Dodatek B: Polecenia klawiaturowe i gesty dotykowe Narratora

Dotyczy: Windows 10

Ten dodatek zawiera listę poleceń klawiaturowych i gestów dotykowych dostępnych w najnowszej wersji systemu Windows. 

Aby wyświetlić listę wszystkich innych skrótów klawiaturowych w systemie Windows, zobacz Skróty klawiaturowe w systemie Windows. Aby wyświetlić listę skrótów klawiaturowych w aplikacjach systemu Windows, zobacz Skróty klawiaturowe w aplikacjach.

Klawisz Narratora

Można wybrać klawisz modyfikujący do stosowania w poleceniach Narratora. Zarówno Caps lock, jak i Insert domyślnie są używane jako klawisz Narratora. Można użyć dowolnego z nich w każdym poleceniu, w którym wykorzystywany jest klawisz Narratora. Odwołania do klawisza Narratora są w poleceniach przedstawiane jako „Narrator”. Klawisz Narratora można zmienić w ustawieniach tego programu.

Uwaga: jeśli używasz klawiatury japońskiej ze 106 klawiszami, domyślnymi klawiszami Narratora są Insert i NonConvert.

Polecenia klawiaturowe Narratora


Program Narrator ma dwa możliwe układy klawiatury: Standardowy i Starszy. Poniżej przedstawiono polecenia dla każdego z nich.

Uwaga: polecenia trybu skanowania zawiera Rozdział 3. Używanie trybu skanowania.

Standardowy układ klawiatury

Polecenia ogólne

Naciśnij te klawisze Aby to zrobić
Windows + Ctrl + Enter Uruchamianie i zatrzymywanie Narratora
Narrator + Esc Zakończenie działania Narratora
Narrator + 1 Włączanie/wyłączanie uczenia na podstawie danych wejściowych
Narrator + strzałka w prawo Przejście do następnego elementu
Narrator + strzałka w lewo Przejście do poprzedniego elementu
Narrator + Page Up
Ctrl + Narrator + strzałka w górę
Narrator + Page Down
Ctrl + Narrator + strzałka w dół
Zmiana widoku
Narrator + F1 Pokaż listę poleceń
Narrator + F2 Wyświetlenie poleceń dla bieżącego elementu
Narrator + Enter Wykonanie akcji podstawowej
Narrator + Ctrl + Enter Przełączenie trybu wyszukiwania
Narrator + F12 Odczytaj bieżącą datę i godzinę
Narrator + Ctrl + D Opisz obraz, używając usługi online
Narrator + Alt + F Prześlij opinię dotyczącą Narratora
Narrator + Z Zablokuj klawisz Narratora
Narrator + Ctrl + F12 Przełącz tryb dewelopera
Narrator + 3 Przekaż klawisze do aplikacji
Narrator + Alt + M Przełącz tryb myszy

 

Dostosowywanie funkcji rozpoznawania mowy

Naciśnij te klawisze Aby to zrobić
Ctrl + Narrator + znak plus (+)
Ctrl + Narrator + plus (na klawiaturze numerycznej)
Zwiększ głośność
Ctrl + Narrator + znak minus (-)
Ctrl + Narrator + minus (na klawiaturze numerycznej)
Zmniejsz głośność
Narrator + znak plus (+) Zwiększ szybkość mowy
Narrator + znak minus (-) Zmniejsz szybkość mowy
Alt + Narrator + minus (na klawiaturze numerycznej)
Alt + Narrator + znak minus (-)
Alt + Narrator + plus (na klawiaturze numerycznej)
Alt + Narrator + znak plus (+)
Zmień tryb odczytu znaków interpunkcyjnych
Narrator + V Zwiększ tryb szczegółowości
Shift + Narrator + V Zmniejsz tryb szczegółowości
Narrator + 2 Przełącz odczytywanie znaków
Narrator + kreska ukośna (/) Odczyt kontekstu
Alt + Narrator + kreska ukośna (/) Ustaw szczegółowość kontekstu odczytu
Ctrl + Narrator + kreska ukośna (/) Zmień kolejność kontekstu odczytu

 

Praca z tekstem i jego czytanie

Naciśnij te klawisze Aby to zrobić
Ctrl Zatrzymaj czytanie
Narrator + Tab
Narrator + 5 (na klawiaturze numerycznej)
Czytaj element
Narrator + Tab dwa razy szybko
Narrator + 5 dwa razy szybko (na klawiaturze numerycznej)
Narrator + K dwa razy szybko
Narrator + Ctrl + 5 dwa razy szybko (na klawiaturze numerycznej)
Przeliterowanie elementu
Narrator + 0 Czytaj element — zaawansowane
Narrator + T Czytanie tytułu okna
Narrator + W Przeczytanie zawartości okna
Narrator + X Powtórzenie frazy
Narrator + R Przeczytanie od kursora
Ctrl + Narrator + R
Narrator + strzałka w dół
Rozpocznij czytanie dokumentu
Narrator + C Przeczytanie dokumentu
Shift + Narrator + J
Narrator + Alt + Home
Przeczytanie tekstu od początku do kursora
Ctrl + Narrator + U Przeczytanie poprzedniej strony
Ctrl + Narrator + I Przeczytanie bieżącej strony
Ctrl + Narrator + O Przeczytanie następnej strony
Ctrl + Narrator + J Przeczytanie poprzedniego akapitu
Ctrl + Narrator + K Przeczytanie bieżącego akapitu
Ctrl + Narrator + L Przeczytanie następnego akapitu
Narrator + Ctrl + M Przeczytanie poprzedniego zdania
Narrator + Ctrl + przecinek (,) Przeczytanie bieżącego zdania
Narrator + Ctrl + kropka (.) Przeczytanie następnego zdania
Narrator + U Przeczytanie poprzedniego wiersza
Narrator + I
Narrator + strzałka w górę
Przeczytanie bieżącego wiersza
Narrator + O Przeczytanie następnego wiersza
Narrator + J
Ctrl + Narrator + strzałka w lewo
Przeczytanie poprzedniego wyrazu
Narrator + K
Ctrl + Narrator + 5 ( klawiaturze numerycznej)
Przeczytanie bieżącego wyrazu
Narrator + L
Ctrl + Narrator + strzałka w prawo
Przeczytanie następnego wyrazu
Narrator + M Przeczytanie poprzedniego znaku
Narrator + przecinek (,)
5 (na klawiaturze numerycznej)
Przeczytanie bieżącego znaku
Narrator + kropka (.) Przeczytanie następnego znaku
Narrator + F Odczytaj następną grupę informacji dotyczących formatowania
Shift + Narrator + F Odczytaj poprzednią grupę informacji dotyczących formatowania
Narrator + B
Ctrl + Narrator + Home
Przejście na początek tekstu
Narrator + E
Ctrl + Narrator + End
Przejście na koniec tekstu
Narrator + Shift + strzałka w dół Odczytaj zaznaczenie
Narrator + Shift + szybkie dwukrotne naciśnięcie strzałki w dół Sprawdzanie pisowni w zaznaczeniu

 

Nawigowanie po tabelach

Naciśnij te klawisze Aby to zrobić
Ctrl + Alt + Home Przeskocz do pierwszej komórki w tabeli
Ctrl + Alt + End Przeskocz do ostatniej komórki w tabeli
Ctrl + Alt + strzałka w prawo Przejdź do następnej komórki w wierszu
Ctrl + Alt + strzałka w lewo Przejdź do poprzedniej komórki w wierszu
Ctrl + Alt + strzałka w dół Przejdź do następnej komórki w kolumnie
Ctrl + Alt + strzałka w górę Przejdź do poprzedniej komórki w kolumnie
Ctrl + Shift + Alt + strzałka w lewo Przeczytanie nagłówka bieżącego wiersza
Ctrl + Shift + Alt + strzałka w górę Przeczytanie nagłówka bieżącej kolumny
Ctrl + Shift + Alt + strzałka w prawo Przeczytanie bieżącego wiersza
Ctrl + Shift + Alt + strzałka w dół Przeczytanie bieżącej kolumny
Ctrl + Shift + Alt + ukośnik (/)
Ctrl + Shift + Alt + 5 (na klawiaturze numerycznej)
Czytaj kolumnę i wiersz, w których znajduje się Narrator
Ctrl + Alt + Page Up Przejście do komórki tabeli
Ctrl + Alt + Page Down Przejście do zawartości komórki

 

Polecenia fokusu Narratora

Naciśnij te klawisze Aby to zrobić
Narrator + Home Przejście do pierwszego elementu w oknie
Narrator + End Przejście do ostatniego elementu w oknie
Narrator + Backspace Przejście o jeden element wstecz
Narrator + N Przejście do głównego punktu orientacyjnego
Narrator + Nawias kwadratowy otwierający ([)
Narrator + minus (na klawiaturze numerycznej)
Przeniesienie kursora Narratora do kursora systemowego
Narrator + pojedynczy cudzysłów (')
Narrator + plus (na klawiaturze numerycznej)
Ustawienie fokusu na elemencie
Narrator + A Przejście do połączonego elementu
Shift + Narrator + A Przejdź do zawartości z adnotacjami
Alt + Narrator + strzałka w górę Przejdź do elementu nadrzędnego (gdy jest dostępna nawigacja strukturalna)
Alt + Narrator + strzałka w prawo Przejdź do następnego elementu równorzędnego (gdy jest dostępna nawigacja strukturalna)
Alt + Narrator + strzałka w lewo Przejdź do poprzedniego elementu równorzędnego (gdy jest dostępna nawigacja strukturalna)
Alt + Narrator + strzałka w dół Przejdź do pierwszego elementu podrzędnego (gdy jest dostępna nawigacja strukturalna)
Narrator + F7 Lista linków
Narrator + F5 Lista punktów orientacyjnych
Narrator + F6 Lista nagłówków
Narrator + Ctrl + F Znajdź za pomocą Narratora
Narrator + F3 Kontynuuj wyszukiwanie do przodu
Narrator + Shift + F3 Kontynuuj wyszukiwanie do tyłu

 

Polecenia klawiatury numerycznej

Naciśnij te klawisze Aby to zrobić
Narrator + Home Przejście do pierwszego elementu w oknie
Narrator + End Przejście do ostatniego elementu w oknie
Narrator + Alt + Home Przeczytanie tekstu od początku do kursora
Ctrl + Narrator + Home Przejście na początek tekstu
Ctrl + Narrator + End Przejście na koniec tekstu
Narrator + strzałka w lewo Przejście do poprzedniego elementu
Narrator + strzałka w prawo Przejście do następnego elementu
Narrator + 5 (na klawiaturze numerycznej) Czytaj element
Narrator + 5 dwa razy szybko (na klawiaturze numerycznej)
Narrator + Ctrl + 5 dwa razy szybko (na klawiaturze numerycznej)
Przeliterowanie elementu
Narrator + strzałka w górę Przeczytanie bieżącego wiersza
Narrator + strzałka w dół Rozpocznij czytanie dokumentu
Ctrl + Narrator + strzałka w lewo Przeczytanie poprzedniego wyrazu
Ctrl + Narrator + 5 ( klawiaturze numerycznej) Przeczytanie bieżącego wyrazu
Ctrl + Narrator + strzałka w prawo Przeczytanie następnego wyrazu
5 (na klawiaturze numerycznej) Przeczytanie bieżącego znaku
Narrator + Page Up
Ctrl + Narrator + strzałka w górę
Zmiana widoku
Narrator + minus (na klawiaturze numerycznej) Przeniesienie kursora Narratora do kursora systemowego
Narrator + plus (na klawiaturze numerycznej) Ustawienie fokusu na elemencie
Ctrl + Narrator + plus (na klawiaturze numerycznej) Zwiększ głośność
Ctrl + Narrator + minus (na klawiaturze numerycznej) Zmniejsz głośność
Alt + Narrator + plus
Alt + Narrator + minus
Zmień tryb odczytu znaków interpunkcyjnych
Narrator + Enter Wykonanie akcji podstawowej
Narrator + Shift + Enter Przełączenie trybu wyszukiwania

 

Starszy układ klawiatury

Polecenia ogólne

Naciśnij te klawisze Aby to zrobić
Klawisz z logo systemu Windows + Ctrl + N Otwieranie ustawień Narratora
Klawisz z logo systemu Windows + Ctrl + Enter Uruchamianie i zatrzymywanie Narratora
Narrator + Esc Zatrzymanie Narratora
Narrator + 1 Włączanie/wyłączanie uczenia na podstawie danych wejściowych
Narrator + strzałka w prawo Przejście do następnego elementu
Narrator + strzałka w lewo Przejście do poprzedniego elementu
Narrator + strzałka w górę lub w dół Zmiana widoku
Narrator + F1 Pokaż listę poleceń
Narrator + F2 Wyświetlenie poleceń dla bieżącego elementu
Narrator + Enter Wykonanie akcji podstawowej
Narrator + Shift + Enter Przełączenie trybu wyszukiwania
Narrator + C Odczytaj bieżącą datę i godzinę
Narrator + Shift + D Opisz obraz, używając usługi online
Narrator + E
Narrator + Alt + F
Prześlij opinię dotyczącą Narratora
Narrator + Z Zablokuj klawisz Narratora
Narrator + Shift + F12 Przełącz tryb dewelopera
Narrator + X Przekaż klawisze do aplikacji
Narrator + Num Lock Włączenie lub wyłączenie trybu myszy
Szybkie naciśnięcie klawisza Caps Lock dwa razy Włączenie lub wyłączenie funkcji Caps Lock

 

Dostosowywanie funkcji rozpoznawania mowy

Naciśnij te klawisze Aby to zrobić
Narrator + Page Up Zwiększ głośność
Narrator + Page Down Zmniejsz głośność
Narrator + znak plus (+)
Narrator + plus (na klawiaturze numerycznej)
Zwiększ szybkość mowy
Narrator + znak minus (-)
Narrator + minus (na klawiaturze numerycznej)
Zmniejsz szybkość mowy
Narrator + Alt + znak plus (+)
Narrator + Alt + znak minus (-)
Narrator + Alt + plus (na klawiaturze numerycznej)
Narrator + Alt + minus (na klawiaturze numerycznej)
Zmień tryb odczytu znaków interpunkcyjnych
Narrator + A
Narrator + Ctrl + znak plus (+)
Narrator + Ctrl + plus (na klawiaturze numerycznej)
Zwiększ tryb szczegółowości
Narrator + Ctrl + znak minus (-)
Narrator + Ctrl + minus (na klawiaturze numerycznej)
Zmniejsz tryb szczegółowości
Narrator + F12 Przełącz odczytywanie znaków
Narrator + kreska ukośna (/) Odczyt kontekstu
Alt + Narrator + kreska ukośna (/) Zmienianie, ile kontekstu ma być odczytane (szczegółowość)
Ctrl + Narrator + kreska ukośna (/) Zmień kolejność kontekstu odczytu

 

Praca z tekstem i jego czytanie

Naciśnij te klawisze Aby to zrobić
Ctrl Zatrzymaj czytanie
Narrator + D Czytaj element
Narrator + S Przeliterowanie elementu
Narrator + 0 (zero) Czytaj element — zaawansowane
Narrator + T Czytanie tytułu okna
Narrator + W Przeczytanie zawartości okna
Narrator + V Powtórzenie frazy
Narrator + R Przeczytanie od kursora
Narrator + M Rozpocznij czytanie dokumentu
Narrator + H Czytaj dokument
Narrator + Nawias kwadratowy zamykający (]) Przeczytanie tekstu od początku do kursora
Narrator + Shift + U Przeczytanie poprzedniej strony
Narrator + Ctrl + U Przeczytanie bieżącej strony
Narrator + U Przeczytanie następnej strony
Narrator + Shift + I Przeczytanie poprzedniego akapitu
Narrator + Ctrl + I Przeczytanie bieżącego akapitu
Narrator + I Przeczytanie następnego akapitu
Narrator + Ctrl + M Przeczytanie poprzedniego zdania
Narrator + Ctrl + przecinek (,) Przeczytanie bieżącego zdania
Narrator + Ctrl + kropka (.) Przeczytanie następnego zdania
Narrator + Shift + O Przeczytanie poprzedniego wiersza
Narrator + Ctrl + O Przeczytanie bieżącego wiersza
Narrator + O Przeczytanie następnego wiersza
Narrator + Shift + P Przeczytanie poprzedniego wyrazu
Narrator + Ctrl + P Przeczytanie bieżącego wyrazu
Narrator + P Przeczytanie następnego wyrazu
Narrator + Shift + Nawias kwadratowy otwierający ([) Przeczytanie poprzedniego znaku
Narrator + Ctrl + Nawias kwadratowy otwierający ([) Przeczytanie bieżącego znaku
Narrator + Nawias kwadratowy otwierający ([) Przeczytanie następnego znaku
Narrator + F Odczytaj następną grupę informacji dotyczących formatowania
Shift + Narrator + F Odczytaj poprzednią grupę informacji dotyczących formatowania
Narrator + Y Przejście na początek tekstu
Narrator + B Przejście na koniec tekstu
Narrator + J Przejście do następnego nagłówka
Narrator + Shift + J Przejście do poprzedniego nagłówka
Narrator + L Przejście do następnego linku
Narrator + Shift + L Przejście do poprzedniego linku
Narrator + Shift + strzałka w dół Czytaj bieżące zaznaczenie

 

Nawigowanie po tabelach

Naciśnij te klawisze Aby to zrobić
Narrator + F3 Przejdź do następnej komórki w wierszu
Narrator + Shift + F3 Przejdź do poprzedniej komórki w wierszu
Narrator + F4 Przejdź do następnej komórki w kolumnie
Narrator + Shift + F4 Przejdź do poprzedniej komórki w kolumnie
Narrator + F10 Przeczytanie nagłówka bieżącego wiersza
Narrator + F9 Przeczytanie nagłówka bieżącej kolumny
Narrator + F8 Przeczytanie bieżącego wiersza
Narrator + F7 Przeczytanie bieżącej kolumny
Narrator + F5 Czytaj kolumnę i wiersz, w których znajduje się Narrator
Narrator + F6 Przejście do komórki tabeli
Narrator + Shift + F6 Przejście do zawartości komórki
Narrator + K Przejście do następnej tabeli
Narrator + Shift + K Przejście do poprzedniej tabeli

 

Polecenia fokusu Narratora

Naciśnij te klawisze Aby to zrobić
Narrator + Home Przejście do pierwszego elementu w oknie
Narrator + End Przejście do ostatniego elementu w oknie
Narrator + Backspace Przejście o jeden element wstecz
Narrator + N Przejście do głównego punktu orientacyjnego
Narrator + G Przeniesienie kursora Narratora do kursora systemowego
Narrator + tylda (~) Ustawienie fokusu na elemencie
Narrator + Insert Przejście do połączonego elementu
Narrator + Shift + Insert Przejdź do zawartości z adnotacjami
Ctrl + Narrator + strzałka w górę Przejdź do elementu nadrzędnego (gdy jest dostępna nawigacja strukturalna)
Ctrl + Narrator + strzałka w prawo Przejdź do następnego elementu równorzędnego (gdy jest dostępna nawigacja strukturalna)
Ctrl + Narrator + strzałka w lewo Przejdź do poprzedniego elementu równorzędnego (gdy jest dostępna nawigacja strukturalna)
Ctrl + Narrator + strzałka w dół Przejdź do pierwszego elementu podrzędnego (gdy jest dostępna nawigacja strukturalna)
Narrator + Q Przenieś do ostatniego elementu w obszarze kontenera

Gesty dotykowe Narratora


Gest  Aby to zrobić
Dotknięcie lub przeciągnięcie jednym palcem Przeczytanie tekstu pod palcem
Dwukrotne naciśnięcie lub przytrzymanie jednym palcem, a następnie naciśnięcie drugim palcem dowolnego miejsca na ekranie Aktywowanie akcji podstawowej
Potrójne naciśnięcie lub przytrzymanie jednym palcem, a następnie podwójne naciśnięcie drugim palcem dowolnego miejsca na ekranie Aktywowanie akcji pomocniczej
Przytrzymanie jednym palcem, a następnie naciśnięcie dwoma palcami dowolnego miejsca na ekranie Rozpoczęcie przeciągania lub uzyskanie dodatkowych opcji klawiszy
Szybkie przesunięcie jednym palcem w lewo lub w prawo Przejście do następnego lub poprzedniego elementu
Szybkie przesunięcie jednym palcem w górę lub w dół Zmiana widoku
Jednokrotne naciśnięcie dwoma palcami Zatrzymanie czytania przez Narratora
Jednokrotne naciśnięcie trzema palcami Zmiana trybu pełnych informacji
Jednokrotne naciśnięcie czterema palcami Wyświetlenie poleceń Narratora dla bieżącego elementu
Dwukrotne naciśnięcie dwoma placami Wyświetlenie menu kontekstowego
Dwukrotne naciśnięcie trzema palcami Przeczytanie atrybutów tekstu
Dwukrotne naciśnięcie czterema palcami Włączenie trybu wyszukiwania
Trzykrotne naciśnięcie czterema palcami Wyświetlenie wszystkich poleceń Narratora
Szybkie przesunięcie dwoma palcami w lewo, w prawo, w górę lub w dół Przewinięcie
Szybkie przesunięcie trzema palcami w lewo lub w prawo Przejście do następnego lub poprzedniego elementu tabulacji
Szybkie przesunięcie trzema palcami w górę Przeczytanie zawartości bieżącego okna
Szybkie przesunięcie trzema palcami w dół Rozpoczęcie czytania dostępnego tekstu
Szybkie przesunięcie czterema palcami w górę lub w dół Włączenie lub wyłączenie powiększenia semantycznego (gdy jest obsługiwane)
Szybkie przesunięcie czterema palcami w lewo lub w prawo Przeniesienie kursora Narratora na początek lub koniec jednostki

 

Dalej: Dodatek C: Obsługiwane monitory Braille'a

Powrót do spisu treści