Używanie programu Skype z urządzeniem Lifecam

Streszczenie

W tym artykule opisano konfigurowanie urządzenia Lifecam w celu używania z programem Skype.

Więcej informacji

Krok 1. Zainstalowanie najnowszego oprogramowania Lifecam i Skype

Uwaga: Jeśli są już zainstalowane najnowsze wersje oprogramowania Lifecam i Skype, można pominąć krok 1.

Pobranie i zainstalowanie najnowszego oprogramowania Lifecam


Aby pobrać najnowsze oprogramowanie Lifecam, wykonaj następujące czynności:

1. Odwiedź następującą witrynę Microsoft Hardware w sieci Web:http://www.microsoft.com/hardware/download/download.aspx?category=ICE
2. W polu Select type of product (Wybierz typ produktu) wybierz pozycję Webcams (Kamery internetowe).
3. W polu Select your product (Wybierz produkt) wybierz odpowiedni produkt Lifecam.
4. W polu Select your operating system (Wybierz system operacyjny) wybierz odpowiednią wersję systemu Windows.
5. W polu Select your operating system language (Wybierz język systemu operacyjnego) wybierz odpowiedni język systemu Windows.
6. Kliknij pozycję Go (Przejdź).
7. Kliknij łącze służące do pobrania najnowszej wersji oprogramowania Lifecam.

Pobranie i zainstalowanie najnowszego oprogramowania Skype

1. Odwiedź witrynę oprogramowania Skype w sieci Web: http://www.skype.com/intl/pl/get-skype/on-your-computer/windows
2. Kliknij pozycję Download Now (Pobierz teraz).
3. Wykonaj instrukcje podane na ekranie, aby pobrać i zainstalować oprogramowanie Skype.

Krok 2. Sprawdzenie, czy kamera współpracuje z oprogramowaniem Lifecam

1. Podłącz urządzenie Lifecam do komputera.
2. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, kliknij polecenie Microsoft Lifecam, a następnie kliknij pozycję Microsoft Lifecam. 
3. Sprawdź, czy widzisz siebie w oknie oprogramowania Lifecam, jak pokazano na poniższej ilustracji:


Oglądanie siebie

3. Zamknij oprogramowanie Lifecam.

Uwaga: Jeśli użytkownik nie widzi siebie, należy podłączyć urządzenie Lifecam do innego portu USB. Jeśli problem nadal występuje, należy wykonać procedurę podaną w następującym artykule z bazy wiedzy Knowledge Base:933311.

4. Jeśli widzisz siebie w oprogramowaniu Lifecam, przejdź do następnego kroku.

Krok 3. Skonfigurowanie urządzenia Lifecam w celu używania z programem Skype

1. Aby uruchomić program Skype, kliknij przycisk Start lub ikonę systemu Windows.
2. Kliknij polecenie Wszystkie programy, kliknij polecenie Skype, a następnie kliknij pozycję Skype.
3. Zaloguj się w razie potrzeby.
4. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.

Narzędzia — Opcje
5. W sekcji Ogólne (po lewej stronie) kliknij pozycję Ustawienia audio.

Ustawienia audio

6. Wybierz urządzenie Lifecam jako mikrofon domyślny. Na przykład wybierz urządzenie Cinema Microsoft Lifecam.

Ustawienia audio


7. W okienku nawigacji okna opcji programu Skype kliknij pozycję Ustawienia wideo.Sprawdź, czy widzisz siebie na podglądzie obrazu z kamery internetowej:Uwaga: Jeśli program Skype nie wykryje urządzenia Lifecam, wyświetli komunikat „Program Skype nie może znaleźć kamery internetowej. Za pomocą kamery internetowej można nawiązywać połączenia wideo z użytkownikami programu Skype na całym świecie.” Jeśli wystąpi ten błąd, należy upewnić się, że urządzenie Lifecam jest podłączone i że jest zainstalowane najnowsze oprogramowanie. Jeśli problem nadal występuje, należy wykonać procedurę podaną w następującym artykule z bazy wiedzy Knowledge Base: 933311.

8. Kliknij pozycję Zapisz.
9. Przetestuj urządzenie Lifecam, nawiązując testowe połączenie w programie Skype.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących konfigurowania programu Skype, odwiedź następującą witrynę firmy Skype w sieci Web: http://support.skype.com

Jeśli nadal nie możesz zobaczyć siebie lub usłyszeć rozmówcy w programie Skype, może to być spowodowane następującymi przyczynami:

·          Została zainstalowana zapora innej firmy skonfigurowana w celu blokowania dostępu

·          Usługodawca internetowy nie otworzył określonych portów w celu umożliwienia dostępu
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2262196 — ostatni przegląd: 10.05.2011 — zmiana: 1

Opinia