertAfter Text1
  .Cell(Row, 2).Range.InsertAfter Text2
  .Cell(Row, 3).Range.InsertAfter Text3
  .Cell(Row, 4).Range.InsertAfter Text4
  End With
  End Sub

  Public Sub CreateMailMergeDataFile()
  Dim wrdDataDoc As Word.Document
  Dim iCount As Integer

  ' Tworzy źródło danych w pliku C:\DataDoc.doc, który zawiera dane pól.
  wrdDoc.MailMerge.CreateDataSource Name:="C:\DataDoc.doc", _
  HeaderRecord:="FirstName, LastName, Address, CityStateZip"
  ' Otwiera plik w celu wstawienia danych.
  Set wrdDataDoc = wrdApp.Documents.Open("C:\DataDoc.doc")
  For iCount = 1 To 2
  wrdDataDoc.Tables(1).Rows.Add
  Next iCount
  ' Wypełnia dane.
  FillRow wrdDataDoc, 2, "Marcin", "Flisak", _
  "ul. Różana 83 m. 99", "87-100 Toruń"
  FillRow wrdDataDoc, 3, "Jan", "Kocoń", _
  "ul. Żniwna 142", "09-400 Płock"
  FillRow wrdDataDoc, 4, "Karol", "Woszczak", _
  "ul. Cyrkowa 4", "00-842 Warszawa"
  ' Zapisuje i zamyka plik.
  wrdDataDoc.Save
  wrdDataDoc.Close False
  End Sub
 7. Naciśnij klawisz F5 i kliknij przycisk, aby uruchomić przykład.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących automatyzacji pakietu Office, odwiedź witrynę pomocy technicznej Microsoft Office Development Support Center pod adresem:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 220607 — ostatni przegląd: 11.02.2004 — zmiana: 1

Opinia