Komunikat o błędzie: Za mało pamięci serwera do przetworzenia tego polecenia

Ważne Niniejszy artykuł zawiera informacje, jak obniżyć poziom zabezpieczeń lub wyłączyć funkcje zabezpieczeń na komputerze. Takie zmiany można wprowadzić w celu obejścia określonego problemu. Przed ich wprowadzeniem najlepiej dokonać oceny zagrożenia, z jakim wiąże się zastosowanie tego obejścia w danym środowisku. W przypadku zastosowania tego obejścia należy podjąć odpowiednie kroki dodatkowe, aby pomóc w ochronie systemu.
WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows

Symptomy

W przypadku stosowania lokalnego mapowania udziału i ustawienia zbyt małej wartości parametru IRPStackSize może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Za mało pamięci serwera do przetworzenia tego polecenia.

Przyczyna

Takie zachowanie może wystąpić w następujących systemach operacyjnych:

  • Windows NT Server 4.0 z dodatkiem Service Pack 3 (SP3) lub starszym
  • Windows NT Terminal Server 4.0 bez dodatku Service Pack 4 (SP4)
UWAGA: Po zainstalowaniu niektórych programów, takich jak Norton AntiVirus, problem może również wystąpić w przypadku dodatków nowszych niż Service Pack 3 w systemie Windows NT 4.0.


Zależnie od konfiguracji sprzętu w danym komputerze wartość domyślna może nie mieć wystarczającej wielkości, co uniemożliwi usłudze SRV prawidłowe administrowanie folderami udostępnionymi na dyskach fizycznych. Może się pojawić jeden z następujących komunikatów o błędach lub oba te komunikaty:


Identyfikator zdarzenia: 2011
Źródło: SRV
Opis: Parametr konfiguracji serwera „irpstacksize” jest zbyt mały, aby serwer mógł używać urządzenia lokalnego. Zwiększ wartość tego parametru.


Identyfikator zdarzenia: 0
Źródło: SRV
Opis: Nie można znaleźć opisu Identyfikatora zdarzenia 0. Zawiera on wstawiony ciąg \device\LanManServer.

Rozwiązanie

Ostrzeżenie To obejście może narazić komputer lub sieć na większe zagrożenie ze strony złośliwych użytkowników lub szkodliwego oprogramowania, takiego jak wirusy. Firma Microsoft nie zaleca tego obejścia, ale podaje te informacje, aby umożliwić zastosowanie go według uznania użytkownika. Obejście to użytkownicy stosują na własną odpowiedzialność.

Uwaga Program antywirusowy służy do ochrony komputera przed wirusami. Po wyłączeniu programu antywirusowego nie wolno pobierać ani otwierać plików niewiadomego pochodzenia, odwiedzać niezaufanych witryn sieci Web ani otwierać załączników poczty e-mail.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat wirusów komputerowych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

129972 Computer viruses: description, prevention, and recovery

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.

Można zwiększyć wartość IRPStackSize. Jeśli brak tej wartości, należy najpierw dodać ją do następującego klucza:

HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters

Nazwa wartości: IRPStackSize
Typ danych: DWORD
Wartość domyślna: 0x4
Maksymalna: 0xC
Zwiększenie tej wartości wymaga użycia części pamięci z nieprzydzielonej puli pamięci, jednak nie powinno to być zauważalne.

UWAGA: Ustawienie maksymalnej wartości 12 dla parametru IRPStackSize nie zawsze jest zalecane. Na początku należy ustawić wartość 4, a następnie stopniowo ją zwiększać, za każdym razem o 1. Problem może występować nadal, jeśli wartość jest zbyt wysoka.

Komunikat o błędzie może też wystąpić po zainstalowaniu lub odinstalowaniu oprogramowania wykrywającego wirusy. Aby używać oprogramowania, można usunąć oprogramowanie wykrywające wirusy lub zwiększyć wartość IRPStackSize.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych na początku tego artykułu.

Więcej informacji

Domyślna wartość IRPStackSize w systemie Windows NT 4.0 z dodatkiem SP3 lub starszym i w systemie Windows NT Terminal Server 4.0 wynosi 4. Domyślna wartość w przypadku zastosowania dodatku SP4 wynosi 11.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
198386 Changes in IRP Stack Size in Lanman Server
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę firmy Symantec w sieci Web:

W tym artykule znajdują się informacje dotyczące następujących produktów:

Produkty: Norton AntiVirus 2000, Norton AntiVirus 2001, Norton AntiVirus 5.0 - Windows NT, Norton AntiVirus 5.0 - Windows NT Server, Norton AntiVirus Corporate Edition 6.0, Norton AntiVirus Corporate Edition 7.0
Systemy operacyjne: Windows NT 4.0, Windows NT3.51, Windows NT 4.0 Server, Windows NT3.51 Server.

Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobów kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych firm są precyzyjne.

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 225782 — ostatni przegląd: 13.06.2007 — zmiana: 1

Opinia