Udostępniono nowy wpis rejestru CWDIllegalInDllSearch do sterowania algorytmem ścieżki wyszukiwania plików DLL

Streszczenie

W tej aktualizacji wprowadzono nowy wpis rejestru, CWDIllegalInDllSearch, który umożliwia użytkownikom sterowanie algorytmem ścieżki wyszukiwania plików DLL. Ten algorytm jest używany przez interfejsy API funkcji LoadLibrary oraz LoadLibraryEx podczas ładowania plików DLL bez określonej w pełni kwalifikowanej ścieżki.


Ta aktualizacja umożliwia administratorowi zdefiniowanie następujących elementów dla całego systemu lub dla poszczególnych aplikacji:
 • Usunięcie bieżącego katalogu roboczego ze ścieżki wyszukiwania bibliotek.
 • Zapobieżenie ładowaniu przez aplikację biblioteki z lokalizacji WebDAV.
 • Zapobieżenie ładowaniu przez aplikację biblioteki z lokalizacji WebDAV oraz ze zdalnej lokalizacji UNC.

Więcej informacji

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows

Jak działa wpis rejestru CWDIllegalInDllSearch

Gdy aplikacja ładuje w sposób dynamiczny bibliotekę DLL bez określonej w pełni kwalifikowanej ścieżki, system Windows próbuje odszukać tę bibliotekę, przeszukując dobrze zdefiniowany zestaw katalogów. Takie zestawy katalogów są nazywane ścieżką wyszukiwania plików DLL. Po odszukaniu przez system Windows pliku DLL w katalogu, następuje załadowanie tego pliku. Jeśli system Windows nie znajdzie pliku DLL w żadnym z katalogów w ustalonej kolejności przeszukiwania, zwróci błąd operacji ładowania pliku DLL.


Funkcje LoadLibrary i LoadLibraryEx służą do ładowania plików DLL w sposób dynamiczny. Kolejność przeszukiwania dla tych dwóch funkcji jest następująca:
 1. Katalog źródłowy ładowania aplikacji
 2. Katalog systemowy
 3. Katalog systemowy 16-bitowy
 4. Katalog systemu Windows
 5. Bieżący katalog roboczy (CWD)
 6. Katalogi wymienione w zmiennej środowiskowej PATH
Nowy wpis rejestru CWDIllegalInDllSearch umożliwia administratorom komputerów modyfikowanie zachowania algorytmu ścieżki wyszukiwania plików DLL używanego przez funkcje LoadLibrary oraz LoadLibraryEx. Dzięki temu wpisowi można pomijać niektóre katalogi.

Wpis rejestru CWDIllegalInDllSearch można dodać w następującej ścieżce:
 • Na potrzeby wszystkich aplikacji na komputerze:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager
 • Na potrzeby określonej aplikacji na komputerze:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\<application binary name>
  Wpis dotyczący konkretnej aplikacji ma zawsze pierwszeństwo przed wpisem dla całego systemu. Dzięki temu ustawienie dla całego systemu może być bardzo restrykcyjne. Natomiast wpis dotyczący konkretnej aplikacji można skonfigurować dla dowolnej aplikacji, która nie współdziała poprawnie z ustawieniem dla całego systemu.

  Administrator może na przykład zablokować ładowanie plików DLL z lokalizacji WebDAV i SMB, określając dla całego systemu ustawienie 2, a następnie może zmienić to zachowanie dla konkretnej wymagającej tego zachowania aplikacji, ustawiając opcję wykonywania plików obrazów na wartość 0 lub 1.

  Wartość wpisu rejestru CWDIllegalInDllSearch modyfikuje zachowanie funkcji LoadLibrary oraz LoadLibraryEx w sposób przedstawiony poniżej.


Scenariusz 1. Aplikacja została uruchomiona z folderu lokalnego, na przykład: C:\Program Files

Wartość klucza CWDIllegalInDllSearchZachowanie ścieżki wyszukiwania plików DLL w funkcjach LoadLibrary oraz LoadLibraryEx
0xFFFFFFFFUsunięcie bieżącego katalogu roboczego z domyślnej kolejności przeszukiwania
0Użycie domyślnej ścieżki wyszukiwania plików DLL (wspomnianej wcześniej)
1Zablokowanie ładowania plików DLL z bieżącego katalogu roboczego, jeśli ten katalog jest ustawiony na folder WebDAV
2Zablokowanie ładowania plików DLL z bieżącego katalogu roboczego, jeśli ten katalog jest ustawiony na folder zdalny (taki jak lokalizacja WebDAV bądź UNC)
Brak klucza lub inne wartościUżycie domyślnej ścieżki wyszukiwania plików DLL (wspomnianej wcześniej)

Scenariusz 2. Aplikacja została uruchomiona z folderu zdalnego, na przykład: \\zdalny\udzial

Wartość klucza CWDIllegalInDllSearchZachowanie ścieżki wyszukiwania plików DLL w funkcjach LoadLibrary oraz LoadLibraryEx
0xFFFFFFFFUsunięcie bieżącego katalogu roboczego z domyślnej kolejności przeszukiwania
0Użycie domyślnej ścieżki wyszukiwania plików DLL (wspomnianej wcześniej)
1Zablokowanie ładowania plików DLL z bieżącego katalogu roboczego, jeśli ten katalog jest ustawiony na folder WebDAV
2Umożliwienie ładowania plików DLL z bieżącego katalogu roboczego, jeśli ten katalog jest ustawiony na folder zdalny (taki jak lokalizacja WebDAV bądź UNC).
Brak klucza lub inne wartościUżycie domyślnej ścieżki wyszukiwania plików DLL (wspomnianej wcześniej)

Scenariusz 3. Aplikacja została uruchomiona z folderu WebDav, na przykład: http://zdalny/udzial

Wartość klucza CWDIllegalInDllSearchZachowanie ścieżki wyszukiwania plików DLL w funkcjach LoadLibrary oraz LoadLibraryEx
0xFFFFFFFFUsunięcie bieżącego katalogu roboczego z domyślnej kolejności przeszukiwania
Brak klucza lub inne wartościUżycie domyślnej ścieżki wyszukiwania plików DLL (wspomnianej wcześniej)

Przykłady

Przykład 1. Wyłączanie ładowania plików DLL z udziału WebDAV na potrzeby wszystkich aplikacji zainstalowanych na komputerze lokalnym

 1. Zaloguj się do komputera jako administrator.
 2. Otwórz Edytor rejestru.
 3. Odszukaj i kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy klucz Session Manager, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 5. Wpisz ciąg CWDIllegalInDllSearch, a następnie kliknij pozycję Modyfikuj.
 6. W polu Dane wartości wpisz wartość 1, a następnie kliknij przycisk OK.

Przykład 2. Wyłączanie ładowania plików DLL z udziału WebDAV na potrzeby tylko konkretnej aplikacji zainstalowanej na komputerze lokalnym

 1. Zaloguj się do komputera jako administrator.
 2. Otwórz Edytor rejestru.
 3. Odszukaj i kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\<application binary name>
 4. Jeśli klucz z nazwą pliku binarnego aplikacji nie istnieje, konieczne będzie jego utworzenie.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy <nazwę pliku binarnego aplikacji>, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 6. Wpisz ciąg CWDIllegalInDllSearch, a następnie kliknij pozycję Modyfikuj.
 7. W polu Dane wartości wpisz wartość 1, a następnie kliknij przycisk OK.

Przykład 3. Wyłączanie ładowania plików DLL z udziału zdalnego (SMB) na potrzeby tylko konkretnej aplikacji zainstalowanej na komputerze lokalnym

 1. Zaloguj się do komputera jako administrator.
 2. Otwórz Edytor rejestru.
 3. Odszukaj i kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\<application binary name>
 4. Jeśli klucz z nazwą pliku binarnego aplikacji nie istnieje, konieczne będzie jego utworzenie.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy <nazwę pliku binarnego aplikacji>, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 6. Wpisz ciąg CWDIllegalInDllSearch, a następnie kliknij pozycję Modyfikuj.
 7. W polu Dane wartości wpisz wartość 2, a następnie kliknij przycisk OK.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej opisane w tej sekcji nie zastępuje żadnej aktualizacji zabezpieczeń. Zalecane jest regularne instalowanie najnowszych aktualizacji zabezpieczeń. To rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej jest oferowane jako opcja obejścia problemu na potrzeby ochrony systemów klientów w przypadku, gdy aktualizacja zabezpieczeń nie jest dostępna lub gdy nie można jej zainstalować.

To rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej wdraża tylko wpis rejestru potrzebny do zablokowania niedostatecznie bezpiecznego ładowania plików DLL z lokalizacji WebDAV i SMB.


Uwaga Przed uruchomieniem tego rozwiązania w postaci poprawki automatycznej należy pobrać i zainstalować aktualizację 2264107 opisaną w dalszej części tego artykułu. Domyślnie po zainstalowaniu aktualizacji 2264107 ochrona jest wyłączona. Następnie można skonfigurować ochronę ręcznie, zgodnie z opisem w tym artykule, lub uruchomić poprawkę automatyczną. Uruchomienie poprawki automatycznej spowoduje włączenie ochrony przed niedostatecznie bezpiecznym ładowaniem plików DLL z lokalizacji zdalnych.

Zmianę ustawienia wprowadzoną przez to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej można cofnąć ręcznie, przywracając wartość 0 (zero) następującego wpisu rejestru CWDIllegalInDLLSearch: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\CWDIllegalInDLLSearch Ustawienie wartości 0 spowoduje cofnięcie zmian wprowadzonych przez rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej.

Aby automatycznie włączyć lub wyłączyć tę poprawkę automatyczną, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it w obszarze nagłówka Włączanie tej poprawki automatycznej lub Wyłączanie tej poprawki automatycznej. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.
Włączanie tej poprawki automatycznejWyłączanie tej poprawki automatycznej
Uwagi
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Informacje dotyczące aktualizacji

Następujące pliki są dostępne do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

Aktualizacja dla systemu Windows XP


Plik do pobrania Pobierz pakiet teraz.

Aktualizacja dla systemu Windows XP x64 Edition


Plik do pobrania Pobierz pakiet teraz.

Aktualizacja dla systemu Windows Server 2003


Plik do pobrania Pobierz pakiet teraz.

Aktualizacja dla systemu Windows Server 2003 x64 Edition


Plik do pobrania Pobierz pakiet teraz.

Aktualizacja dla systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach Itanium


Plik do pobrania Pobierz pakiet teraz.

Aktualizacja dla systemu Windows Vista


Plik do pobrania Pobierz pakiet teraz.

Aktualizacja dla systemu Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64


Plik do pobrania Pobierz pakiet teraz.

Aktualizacja dla systemu Windows Server 2008


Plik do pobrania Pobierz pakiet teraz.

Aktualizacja dla systemu Windows Server 2008 x64 Edition


Plik do pobrania Pobierz pakiet teraz.

Aktualizacja dla systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach Itanium


Plik do pobrania Pobierz pakiet teraz.

Aktualizacja dla systemu Windows 7


Plik do pobrania Pobierz pakiet teraz.

Aktualizacja dla systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x64


Plik do pobrania Pobierz pakiet teraz.

Aktualizacja dla systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach Itanium


Plik do pobrania Pobierz pakiet teraz.

Aktualizacja dla systemu Windows Server 2008 R2 x64 Edition


Plik do pobrania Pobierz pakiet teraz.Data wydania: 23 sierpnia 2010

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mrxdav.sys5.1.2600.6007179,71230-Jun-201013:16x86SP3SP3GDR
Ntdll.dll5.1.2600.6007715,77630-Jun-201014:56x86SP3SP3GDR
Mrxdav.sys5.1.2600.6007180,09630-Jun-201013:34x86SP3SP3QFE
Ntdll.dll5.1.2600.6007715,77630-Jun-201014:54x86SP3SP3QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mrxdav.sys5.2.3790.4737273,40803-Jul-201008:24x64SP2SP2GDR
Ntdll.dll5.2.3790.47371,261,56803-Jul-201008:24x64SP2SP2GDR
Wntdll.dll5.2.3790.4737775,68003-Jul-201008:24x86SP2SP2GDR\WOW
Mrxdav.sys5.2.3790.4737273,40803-Jul-201008:21x64SP2SP2QFE
Ntdll.dll5.2.3790.47371,262,08003-Jul-201008:21x64SP2SP2QFE
Wntdll.dll5.2.3790.4737775,68003-Jul-201008:21x86SP2SP2QFE\WOW

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mrxdav.sys5.2.3790.4737188,92830-Jun-201013:28x86SP2SP2GDR
Ntdll.dll5.2.3790.4737774,65630-Jun-201016:17x86SP2SP2GDR
Mrxdav.sys5.2.3790.4737188,92830-Jun-201013:34x86SP2SP2QFE
Ntdll.dll5.2.3790.4737774,65630-Jun-201016:35x86SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mrxdav.sys5.2.3790.4737552,44805-Jul-201017:05IA-64SP2SP2GDR
Ntdll.dll5.2.3790.47371,648,12805-Jul-201017:05IA-64SP2SP2GDR
Wntdll.dll5.2.3790.4737775,68005-Jul-201017:05x86SP2SP2GDR\WOW
Mrxdav.sys5.2.3790.4737553,47205-Jul-201017:02IA-64SP2SP2QFE
Ntdll.dll5.2.3790.47371,648,64005-Jul-201017:02IA-64SP2SP2QFE
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.46666,582,27205-Jul-201017:02IA-64SP2SP2QFE
Wntdll.dll5.2.3790.4737775,68005-Jul-201017:02x86SP2SP2QFE\WOW

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdll.dll6.0.6001.184991,203,03230-Jun-201022:28x86
Ntdll.dll6.0.6001.227211,203,03230-Jun-201022:28x86
Ntdll.dll6.0.6002.182791,203,03230-Jun-201022:28x86
Ntdll.dll6.0.6002.224351,203,54430-Jun-201022:28x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdll.dll6.0.6001.184991,557,88830-Jun-201022:24x64
Ntdll.dll6.0.6001.227211,558,91230-Jun-201022:24x64
Ntdll.dll6.0.6002.182791,582,09630-Jun-201022:24x64
Ntdll.dll6.0.6002.224351,583,12030-Jun-201022:24x64
Ntdll.dll6.0.6001.184991,164,90430-Jun-201022:24x86
Ntdll.dll6.0.6001.227211,165,41630-Jun-201022:24x86
Ntdll.dll6.0.6002.182791,165,41630-Jun-201022:24x86
Ntdll.dll6.0.6002.224351,166,46430-Jun-201022:24x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdll.dll6.0.6001.184992,564,50430-Jun-201022:19IA-64
Ntdll.dll6.0.6001.227212,563,99230-Jun-201022:19IA-64
Ntdll.dll6.0.6002.182792,563,99230-Jun-201022:19IA-64
Ntdll.dll6.0.6002.224352,565,52830-Jun-201022:19IA-64
Ntdll.dll6.0.6001.184991,164,90430-Jun-201022:19x86
Ntdll.dll6.0.6001.227211,165,41630-Jun-201022:19x86
Ntdll.dll6.0.6002.182791,165,41630-Jun-201022:19x86
Ntdll.dll6.0.6002.224351,166,46430-Jun-201022:19x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,736
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,436
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,899
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,603
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,741
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,441
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,741
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,443
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,375
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,093
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,218
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,931
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,218
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,931
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,354
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,373
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,673
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,700
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,690
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,721
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,408
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,669
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,696
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,678
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,673
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,700
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,690
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,721
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,409
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,417
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,494
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_61bc60071b9b61aa76d40c4f113bd741_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18499_none_05c2a7101317839c.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_71510d48a9321ed421ef3af3bd651c3b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22435_none_2662730a644dd47b.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_d3665c674acde7d63aa008ba77eff09c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18279_none_01374d7fc696329b.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_e2046630a9c590b709642d53c914312a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22721_none_28fb1ffa8d76f99b.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18499_none_587e9927fc6e803a.manifest
File versionNot Applicable
File size5,257
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:43
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22721_none_594be6e3155a8c03.manifest
File versionNot Applicable
File size5,257
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:43
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18279_none_5a7aaccdf9849aa3.manifest
File versionNot Applicable
File size5,257
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:43
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22435_none_5b2b8a0712856274.manifest
File versionNot Applicable
File size5,257
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:43
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_234fb62a80b953b5b5f7211350ee0db5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22721_none_cb62d321a994b6a9.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_4ad8c43c2333fa28d3a0baeb43117898_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18499_none_b2e86a01282bcc24.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_730c524d4462e4279b8a7ab928e9ed6c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18279_none_48c2155287d44bbd.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_84e6d8041559b20f1f2a0f8c55712116_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22721_none_fde71f6f4aa8e5f6.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9af854c86e2ef45814cf8a51d65f80b2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22435_none_bb366403f3d0c6cc.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_fa2942bf653af7a7acc85572973d8fa2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18499_none_036ad2da2a591eeb.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18499_none_b49d34abb4cbf170.manifest
File versionNot Applicable
File size5,263
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:43
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22721_none_b56a8266cdb7fd39.manifest
File versionNot Applicable
File size5,263
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:43
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18279_none_b6994851b1e20bd9.manifest
File versionNot Applicable
File size5,263
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:43
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22435_none_b74a258acae2d3aa.manifest
File versionNot Applicable
File size5,263
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,746
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,450
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,118
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,045
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,958
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,881
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,958
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,883
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,600
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,541
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,441
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,377
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,441
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,377
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,362
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,381
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,685
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,712
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,700
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,731
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,681
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,708
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,688
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,719
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,685
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,712
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,700
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,731
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,417
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,444
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,522
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18499_none_bef1defde92cb36b.manifest
File versionNot Applicable
File size5,829
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:43
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22721_none_bfbf2cb90218bf34.manifest
File versionNot Applicable
File size5,829
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:43
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18279_none_c0edf2a3e642cdd4.manifest
File versionNot Applicable
File size5,829
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:43
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22435_none_c19ecfdcff4395a5.manifest
File versionNot Applicable
File size5,829
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:43
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_01ed13e0b81bda0e486983c95f335672_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22721_none_a0b3362fd31f6289.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_0dd02d5231bf597cc6f42c0bb7ba9c4e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22435_none_f57937f3f2ce200b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,034
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_81be58e5ac0f424b83c94f79168f86a1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18499_none_b5decde4b0b49d6c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,034
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_c4f5ad45e16ffbace434662e779fbed3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18499_none_7aabb0954c38bfb9.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f13865be1a2675f95f6e38e0931edd30_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18279_none_ac5cd62625149dba.manifest
File versionNot Applicable
File size1,034
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f908b94687b66697c94b746000e7c21f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22721_none_e6776d2f5f6e3452.manifest
File versionNot Applicable
File size1,034
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18499_none_58803d1dfc6c8936.manifest
File versionNot Applicable
File size5,260
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:42
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22721_none_594d8ad9155894ff.manifest
File versionNot Applicable
File size5,260
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:42
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18279_none_5a7c50c3f982a39f.manifest
File versionNot Applicable
File size5,260
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:42
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22435_none_5b2d2dfd12836b70.manifest
File versionNot Applicable
File size5,260
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,741
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,443
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,953
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,874
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,953
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,874
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,270
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,201
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,270
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,201
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,513
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,536
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,683
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,714
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,516
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,540
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,695
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,726
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,413
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,432
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,699
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18499_none_bef1defde92cb36b.manifest
File versionNot Applicable
File size5,829
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:42
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22721_none_bfbf2cb90218bf34.manifest
File versionNot Applicable
File size5,829
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:42
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18279_none_c0edf2a3e642cdd4.manifest
File versionNot Applicable
File size5,829
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:42
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22435_none_c19ecfdcff4395a5.manifest
File versionNot Applicable
File size5,829
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:42
PlatformNot Applicable

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.7600.16xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdll.dll6.1.7600.166251,286,96030-Jun-201006:27x86
Ntdll.dll6.1.7600.207451,286,95230-Jun-201006:20x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdll.dll6.1.7600.166251,736,60030-Jun-201007:14x64
Ntdll.dll6.1.7600.207451,737,62430-Jun-201007:32x64
Ntdll.dll6.1.7600.166251,290,05630-Jun-201006:27x86
Ntdll.dll6.1.7600.207451,291,07230-Jun-201006:20x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdll.dll6.1.7600.166252,784,24830-Jun-201005:47IA-64
Ntdll.dll6.1.7600.207452,784,76030-Jun-201005:41IA-64
Ntdll.dll6.1.7600.166251,290,05630-Jun-201006:27x86
Ntdll.dll6.1.7600.207451,291,07230-Jun-201006:20x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,774
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,474
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,779
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,479
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,759
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,459
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,380
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,431
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,850
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_2045a589aaa17c99881b63c9bbc7512e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16625_none_48b95d16d73babe2.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_7ff10b93251f422739846b250b29b7dc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20745_none_633ab693bb449a7c.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16625_none_58ee199f5d509156.manifest
File versionNot Applicable
File size3,802
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)06:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20745_none_59621692767e6902.manifest
File versionNot Applicable
File size3,802
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_3e508c9a14911d7cc089aaa8d5ab8a1a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16625_none_8966f7bc47286abb.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_60b46a4071ff17f63038e17efde27ab1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20745_none_b6ef796b96806e9a.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6f17b0e56e01a63c92b34a6524458f99_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16625_none_7ed7f804e56af77b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_781dd2a8176197181e8874fed7e9e798_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20745_none_79941a4eba3f8b6c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7c757053d7e8fc7552a56a286f1db3a6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16625_none_aa5e4e7046c9f576.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_dd09fe43aafcff5990f874aa5af056fe_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20745_none_816e6b6501ce3b9f.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16625_none_b50cb52315ae028c.manifest
File versionNot Applicable
File size3,806
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)07:47
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20745_none_b580b2162edbda38.manifest
File versionNot Applicable
File size3,806
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)08:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,784
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,488
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,203
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,068
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,007
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,868
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,976
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,900
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,294
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,373
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,494
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16625_none_bf615f754a0ec487.manifest
File versionNot Applicable
File size3,566
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)06:50
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20745_none_bfd55c68633c9c33.manifest
File versionNot Applicable
File size3,566
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)06:44
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_284d06872f26ffc9dbd8f4b5ad4a40d5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20745_none_0bb3c667b68e275c.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameIa64_3e508c9a14911d7cc089aaa8d5ab8a1a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16625_none_2d4a002e8ec90281.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameIa64_60b46a4071ff17f63038e17efde27ab1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20745_none_5ad281ddde210660.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameIa64_e9ba15c32fb5a7d9f4d55380dbbe2a49_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16625_none_033898e00a16976e.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16625_none_58efbd955d4e9a52.manifest
File versionNot Applicable
File size3,804
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)07:39
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20745_none_5963ba88767c71fe.manifest
File versionNot Applicable
File size3,804
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)07:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,785
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,639
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,001
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,858
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,931
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,966
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,664
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16625_none_bf615f754a0ec487.manifest
File versionNot Applicable
File size3,566
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)06:50
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20745_none_bfd55c68633c9c33.manifest
File versionNot Applicable
File size3,566
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)06:44
PlatformNot Applicable

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji o funkcjach LoadLibrary i LoadLibraryEx, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2264107 — ostatni przegląd: 10.05.2011 — zmiana: 1

Opinia